Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1889

1 9 N 3863 Woensdag 13 Murt GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Fransche Guipure Gordijnen VITRAGES m EMBEASSES A FG JEFJLS17 E2iT A j 35T T STUK Crème en Wit D HOOGENBOOM m de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang ran het lii 4 Tan het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discassiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs pei jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON De inmnding van advartentiön kan geschieden tot Mjs uor dea namiddags van den dag der uitgave erUgf in Frinkr jk werd aan den hertog van Parnate ontzegd nirt als pretendent maar wegens een schrgren dat one rbiedig ras roor het hoofd van i n Staat Eene verbanning van drie jaren is eene voldoende boete voor dit vergrqp Op verzoek van bet Kabinet werd tot de eenvoudige orde van den dag overgedaan en wel met 316 tegen 147 stemmen Pe heer Crispi die op verlangen van koning Humberto zijn mandaal niet heeft neergelegd is gereed gekomen met zgn ministerie Het is aldns samengesteld Crispi binneulandsche en buitenlandsche zakein generaal Berthole Visie oorlog admiraal Brin marine Zanardelli justitie en eeredienst Micelli landbouw en handel Seismit Doda financiën j Finali openbare werken Baccelli ODderwiga en Lacava posterijen Dat de heer Crispi zoowel aan het hoofd van de binuenlandsche als de baitenlaudsche aangelegenheden blijft is een bewgs dat de Italiaansche staatkunde in alle opzichten op dezelfde wgze zal worden voortgezet De hoofdzaak zgn echter nu de financiën De heer Seismit Doda was minister van financiën in het ministerie Depretia en schafte toen de belasting op het gemaal af Of het hem zal gelukken ook nu de fiuancieole quaestie op te lossen wordt zeer betwijfeld In allen gevalle verwacht men van dezen minister die een erkend vrghandelaar is dat hg alles zal doen wat mogelgk is om aan den uadeeligen tariefoorlog tusschen Frankrgk en Italië etn einde te maken De nieuwe minister van onderwys Baccelli een bekend hoogleeniar in de geneeskunde heeft dit departement ook Troeger reeds eenmaal beheerd en behoort tot de linkerzgde terwijl de ministers van oorlog marine en openbare werken tot de conservatieven worden gorelfend Behalve Bertole Viale en Brin hadden ook de ministers van justitie en landbouw Znnardelln en Miceli reeds zitting in het vorige kabinet Zoodra de heer Crispi zijn ministerie in de Kamer voorstelt zal hij beginnen met een voorloopige schorsing der zitting roor te stellen ten einde den cimiater van finaueien in staat te stellen de financieele qnaestte grondig te bestudeeren Als schatkistminiiter zal de heer Oioletti den beer Seismit Doda ter z fe staan Eindelgk heeftde Engelsche regeering liaar ontwerp tot uitbreiding der vloot bij het Parlementingediend De minister van marine wil de vloot met 70 oorlogsschepen versterken en wel met 8 pantserschepen der eerste en 2 der tweede klasse 29 groote 9 kleinere en 4 kleine kruisers en 18 torpedobooten De kosten voor hot bouwen en uitrusten dezer schepen worden geraamd op 21 600 000 pd st Van deze som zal 10 000 000 pd worden verwerkt door de particuliere nijverheid en het overige door de rgkswerven In het volgende financieele jaar van 1 April 1889 tot 1 April 1890 kunueu door de particuliere werven geleverd worden 4 pantserschopen 3i kruiser en 6 torpedpbooten terwijl tevens voor 20 schepen terstond op de rijkswerven do kiel zal worden gelegd In het geheel kunnen dus in één jaar tgds 62 schepen gereed zijn Bovendien wil de minister de pantserschopen welke Engeland nu bezit vau nieuwe ketels en machines voorzien do Medway bg Ix ndon laten uitdiepen zoodat de rivier zelfs voor groote pantserschepen bevaarbaar zal worden de handelshavens versterken en maatregelen nemen dat de vloot zich 1 gemakkelgk van kolen kan voorzien De bemanning zal versterkt worden met 1100 mariniers 900 matrozen on 1000 stokers Ter bestrijding dezer nieuwe uitgaven is hot niet Doodig een leening te sluiten De heer Göschen wil de eerste 10 000 000 pd over 9 jaren vordeelen zoodat de jaarlijksche nitgaven gedurende dien tgd met 1 430 000 pd worden verhoogd een bedrag hetwelk gevonden kan worden uit de opbrengst 4 der belastingen Tot dekking van de 11 600 000 pd voor de staatswerven stelt do minister van financiën voor do jaarlijksche marine begrooting voor vier jaren met 615 000 pd st te verhoogen BEIJKSBEUICHT AMSTERDAM U Maart Ptr TeUgraaf Binnenland fractie lager Oostenrijk en Portugal Russen oosterleening s Russen 1880 l lager Amerika flauw Nashville l 4 Centrals lager Zweedache sporen sloten 1 lager A0VEIITENTIËN PARAPLÜÏEST A v OS Az Kleiweg E 73 en 73 ost en Inwoning In een klein gezin op een nette stand knnnen tegen billgke eondjtien direct EEN h TWEE HEEREN geplaatst worden h b b h h Brieven franco onder No 1807 aan het Burean dezer Conrant De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDBWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEU8E DRANKEN tevens alle BRON en TAFELWATEREM IJ VICTORIAWATB uit de bron te Oberlahnttein bfl Emt tegeU concnrreerende prgzen NB De flesschdu worden ter leen gegeven Alsmede verlpygbaar van de Compagnie HONGROISB te Wêenen per Flesch ƒ 1 25 per halve Flesch 0 70 deze W n is keniig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend ÜEd Dv Dienaar B LAIXDAAL Wu is t er weer t5j d voor J 1 l ƒ 1 ƒ 1 ƒ 0 70 1 Wö noteeren heden in KEÜLSCHE POTJESinhoud ruim 5 KiloMAINZER ZUURKOOLIngelegde SNIJBOONENPRINSESSEBOONEN Frankfurter ZUURKOOLHoUandscbe ANDYVIB gesneden PRIMA KWALITEIT J GERRITSEJN De Goudsche Maclünefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Wasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders een net GEMEUBILEERDE ZIT en SLAAPKAfilER en SCflTE Brieven franco onder No 1806 aan het Bnreau dezer Conrant Gond Snelp r ilrak va A BRINKMAN k Zoox DIEIVSTBODE Er BIEDT zich aan tegen Mei eene knappe OBLDERSCHE DIENSTBODE P O Ue t als Meid alleen Brieven franrx onder No 1808 aan bet Barean dezer Courant Cacao Likeur bö Slotemaker Co Stoom MJÊkÈ BierBrou BrouWSK werij Het Dubbele Ameb Molenwerf Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s el f bewaring HoUandscbe uitgave met 27 afb Prji 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazio te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Geen grijs Haar meer I e nimiwe LOJfDON i de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen I Maakt het haar glansrijken zacht ien verft niet Prjj 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda hg 3 H C HUI NCR F Hz 122 Hoogstraat 123 De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nonuiert VIJF CENTEN I l Een onzer geabonneerden op het platte land schreef ons dezer dagen Met genoegen beb ik vooral met bet oog op mgn jongen die stndeeren moet de voorbereidende maatregelen gevolgd die het bestuur Uwer gemeente heeft genomen om een gjmnasinm te stichten van harte heb ik de nobele daad toegejuicht van een uwer medeburgers die een geboaw voor die inrichting beschikbaar stelde ik verheugde mjj reeds in het vooruitzicht eerlang mgn zoon onder gunstige omttandigbeden te zien werken aan zjjue voorbereiding voor de universiteit toen op eens een koude waterstraal mjjoe geestdrift aanmerkelgk bekoelde Ik kreeg namelgk dezer dagen het nummer van de Gids in handen waarin Prof Naber over onze gymnasia en gymnasiasten handelt Welk een bedroevende èchet wordt daar gegeven van de vruchten die het ooderwgs aan die inrichtingen afwerpt Het geheele voorbereidende hooger onderwijs wordt daarin zoo jammerlijk uitgekleed dat ik mg zelf afvraiur Mag ik mgn zoon wel wagen aan dergelgke opleiding Is het niet geraden om te zien naar eene andere Dianier om hem klaar te maken voor da academie ten einde zeker te zgn dat hg daar niet onbeslagen ten gs komt Gg begrgpt dat ik niet gaarne de kans wil loopen dat mgn eenige jongen later moeite met zgn studie heeft doordien zgne eerste opleiding gebrekkig geweest is Wat dunkt U van dat artikel dst ge zeker ook wel gelezen hebt FEViLLETOM UIT VERRE QEWESTEN JVaar iel Bngeltck XIXI i8 Mevrouw Delaine behield niet alleen hare heerschappij gedurende haar eerste seizoen te New York maar trad segepralend een nieuw tijdperk ïn ïelf nog moer verzekerd van hare macht dan het vorig jaar Maar wat v sedert eenige maanden gevreesd hsd gebeurde nu Toen het tweede seizoen ten einde liep er ontbrak nog slecht eone enkele week aan werd John Delaine thuia komende van eene groote partq waar hij met zyne vrouw geweest was door eene beroerte getroffen iwodat hg een tgdlsng sprakeloos bleef Het bleek dat hg aan de eene zgde verlamd was en dat zijne werkelooze zelfzuchtige onbeteekenende loopbaan ten einde liep Hij stierf niet integendeel hij kwam weder bg en het bericht luidde dat hij veel beter was en spoedig weer zou uitgaan Na verloop van verscheidene weken ging hij dan ook iit Op een helderen zachten lentedag verscheen hij aan do straatdeur vergezeld van zgne eel nspri ang Uio Daar wg van dit veel Msproken stok voor eenige weken met lielang Uiag kennis namen voldoen wij gaarne aan b t verzoek van onzen correspondent en geven hienden indruk weer dien wg er van ontvingen He komt ons voor dat de schrgrer niet van oferdrgving is vrg te pleiten Terecht heeft w ingezien dat ons gymnasiaal onderwgs gweken heeft welke regeling he ft die niet g is toen gaan nadenken over de middelen m in den bestaanden toestand verbetering w brengen en kwam tot het resultaat dat de verstof te uitgebreid is en dat daarom het ond wgs in het Griekscb moest worden opgeofferd H althans facultatief gesteld hetgeen trouwens op betzelfde neerkomt vant de bedoeling is dan toch dst de meerderheid der leerlinni bet onderwgs in dat stk niet zullen volgy Begrgpende dat dit denkbeeld bg zgne mbtgenooten en de docenten veel t euuraak ZQu ontmoeten heelt oe Hooggeleerde scbrgrer zgn best gedaan om de noodzakeijjkbpid vmn dien maatregel in bat licht te stellen en heeft toen zeker onwiliekearig de gebreken der bestaande regeling te zwart gvklenrd Dit laat zich gereedelgk verklaren Een goed stilist weet de kleuren van zgn palet zoo te kiezen dat licht en schaduw samenwerken om den dour hem gewenschten indruk te weeg te brengen Dientengevolge zgn de gymnasia er slechter afgekomen dan ijj verdien hadden Wg matigen ons geen oordeel aan ovi r het door Prof Naber aangeprezen geneesmiddel dit laten wjj aan de vakmannen over Maar wel weten wij bjj eigen ondervmding en uit hetgeen trouw en zijn geneesheer on leunende op den arm van zgn defligen raaitre d hótel Hij werd langzaam de stoep af en zijn rjjtuig ingeholpen Welk eene verandering hadden die weinige wnken te weeg gebracht bü dat arme versleten bleeke schepsel Later kon men hem bgna elkon dag bij r unstig we r ontmoeten ondersteund door een kloeen bediende als hg de straat een eind op en neer liep Hij nam weinig notitie van degenen die hij ontmoette en zag hen met doffe oogen aan Het gedrag van zijne vrouw was bij die gelegenheid werkelijk voorbeeldig Alles werd ter zijde gesteld om onverdeeld hnre zorg nnn haar echtgenoot te wjjdon Elk voorschrift van don ganeeshoer werd met de meeste nauwkeurigheid opgevolgd Als hij eens zonder testament stierf Pat wa en bleef een schrikbeeld der onsfchuldige jonge vronw Verschrikkelijk denkIweld Hij moest niet hg zou niet sterven zouder testament Wat was zij schoon in hare eenvoudige vooigaarskJeediug terwijl zij zich geheel aan haar geliefde echtgenoot wgdde De kinderen van Delaine die gestadig naar hun vader kwamon vrajten konden niet ontkennon dat zij in dozen beproevingstijd een modelvronw was Toen de zomer naderde werden er toebereidselon gemaakt om naar oen aangenaam oord te gaan t door de geneeskimdigen was aanbevolen on waarde zieke goed gezelschap zou vinden zonder do luidnichtije drukte Van moer bezochte pUatsen ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wg van bevoegde schoolmannen lazen dat de gegeven schets van de vruchten van het onderwgs niet overeenkomt met de werkelijkheid Indien zg juist ware kon de Regeering deze inrichtingen wel sluiten Doch tegenover de meening van Dr Naber staat die van Dr Kan en andere deskundige beoordeelaars die dagelgks met de aanstaande acsdemieburgers omgaan en volhouden dat ondanks alle Mkortkomingen het gros der jongelui in staat zgn de colleges aan de universiteit te volgen en gerost de vergelgking kunnen doorstaan met vroegere geslachten Deze docenten zgn ook gymna siasten en aankomende studenten geweest en hebben dus gelegenheid gehad hun tgdgerooien te leeren kennen en hen te vergelgken met de leerlingen die thans hunne scholen verlaten BIgkbaar stelt Dr Naber zgne eischen te hoog Het kan wel zgn dat hij zelf toen hg aan de academie kwiCm beter ontwikkeld was dan dë tegenwöorfge jonge stndent fT maar hg is dan ook professor geworden de enkele zeer begaafde jonge menschen die er steads gevonden worden zgn geen maatstaf waarnaar de groote meerderheid kan wordon beoordeeld Het gros is middelmatig en brengt het zoo ver niet Van hen kan niet worden gevorderd dat zg bij een eindexamen in alle vakken uitmunten De hoogleeraar schgnt te willen dat jongelieden van 18 jaar gevoed zjjn met bet leenwenmerg der oudheid en daarenboven naast de noodige wis en natuurwetenschap zooveel kennis bobben van nieuwe talen dat zg zich met gemak bedienen van drie vreemde en een onberispelgk opstel I Vóór dien tijd had mevrouw Delaine verscheidene samenkomsten met Horace Pulsifer Hij had de korte aanteekeningen betreffende Delaine s testament bewaard Het was voor diens vrouw een kiesche zaak om er over te beginnen Maar zg kweet er rich goed van door eenvoudig de waarheid te zeggen Ik zeg niet de geheele waarheid maar zij wist van alles partij te trekken Op deze wjjze maakte rij een gunstigen indruk op haar scherpzinnigen raadsman Sedert hare terugkomst uit Europa had zg zich I beijvenl om Pulsiter te bestudeeren en zoo mogelijk zijne zwakke zijde te ontdokken De uitslag was niet gunstig Zij zag slechts hoe onmogelgk het was i hem voor haar doel te gebruiken en hoe moeielijk zelfs hem to misleiden Nadat Delaine twee of drio maanden ziek was geweest verzocht zij den zaakwaarnemer om een onderhoud en deelde hem op eene openhartige en onschuldige wijze mede dat haar echtgenoot zoolang zij gehuwd waren zich voorgenomen had rijn testament te maken maar het ge lurig had uitgesteld Pulsiför wist hoe Delaine er over dacht hij had hem immers reeds geraadpleegd Zij wilde hare ongerustheid te dien opzichte wat haar zelve betrof niet verborgen Tegelijk begreep zij dat do wenschen van haar echtgenoot zoo mogolijk ten uitvoer gebracht moesten worden Zij gat Pulsifer die h iar ondanks zich zelvun met belangstelling aanhoorde een uitvoerig voralag van haar huwelijksleven waarbij zij jeen gemaakte