Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1889

m Dinsdag M Haart N 3863 1889 COURANT JSieuwS n Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe aitgare dezer Öoarant geschiedt dagelps j met nitzondering ran Zon i if eestdagen De prys per drie maanden ié l 2 i I pw poït 1 70 j 4faoaderI jke Nommer VIJF IeNTBN franco e Inmnding Tan ad7ortentiön kan geschiedan tot èot utir des namiddags van den dag der nitgavd De BËSTË en ZIJIVEIISTË BESCHUIT is die der Broodfalsriek De Haan ie AMSTERDAill Hpjkverancier van H M dt Koningin der Nederlanden Zie op élite bus Bapport Dr VAN HAMEL BOOS en A UABMENS W n N B Bu88en met ons Kenmerk van Echtheid voorzien waarborgen de zuiverbaid Te Gouda verkrijgbaar bg de Wei P J MELKERT Doet Uw VOORDEEL I W De ondergeteekende leveren spoedig en net tegen CONCüRREERENDE prflzen alle mogeiyke Drukwerk als 100 Visitek in étni 0 60 1000 Nota s 8 post mooi papier 4 1000 Kwitanties 4 1000 Enveloppen met firma van af 2 franco met toezending van postwissel thuis Verder worden Aanplakbiljetten Boekwerken Conranten enz enz spoedig en goedkoop afgeleverd BAKKER LOS Buasum 9i Gouda Sitlparsdruk vai A BBI UAK b ZooM S ii ®@ i®seag Ondergeteekenden kunnen niet nalaten hunne genchte begunsti jer3 van Gouda en Omstreken hierby openlijk dank te leggen voor het grooto veitrouwen dat zij weder bij de eerste week der OPENING vau hun MAGAZIJN aan de ondervdnden De kolossale groote verkoop dezer Amsterdam te ontbieden en ge en wy hieii Dames Aangezien de verkoop slecu s Avonds van KLEIWEG E 8 over het Ouden Vrou wenhufs Cek deed ons dan ook besluiten eene tweede zending goedereu van ons boofdmaTazyn teonderstaand een klein overzich der goederen i nog korten tgJ kan duren ttoodigen wiJ U nit hiervan te profiteeren tot 9 uife OPKIJIMIlTa van LAPPEl Ïj HI11SCHFEÏ D é o KLEIWEG E 85 GOUDA K 8RT 0VE IZICHT V N E NIGB Ai rïKELElï Schots Ilolkndach voor Overhemden Sloo n Kindi goederen eèz pet El 9 enj l Ct ertn hemien enz per El 16 en 18 ppr ï l 14 en 18 rdènd in de wasoh per EI 20 en 25 en Handdoeken per El 14 enJ 18 CtS Fifllfi ii iwr VA i i Pn HO CL Constitution zeer zwaar voor Dames en 1 Fransche Satinstreepen voor Nachtjnponnej Hollandsche krimpvrgo Flanel Biet gdel Oojljea en Blokjesgoed pellen voor Éuie 10 4 breed Halflinnen voor laWns zonder tondei er El 25 en 30 Ci 12 4 breed zuiver Holiaudsch Handgespin Iroor zeer breede lakens per Eli 55 Ct Dameshemden volslagen grootte netjes afgewerkt per stuk 55 Ct il di dgélieelg borduar l zeer nieuw per tuk 1 40 stitution mei entredeux en l trookiber siuk 1 Dames Nachtjaponnen 2 el l OJK Fransche coupe met broderie pef stuk 1 di Dames Pau ons van CretonMiAuet volant per stuk 70 Ct dito dito van zeef sterkpCi Domea Onderrokken van fiji e amswol gebreid koofae per stuk 2 25 j i i Fyne Lakenscha Bovenrokken met strook per $ tuk 1 60 Amerikaansche Beverrokken extra zwaar per stuk ƒ t Dames Tricot Ondertailles elegant model pei stuk 8 Ceat Dames Zijde in Aa fijtaste kleuren met zijde lint per istok 1 60 Tricot Damesflanellen zonder riiou ven zqer nieuw jtejf stuk 1 40 1 25 Geheel Wollen Damesflanellrai met de hand gefestonjieord per stuk tPransche Heerenflanelleo Jceurig afgewerkt per stuk ƒ 1 50 Schots babtisten Dameszakdoeken per dozjjn 90 Cent 0 flalflinnea Heefenzakdoekeu gezoomd per doz n 1 40 üiver Linnen Zakdoeken prima kwaliteit per dozgn ƒ 2 40 Dames Kniekousen in diverse kleuren zonder naden per j aar 40 Ct dito dito in Merinoswol 45 Ct Geslrf pte Kousen zeer fijne kleuren per paar 60 Ct Zuiver wollen Kousen prima kwaliteit per paar 95 Ck j fS 4 a epa Pi qé Luieis ea Handdoekei per dozgn 2 5 © WVetten in iSe nieöwste patronen niet rondom randen per dozijn ƒ 2 75 Tafelstellen beslaande uit 12 6 4 Servotten en bijpassend glbot ïafellaken per stel 4 50 Afzonderlyko Tafellakens per stuk ƒ 1 10 Linnen Damasten ontbijtstellen bestitonde nit een Tafellaken en 12 Dessertservetten met de fijnste geklearde randen peritel 4 3 Els br fljn zwart Thibet bijzonder geschikt voor rouw iper El 1 50 2 Elé breed zeer zwaar Laken Thibet allerbeste kwaliteit p r El 1 Voor al het bovenstaande on nog vele artikelen meer adresseere men zich te Groiida Kleiweg over hét Ouden Vrouwenhuis E 85 TAPIJTREINIGINGMAATSCHAPPIJ UTRECHT AMSTERDAM W j meenen hot geëerde publiok te mogon mededeoleD dat wij ons dit jaar wegens uitbreiding onzer inrichting ook met verschil Ion cl o hoeran Bohniigers bultön Utrecht in vorlrinding hebben gosteld In onze inrichting worden do KLEEDEN oln ens eene vernuftige uitvinding gereinigd zonder iels te lijden te hebben terwijl de roinigin ook veel vollediger is dan bij het ouderwelsche kloppen Eona uitvoerige duidelgke en overtuigondo boschrijviiig is to vinden in de Circulaires die op aauvr ige gratis verkrijgbaar zijn by do volgende Heoron JJohangors en Tapijlhandelaars Amersfoort J W van Aohtorbergh Jr N Broers H A Cramor A van Daal en J do Groot Sz Apeldoorn P E Albers A Bruins on A H Hoijor Baam J J Breo J Eornisson Zn Hofleveranciers Van Leeuwen Nieuwstraat en Vociistra Brinkstraat BreUkelen W Hageman en J W Kramer Culemborg H Beekman DOOrn C P Qié Geldermalson C Flier Qorlnchem Schipper Kook Goud a Gravesteijn B de Jong L M V d Jjaar B W r d Pavoordt W Stikker en II J Vouk Harderwijk G Gerardts Olicstraat Harmeien Krommenhoek Mr ïiramermon en VoWiris Mr Timmerman s HertOgetlbOSCh Van Geffon van dor Weegen Hoüeveraucior Krijbolder Ververstraat en A C v d Meulen Hilversuiïl J Oenoij P L Didior H Groeve E Holtmuus en II llootsen JutphaaS Eijkson Loenen Nieuwersluls Bos en Nummerdor MoHtfOOrt P H Pel Oudewater H Berkhof Mr Timmormafl Bijsenburg IMobergen H J Kraaij SohOonhOPen J P Ilieff Soest J Ebbeu homt k Zn Vianen v n den Heuvel en 1 uifen Vreeland P do Wit Vreeswijk Van der Poel Wijk bü DuurstedO J A Bookman en E van Iiigen Woerden J Brookhuijzen en J Schaap Ij 8elstein J A Boiigenaar Mulder en van don Oven Zalt Bommel A l Makkink Zeist M Boring W I Roesink ea Verdonk Zwolle J Albrecht Wod H H Bos Zn j G J Flik Harden Melkmarkt Joh Kolkman Dzn Louman Sassestraat B Meiborgen H J Tulp J T Tulp en O Uiterwyk en Zn Hoflororaaoiers 93 19 Te utrecht te adresseeren aan de Inricliting en aan de meeste en voornnamite heeren Behangers In allo overige naburige plaatsen worden geschikte AGENTEN GEVRAAGD De Kloeden worden gereinigd VOlgenS Vast tarief Aan all © Kloeden wordteen Kaart gehecht met het stempel onzer firma Utrecht Anthmkdiik D £ III RECTI E BIÏfNENLAfND POÜDA 11 Maart 188 Het bulletin op het Paleis luidde hedenmorgen Z M de Koning was de laatste twee dagen minder bedlegerig Overigen bleef e ziektetoestand OBvennd d Mfumdag 15 April e k hebben de kerkelijke verkiezingen plaats bg de Ned Herv Gemeente alhier Sr moeten gekozen worden 3 Knilkvoogden door de periodieke aftreding der hh W J Fortuijn Djroogleever en G Straver en ter vervulling der vaoatnie ontstosn door het overlijden van den heer W Brand van Straaten 8 Notabelen door de periodieke aftreding der hh H J Ncderhorst Mr J Fortuyn Droogleever J Horman de Groot en O Lunenburg en ter vervulling dtyr vacaturen ontstaan door het overlijden van den lieer i Bnkel het bedaokan der hh T H van der Togt A W van Kluijve en C Brant 9 Leden van de Commissie van Oppertoezicht doorde periodieke aftreding der hh A Dortland J J Braggaar en A Kwiukolenberg en ter vervulling dervacaturen ontstaan door het overlijden van de hh J G Beloiye F Grendel Jr en W Post Drostenhet bedanken der hh B Beszelzen A Smits en Dr M A G Vorstman Het 50 jarig feest hg de firma 6 B van Goor Zonen alhier waarvan wij in ons vorig nr melding maakten is op luisterrijke wqze gevierd Het personeel had een gepaste versiering aangebracht en toen het hoofd der firma de beer J M Noothoven van Goor met zyne familie binnentrad word hem een bouquet aangeboden waarop onder hartelijke toespraak van den hoor E L E van Dantzig namens ket gezamenlijk personeel aan hun patroon een zil FEVMLLETOIV UIT VERRE QEWESTEN Naar het EngeUch XXXI 47 Zag zg er te Parijs uit alsof zij dertig jaar was nu scheen c dertien had ik haast om de gllykIttidendheid gezegd Maar zeker kon zij voor zestien doorgaan IVerkelijk was zij zes en twintig Welk een orauMlseer Delaine die zich tamelyk goed hield hoeweli hij voorzichtig moest zijn met trappen klimmen fcn het hem moeite kostte te paanl te stijgen JDelaine was verbaasd over de plotselinge verandering in zijne vrouw Wel Augusta wat is er met je gebeurd P Gij ziet er even jong uit als op den dag van ons huwelijk nik denk dat het de invloed van do vaderlandscho lucht is antwoordde zgn vrouw vriendelijfc Maar te drommel in Europa waart gij toch ook sltyd volmaakt gezond 0 neon mijn lieve gij vergeet hoe dikwerf ik docter Naudin moest raadplegen Nu ik kan niet zeggen dat de lucht hier mii bijzonder goed doet en Delaine zag in deugrooten spiegel tegenover hem veren inktkoker werd aangeboden als een stoifelijk blijk van sympathie met een album bevattende de namen der gevers Een en aij er werd met de moeste erkentelijkbeid aanrasrd JH dag werd daarop in gepaste feestvreugde doorgebracht die s avonds haar toppunt bereikte toen allerlei voordrachten werden gehouden afgewisseld door piano spel Ten slotte vereenigde men zich aan een feestdisch waar ern recht gesellige toon haeraehte en ntenig hartelijk en goed woord gesproken w rd Het goheele personeel kreeg als feestgave van hun patroon een dubbel weekloon Feesten al dit die getuigjCn van een uitstekende harmonie tasiohen patroon m werklieden worden steeds met waardeering vom 4 De heer W Boer te Haastrecht hoogheemraad van de Krimpenerwaard wéiucht bij de a w8taande periodieke verkiezing niet meer in aanmerking te Kaar omi aaa d HnafOm H whh h ee ft oak de minister Keuchenius thans na inzage te hebben genomen van de uit Indic opgevraagde en dezer dagen hier aangekomen stukkan in de zaak Willink Ke en geweigerd die papieren aan genoemden heer af te geven De Commissie van rapporteurs der Tweede Kamer voor het ontwerp betrekkelijk den fabrieksarbeid heeft ingevolge bet niouwe reglement van orde rapport uitgebracht over do b j de Kamer ingediende adressen betrekkelijk genoemd wetsontwerp en wel ton getale van 44 van corporstiën vcreenigingen firma s en afzonderlijke personen Slechts een dier adressanten had principieel bezwaar tegen regeling van arboid bij de wet 6 bestreden de opportuniteit van het wetsvoorstel 5 zagen in het voorstel eene te beperkte strekking en 7 adressanten Gekheid John sprak zijne vrouw gij hebt er nooit beter uit gezien dan op dit oogenblik Ik geloof het niA Gussy hernam Delaine op eenigszins droovigen toon Het scheen alsof hij voor de eerste maal aan het groote verschil van jaren tusschen hen beiden dacht Wat scheelt er aan lieve riep mevrouw Delaine uit ik geloof dot gg ontevreden zijt Gij zijt nog niet aan uw nieuwe huis gewoon Kom Iaat ons een ridje in het Park gaan doen Ik had mevrouw Edward Delisle een bezoek willen brengen maar wij zullen liever gaan rijden Zg ston4 op om de kamer te verlaten Gussy riep Delaine Zij bleef staan Gussy wilt gü dat rijkleed niet aandoen dat gij verleden zomer hebt gedragen Zijne vrouw lachte Hoe dwaas John Zoudt gijwillen dat ik iets droeg zoo oud als de zondvloed iiets dat ree ls een jaar uit de mode is Bovendienheb ik het aan Lucille gegeven Dit zeggende liep zij vlug heen Hoe kinderlijk zij ook mocht schg non was zij onvorbiddellijk als het Noodlot Delaine zuchtte weder en zat stil totdat do paarden werden voorgebracht Maar hij gevoelde zich in het Park niet zoo te buis als hij in het Bois de Boulogne placht te zgn hoewel hij verscheidene bekenden ontmoette en ijiie vrouw do algemeene opmerkzaamheid trok ADVERTENTIBN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovenden worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wezen leemten aan Voort betreffen da meeste overige adressen bezwaren van bijzondere industrieën bnskmitfabriek te Mniden steen en pannenfabrieken püpenfabrieken te Gouda en glasfabrieatie en bezwaren tegen de onderdeelen van het wetsontwerp Het verslag dor Commissie strekt als leiddraad voor de Kamer bq ide behandeUng van dit wetsk ontwerp Kaar aanleiding van het besluit genonien in de laatstgehouden algemeene vergadering vandeNoordhollandsche Vereeniging Het Witte Krui om eene som beschikbaar te stellen bestemd om in de verschillende afdeelingen maatregelen van algemeen hygiënisch belang te nemen door nieuwe zaken te stichten of bestaande uit te breiden heeft de te Zandvoort bestaande afdeeling aan het hoofdbestuur een krediet aangevraagd van ƒ 30 000 Die som wenscht zq te bestemmen tot aanbouw van een vleugel aan het aldaar in 1871 gevestigde badhuis voor minvermogenden W l llW ll I N II I lli I I I II In ffel Centrum vindon wij een vershig v n de vergatlering die iJonderdagavond doorde katholieke kieaveroenizing Reckt en Orie te Amsterdam heeft phiats gehad De kapt Van Vlijmen lid der Tweede Kamer heeft daar een voordracht gehouden waarin hy het stelsel van hHurle ert als het beste voorstelde en wensohto dat NederUnd het voorbeeld mocht geven tot het vormen van een leger uit vrije krggsknechten H j noemde het later echter een onbereikbaar ideaal een geheel en voldoend leger in het leven te roepen zonder aan de vrijheid der bui erij te kort te doen De spreker gaf verder de schets eoner legerinrichting zooals hij die thans voor ons land noodig acht £ r zijn om bij het eerste oorlo genioht gereed te zijn 90 000 geoefenden uoodig waarmede w j gemakkelijk een driemaal sterkeren vgand kunnen weerstaan en wol 50 000 man als veldleger en 40 000 t Is waar Delaine icaa ontevreden In New York is tot dusverre geen klasse van menschen die uitsluitend voor hun vermaak leren De gang der zaken daar brengt niet meê dat zulk eene kle zon kunnen bestaan Delaine had een aantal bekenden Allen die hij te Parijs ontvangen had waren zeer in hun schik dat zg hem op hunne beurt verwelkomen en zijne beleefdheden te hunnen huize beantwoorden kondon Zg waren millionairs zoo gij wilt maar overdag waren zij druk bezig drukker dan ooit Als Delaine het waagde hen te bezoeken kon üj ondanks hunne beleefdheid duidelijk bespeuren dat hij in den weg was En hij had zóó lang niets gedaan dat hij zelfe de administratie over zijne eigene zaken niet op zich kon nemen Bovendien had Delaine gelijk dat de lucht niet goed voor hem was Zijne niouwe leefwijze was het voorzeker niet Hij nam minder lichaamsbeweging en leefde tegelijk minder matig dan hij gewoon was In NewYork is de liftht zeer prikkelend Men kan er geen wyn ale of andere geestrijke dranken gebruiken zonder er hinder van te hebhen zooals in Europa Dit deed Delaine echter meer dan ooit Hg was niet van de sterksten Zijne vrouw was ontegenzeglijk veranderd Zij maakte hom niet zoo gelukkig meer als vroeger Arme man Inmiddels had mevrouw Delaine rustig euabmet