Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1889

1880 Donderdag 14 Haart N 3864 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bejapwtdïng yan advertentMn kan gwohladen tot Mb nxa dM nuniddags van den dag der uitgave toen b een varontwaardigden brief sohreef aanBoulaogar die hem van gn generaalsrang beroofd had Zjjn waardig ntwoord op deian maatregel de schenlring van zqn kasteel Chantilly mat al tqu kunstschatten aan de Franaohe academie waarvan h lid is had hem de sympathie aller ontwikkelde FranscUen in nog hoogere mate bezorgd dan hg zich door zijne wetenschappelqken en kunstliereaden arbeid reeds verworven had Se hertog r an Aomale nu een man van 67 jaren is de jongste zoon van koning Iiodewijk Philips Na oen eervolle militaire loopbaan vorwierf hij den generaalsraug terwijl hij zich als geschiedschrijver een naam verwierf door zijn g hiedenis van het Hui3 Condé en andere kleinere geschriften Op grond daarvan werd de hertog in 1871 benoemd tot lid d r Académie frangaae tot wier ijserigste en meest gezfene leden hij steeds behoorde Het hoofd van het Huis Orleans de graaf van Parijs de zoon van Lodewijk Philips oudsten zoon ien her tog van t Chartres vond in zqn oom steeds een raadsman en een krachtigen steun ofschoon de hertog zelf zich niet met de handhaving van de mtospraken der Orleansen op den Franschen tropn inliet I Het ministerie heeft weder getoond den moed te hebben in stCyd te handelen tnat de eischeti der radicalln welke wraak roepen over dit besluit waarbij aan n edel Fransc Wnan den toegang tot zijn vaderland wordt heropeLd Ken uit Parijs ontvangen toiegram jioudt in Naar men voraekert is een gereohtelijke vervolging gelast tegen de heeren vDérouIède Ki jh rd Laguerre Naquet Laisanti Turqu t en Callian wegens de zaak van de Ligua des Patriotes Het moet overigens met de verrolgiug niet zoo heel best staan Volgens het Journal des Débats heeft men althana de vervolging op grond van art 84 van het Strafwetboek het misdrgf dat den Staat kan blootstellen aan een görlpgsverkljtring ran het buitenland moeten laten varen Art 291 van het Strafwetboek het bestaan ecuer vereoniging van meer dan 20 personen zonder dat daartoe vergunning ia gegeven zou hier van toepassing zgn Men hseft echter erkend dat aan de verTolging krachtens dit artikel zekere b ezi aren Terbcfnden zgo daar men dan tevens zander uitzondering een ytrvolging tegen do andere niet erkende veroenigingon behoort in te stellen men heeft dua OTer ogen of tegen de Ligue geen beschuldiging kan worden ingebracht ap grond van een wet van 1848 op de geheime genootschappen Lord Kandolph Churchill verklaart zich ten sterkste tegen de pldunen der Eogekche regeering tot uitbreidipg van dï vloot Hij zegt o a dat de admiraliteit die deze plannen zou moeten uitvoeren geen vertrouwen verdfent In een uitvoerig schrijven in de Thiie licht hij zijn bezwaren tegen de plannen van den minister van marine toe en geeft het ministerie de verzekering dat het zich op een feilen strijd in het Lagerhuis kan voorbereiden Ofschoon lord Randolph niets 1 liever zou zien dan dat de Engelsche vloot zeer sterk wordt heeft hij toch te weinig vertrouwen in de admiraliteit om aan te kunnen nemen dat dit doel door het plan van den minister Hamilton zal worden bereikt Eu bovendien acht lord Randolph Uet niet geoorloofd ook volgende Parlementen te binden zoodat de regeering geen uitgave voor 4 jaren maar alleen £ 600 000 voor het volgende jaar zou kunuon aanvragen Dit laatste bezwaar zal dan ook de grondslag n waarop de oppositie haar aanval tegen het ministerie zal ondernemen De Staadard verklaart echter dat de regeering zeker is van den steun der unionisten en niet vröest voor de verwerping van haar voorstel Evenwel heeft lord Randolph Churchill in zoover gelgk dat het ontwerp zeker niet zonder hevig verzet zal worden aangenomen Pe nieuwe Servische Ministers hebben den eed ia tegenwoordigheid der Regenten afgelegd i e hoofden det liberale partij zijn tegen 17 dezer opgeroepen tot een bijeenkomst waarin ile aan te nemen houding zal worden vastgesteld Koning Milan heeft den Keizer van Oostenrgk en telegram gezonden waarin hg zgn diepe erkentelijkheid betuigt voor de bewijzen van vriendschap welke hij mocht ondervinden en den Keizer verzoekt deze gevoelens op zgn zoon over te brongen De Keizer gaf in zijn antwoord do verzekering dat hg steeds door dezelfde welwillendheid jegens Servië en zgn Koning zou worden geleid Het ministerie is geheel uit radicalen samengesteld liet zijn meest allen mannen die wegens hun panslavistiache en revolutionair gevoelens door de vroegere regoering zgn vervolgd en veroordeeld Dat de Oostenrijksche regeering van een dergelijk miuistene even weinig te wachten heeft als van den heer Riatics wordt te Weenen natuurlgk in do eerste plaats erkend Toch verwacht men daar nog niet onmiddellgk eene wijziging in Senrie s staatkunde maar voor de toekomst is het vooruitzicht Oostenrgk niet bijzonder gunstig PETROLEUM IVOTEERI GEIV van de Makelaars CaotzlMr Schalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 Ma rtlé ering ƒ 7 8B April leTftring ƒ 7 75 Meilevering 7 8J September Ootober Novemberen Deoember levering 8 EENNISOBVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter l ennis van de belanghebbenden 4at door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 8 Maarl 1889 is executoir verklaard bet Kohier no 8 van tiet patentrecht 3e kwartaal dienst 1888 8 Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkoi t verplicht is zgnen aanslag op den bg j e wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen welken te reelames behooren te worden ingediend Oouda den 4 Maart 1889 De burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZhNDOORN BEURi BËIllGHT AMSTERDAM IS Maart Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Russen Turken ep Oostenrgk i hpogor Zwecdsche sporen l 4 beter Amerika vast UuFgerlijke Stand HEBOKEN 9 Murt Cornilu ouden C Rgnliout in 5 Lifeber TO Geertruidi Johiiuaa Petroa lla oaderi J H BekkefË eu J P vaa der Kii t 11 Coroetit oodors K Tumenbiirg ea C n itt Gruf Wilhilmilis oodaii a Graveategn ea HsMfarock Sabaatiaiiua Grnrdua oudera 6 Tan bchaik en K da Laoge PietarnelU Aaltje oqdera N Vetierk en T W ndwhot OVfcRLKDEN 10 Mtfrt A t F BerendMO 1 j 10 m U A Schcanderwoerd 19 d J J N Backera 76 j 12 J Qoatt 66 j B da Braia 67 j ADVERTENTIÊN Beden overleed mön Ecktgenoot Vader en Behawdradar de Heer Joh QBAST in den onderdom ran rnim 55 jaren Uit aller naam r a Wed D QÜAST Oouda 12 Maari 1889 r d Stien Een Burger WEDUWNAAR z k vraagt een HÏÏISEOUDSTEH niet beneden de 50 jaar om zgne haishouding waar te nemen te n orereen te komen TOor waarden Brieven franco onder No 1809 aan het Bnreaa deier Conrant Mevrouw LOTSIJ VRAAGT tegen 1 MEI eene KEUREl MEIP Vraag MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen De TREKKING der 330 Staats Loterij begint MAANDAG 18 MAART a s Heele en Gedeelten van Loten z n te bekomen bfl Wed A C COSIJN Gouwe C 9 bg de Visch markt ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureaa van A BRINKMAN en ZOON te Gouda NIEUWE Zwarte Pantasie Stoffen EUIMB EEDZB SCHENK Zn DIJJEGRAAP N eOOGHBEMBADEN va RIJNLAND brengen bj deze ter openbare kennis 1 dat de Lgsten der Stemgerechtigde Ingelanden ran het Hoogheemraadschap voor het jaar 1889 zooals die door de Vereenigde Vergadering zgn vastgesteld van Dinsdag deu twaalfden Maart 1889 af voor éen ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Lgsten van al de zMien diitrieten ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags i ure alwaar zg tevens tegen betaling van 10 Cents voor elke Igst verkrygbaar zgn die van bet derde dietrict aan de Cruquiut die van hei vierde dittrict aan de Lyndeh die van het zevend district aan de LeeghmUer die van elk der overige districten ter Ge meenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat door of vati wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op deta twaalfden Maart 1889 zal worden aangeplakt D graaf en Hoogheemraden van Rgnland Van d b BREGGSN Dgkgraaf EGBERT OR VRIES Secretaris prkmie aandeëIen 3ET WITTE KRUIS gegarandeerd door em bij de Nedertandscbo Bank te Am terdam gedopeneerd Waarborgfonds JAARLIJKS 3 TREKKINGEN met prijzen van tiOO 000 ƒ 100 00 30 000 ƒ 39 000 enz De minste prgs waarmede een Premie a ndrel uitloten moet is 11 en klimt deze op tot gS Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide on gewaarborgile Premie aandeelen op 1 APRIL a 8 met de HOOFDPRIJS van ƒ 50 000 enz OriKineele Loteu zijn tegen beurskoers thans ƒ 13 75 verkrijgbaar bg JOHANNES KRAMER Co Commissionnnirs in Wissels en EHecten DAM hoek Vij mdam 15 17 te Amsterdam ABSHAÜBBIN8 of Anti llhumatische Watten genezen ontwgfelbaar alle Igders san maagkramp hootd schouder pgn of welke kwalen meer van Rhumatiscben aard zgn en door koude ontstaan Prgs 30 ct per pakje met gebrniksaanwgzing Hoofddepot te Delft bg A BKEETVELT Az en verder verkrggbaar bg T 4 C vttn Oeth He de Wed Uosmaii Gouda W F J den Ugl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendjjk Cappelle S V d Kraats Bleiswgk C B Verheul Oudowntor A Bos Berkel J van Dorp Zoetermoer A Knulinir Alphen Gebr Knuling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Wnddinxveon Goud Snelpersdrnk v A HBINKMAN Zoi De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon es iE eestdagen De p j s per drie iSjMiiden is 1 2 fnml per post 1 70 Ahraoderlgke Nomman VIJF CENT8M ÊÊS BIljiJENLAND ITDA Haart 188 Men fpohi ft ous uit s Hage Het sch t dat we eeu mooien zomer tegemoet gaan Zoowel oe seelui als de bMtgasten voonpdlen na den ruwen zomer van 88 en den stormachtigen winter van 88 89 een mooi zomerseizoen Buitengewoon vroeg zgn de vreemdelingen dit jaar er bij om zich van gemeubileerde buur villa s te voorzien Vanwaar npders dat at de 12 14 vills s van dta faeer P San do WoMenaartrhe straat tegenover het P riljo H re s v k slleo i jn vsrkavid Vanwaar anders dat de weiak villa s aan het zeestrand moest reeds vorhourd of in besprek zgn en reedt nu en den toebWeMtelen wot len gemaakt althans voorberaki om d diverse bezoeken velerlei afwisseling te bezorgen f Als men daarbü maar niet de oude sleur volgt I Wil mes aaa iLtnwi gMMa dot door i$ii am g mooie eo riflokk nSe minm als bad daals geen weéipi heeft en verre bovMi ander faodplsatoen te veiiieien i het drakka hooek veneksren vooral van hen die meer voor genot en afleiding dab voor gezondheid ds zomermaanden te Soheveningen doorbrengen den noet men vooral afieisuUng in de vermskelgkhoden vorechaifen lederen avond ongeveer drie maanden lang muziek van Kogel hoe prachtig ook te hooren afgewisseld of gevolgd door operettes en kinderbals gaat op den duur niet en is menigeen te kras En die leemte wordt niet voldoende aangevuld door voorstellingen op Seinpost vso acrobaten komieke zangera en andere kunstenaars Waarom voor afwisseling ten behoeve van het publiek en voor eene flinke recette ten behoeve des ondernemen om den anderen avond niet eene uitnemende comedievoorstelling van de boste artitten bezorgd FEVILLETOK UIT VSRRE OSWESTSN Naar ket Migeück XXXI ♦ 9 Db kinderen van Delaine warea niet tevreden dat de erfenis zoo geheel hun neus voorbgging Na een behoorlgken tgd gewacht te hebben begonnen zg de zaak te onderzoeken Zg stuitten op bgna onoverkomelüko hinderpalen Trapsgewgze wonnon zg iefti eenig narichl hier en een kleine omstandigheid daar brsobten het hunne bjj om eene basis te leggen waarop na verloop van twee jaren twee scherpzinnige advocaten eene vervolging instelden Mevrouw Delaine was voortgegaan met Pulsifer te raadplegen zelfs nu zg het testament door een anderen zaakwaarnemer had laten opstellen Zy bekende hem openhartig wat zij gedaan had en zoo spoedig als zg gevoegelijk na do begrafenis doen kon had zg Pulsifer als haar olgeinoene raadsman aangenomen en nu begon de strgd om macht immen geld is macht Op het dstip toen ik mevrouw Delaine aan den lezer vorajtelde in de spreekkamer van den zaakwaarnemer was haar echtgenoot ongeveer drie jaar dood Augusta was toen eeu en dertig jaar eeu BH Waarom werd aan Carré feweigerd zijn circus in de zomermaanden voa W te Scheveningen te laten oploon terwgl a n een eoncurrent van Carri in t mvoor van 88 vergund erd weken achtereen dag aan dag voontellingen is of bg het geboufr voor Kunsten en Wetoiuch ppen te s Hage Ie geven Het i inderdaad zeer weosclelgk dat men tgdig inzie dat de badgasten eu diverse bezoeken lia Scheveungun elk wat wiU kqgen om de aaati ekkelgkheid dar Scheveuingschf badplaats te verhooren Dut alléiSn kan men venakerd zgn dot al verreun aan onze ku t de bodplülscn als paddestoelen de badplaats Schevoainjpen die te Ottende in aantal bwoekers evenaren misachiM gauw overtreffen zal kamen de verblgrhoston te Scbeveninges niets duatder dan is ondora bodpiaólien van Nedlkrland z n over bet algemeen teel gotdkooper dan te Ostende en Scheveningen beeA boven etende dit voor dat da t ittnm siwveckMadelyk notuart ot pinwwi waarvan te OMeöd geeii sprake is I Oeteide evenwel zorgt allervoortreflielgktt voor allerlei vermakelgkheden naar itdtrt gaiku dit ontbreekt tot nog loe te Schevooingen on éhgnt badgasten over het algemeen toch eer te bekoren dan prachtige natuurtafreelent Vanwaar andrn die kdoaoale toeloop naar Os ende dat d driemaal meer bezoeken iedereo zomer ontvangt den Scheveningen Men verbeelde zich tooh niet dat een zeehaven alléén Scheveningen voldoeode helpen kant Wie Scheveningen inderdaad wil helpen brengen tot welvaart en maken tot een voor iedereen aantrekkelgk zomorverblgf kgke zich niet blind aan een zeehaven in de verre toekomst En bg het maken van allerlei plannen voor zomoramnsementen te Scheveningen wetlstrgden te paard en per velocipede daaronder beprepen verlieze men gevaarlijke leeftgd voor eene gehuwde vrouw die haar ecbtgeooot niet bemint en voor eene weduwe die hem bg zgn leven niet bemind heeft Zoolang zg gehuwd was geweest had Augusta Delaine zich gestadig bezig gehouden met hars plannen en ontwerpen met uitsluiting evenwel vau alle romaneske seotimenteele of hartstochtelijke aandoeningen Zij liet zich door niets ter wereld afbrengen van het doel dat zij standvastig voor oogen hield euopdie wgze slaagde zg altijd Maar toen de laatste crbis voorbg was toen de rouwtgd stipt ten einde was gebracht en zij gereed stond het leven weder in te gaan rgk aan ondervinding beginselloos en vrij klopte haar hart sneller bij gedachten die zij nooit te voren gekend voorzeker nooit geduld had maar die nu ongevraagd oprezen en die haar misschien welkom waren Het proces tegen haar was ter nauwernood begonnen Men had haar gezegd dat zg er weinig van te vreezen had Alle sporen van haar eigen werk waren te zorgvuldig verborgen gehouden en de omstandigheden waren haar gunstig t Is niet te ontkennen dat mevrouw Debiine met sommige zeer achtenswaardige lieden niet meer omging Kr was zooveel over die zaak van het testament gesproken dat zij het raadzaam achtte op hnnr hoede te zgn De kinderen van Delaine waren ook een geduchte tegenpartij zoodnt zij niettegenstaande haar schitterend optreden u hare elegante manieren zeer ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 tenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt met uit het oog dat de oude sleur niet mag wonion gevolgd maar moet worden vervangen door degelgk vermaak voor oud en jong naar ieden gading Een consortium van ondernemen zal de Wolga doen bevaren door eene volgens het Amerikoaaache stelsel gebouwde stoomboot die als eene scbouwborgzool voor duizend personen is iogerioht Het dravende theater zal bg voorkeur vertoeven in plgahion waar geen schouwburg is Er zullen twee tnwpen aan boord zijn een voor de operette en de andne voor tooneelspel en drama Uit Hunsingoo meldt men ooo de iV £ Cl dat er eene eigenaardige adresbeweging op het getoa gezet is door kerkvot len en notiSielon ran Hordhuizen en Kloosterburen Deze machthebben ol hebben hunne anbtgenooten in Groningen uitgenoodigd tot eene vergadering om samen aan de Synode te adresseereo mat het verzoek eene wetavgaging te veckrügea der geldende b quOiii over d aitkeering der prodlkaiit jiaarwedde tgdeos eene vacature Buitengewone toestanden leitien soms tol buitengewone middelen voor een 40 tal jaren nas eene vacature eene zeldzaamheid nu komt zij veelvuldig voor Toen verdrongen de predikanten elkander om eene plaats te krggeo nu doen d gemeenten hun best elkander de loef af te steken Betrekkingen met eene jaarwedde van ƒ 800 en een weinig liooger blgven onvervuld De ring vervult de predikbeurten en krggt daarvoor bet traktement met dit voorbehoud dat alles wat er boven ƒ lïOO is voor de helft der gemeente toekomt an dien toestand willen kerkvoogden en notabelen van Homhuizei en Kloosterburen een einde maken door bg elke vacature de helft van het traktement aan deu ring de helft aan de gemeente uit te keeren zullende deze gelden eenig en alleen dienen tot verbetering van het predikauts traktement goe l kon bespeuren dat er sedert den dood van haar echtgenoot veel veranderd was Vroeger stond zij onder zijne bescherming Ër is iets zeer maohtigs in de bescherming van een echtgenoot hoe stil en weinig in t oog loopend die ook zijn moge en vroolgke vrouwen zg die haar echtgenoot niet beminnen ik had haast gezegd ontrouwe vrouwen beseffen er de waarde niet van voordat zij die beschermen verloren hebben Toen mevrouw Delaine opnieuw hare intrede in de modewereld deed ondervond zij dit zeer spoedig Er was in de manieren van eene zekere klasse van mannen iets d momlijk was aan te duiden dat onmogelijk kwalijk te nemen was maar dat zg zeer goed gevoelde Nu moest z j zorgen geene aanhangers te verliezen Zg bemerkte wel dat zij van dezen en genen kant aan schampere aanmerkingen ten doel stond Dit was oorzaak dat zg soms een stoutmoedigen toon aannam geheel in strijd met hare vroeger zoo zachte en voorkomende manieren Niettemin gedroeg zij zich flink Haar rijkdom hare schoonheid haar jeugdig voorkomen en hare werkelijk bevallige manieren stelden haar in staat eene in toog van velen benijdenswaardige positie to handhaven t Was destijds dat zij in t voorbijgami onzen jongen vriend Cestlefon zag toen hij de afzonderlijks kamer v in Pulsifer verliet Zij was zoo zeer dsor zijn voorkomen getroffen dat ij zooals wg gezien