Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1889

I Maandag 11 Staart 1881 mUIE AANDBELEN HET S ÜIS N 3861 OÜDiSGHE COURAKT Ê Advertentieblad voor Gouda en Omêtreken CiEGABANDfiERD door een speciaal Toor deze leenliif vitrboiidei Waarbomfoads en een Beaerrefond beiden redepooeerd bU de Nederundgche Bankte Amsierdam f AarUjks DRIE TREKKINGEN met HOOFDPRIJZEN van 200 000 100 000 50 000 ƒ 30 000 15 000 10 000 em Alle Aandeelen moeten ij den loop van 64 jaren uitloten 1 De minste prgs 14 opklimmende tot 25 1 DE EEBSTVOLOENUE TREKKING heeft plaat op met een Hoofdprss van 50 000 2 Prgzen a ƒ 2 500 enz Deze PremieAandeelen zijn vior den prgs van ƒ 12 75 vf rkrggbwr ten Kantore van de Heeren Wed KNOX S DOBTLjfSD t Gov ADVBBTENTIBN word gejpl atst van 1 5 regels 50 Centgn iedere yegel meer 10 Centen GROOTS LJETTBgS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentie graiii opgenoöiea in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maatfdaga verschgnt f I I W I H K Le7ezisverzeken2i Ma a s liapp3j O BVBSTIO ID TB CTTI EKtJIlL Goedgekeurd by Kon Besl dd 21 Sept 1862 No 11 en 30 Jan 188 Ni 21 j Directeu r A J B OV ERitl iX i l e belangröke uitbreiding welke de Ma hap g na een 26 jarig besUtan oi der ging door toevoeging der APDEELIJ G B s lt haar in staat tot bet sluiten v n vwschillende soorten van Kapitaal en Rente f irgeketHnff volgens tarieven daar de nieuwste statistieke gegevens berekend Tarieven en inlichtingen zgn verfcrjgbaar ten Kantore der Maatsohappfl Burgstraat 4 te ÜTEBCHT zoomede bg de l H Agenten en Vertegenwoordigers door het geheel Rflk W Agent voor GOUDA De Heer J H FAAIJ Hz Flaweeleo Singel R 604 verdwijnen op eene raadselachtige wijze Hienn ligt juist de aantrekkelpheid van het leven in de wereld te Nawïork Nergens elders zien wij zulke gestadige en verwonderlijke wissejingen en dobberingen in het leven der vrouwen die er naar streven om in den gezelsc apszaal de tooa te geven Omwentelingen in de b n eionde worden veelonmeêdoogender volbracht dan die op polïtiek gebied Zie dat prachtipb gebesrf dien difinstbodenstoet in liverei dat vierspan die eigen 6ge in deOpera ffisteren zaagt gij d t alles Hedgn is het verdwenen Nee ik vergis mi Het zijn slechts de I eigenaars die men mist Het huis sitont er nog maar men ziet er dezelfde bewoners n et meer jïelakeien im aan den nieuw feUftester verUuiAl De rijtuigen zgn nieuw op cbilderd eri geli t en I hebbon oen spiksplinternieuw wapen gekregen bet I vierspan is met do rijtuigen overgegaan 8n de operaloge met de paarden Zulk een leven heeft iets boeiends want ef komt geen einde aan opwekkende tooneolen flie Sooit Img genoeg duren om vervelend tè wonlen Evenwel verzoek ik mijn goede vriendin movrouw zoowol nis mijne zeer Iwschaufdc vriendin mevrouw Seen enkel vgonblik te meeiifti dat ik hiprraode te kennen wil gevou ho ik het mogelyk zou achten dat zij tot die cat orie behoorden Ik k$n immem n en uwe fajnilié Woondfi sw vador giiet reeds vóór u in deze stad Ik zal zijn beroep nu maar niet noenien Ik ben immers i ADVERTENTIÊN Op dea 2 Maart OTerleed te Vreetwijk onw geliefde Moeder de Wed C SCHOUTEN geboren Ankïb in den onderdom Tan 74 jaar Uit aller naam J SCHOUTEN 6 Maart 1889 Vrtetwyk Vianen Benschop Oouda Voor de belangstelling ondervonden bg de geboorte van onie Dochter betuigen wfl onzen dank Me J FORTUUN DROOGLEEVBR J D FORTUUN DROOGLBEVBRVAN Gulpen Vieitet bij voorkeur a t Dinidag of Woensdag Mevr JONKER DE Lange vraagt met MEI een zindeigke DIEIVSTBODE PARAPLUIES A T OS Al Eleiweg E 73 ei 73 Steeds voonadig eene ruime keuze TWEB GULDENS ARTIKELEN bö J e C HÜINCR F Hz HOOGSTRAAT 123 Gouda PREMIE AAIIOBELEN HET WITTE KRUIS gegarandeerd door een bij de Nederlandsche Bank te jimtterdam gedeponeerd Waarborgfonds JAAKLIJKS 3 TEEKKINGEN nut prq en van ƒ 900 000 ƒ 100 000 50 000 ƒ 35 000 enz De minste pry waarmede een Premie aandeel uitloten moét is 14 en klimt deze op tot 25 Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide en gewaarborgde Fremie aandeelen op 1 APRIL a 8 met do HOOFDPRIJS van ƒ 50 000 e Origineele Loteu sijn tegen beurskoers thans 13 75 verkrijgbaar bij JOHANNES KRAMER Co Commiasionnairs in Wissels en Effecten DAM hoek Fijjeiêdam 15 17 te Arasterddin Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal ran Geneeskundigen aanbevolen Zuiver uit H O P en MOUT gebrouwen POLAKS sLEVENS ËLIXER g Met de hoofdverkoop van bovenga staand heb ik voor GOV D A en OMSTREKEN belast navolgende § MM Grossiers in Gedistilleerd w M PEEIEB8 Jzn Markt ts J F HEBMAU Zoon ïiendevreg cS Kinderen N KOyilfOS Oudewater € POLAK Gzn Fabrikant Groningen J H C BSJIirCK P Hz HOOGSTRAAT 123 Gouda Ontvangen eene NIBOWESORTKERING hangLampen van af 00 CENTS SCHEERMESSEN op proef van af 1 Vsij jfSEUABETEN te Amersfoort met FEEMISIT van ƒ 10 en ƒ 5 op VRIJDAaEN 15 22 28 Maart 6 12 April WOENSDAG IT April en VRIJDAGEN 26 AprU en 3 Mei 1889 Daags voor den aanvang en dadel k na afloop van de markt wordt gelegenheid tot kostelooze stalling verstrekt voorzoover de beschikbare ruimte dit toelaat waartoe men zich kan vervoegen bü de kasteleines in de Nieuwe Stadsherberg aan de Bees tenmarktZie de aanplakbiljetten AD VERTEN TIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadeljjk opj ezondendoorhet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda i WESTHAVEN 161 J aker te 6 MAGAZUN f TA 1 = I A IsT O S riOOIn en VIOLONCBL8NAREN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instnimenten STEHJIINC BIJT A BON NEMKNT Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER Kruiskade 19 Rotterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstnkken en alle soorten Gordflnen Tafelkleeden Garnituren Trypen Veeren enz Alle kleuren zyn onschadelgk voor de gezondheid De goedereu worden in 8 dagen als nieuw fageleverd De pryzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depot voor Gouda en ometreken by de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda 0f Gouda Snelpórsilruk vaa A BRINKMAN Zoon j m De oitgiWe dezer Courant geschiedt diu elij met Mondering vanjZon en Feestdagen De prgi Lrjj drie maaiden is 1 26 franco per jy ll 70 i kei Nommirt VIJF fENTSN A iond n I fltlZA MAld méi M 1 l n deel hare bToeüen jreWaaSw dankea Is neeraf die der hh G BVivan qioor Zdheu een eerite plaat in Heden herdeakt zij haar 50 ja fig bestaan Dit ü in de eerste plaste natuurlijk een feeat voor de firma en het talrijk personeel bij haar werkzaam maar tevens ook voor de f emeente bet algemeen belang hangt uit den aard der zaak nauw samen met den bloei der industrie en het is daarom dat wij ran dit gouden feeat in onze kolommen melding maken en daarbij de hoop uiten dat de zaak der hh G B van Goor Zonen steeds in bloei moge toenemen en als tot dusver krachtig medewerken aan de welvaart onzer stad In den toestand van Z VCam Koning lï na men om uit s Hage seint sedert gisteren geen verandering gekomen De Afdeslingen der Prov Staten in Zuid HolUnd hebben gekozen tot rapporteurs over het ontirerp Provinciale KiesUbel de hh De Ijaat de Kantor Van Dam De Bie Begram Buijs tevens algemeen rapporteur en De Vries In de vergadering van hoofdingelandeu en hoofdingelandplaatarerrangers van de Krimpeuerwaard op Vrijdag 2 Maart te Stolwijkersluis te houden zal de voordracht worden opgemaakt voor do betrekking van hoogheemraad ten gevolge der periodieke aftreding van den heer W Boer te Haastrecht Naar men uit goede bron vorneerat wordt de FEVILLETOX mr VERRE GEWESTEN Naar iet RtgeUch XXXI 46 Dat zivierige leven bogon iiüne bekoorlijkhoidvoor haar te verliezen het was van jaar tot jaarkoekoekeiSp zaug on dat verveelde haar Partijen recepticu tourtjes in het BoU de Boulogne het hof wedrennen en salonpraatjes hadden gwné aantrekkelijkheid meer voor haar Zelfs de gestadige hulde die zg zich zag bewij ren was eentonig Zij walgde van de badplaatsen pa Dieppe Biantz Baden Homburg hadden mets sangeuaams meer voor haar Elke bergpas in de Alpen was voor haar een bekende weg Rome kende ij op haar duimpje evenals Florence De Nijl was vervelend Zij had nu niet meer de prikkel door tegenstand on kwaadspreken gewekt Beiden had ij overwonnen en do kous van haar echtgenoot had zij gerechtvaardigd Had zij dat werkelijk Dne jaren brengen eene geheele omwenteling in He gozehohapswereld te weeg De onderen vanjaren aou goedschiks hunne plaats met af Anderen erliezeii hun jeld sterven verlaten bet land if kap gewMedftn tot éa uut des namiddags van diMt dag der nltgave aak van den moord otl fiieCAlli t Berkenirsude gepleegd voor de rechtbank Ji Eotterdam den 28 dezer behandeld Van wey j aa officier vaa Justitie zijn 84 getuigen in die ai k gffit vai De Heer W E Willink Ke n heeft 4efa thana tot de Tweede Kamer gewend met een adres waarin by ze nde dat alle pogingen door hem aangewend om herstel van onrecht te verkrygen mistukt zgn een beroep doet op het ergevoel en de witardigheidi van de Vertegenwooidiging haar eerbiedig verzoekt hem in staat van beackoldiging te stellen ofte doen stellen wegens beleediglag r regeerug en uwe vertegenwoordiging aangedaan door openbare beschuldigingen van roof belofiebmik wetaohennis logen en meiused tbink Eot i ei officii Staten Oeineréal ïrwtaoK Kahek Zittióg van 8 M art De Knin i die pas bqeen is gekomen heeft reeds weder besMR vacantie t i i emen Dit ge6chiBd4e op vodrsiel van den heer v n Alplken aa weid gemotiveerd door d wepschelijkheid dat le ledaa der Kamer die in de Prov 3tatea zitto Naderingen dW callogeis bigwonen waar totdi tabel wordt jiesprokM Op 19 dezer hiit kamer wede zitting De groète meerderheid S vin dig 38 leden der Staten van Utrecht beeft d conclusie vao de meurderbeul dor rapporteur jtffigenom u trekkende om zich met de voorgetitelde f n k $ tabc te vereenigen beböndens de vorming v een afëón9m ïjk district uit Amerongen Leersum Bhenei en Veeuendaal welke plaatsen de regeenng van Kde bq W k bijDuurslede voegt Ook willen de tén voorde verdeeling vai de stad Utrecht ene bepaalde grensomscbriJTing De conclusie der minderheid sÜrekkende om de l £8taande indeeling te behoiideo met verho ing van het aantal leden is daardoor niet in stemming gekomen Verworpen werd o s een amendement van den heer Reiger om te verzoeken gehoord te wordejiover den overgang van de leden van de oude naar de Qjeuwe districten Da P llering fted te s Hage heeft vOor hot beroep naar de Rem Oemeen e te A Batenlam bedankt Ai u de orde waren isteren een fuf nilld b angrijke ontwerpen net voorste 0 a vqitöiig te brengen in de afechnjiriog van a cghs b j m tw van bier en azyn werd algpm n gaedgekMrd daar de bedoeling w s billijker tè werk te gMn en éSs uitvoer te vefgèmakkeljjken Dat tot wjj i ging van iel i vo €T ctt op azijn voSd tegenkanting omdat de liberalen daarin eane protectionjatfache treeing z n De heer Ëitaier pMide een amendeinant voof dat kter werd er orpen mek de stemmen der rechter tegen die der linkerzijde slsof het ëoi pdltitek voontel betrof W de bêIraslslaging vOndl de hoor Schepel gelegenheid om f te kesitea te geren dat hif vofomeraens is een voorstel te f oeo om de tec iaen op eerste levensbehoeften af te schatren indien ds minister n financiën zelf niet daartoe overgaat Daar de rngae ring daarop niet antwoordde tal de heer Scheptd zicb wel aan t werk tten Ten slotte vtirklür den 2icb 14 v n de 79 stemmen tegen it wetjet De overbreuging der byzondere gevangenis voor meisjes van Amersfoort naar Moiitfoort waarzij zal vereenigd worden met het bestaande opvoedingsgesticht lokte weinig debat uit Öe vroegere oppositie tegen dese maatregel Bchijot ttfaiis te zgn opgegeven om finandeele redenen Sleèhts 2 leden verklaarden ziek er tej n Verlof werd verleend tot twee interpella tien lo san den heer Van Korkwijt over het oonsulaat = kotnen overtïiigd dat de zakes lan uwe reSpectiege ecbigenooten van dien aard zyn dat er niet minste risico big is Uwe coUïctie scMldergen werdt met elk jaar grooter Gij heb nog altgd dezelfde loge in de opera Gij verleent voortdurend uw bijstand aan allerlei liefdadige liistellingen ja dat doet gg en hoewel ik niet gelo of dat veel rvan den toestand der armen weet geeft gij toeb Itijd geld om hen te helpen V éjgun mij dus de ondubbelzinnige verklaring af te leggen dat ik u en velen die u gelijken gelieel van deze categorie uitzondej Maar terwijl niemand u uwe positie en uwe ges hikt eid om die te handhaven betwist zgt gü toch niet de toongeefstera Dat weet gg zfler goed JCij waart bet woit ene gij verwacht ook niet het ooit te feordea j t Is waar hebt verscheideivtt jeugdige koningiu en der mode zii n verrg zen en verdwijnen maar zij waren koninginnon zoo laftg als het duimle en gij waart tevreden rtiet haar te ïïuldigpn Tevredön Neen maar gij waart genoodzaakt het te doen Met lutlorhmd in het hart 1j6 c wpog ga u in haar gevolg want de mo p is eene dwingelandes waartegen gg u niet duifl verzetten Terwg l gj dus ontegenzeggelijk eene positie verworven hebt d e inets d n de grimmige ftoo l u i ontnemen kan bonijddot gij deiie koninginnen van derf dag eft zoudl gij gaarne hare plaat f vervanzen hebben maar dat kondt gij niet Zo stonden de zaken toen wvroutr Delaiaè het ff