Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1889

w nt wie ze hee H heeft niet en als zg gaan wordt niets verloren nzg ze van hun uraan terug gebracht worden hetgeen ik met U beproeven zal Heeft het onderwgs dus nat voor het kroost van 1 hem of haar die leeft naar het overoud gebruik van iet uitverkoren volk Is t noodig dat diens kind de wetten leert den bgbel kent de taal verstaat waarin dat boek geschreven is Is het eisch voor hem dat hg historie kent van het volk dat vóór 32 eeuwen zijn wereldloop begon Van t volk welks aantal klein verdrukt verstrooid vernederd en geslagen toch machtig bleef door eigen krocht Mag hij onwetend blijven wn wat geschreven werd in dagen van verdrukking Waar t recht dat hij niet lezen zou wat dichters en profeten in s levensschool gevormd den nazaat aehterlieten Gg stemt met mg toch in dat hij zal moeten leeren opdat hij weten kan wat wel zijn plichten rijn dat wet en recht geschreven en gesproken toch ook voor hem bestaaiS t onderwijs in taal t Hebreeuwsch t is dus wel vereischte maar taal alléén ware niets het diene slecht tot sleutel ter opening van het slot dot zooveel achats bewaart Maar nog veel meer ie t dat hij zal moeten leeren Wat joodsche deugden zgn Of noemt gij t wellicht frasen Is humaniteit geen deugd den Israëlieten eigen Is tuischheid huwelijkstrouw den Jood niet aangeboren Is weldoen niet de leus waaronder allen strijden Hulpvaardigheid in leed en vreugde niet hun karaktertrek En wie zou t leeren onderwijzen wanneer dat niet de leeraar deed Kust niet op hem de plicht der jeugd vroeg in te prenten wat Mozes heeft gedaan naar God s bevel Gg antwoordt Ja voor t kind van Joodsche ouders die loven naar de wet van Mozes en Rabbijnen maar voor hem wiens voorzaat brak met vormen en gebruiken is t alles overdaad t Is wel zoo ging ik vodrt M wil mg toch verklaren Als straks d Orsnjesprnit op Neêrlands troon gezeten als grijze vorst zijn jubilaeum viert als heel het volk in geestdrift zal geraken omdat fl Oranjezoon den herdenkt waarop vo ór 40 jaren hij dia tr ion besteeg dan zal men luid ver konden van wat Oranje deed gedurende 3 eeuwen Voor elk feit wordt dan een lauiverkrans gevlochten voor t grootsch Oranjehuis Bevrijding van het juk van Spanjaard en Fraazozen van vreemde heerschappg van oorlog tot victorie t Is al Oranje s schuld en hem alleen i e glorie Moet dan Mevrouw Uw zoon niet welen als borger van den staat als zoon van t vsderiaod al wat geschiedde in dien tgd elk jaartal eW foit hg moet t ü verhalen hij moet ze kennen alle namen van die mannen die vrouw en kroost vergetend hun leven gaven voor hun land En Jaarin hebt gij recht En duidt gg het iemand euvel dia stamt uit zulk een huis an heides dat hg zijn naam met fieriieid noemt en trotsch ia die te dragen Neen gewis En nu ik toch daarvan spreek schiet mg een feit te binnen Toen Margaretha van Parma der landvoogdes t smeekschrift werd geboden door oen rg van dappre edelen en zg vreezend voor hun macht met bevende hand dat smeekschrift las toen sprak Oranvelle die haar raadsman was Wees niet bevreesd Mevrouw voor bedelaars en voor Geuzen want bedelaar zgn t en niets meer En van dien dag af aan ieemt elk dier edellieden den naam van Geus als eerenaam zich aan Uw zoon Mevrouw ia zeker Nederlander en daarom is het goed dat hg historie kent van het vaderland dat hg t zgne noemt ook als Jood zag hg het eerste levenslicht en hij zal waarachgnlijk sterven aU zoodanig Acht gg t dus niet noodig dat hij Weten zal wat t volk waartoe hg behoort waaruit hij toch werd geboren leed en streed sinds 32 eeuwen Of beklaagt gij hem wellicht te zijn een zoon van ü gesproten uit geslachten wier adel is veel ouder dan van eenig volk op aarde of hebt gg medelgden met hem omdat hg ook zal moeten strijden tegen domheid en vooroordeel of waar t U aangenamer dat hg niet dragen zou t Künsteeken op t voorhoofd waardoor hg niet meer wezen zal de Jood de paria der Maatsohappg Of U zoo denkt dat weet ik niet wel weet ik dat er zgn die zóó zich uiten Wel weet ik dat er zgn die klagen jammeren omdat zij Joden zgn die alles wilden geven om niet te behooren tot dien stam Maar U en hen en wie zoo redeneeren voeg ik toe spreekt als de edellieden wier scheld een eemaam werd ja laat ze Joden zgn Joden in de beste beteekenis des woords de kinderen van hun Btam Joden dat wil zeggen mannen gehard en gestaald door strgd en leven Joden dat wil zeggen krachtige moedige mannen eerlgk van hart rein van loveniwandel Joden dat wil zeggen humane mannen die bereid n alles te offeren daar waar t geldt datgene te bevorderen wat goed en edel is En do kracht daartoe en de spoorslagP Te vinden zgn zij in de boeken van hun historie Op elke bladzgde kunt gg t lezen welke mannen ons volkje had door alle eeuwen heea fl $r ï forten en Knten bovendien een reserve van nog 40 000 man geoeftnden en een tweede reserve als landstorm Ob de XSO OOO geoefenden te krijgen moet de lichting van 11 000 tot 15 000 man sjaars worden verlengd met drie jaren resetvedienst Men kan daarbq plaatsvervanging en nummerverwisaeliug behouden en desnoods de vrijgeloten en vrijgestelden tot betaling eener oorlogsbijdrage en oefening voor den laservedienst dwingen De meerdere kosten kunnen meende Spr worden bestreden uit de 4 millioen die de chutter thans kost Van de 648 branden die in het vorige jaar hier te lande hebben plaats gehad in onse vorige opgave vermeld kwamen er het meest voor in de maanien Mei en Juni respectivelijk 76 en 72 het minst in Juli 36 in September en December 39 in November Januari en April 61 a 62 De moeste branden op het platteland ontstonden in de maanden Mei en Juni de minste in Juli in de steden de meesten in Mei Januari October en November de minste in Juni en September De meeste op het platteland waren ook nu weder totaal en de oorzaak onbekend in elf gevallen wordt als oorzaak broeien van hooi opgegeven en wel 1 in September 2 in November 3 in Augustus en 5 maal ii October Op het platteland hadden de meeste branden plaats in Apeldoorn nl acht waarvan eene heidebrand in B rgh zes i Beilen Eist en Haarlemmermeer vier in Diedam Denrne Driel Huissen ïCraling en Loenen Nunspeet Kozenburg Sittard Siddeburon Winterswijk en Zevenaar ieder drie Van een aantal plaatsen weid 2 maal brand gemeU Verz h De kantonrechter te Goes had dezer dagen in 1 eene zeldzaam voorkomende quaestie to beslissen De sociëteit Ta Ongenuchten vrij heeft in haar reglement de bepaling dat geen der leden te Goes bly vende woneu de vereeniging mag verlaten dan met betaling van zijn aandeel in de schulden der sociëteit van welk aandeel het bedrag jaarlgks door de algemeene vergadering wordt bepnald Een der leden ff in het laatst van het vorige jaar z n ontslag bleff te Goes wonen doch weigerde bedoeld aandeel ad ƒ 112 60 te voldoen Directeuren belegden eene vergadering die door 37 leden word bijgewoond en waarin zij met algemeene stemmen op één na werden gemachtigd een rechtsgeding tegen den nalatige in te stellen Ds pleidooien werden gevoerd voor de Sociëteit door mr J G de Witt Hamer voor de legenparty door mr F N van der Bilt De laatste beweerde o a lo dat de Sooieteit geen rechtspersoonlijkheid bezat 2o dat al ware dit zoo directeuren niet op de rechte w jze gemachtigd waren tot het voeren dur procedure on dat bovendien 3o de vordering was in strijd met de bepalingen der wet Om deze beweringen te wederleggen beriep de raadsman der Sociëteit zich op het ontstaan der Sociëteit en de bepalingen dor wet het eerste reglomeut is namelgk van 1306 en nu zegt art 15 der wet van 22 April 1856 Stbl no 32 dat vereenigingen vóór het in werking treden d er wet opgericht de koninklijke goedkeuring op hare statuten niet behoeven 2a dat wel niet de machtiging op directeuren tot het voeren van het geding door allo leden verstrekt was daar in de bewuste vergadering slechts 37 van de 133 leden eenparig goedvinden de plaats van hare gevluchte 1 voorgangster ingenomen Welk een contrast met de vroegere koninginnen van het seizoen I De geheimzinnige machinerie van hare huishouding haar talrijk gevolg de eigenaardigheid van al de kleinigheden harer omgeving hare kundigheden hare bijzondere gave van gesprek voeren de gemakkelijkheid waarmede rij vreemdelingen in hunne eigen taal te woord stond hare jeugd gepaard met eene zekere zedigheid van manieren die daarbij natuurlijk scheen te behooren hare bescheidenheid j b j alle gelegenheden en bij dat alles de gelukkige wijze waarop z zich voordeed als iemand volkomen zeker van hare positie en die zich daarin volkomen op haar gemak gevoelde dit alles leverde stof tot gesprek en waa in ieders mond Daarbq kwam nog hare gemakkelijke beleefdheid jegens iedereen wie het ook was De spotachtige grimlach van de leelijke juffrouw verdween de bijtende scherts van do boosaardige mevrouw bestierf op hare lippen de aardigheden van den ouden grappenmaker vielen in t water want niemand lachte er om Het leed geen twgfel of mevrouw Celia Augusta Delaine had een volkomen zegepraal behaald Maar Delaine was niet langer een gelukkig man Hq begon zich zeer onaangenaam te gevoelen Hij moest zijne vrouw bij alle gelegenheden vergezellen Zij wilde zonder hem niet uitgaan Dat begon al tegenwoordig Mren niiar dat noci in eenige wetsbepaling noch in het reglement der Sociëteit eenige grond te vinden waa voor de opgeworpen exceptie en So dat de artt 1697 n 1698 van het Burgerlijk Wetboek wel dogelvjk toelaten dat dergelijke bepalingen als de aanvallene in reglementen van bijzondere veroonigingen worden opgpnomen Bij een breed gemotiveerd vonnis heeft de kantonrechter jhr mr J J Pompe van Moordervoort den 5 Maart jl uitspraak gedaan en het lid veroordeeld töt betüing van het aandeel en in de kosten De heer Emile Zola h éft van de Wkster Spoorwegmaatachappij in Frankrijk verlof goknegen een reis op de locomotief van een sneltrein mede te maken Hq wil zich in aanraking stellen met een machinist en den persoonlijke indruk verkrijgen van dit leven vol bewegingen en versohe luoht Zijne aanteekeningen zullen hem voor zyn nieuwsten roman moeten dieren De heer Zola begeeft zich overdag op een locomotief van Pargs naar Conflaus en keert des nachts op de zelfde wijs terug e journalistiek in t verre Westen In 6en zijner laatste nommers doet de Arizona Kicker de volgende bekentenissen die een diepen blik gunnen in het maatscbappelyk verkeer zijner omgeving Openbaringen van een redacteur In hot laatste Zondagsnomraer van dit blad bevond zich zooals velen zich zullen herinneren het volgende artikel In het Red Front salon oen lokaal dat over t algemeen door onverschillige lieden bezocht wordt die iedereen neerschieten of ter neer slaan die hen maar scheef durft aanzien waren gisteravond de vrederechter Shooks en do kolonel Crookes aan t vochten Zij waren beide volslagen dronken Ook wij waren tegenwoordig en wel is waar waren ook wg eau weinig boven ons theewater evenwel niet zoo erg om niet in staat te zijn een getrouw verslag te geven De beide hoeren rolden gedurende 20 minuten over den grond sloegen 21 bierflesschen 16 borden en een stoet stuk en stieten de kachel om waarbij de kolonel een geducht gat in zijn hoofd bekwam Wij zeggen dit opdat hij later het publiek niet voorliege dat hij deze wonde in den oorlog bekomen had want b j heeft nooit gediend Voor t overige kregen beide wat hun toekwam wij weten dat de kolonel een paardendief en en galgenbrdt is die in geen fatsoenlijk gezelschap moest komfn en evpnzoo weten wij dat de vrederechter een lomperd vechtersbaas en bedrieger is Beiden hebbeq evenveel schuld wegens hun verdorven karakter kdnnen zg evenwel niet veranf woordelijk gesteld woMen Dit hoeren was ons waarheidsgetrouw verslag dat wij ieder oogenblik zouden durven bezweren Maar wat gebeurde P Gistelren ontmoetten wq den kolonel in het postkantoor Deze viel ons aan sloeg ons tegen den grond en roste ons af Terwgl wij op den grond lagen herriepen wyybovenstaanile verklaringen en gaven te kennen dit ook in ons bhid te zullen doen hierop hielp de kolonel ons weer overeind en onze kleeren van het stof reinigen De vrederechter die er ook niet van houdt da waarheid te hooren liet zich niet zien wg zgn hem nog 15 dollars schuldig en daarom wil hij ons geen kwaad doen Dat is alles wat ons overkwam een van die zeer lastig te worden toch ging hg maar zonder eenig genoegen te smaken De som bij hun huwelijk op mevroti Delaine vermaakt was zeer middelmatig hoewel die destijds in de oogen van de arme kosthuishoudN s hare moeder nogal aanzienlijk scheen Dit had mevrouw Delaine nooit uit het oog verloren t Is waar indien haar echtgenoot mocht sterven zonder testament na te laten dan zou haar jaargeld en het gebruik van een derde van zgne bezitting gedurende haar leven een zeer aardig inkomen zijn maar toch zou zij terstond uit de positie die zij nu bekleedde tot een tweeden rang afdalen Weinig of geen vermogen te bezitten dat zij bepaald het hare kon noemen slechts het gebruik te hebben van een derde van hetgeen zij nu geheel te harer beschikking had Hoe wanhopig vernederend I Dat was haar schrikbeeld Delaine had een bgzonderen tegenzin om zijn testament te maken Hg koesterde de meening die velen met hem gemeen hebben dat het een soort van voorbereiding tot den dood was een denkbeeld dat hem geenszins aangenaam was ja eigenlgk zeer onaangenaam En hoewel Delaine zich voornam het toch te i 1 en dat wel zonder lang uitstel kon hy er maai jet toe komen Bg enkele zeer teêre gelegenheden roerde zijne vrouw dit punt wel eens aan en dan zeide Delaine zeer vriendelijk Ja lieve gg hebt gelijk Aanstaande week zal ik Dawson verzoeken bij mg te komen en het zal gebeuren kleine voorvallen zooals wy dsgelgks gewoon tqn en wanneer nu andere bladen zooals de Huilende Hi ena dit voor at tot ons nadeel meenen te eiploiteeren dan vissohan zg in troebel water Noemen wq iemand een dief roever moordoiwar of galgenaas dan liju wjj altjjd bereid dit op de bovenvermelde wgzea to herroepen zoodra de overmaoht ons dwingt onze dwaling in te rien Waarom zou een redacteur ook niet een gentleman zijn vooral tegenover lulk een gek dief sn ellendigen hond als de achtenswaardige kolonel in wiens persoon wij ous zoo als wg bier op zi wensch gaarne verklaren geheel vergist hebben Wg zgn in t vervolg voor hem en voor iedereen slechts op ons bureau te spreken op straat zullen wij elk onderhoud trachten te vermgdeu Een Zilveren Jnbilaeuin IN DX Israëlietisohe Oemeente Gisteren werd in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegeb feest gevierd ter eore van het feit dat de Eerw Heer A KeteUapper gedurende 25 jaar de betrekking bekleedde van Godsdienstonderwijzer Sjochet en Leeraar bg verscbillenda pieuse genootschappen bg de N d Israel Gemeente te Gouda Des middags ten 12 ure werden door het voor dit feest gevormde Comité waarvan de heer Willem van Leer uit Amsterdam voorzitter en de heer E L E vaa Dantzig secretaris was de leerlingen oud leerlingen en vrienden van den jubilaris ontvangen waarop weldra volgde de feestelijke intocht van den jubilaris zalven wien een prachtige bouquet werd vereerd en door de Israeliotische jeugd de volgende welkomstgroet op de wijze van Wtm Neérlandi Bloed werd toegezongen Luid klink de juichtoon in deez stond Door allen liing verwacht Het loflied uit der kitid renraond Als heilwensch U gebracht Wg komen met verheugd gemoed Op t zilv ren jubilee En in den blijden morgengroet Stemt ieder met ons meê ö Wees welkom meester leeraar vriend Op t feest aan U gewgd Nooit werd een hulde meer verdiend Dan die men U bereidtt Door klein en groot om strgd geacht Viert gij L w jubitóe Want in den heilbeê U gebracht Stemt ieder met ons meê bit Blijf jubilaris ons zoo waard Voor Gouda s Israël Voor school en kerk nog lang gespaard t Ga U en d Uwen wèl Geef t kleine volkje onderricht In joodsche deugd zoo schoon Betracht het dan als gg zijn pUolit Zij dat Uw heerlgkst loon M Een daverend applans volgde en daarop sprak doVoorzitter van hot Comité de heer Willem vanLeer een openingsrette uit die aldus aanving i II Zoo stonden de zaken toen de Delaines naar Amerika terugkeerden Nadat aj zich gevestigd hadden waagde mevrouw Delaine het nog eens met haar echtgenoot er over te ipreken maar ik geloof dat hare hernieuwde jeugd hem juist niet gunstiger voor haar verlangen stemde Ditmaal werd Delaine wrevelig en verzekerde hij zijne vrouw dat het nog de tijd had daar hg niet voornemens was zoo spoedig te sterven Dadelijk wendde Augusta het over een onderen boeg zij zeide slechts dat zg er meer om zgnentwille over prak omdat zg wist hoe oprecht hg wensohte dat zij het goed zou hebben wat er ook gebeuren mocht Do tranen kwamen haar in de oogen terwijl zg dit zeide tranen door zijn barschen toon te voorschijn roep Delaine was overwonnen ep beloofde in hot begin van de volgende week met zijn zaakwaarnemer te spreken en zoo verliep de tijd Door eene behendige leiding kwam het eindelgk tot een samenkomst tusèchen Dolaine en zijn zaakwaarnemer onzen ouden bekende Horace Pulsifer Wg weten dat Delaine bij deze gelegenheid den zaakwaarnemer zgne inzichten betreffenJde zgne nalatenschap meedeelde waarvan Pulsifer aanteekeniiSg hield Maar hier bleef het bij Verlicht door gedeeltelijk zijn plicht te hebben gedaan werd de zaak van nu of onbepaald uitgesteld CfTortlt vermlgcl Gebrek m y Bi HMt ag i a de kiwht onzer aagen In lederen kring van wat rang of wat stand Gebrek aan woatdeering t is bat deel van de mannen Verdienttaiyk voor allen in stad en in land iSebrek aan waardeering t is het loon van den gr jze ie rgp in ervaring zijn oordeel ons schenkt Oebrek aan vaardesring vindt de jeugdige wijze pie practiach en helder steeds vit wat hij denkt OebrA on waardeering het is schering en inslag Bij armen en rijken ia hut en paleis Wis werd bg ontstentenis van Gebrek san waar doering pa aarde voor het menschdom eeu waar paradijs In hartelgke taal riep daarop spr alle aanwezigen het welkom toe hier vereenigd om uiting te geven san het gevoel van dankbaarheid en liefde van genegenheid en toewijding dat allen vervult jegens den jublilaris die 25 voUe jaren onafgebioken gearbeid heeft en gewerkt naar plicht en geweten Ken kwam hier om te logenstraffen des dichters woorden Juist innige waardoering en ware erkentelgkheid bracht allen hier samen Bescheiden was Vv werkkring aldus richljte spr zich tot den jubilaris toen gij een kwart eeuw geleden dongt naar de vacature voorheen visrvuld door mannen als n van Dantzig n Monasch n Bleekrode n Perrz n Hildesheim Mannen wier heengaan betreurd werd wier vertrek een leemte liet en daarom was de taak dubbel zwaar die Gg naamt op Uwe schouderen Hoe Gij die taak vervuldetf Past het mg al één nwer warmste nienden en vereerders daarop het antwoord te geven P Betaamt het mg hior in breeden kring te spreken van Uwe vordieniton in den engen Jiuiselijkcn kring Is het uoodig dat ik spreken zal over wat Gg waart als leeraar van zoo menig pieus genootschap als vriend en raa lgever van de armen als steun en trooster van weduweif en weezen Op het eerste zeg ik ja op t laatste neen dat mag dat wil ik niet Maar wat ik wel ten plicht mg reken is te getuigen van hetgeen gij deedt in het belang van het jonge Israel van hen wier goestelgke nooden en behoeften aan Uwe zorgen waren toevertrouwd Ik wil sprek n van de wgzo waarop Gg deze Uwe roeping begrepen en opgevat hebt Ik wil het luide verkondigen hoe gg toondet doordrongen te zgn van de wojarheid lê de Kerkkritig van dm Qodtdiemt Ondermjier et 6tKiad i$e te kan êchoon m grocüch lyn loo tt enutig en met ioeii dmg vervuld mmU En wanneor ik aldus spraak dan meen ik d iartoe gerechtigd te zgn omdat de man wien onze hulde geldt gedurende 25 volle jaren eorst mgn leeraar hiter mgn vriend was en bleef Jooftch OodtdiemUonderKijtl floei meneer wat is U ouwerwetsch zoo voegde onlangs een dame eene geloofs oote spr toe toen hij in hare tegenwoordigheid een lans brak voor het onontbeerlijke van dezen tak van onderwijs U leeft minstens een eeuw te laat ging zij voort De wetenschap de kennis van de Hdireeuwsche taal van den inhoud van Bgbol en Talmud van het juist begrip en den zin der Joodsche ceremoniën van wetten en plichten den loon van Israel voorgeschreven de geschiedenis van het lijden van het uitverkoren volkje mogen waarde gehad hebben voor onze voorzaten mogen onontbeerlgk geweest zgn in don tgd waarin zij leefden maar zg passen ntet in het kader omer beschaving Wy kinderen der 19e eeuw hebben daaraan geenerlei behoefte En onze kinderen Is het onderwijs voor hunne maatachappelgke vorming niet reeds genoeg n te veel overladen dan dot ze al hun beschikbaren tijd daarvoor en daarvoor alleen noodig hebben P Wij hunne ouders die gebroken hebben met of zonder strgd met de traditie zouden immers in strgd mat onze beginselen handelen zoo wij hen een onderwga deden genieten theorien lieten inprenten waarvan de praktgk in hunne omgeving kindempel bggeloof onzin genoemd wordt Zoo redeneerde mgne schoone tegonpartg zeide pr Wat ik haar antwoordde Het volgende Wanneer ik preken zal en pleiten voor het nut van Joodsoh Godsdienst onderwgs dan moet ik mg stellen op een geheel onzgdig zuiver onbevooroordeeld standpunt Het NeÉrlandsch jodendom kan ingedeeld in ï of 8 oategorien lo dat zich stelt op het zuiver traditioneele standpunt dot streng zich houdt aan eiken Torm elke ceremonie als onaantastbaar eert elk gebruik zooals het in t vaderhuis gezien werd volgt So zg die gebroken hebben met traditie vorm ceremonie en gebruik Maar Joden zgn zij toch in taal in woord in hart Wordt tjodendom bespot belasterd of beschimpt don staan zij pal Wordt hun item hun hulp gevraagd voor welke joodsche zaak ook zg zijn bereid te helpen met woord en daad met invloed en met geld Nog zou ik kunnen spreken van een derde onderdeel fe onvtrKhUUgen maar ik laat dio buiten spel en reken ze niet meê Spr leverde daarop een betoog dat bet onderwijs der godsdienatleeraars dus in alle opzichten eap vereischte is voor de Joodsche jeugd om vervolgens den jubilaris een ideaal godsdienstleeraar op hartelijke en gevoelvolle wgze toe te spreken op wien Gouda zeide spr trotsch mag zijn Daarop werd den jubilaris een stoffelijk bUjk van hulde aangeboden mei een album bevattende de namen van hen die er aan bijdroegen En toen Toen volgde eene betooging waarbij den jubilaris van allerlei zijden hulde werd gebracht en waarvan de grondtoon was innige dankbaarheid en hartelijke toegenegenheid Namens e Schoolcommissie sprak allereerst de heer Andries van Dantzig een woord van sympathie ea dank Daarqi volgde de heer S H Polak als Directeur van het Begrafenis genootschap Voorts de heer M Monasch voorzitter van den Kerkeroad Vervolgens de heer S Kats namens de Vereeniging Begin der Wysheid Daarop werd eene feestrede uitgesproken door den heer I E Monasch uit Nijmegen oud leerling van den jubilaris Daarin werd met hartelijke waardeering gewaagd van de groote verdiensten vafi dfn jubilaris wiens werk door God rijk gezegend wAs Waaraan ontleende hij de kracht en het venüogen om met zooveel vrucht werkzaam te zijn Hieraal dat hij met toewijding en met liefde zijn plicht vervulde zonder baatzuchtige of egoïstische oogmerkenj Uit liefde tot de wetenschap had hij gewerkt en van daar dat thans zoo vele oudleerlingen met erkentelijkheid herdenken wat de jubilaris voor Iren was Spr eindigt met een Hebreeuwsch gebed VBor den jubilaris dat diepen indruk maakte op de aanwezigen Daarop werd eene receptie gehouden waar een recht gezellige toon heerschte Ongeveer half vier wachtte de jubilaris eea verrassing Toen kwam de Opper rabbijn Dr B L Bitter uit Rotterdam bnder wier ressort Gouda behoort in de feestzaal om hem in de meest hnrlelijko en waardeerende bewoordingen toe te spreken en geluk te wenschen Beginnende met een Hebreeuwsche tekst die beteekent Om te leeren ea te onderwijzen om ia acht te ne nen en uit te oefenen bracht hg voorts groeten lof en alle hulde aan de wijze waarop de heer KeteUapper zijne betrekking vervulde Als godsdienst leeraar stond hij bovenaan zeide spr onder zijn collega s als wetenschappelijk man stond hg zeer hoog en ook als mensch muntte hij uit door humaniteit en ijverige plichtsbetrachting Des avonds Werd nog een rede gehouden door den WelEerw heer M E Monasch conrector aaa het N I Seminarium te Amsterdam welke rede uitmuntte door vorm zoowel als door inhoud Gaarne zouden wij hiervan een uitgebreid verslag geven maar plaatsgebrek gedoogt dit niet Ten slotte nam de jubilaris zelf het woord die ongeveer aldus sprak Geachte Feestgenooten Na al hetgeen mg heden is toegewenscht per post per telegraaf door de Fox vivendi op verschillende wijze rest mij een dure plicht te vervullen die der dankbaarheid Mgn innige welgemeende dank voor de eer mij heden geofferd in de eerste plaats aan de hoeren die het initiatief namen om mij na 25jareB arbeids eea rust en feestdag aaiHe bieden waarbij gs n moeite gespoord geen zorgen ontzien werden Hen dus mgn meest innige oprechte dank Voorts aan I die voorname en bertwmdo mannen uit ons vaderland die aan David üit Betlehem het kleine stadje Gouda hun holde niet onthielden Misschien werd mij wat veel hulde betuigd doch dit is zeker ik heb gearbeid niet om de gunstige gevolgen maar omdat de arbeid in den Wijngaard des Heeren mij zoo lief was die arbeid vindt zg n loon ia rich zelf Spr eindigde met eea daakbetuiging aaa de heeren Monasch ea verder aaa oUea oud en jong die hem zoovele bewgzen hadden gegeven van sympathie en toegenegenheid Daarmede was de plechtigheid afgeloopen die by alle aanwezigen een zeer oangenamen indruk achterliet Zij kenmerkte zich door groote orde gezelligen geest en prettigen toon Het comité enden ceremoniemeesters komt een woord van loftoe voor de goede regeling van het geheel datmets te wen schen overliet Boitenlandsch Overzicbt De Franoohe regeering heeft het besluit ingetrokken waarbij de hertog d Aumale uit Fronkrgk werd verbannen Naar aanleiding daarvan werd in de Kamer eene interpellatie gehouden door den heer Pelletan Naar zgne meening zou het id daarin een onveratondigen maatregel zien m het algemeen stemrecht in strg d Hg keurde dus het besluit der regeering af De heer Constans minister van binnenlandsohe zaken antwoordde dat de regeering het verbanningsdeoreet beachouwda als een exceptionneelen maatregel weiimn z Jbaaa nutteloos achtte Het