Goudsche Courant, maandag 11 maart 1889

£ OpenTjare Verkoopmgen te GOUDA IC Op MAANDAG 18 MAART 1889 desraoigena te elf uren in het Hotel de Paaow aan de Markt aldaar van een goed onderbonden t De Notaria H J F HEUMAN geTestigd te Eaattrecht zal te Gouda in het Koffiehuis cDKN Dom tan ütbkcht bewoond door ERBERVELD op DONDERDAG 21 MAART 1889 s middags 12 ure Teilen en Terkoopen Een in 1887 nieuw gebouwd s ss geschikt tot uitoefening Tan alle hedrÜTen met ERF BOOMGAARD en BOUWLAND 8ta ande en liggende te Stein gemeente Reeuwijk aan de nvier den IJsel Kadastraal groot 89 Aren 35 Centiaren Te aauTaarden het LAND dadelijk en hetHUIS met 1 Mei a s Betaling der Kooppenningen 1 Mei a Informatiën geeft voorn Notaris ERF en TUIN aan de Gouwe bg de Vischmarkt te Gouda wgk C Nr 17 kadastraal bekend in Sectie B Nr 1252 gr ot 2 Aren 14 Centiaren met een Tr en oi jang in de Vischsteeg Te aauTaarden 15 April 1889 Het Huis boTat beneden Voorkamer en Snite Binnen eu Tuinkamer Keoken Bg keoken en Kelder en boTen 2 Kamers enZolder En 2 Op DINSDAG 26 MAART 1889 des morgens te 9 uren in het hierboven omschreTon Huis Tan een goed onderhouden waarbjj eenig GOUD en ZILVERWERK en JUWEELEN Daags te Toren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geefl Notaris G C FORTÜUN OROOGLEEVER te Gouda Openbare Vrjljwlllige Verkooplog TAN EEN UITERWAARD onder Moordreclit zgnde een zeer geschikt terrein voor het oprichten van een FABRIEK De Notarissen A KLUIT te Moordrecht en G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda zgn Toornemens op Donderdag den 14Naartl889 des middags ten 12 uur te Gouda in het Koffiehuis cHabhoniev op de Markt bg Telling Terhooging en afslag in het openbaar te Terkoopen Een UITEHWAAUD met daarvoor gelegen ZELLING benoTens twee perceelen DIJK gelegen onder de gemeente Moordrecht nabg het dorp kadaster Sectie B Nos 1218 1219 1220 1221 1488 eu 1489 te zamen groot 2 Hecfau n 66 Aren en 20 Centiaren Te aauTaarden bg de betaling der kooppenningen op den 11 APRIL 1889 Stoomboot Maatschappij Boskoop Waddingsveen Cfouda te Boskoop De uitbetaling van het dindend ad 2 per aandeel Conpon No 1 zal Tan af heden dagel ks geschieden door den DIRECTEUR Botkoop 9 Maart lb89 1 GOÜDSCHE WaterleidiDg Maatscbappy De Algemeene Vergadering Tan AANDEELHOUDERS zal gehoo n worden Maandag 2 1 Maart e k ten Kantore der Maatschappg MARKT A 92 des middags ten twee nar De DIRECTIE Die rer kouden $ 8 hale een doo DROP uit de Blikken Trommfel Verkrijg baar per doos k 4 0 cents bij tl é van der Sanden Markt GOUDA De TREKKING der 330 8taa s Lotery begint MAANDAG 18 MAART a s Heele en Gedeelten Tan Loten zgn te bekomen bg Wed A C COSLJN Gouwe C 9 bg de Vischmarkt TE KOOP ofTE HUUR gei een TUIN met of zonder TUINHUIS of KOEPEL in de naaste omgering der stad BrioTan franco met vermelding of de Tuin met of zonder TUINHUIS of KOEPEL is hoe groot die ongeTeer is of er Vrnchtboomen in staan en waar gelegen is met vermelding der prgs worden ingewacht aan het Bureau der Goudeche Courant onder No 1805 Met MEI wordt eene fatsoenlgke DA GMEtD gevraagd Tan goede getuigen Toorzien Adres Karnemelksloot No 506 brdhoftsuederei en VOORDBACHTEN in ruime sorteering bg J de VEN Markt Gouda 7A1TILLE PÏÏ DDING is een heerlijk Dessert efkr gb ar de Toomasmste Winkeliers m toméstibles en Kruidenierswaren generaal in Pen e to au den heer Domela Nieuwenbaqs over de Leidsche ongeregeldheden Met goedvinden der Begeering had laatste onmiddellijk plaats De beer Nieuwenhuq s vroeg of bet waar was dut de Leidsohe polrtie anderhalf aur te laat was gekomen om de eigendommen der sociaal democraten te besehermen en of dit geschied was uit antip thie tegen de aangevalleneo De minister antwoordde dat hg ui torgen dat het recht gehandhaafd wordt ook tegenover sociaal democraten De heer Kerdgk vond gelegenheid tot de gegronde opmerking dat de socialisten die stfteds do politie honen eu tergen zelf oorzaak zijn dat deze niet veel sympathie voor hen hefft doch gafflok gereedelijk toe d at recht en billgkheid moet geschiedei zonder aanÜen des persboSs bq Ji or zich dbtte niet bewezen dat de Iieidsche politie in gebreke was gebleven De minister van justitie herhaalde ten slotte zgn belofte dat hij onderzoek zal doen eu de Jiouding der politie zal afkeuren als er grond voor bestaat Men schrqfl aan het Nitupê van den Bag Met eer groote belangstelling en deelneming zal leker door velen m den lande worden vernomen dat de bekende landbouwer Woutfflr Sluis uit de Beem t T naar een gestit ht voor feankzinmgen ismoetea opgesondeu worden Yeel heeft de 4eer Wouter Sluis gedaan om den landbouw te doen bloeien en de izitivelbereidmg tot meerdere ontwikkeling te breoK gen In de meeste provinciën vfcn ons land trad bij op als spreker in landbouwvei adeniujéij Onze Eeij geering benoemde hem als h ar vertegenwoordiger om verslag lut te brengen van eene zuiveltentoon telling iij het buitenland Zeer te betreuren is iiet dat t l n tegensptftden den Heer Sluis hebben getroSs n nu ook nog het licht de geestea uitgeb uschi geworden is Maar laat hier nog oen woord van dankbare waaraeeriai worden geschreven voor den man die aUerminst zichzelf zocht en die in elk geval met opoffenngL va ejgen belang anderen den weg heeft ga nenl Woensdag jl werd voor het kantonfereoht te Seitoon hoven het getuigenverhoor voortge t oftitrent da schade die zou zijn toegebraeht door hït schieten Ibet een geweer in de Onmiddtllgke dabijheid van en behoorlijk geregfstreerila eendenkooi plegen p Bilw jk onder de gemeente Haastrecht toebehöoronde aan mevrouw de weduive Drost te Haastrecht Aad dit feit haddjin zich twee personen uit Stolwqk schuldig gemaakt die bTCids dóór betaling van de lloogste boeteui op die overtredingen gesteld de strafvervolging hadden voorkomen terwgl nu do den border en gebruiker van den eendenkooi een cinele tie tot schadevergoeding wa ingesteld Als genaQhtigde van den eischer trad op de heer G B Van Baaren te Schoonhoven die in eeii iitgebr ide rede betoogde dat er donr dat schot schade was toegebracht n volgens getuigen honderden eenden de kooi na het lossen van het schot hadden verlaten De gevraagde achadevergoedijig was ƒ 100 of zooveel minder als de rechter zal arbitreeren Wjj hoorden by die gelegenheid een nauwkeurige beschr ving van de zorg die een kooier moet besteden aan een hem toevertrouwde eendenkooi en dat bet minste geraas in de nabijheid der kooi gjroote schade kan toebrengen De gedaagden erkenden het bedreven feit doch betwisEteo het bedrag der geéiscbte schade besluit nam om naar New Tork tgrug te keeren Ik eg toen zij het besluit nam want zij voerde nu eene volstrekte alleenheersohappg evenwel zonder de minste dwingelandij Het kwam haar echtgenoot ïelfs niet in de gedachten dat hij zgn eigen zin niet volgde Ik geloof niet dat Delaine juist even sterk als zgne vrouw veriangde Pargs te verlaten wint hfl ging bgna ieder jaar naar New York om het toezicht ts houden over bet beheer zijner landgoederen die gestadig in waarde toenamen Gewoonlijk blaef hi daar een paar weken en spoedde zich dan terug naar zijne woonplaatè in f raskrijk Zoo had hg gejoof ik zgn leven lang wal willen voOrtgaaii Maar voor mejmiuw Delaine was het tijd om teni g te keeren Sedert langer dan een jaar wy in de vgfde Avenue een prachtig huis in aanbouw welks stijl jtan architectuur de aftpdacht der voorbijgangers trok Voor wien was bet Dat wist niem d Het geheim werd goed bewaard Alles erd door eea agent bezorgd vSaar wiens agent was hij Voor alles werd het jbiéste werkvolk gebruikt en de plattnen werden mei getrouwheid ten uitvoer gebracht EindMijk werd de schutting voor het gebo iv yt weggenoujen eïi lederéaiv fond het prachtig Maar nog wist qiemand er iets van te vertellen I Weldra k wam er een groote aanvoer Fransche meubelen prachtig van vorm en gehalte Verscheidene fraaie i tuigen waren er bg en nu moest het geheim uitlekken De Delaine s zouden uit Europa W deze houi sdag S7 Maart a s zal de kanjliireohter iniet onbelangrijke quaestie voor eendenkooiuitspraak doen Schoonh Ct V ni sflii m Het Haarl Dagblad meldt nog omtrent de misdaad van den gewezen bediende van den ovtvanger der directe belastingen te Haarlem De verdachte had de gelden die hij verduisterde verantwoord in het kohier omdat hg begreep dat ander de openstaande posten spoedig vervolgd en zijn misdrijf onttleVt zou worden In het journaal evenwel boekte h j de posten niet zoodat dit altijd sloot met de kas Toen men echter tot de balans overging werd er ontdekt dat er ruim ƒ 300 aan de kas ontbrak en jeukende aan een abuis besloot men tot bet coDationneeren der boeken De schuldige zeU Uelp daaraan mede De bedi dé die met hem cellationneerde liet de posten beneden f 25 weg en noemd o alleen die boren dat cgfer en het toeval wilde dat de schuldige slechts een paar posten boren de 26 verduisterd en de namen en nummers daarvan onthoudqn had zoodat hg die hoewei ze niet in het journaal voorkwamen ait het hoofd oplas Zoodoende werd ds fout niet gevonden en ii toenmalige ontvanger paste hot tekort oit eigen middulen bg Inmiddels was de jchuldige om andere reden ontslagen en er zou g en haan naar gekraaid hebben zoo ïijn voogd B wien hij de zaak in zijn angst voor ontdekking had medegedeeld het niet soodij had geoordeeld het gestolene te vergoeden Hoe prijzenswaardig dit bewijs van eerlijkheid oA zij het had thans v oat den schuldige slechte gevolgen Hoewel bet Id terug was kou men de smet van een takort in de kas niet op bet kantoor laten rasten met hot oog sp d ii goeden naam der andere bedienden Ha tnrn gaf dus de zaak bij de justitie a n Daar de baildteekentng van den vorigeu ontvanger bijna geheel uit streepjes bestond was ZA niet moeilijk na te maken en hot beste bewijs daarvan isi dat de ontvanger zelf op een partieel voldaan helastmgs biljet zijne handteekeni ig ander eene der nagemaakte naamteekeningen heeft ge laatst zander de vervalschiul te bemerken In de Vragen ilss Tgds van Maart beetrüdt dr A vap Oven leeraiö aan de H B school te Dordrecht de denkbeelden door dr Verntoufen lid der Tweede Kamer over de herziening von het onderwgs De schrüver aoh èn het afbiaken van de H B scholen èa da op iBiring van Het Orieksoh op de gymnasia verkeerd en betoogt dat alleen de leerstof beter moet worden verlïeeld over de leerjaren vGymntlsium en hoogere burgerschool lijdeQ an hetzelfde gebrek mMi wil alles te gelgk leereli en daarom drukt hëï oene ook het andere dood en de jongens orden do slachtoffers er van Wil men dat gegronde klachten verstommiin men geve onzen jongens tgd om rustig en het een na het ander datgene te leeren wit zg nu zenuirachtig gejaagd ej9 alles te gelgk leeren moeten men late hen eerst de in ons land onmisbare Icetinia van nieuwe talen opdoen en lagere wiskunde leeren men geve hun eerst het onderwijs dtC allen noodig hebbeu tusschen 12 en 16 jaar daarna gisve men den atmstaaaden fCudent eener uiiifcrslteit eenige JAren dne ofjvier waarin hij zich uitsluitend kan wgden aan de studie van de klassieke oudheid en aan Bem die en andoren factor van ontwikkeling kiest e vetieens den terugkomen en ack te Kew ïorfc met ider woon vestigen Denk eens asnl Dit was bun Jiuis Al die meubelen waren van hen De rijtuigen oolc Wanneer zouden zij aankomen Dat Wist nog niemand Een man van een zeer deftig voorkomen ernstig als een doodgraver en terughoudend als een diplomaat had bezit van het huis genomen toen de meubelen aankwamen an eene vrpfiw even ernstig en nog m ef terughoudend was met den man mUdegekomen Eenige onnobiele iedeu vroegen of dat de Delaine s waren Neen het was slechts de maipre d iStei eu jï e zuster de femme de charge Dit had plaats in de maand October Het trof gelukkig dat juist op het tijdstip toen mevrouw Delaine tot den gewiohtigen stap besloten had om eene NewYorksche loopbaan in te treden de gevierde schoone die toen ds harten van alle liianneo veroverde en door haar bewonderenswaardig gedrag den lof en de genegenheid van alle vrouwen ve rworven had terwijl jdj zegepraal op zegepraal behaalde dat bekoorlijke wezen dat niet de toongeefster der mode maar lelve do mpde was op wier woorden bU ken en bewegingen eon bewondetende menigte gretig wachtte Tan wie het bekend was hoeveel hoeden en caeheilriiren shawls hoeveel kant en rijkdom van juweelen zij bezat en dat zij nooit tweemaal ia hetzelfde toilet gezien werd deze modelvrouw op wie aUo oogen gericht wawn als zij tot verovering getjipid hare opera loge binneftt ad aan wie deftige mama s verlangden hare nog tijd waarin hg zich nagenoeg uitsluitend kan bezig houden met de studie der wis en natuuijcundige weteueohappen iegt dr Van Oven Hoe langer zoo meer wordt te Parga V de bak de voornaamste bijnk de eenige dans de cotillon De weelde in geschenken daarbg wordt door de rijke Amerikaansche gastvrouwen tot het belachelijke overdreven parasols waaiers costumes bonten sorties zelfs kostbare armbanden broches horloges coljiers enz De gehede schikking en leiding van den cotillcfn wordt door de gaatvrouw gewoonlijk aan een bekend fConducteur een jongmensch a la mode overga laten deze zorgt voor aUe onderdealen Zijn kunst is met zekerheid en sierlijkheid de figuren te regelen en vooral nieuwe uit te vinden Veel succes had bv eene figuur als deze toen zij bet eerst werd bedacht De leider en zijne dame walsen rond in den kring der ootillondansers dan plaatst de leider een stoel in het midden van den kring geleidt er zijne dame heen en geeft haar een spiegel in de eene hand en een zakdoek in de andere AUe hoeren gaan dan op een wenk van den leider achter baren rug voorbij van degenen die zg niet wil wischt zij de beeltenis met den zakdoek uit emdelyk komt de gelukkige zg walst met hem weg en een andere dame neemt plaats op den stoel In een ander figuur heeft de dame een gmoten doonchgnenden ballon asn een touwde en walst daarmede rond en de ballon huppelt lustig itiede over den grond Nu moeten de heeren den ballon volden en hg die er op trapt wat niet zoo gewalckelijl Ss als het schgnt danst met de dame Vaïi auds bekend zgn de figuren waarbg de heeren beurtelings voor de dames knielen oir aangenomen of afgewezen worden waarbg dame en heer elkaar over een kamerscbut ongezien de hand reiken waarbvl de afgewezen heercn met een papieria moflslerkop overdekt worden waarbij gelgltgekleurde vlaggen sj erpen strikken de partners aanwijzen enz De kostbare cotillons zijn de ooizaak dat miliioBuairs van geheel onbekenden naam te Londen en Panjs ilatseling opgang kunnen maken in de groote wereld De vcouw van den mülionnair heeft zich maar van een beroemden r Conducteur meester te maken Deje vnend herschept daö het tuis in een geurigen tropischen tuin vlecht nzemilingeifs langs de trappen ziet of de reeluen van bedienden de bergen van gs en de gelederen van cbampagn flessohen present gn en de gast vroii w die boven aan haren escalier d honneur staat te resipieeren kent ge i $ twintig mensebeo van de duizend die haar voorgesteld worden Toch is zg volmaakt gelukkig Een merkwaardig ei werd Dinsdag gelegd door eene kip toébehoorendfi aan Q P tzinger te Schoonhoven Nadat het dier de ntorgeus een flink ei iad gelegd van een gewicht van 62 gram vond daeigenaar tegen den avsnd een goed gevormd vanschaal vo tzisn ei in het hok dat nog kleiner wasdan dat van een musch en een gewicht had vanslectits twee gram De ei vpaar wil belangstellenden gaarne in d8 gelegenheid stellen iich van ditnatuurproduct te overtuigen Sahowih Ct In de fabriek der Lon ensche orgejfebrikanten onschuldige dochters voor te stellen trotsch als zij er eenë mtnoodigde gedurende do voorstelling naast haar te zitten n te zien hoeveel gidsnte heeren haar tusschen de bedrgven het hof kwamen maken het trOf gelukkig voor mevrouw Delaine zeg ik dat in deze crisis de gegierde schoone het gepast achtte het land en haar bgna faillieten echtgenoot te verlaten en naar eéae onbekende streek te ver trekken onder bescherming van ein ont tglgk rgken effectonbaftdelaar E werd weiéig beweging over gemaakt t Was in den zomer toen de gezelschapskriagen verstrooid waren Eenige mannen haalden veelbeteekeneRè de chouders op Ik wist wel wiiar hot op zou uitloopen zeiden de Vrouwen ren y66x de herfst was de geheele zaak vergeten en wa New York zonder modekoningin Mevrouw Delaine ferscheen op het tooheel met eene geheel andere taktiek Zij vrilde eene stille rol spelen ep zoniier praalvertooning bekoren Zij kwam met een l arakter dat een reets van jaren togen Pargscho battergen bestand waa geweest Dat was niot te betwisten evenmin al de maoBt die h haar verioende inzonderheid als opvolgster van de afgetredene gevierde schoone In éé i oprfcht veranderde mevrouw Deloine geheel en al Te Parg s was het haar streven geweest zich het voorhomen eener vrouw van rijpen leeftijd to geven Te NewYork nam zij bet voorkomen de manieren en de eenvoud van een kind aan Wordt virfolfd J f William Hill and Son is thans een orgel in de maak dat wellicht het grootsto orgel lal zijn der wereld en bestemd is vOor het raadhuis Ie Sydney in Australië Het instrument zal niet minder dan 126 registers bezitten welke over vijf manualen en één pedaal verdeeld zijn Bovendien zijn velerlei koppelingen aangebracht Ter vergelgking zg hier medegedeeld dat het groote orgel te Haarlem 60 registers dat van de Albertball te Londen 120 registers rgk is Het merkwaardigste van het orgel is dat een 46 voets centra trombone aan het pedaalis aangebracht welke als bas bg vol orgelspel een overweldigend effect zal maken De noodige wind wordt aangevoerd door eene gaskraohtmaohine terwijl voor de koppeling der maeualeu enz eene bijzonder pneumatische inrichting zal dienen BEIIR8BEUICHT AMSÏEBDAM 9 Maart Per Telegraaf Oostenrgk flauw Bussen openden vast sloten flauw Zweédeche sporen 1V hooger Barge aan deeten 3 hooger Bussische Zuidwe hooger Amerika onveranderd ADVERTENTIÊN Ondertrouwd J J TAM HOEVE EN E DOMMISBE 8 Maart 1889 öouda I Vlüaingen Bevallen van eene Dochter H J LANDAALOouda 8 Maart 1889 ra Nouu Voor de vele bewjjzen van deelneming ondefTonden by het overladen Tan mgne harteiyk geliefde Ëchtgenoote betaig ik ook namens mgne Kinderen en Behawdkinderen mgoen hartelijken dank G J ENQELBBEGT Gouda 9 Maart 1889 T E CONTINENTAL Bodega Company Specialiteit n Wereldzaak in aiisclie eo Portogeesclie WIJSIEÜI Medicinale Malaga en Tokayer 1 25 EXTRA MÉLANGE P 8AUËRBIER 1 ProoTon gratis Eenig Depot te Gouda bg T CKEBAS H A DIESTELHOHST MOT ONBESSOESEM TOor Mannen Vronwen en Kinderen N B Bg ieder groote Broeken of Borstrokken wordt Tricot Tan t stuk tot rersteUen bggoToegd Schenk en Zn BtUiARD en MEUBELFABRIKANT beveelt üioh opnieuw aan tot het LEVEREN van uitalnitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het Tak VIZmOM = Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts Tan wfllen den Heer J G BELONJE ook bü niB in dienst gekomen zgn ben itin staat alle everantiëu of reparation in den kortot moaoIflken tyd uit te Toeren 9 6 1 w m Markt Gouda Inrichting tot het encadreeren tan Portretten en IWaton in alle pootten Mejufvrouw HOUTMAN Markt VRAAGT met 1 MEI een flinke DIENSTBODE die ga 4 kan werken en koken en een net tuin der meisje ♦ V jA smm timmmmff