Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1889

medewerker Tan den Jfigaro iie dit tochtje medemaakte zetts het gezelschap zich in beweging Eiffel raadde de beklimmen aan zgn voorbeeld te volgen zeer langzaam van de eene trede der trap op de andere te stappen Hij had ondervonden dat een eigenaardige schommelende beweging van het lichaam van de eene zijde uaar de andere de moeilijkheden van het beklimmen aanmerkelgk verminderderde Om S u ir 5 minuten bereikte men het eerste platform Men bad toen 350 treden beklommen on een hoogte van 58 meter bereikt Hier bevinden zich vier restauratién die ruimte aanbieden voor 4200 personen Daar de koude in de gebouwtjes teer vinnig was moesten de touriaten polshandschoeneo aantrekken en mutsen met oorlappen opzetten Na een marsch yan nog anderhalf uur kwam men op het tweede platform op een hoogte van 200 meter Om vijf uur besteeg het gezelschap dat op tien personen was verminderd daar de anderen vermoeid achterbleven een ladder die van boven niet vastgemaakt scheen De schommelingen van het ijzeren gevaarte dwongen nog eenige voorzichtige deelnemers van hot verder klimmen af te zien Na een halfuur bereikten de vier overgebleven heeren het derde platform Van hier ging t op touwladders weder tot een hoogte van 275 meter Op dit pUtform waren 10 werklieden bezig die op beweegbare zitplaatsen welke aan touwen zijn bevestigd rondom den toren gaan Deze koene mannen boTeiligon zich door een linnen zeil tegen de ongemakken Tan weer en wind Nadat de Eiffel touriaton weer waren afgedaald werden zij door den hoer Eifel op het eeffte platform op schitterende wijze onthaald De ingenieur verhaalde dat hij dagelgks honderden bewijzen van instemming ontvangt en dat ook het grootste gedeelte dor kunstenaars die in den beginne het protest tegen zijn schepping hadden onderteekend zich hebben teruggetrokken Te Lomden werd ongeveer een jaar geleden een reuzenpanorama geopend van den Niagarawaterval Dit panorama is een van de meest bezochte vermakelijkheden van Londen geworden Slechts ééa ding ontbreekt er om t geheel volkomen te maken De watervallen zijn goed geschilderd en getrouw naar de natuur weergegeven maar men hoort natuurlijk niet het donderend geraas van de neerstortende watermassa s De overste Gouraud een der agenten van Edison bezocht onlanga het panorama en werd bü deze gelegenheid op het gflbrek opmerkzaam gemaakt Waarom zou de phoiiégnuifniet indit gemis knnneu voorzien Hij zond onmiddellijk een telegram naar Nieuw York met de woorden Stuur mij zoo spoedig mogelijk het ruischen van de Niagara in oen phonograaf Edison antwoordde Met genoegen en zoodra een dergelijk toestel vervaardigd is groot genoeg om hot geraas van den waterval op te nomen zal Londen een panorama van do Niagarawatervallen bezitten waar men ze ook kan hooren De zoon van een landbouwer te Borger Compagnie bevond zioh dezer dagen des avonds toevallig in het achtorgedeelte der boerderij Uit een der kleine raampjes liet hij vol bezorgdheid het oog dwalen over den akker En ziet was het fantasie of werkelijkheid daar bemerkte hij in t halfdonker vreemde gestalten bij de aardappolkuilon Zgn vader te waarschuwen was het werk van een oogenblik Deze bedacht zich niet maar toog onmiddelijk met een arbeider langs den Achterweg om zijn eigendom te verdedigen Een paar rappe varensg ellen sloten zich aan bij t gezelschap Maar terwgl aldus hot hoofd des gezina in het donker van den BTond uittrok naar zijn kuilen zond de bezorgde moeder ook haar zoon met een paar arbeiders ter assistentie Hg zou echter den Toorweg nemen opdat het ontsnappen Tan de dieven oen onmogelijkheid werd En bü zijn drift om toch maar spoedig ter plaatse te zijn komt de zoon met de mannen eerder bij den bedreigden post dan de vader Maar daar nadert ook deze mot de zijnen In het donker van den avond herkennen beide partijen elkander niet Zij bespieden elkaar mot angstigen blik I Beide korpsen meenon wederkeerig in elkaar de belager te zien van den verborgen schat Dat van den zoon trekt zioh langzaam een kamplongte terug Kloekmoodig Tolgt do partij Tan don Tader Maar is deze de sterkste in getal de eerste heeft de OTcrmacht van t woord ZÜ liw in le stilte Tan den aTond zulke Torschrikkeiyko droigomenlon hooren over t eenzame veld dat eindelijk den vader en sgn gezellen de angst om t hart slaat en ze het hazenpad kiezen De andoren volgden en toen oindelgk t gezin weer rustig in de woonkamer was gezeten kon het met recht vragen Wie waren de dieven P Stad Otch Hetgeen Uer doosr den heer Van OppegjAaij is langeroerd voor het ontslag van den secjbtajis i oniraar en het zyn slechts argumenten die niets om het Igf hebben Neen de rare oomak waarom de secretaris die B jne betrekking steeds goed heeft waargenomen ontslajren werd is dezelfde als waarom destijds de heer Van Dam niet herkozen is als wethouder nl dat geen yan beide heeren wensohen te dansen naar de p jpen Tan den hoer Janssen Aan dien persoon en aan iemand die zich steeds mot alles moeit maar zich ook altqd achter de schermen houdt ik bedoel den heer Vaalman hoeft do secretaris fln ontslag te danken en den heer Van Oppenraaij zoowel als de andere leden Tan den Baad die tot dit besluit medewerkten hebben zich laten opstoken en zich verlaagd de werktuigen te z jn Tan de heeren Janssen en Vaalman Als mensch kan ik mij bij hot genomen besluit niet neerleggen on als Toorzittor dezer vergadering tal ik art 70 der Gemeentewet toepassen omdat ik het acht te zjjn in str d met het algemeen belang In den laatsten tijd komen in onderscheidenebladen advertontièn voor waarin belangryke kapitalen op hypotheek werden aangeboden Wordtdaarop geschreven door notarissen dan ontvangen zy geen antwoord maar komen particulieren om inlichtingen daa wordt overzonding van ƒ 10 gevraagd voor kosten van onderzoek en taxatie derperceelen die men wil verbinden Die ƒ 10 is menkwyt Men zy dus op zyn hoede en onderzoekoeerst of de persoou die de golden aanbiedt ookeenvoudig oen bedrieger is Zk Ct Een franijaise mejuffrouw T een gevierde schoonheid in do Parysohe groote wereld kan bogen op de verdienste dat zij iets nieuws heeft uitgevonden op het gebied van dansen Op een dor laatste bals haastte zich een heer de jon dame dadelijk na hare verschijning in de balzaal om een dans te verzoeken Met ganoogon antwoordde zjj ik vraag 20 francs Pardon mejufiFrouw meende do verbaasde cavalier glimlachend dit is zeker een misverstand ik vroeg om de eer oen wals mot u te mogen maken 0 ja ge hebt gflgk antwoordde do dame snol het was een misverstand Ik dacht dat u mg voor oene quadrille wildet vragen maar een wals kost veertig francs Nog verbaasder Wachtte de cavalier lieleefd zwijgoad op eene nadere verklaring die zq hem met oen vriendelyk lachje gaf Ge begrijpt mijnheer dat ik ten Toordeole van do armen dans Een louis voor een quadrille twee voor een rondedans 1 Wij willen er nog aan toevoegen dat het mademoiselle T niet aan dansers ontbrak en dat zg tot hel einde van t bal dapper voor de armen danste Meer dan eens zegt het Utr Dbi vestigden wij de aandacht op de wonschelijkheid dat takken van nijverheid die in het buitenland met geluk beoefend worden ook hier te lande mochten worden ingevoerd vooral wanneer hot de bewerking betreft van botrekkelgk goedkoope grondstoffen dia juist aan den daaraan besteden arbeid een hooge waarde ontleenon Met groote ingenomenheid vestigt het blad daarom de aandacht op de herleving ten onzent van oen kunstnijverheid die in de middel van hare bekenden haar kwamen aanspreken Met een bezwaard hart liep hij verscheidene kamers door vroozende dat hij Clara ergens in een a elegen hoekje met du Barry zou zien zitten en tegelijk was het hem oene foltering dat hij haar niet vond Wat Castleton leed kan niemand beseffen die niet weet hoe hij zijn geheele hart had gezet op dat tengere bleeke meisje mot haar glanzig haar en hare groote schitterende oogen Gij zult u misschien zijn besluit herinneren om zijn lot aan hare beslissiqg te onderwerpen terstond nadat du Barry teruggekeerd zou zijn maar zes weken waren verloopen en hij kon er nog maar niet toe komen Eerst scheen het hem misplaatst toe met zgne aanspraken voor den dag te komen nu de vrienden van du Barry zich beijverden om hem in het vaderland te verwelkomen Toon was hot toch niet meer dan billijk dat Clara in de gelegenheid zou zijn haar ouden schoolmakker oen weinig nader te loeren kennen voordat zg gedrongen werd om hare voorkeur te verklaren Toen was hij bevreesd Kortom wij vinden Castleton na verloop van zes weken terug niet nader tot zijn doel dan vroeger maar aan nog veel meer folteringen ter prooi Terwgl Castleton omzwerft om te zoeken wat hem verdriet zou doen te vinden zal ik u liever in weinig woorden meêdeolen wat er Toorviel na de ontmoeting met zgn ouden vriend bg diens terugkomst in Europa en hun daarop volgenden omgang eeuwen een hoogen trap ran bloei bereikte maar in de 17e eeuw verloren ia gegaan het uit de hand sngden drijven en ponsen van lader inzonderheid voor praohtbanden meubelbekleodingeu salonversieringen enz Ook deze kunst werd verdrongen door de machines sedert men het leder veel goedkooper on voor don oppervlakkigen beschouwer zelfs mooier met machines persen kon geraakte het handwerk dat meer tgd en moer kunst vordert in onbruik maar bg hot herleven van den kunstzin hadden vekn geen Trede meer met dat fabriekswerk en nu legden mannen Tan talent en goeden smaak er zich op toe de oude kunst weder te Tinden en zij slaagdon daarin ten volle De heer J W N Merkelbach te Utrecht is een dergenon die zich die kunst in het buitonland eigen gemaakt hebben en hg oefent haar nu uit met goeden uitsUg daar niet alleen zijn arbeid die in aard met het ciseleoren van edele metalen veel overeonkomst heeft door kunstkennen en liefhebbers reeds hoog gewaardeerd wordt maar ook zgno inzending op de Haagsche tentoonstelling Tan 1888 zeer de aandacht trok Gaarne helpen wij de algemeene aandacht op deze kunstnijverheid Testigen In een brief Tan een onzer stadgenooten die naar Argentinië vertrok komt de medodeeling voor datde exnotarissen Andries en Visser te Kosario Argentinië zijn Haagêche Ct De hoogleeraar J A Alberdingh Thgm is sinds eenige dagen ernstig ziek Bene nierziekte welke vooral de laatste dagen eene ongunstige wending heeft verkregen kluistert hem aan hot ziekbed Met ons zullen zeker velen het beste wensohen voor het herstel van den geachten letterkundige ij Er is een verloren kleur ontdekt Mannen van kunst en kennis hebben zich lang verbaasd over het wonderschoone azzurino op muren in Pompei een kleur dio men nergens elders vond en niet kon namaken De delfatofkundige Fouqué is thans geslaagd deze prachtige kleur te vervaardigen door vermenging van kopersiUicaat met lijm Do kleur is onveranderlijk en komt overeen met Alexandrijnsch blauw dat aan de Ptolemaëen bekend was on in de eerste jaren van het Christendom naar Italië werd overgebracht Dat do faedondaagsche methode van huizen bouwen oen geheele reeks van woningen welke zoowel van buiten als van Mhnon sprekend op elkaar gelijken somtgds eigenaardige bezwaren kan hebbon bleek dezor dagen te Dordrecht In eene der woningen van de Vereeniging aan den GodfriedSchalcken singol kwam een tamelijk beneveld persoon dos avonds half olf thuis althans zoo meende bg Hij begaf zich regelrecht naar het slaapvertrek en bemerkte niet dat hij gekomen was in de slaapkamer zijner reeds rustende buurvrouw die vergeten had hare huisdeur van binnon te sluiten Do vrouw die terstond zag dat doze man met een baard niet haar baardelooze eohtgonoot was dien zij van een vergadering thuis verwachtte schrikte hevig en snelde terstond do kamor uit Gelukkig ontmoette zg roeds aan de deur haar eigen man die nu den verdwaalden indringer op tamelgk onzachte wijze de deur I uitwierp Ik zal des te beter daartoe in do gelegenheid zijn omdat ik weet dat du Barry hier eerst laat in den avond zal komen bij blgft opzettelijk lang weg om effect te maken maar hg komt nog juist op het oogenblik dat Clara er aan begon te wanhopen hem te zullen zien De eerste dagen van zgn aankomst wijdde Castleton zich bijna geheel aan zijn vriend Hun omgang kon niet anders dan aangonaam zijn in do eerste opgewektïeid na du Barry s terugkomst en de omstandigheden die er mede gepaard gingen maar in werkelijkheid kende zij elka4r even weinig alsof zg nooit makkers geweest waren Hunne brieven betookonden in dit opzicht niets Zg waren beidon totaal veranderd sedert zij van elkander waren gegaan Na de eerste vreugde des wederziens gevoelde Castleton eene zekere onbestemde teleurstelling die hij wat hij ook deed niet kon overwinnen Du Barry zocht hem twee of driemaal aan zijn bureau op en ergerde zich hem altijd zoo druk aan het werk te vinden en niet in staat om hem moer dan een paar minuten van zgn tijd af te staan Het bleek weldra dat er tnssohen deze jongelingen volstrekt geene overeenstemming bestond Wij weten hoe Castleton was gevormd geworden Du Barry was na een zeven of achtjarig verblijf in Europa geheel zgn eigen meester zonder eenige zorg of vorantwoordolgkheid behalve die om zijn beperkt inkomen niet te boven te gaan zonder doel naar zijn geboorteland teruggekeerd waar meer dan in Te Manchester is een geheimzinnige moord in een huurrijtuig gepleegd De vermoorde heet Fletcher is een bejaard heer mede eigenaar van een papierfabriek en lid van het plaatselijk bestuur van Kersley Hij had met verscheiden jongelui eenige herbergen bezocht hg had een kostbaar gouden horloge in bezit dat met den ketting verscheiden honderdon guldens waard was ook had hij eene aanzienlijke som geld bg rich die hij vak r liet zien dan wol noodig on goed waa Toen hg alleen in het rijtuig gevorJflen werd had hg nog alleen de kracht om te zoggen Laat mij met rust in het hospitaal aangekomen stierf hg na korten tgd Geld en horloge waren verdwenen Fletcher moet door vergiftiging van het loTon beroofd zijn Den moordenaar te Tinden was niet bgzonder moeilijk Een getuige zei dat hg iemand in een bierhuis had gezien die buitengewoon tooI gold Terteerde en ook pronkte met een bijzonder fraai goudon horlogo Later had die persoon zich in een huurrijtuig naar zijn huis laten brengen Daar werd hij ook gevonden en gaf voor Charles Parten te heeten en aan den moord onschuldig te zijn De huurkoetsier die Fletcher goreden had herkende Parton voor denzelfden man die met den vermoorde plaats in het rijtuig had genomen Ook omtrent de wijze waarop de vergiftiging heeft plaats gevonden is de politie thans ingelicht Een apotheker vernam het geval uit de dagbladen en berichtte dat ongeveer een week voor de Tormoording van Fletcher een merkwaardige diefstal in zijn winkel geploegd was Een jongmonsch was bij hom gekomen en had hem dringend om eene kleine hoeveelheid chloral verzocht ten behoeve zijner moedor Eerst had hg de apotheker nl dit geweigerd maar eindelijk had hg een pakje von de plank genomen dat ongeveer een pond chloral bevatte De vreemdeling had hot pakje gegrepen en was er van doorgegaan zonder dat de apotheker hem had kunnen inhalen en nu bleek het dat Parton do dief was De politie hoeft het bewijs in handen dat Parton reeds in December een man in eene herberg bedwelmde door hem chloral in zijn bier te mengen en het is waarschgnlgk dat Parton dit ook met zijn laatste slachtoffer gedaan heeft Het voorloopig onderzoek is afgeloopon en Parton is aan de justitie overgeleverd geworden De heer Th A Edison is druk bezig met de verzending van voorwerpen uit zgno fabriek naar Fargs voor de tentoonstelling Bijna een derde Tan de geheele oppenrlakte Toor de Vereenigde Staten i te zijner beschikking gestold BehalTO phonographon zal een groot aantal werktuigen Tan het nieuwste model te zien zgn vertoond en uitgelegd door beambten die bijna alle talen der beschaafde wereld spreken De afdeeling voor telegraphic zal modellen van alle werktuigen bevatten die de heer Edison uitgevonden of verbeterd keeft In de afdeeling voor telephottie zal men een naar tijdsorde gerangschikte verzameling vinden van de Torschillende werktuigen op dit terrein Tan het als Blake transmitter allereerst bekende machinetje tot do jongst verbeterde mortorgraaf of luidsprekende telephoon Boven al het tentoongestelde loopon de draden Tan oen ToUedig electrisoh verliohtingsstelsel voor eene stad in t klein met motor djmamo s hoofdpost enz Doch het fraaist van de geheele afdeeling is een 40 voet hooge gloei eenig land ter wereld een leven zonder dool zooveel is als niet te leven Zijne gesprekken met Castleton bestonden hoofdzakelijk in klachten over het ruwe aanzien van alles wat hij om zich hoen zag den onvolkomen toestand van NewYork en de morsige straten Hg vreesde dat het land niet lang meer een land van Trgheid zou zijn maar in een land van ongebondenheid zou ontaarden totdat het onder het juk ran een despoot geraakte en meer dergelgk gezwets Dit alles word op eigenwijzen toon geuit in alle opzichten zeer verschillend Tan den gullen en ongedwongen Alf van Troeger Castleton was verdrietig Hg geToelde dat hy den Triend zijner jeugd verloren hod Pulsifer begreep dit ook en zeide hem dat hij niet beproeven moest een droombeeld vast te houden Dat zou nutteloos zijn Goede vrienden mochten zg zgn dat wil zoggen in de gewone beteekenis des woords maar meer ook niet Ik keer terug tot het vroolgke tooneel bg mevrouw Enos Foote Bij deze igenheid stond het geheele huis voor de gasten op Wat was het er voll Een heerlijke geur verspreidde zich van de eene kamer tot da andere Verrukkelijke muziek lokte naar de danszaal Worit vervolgd lamp bestaande uit 20 000 kleinere gloeilampen die het geheele hoofdgebouw schitterend zal verlichten Onder andere nieuwigheden zal een groote dynamomachine t6 zien zijn in staat 2000 eleotrische lampen te voeden Dit ie dus een der grootste die ooit verTaardigd zijn Belangwekkend ook zgn een lOO tal kaarten waarop de ontwikkeling Tan Edison s uitTindingen Tan het begin tot heden zgn afgebeeld Ëen andere kaart u er waarop de geschiedenis dor eerste inrichting Toor eleotrisch licht te New York wordt uitgedrukt in een tabelle e waaruit men zien kan hoe de zaken TOn een verlies van 4457 dollars in 1883 tot een winst van 116 235 dollars in 1888 vooruitgingen niettegenstaande do gasprijs tot 1 doll 25 per 1000 voet verminderd werd terwijl de evenredige kosten Tan eleotrisch licht 2 doU 25 bedragen Maar ook toot hen die niet Tan cijfers houden is gezorgd Er zal nl een zinnebeeldige schilderij te zien zijn waarop de geschiedenis tbu Menlo park de geboorteplaats der gloeilamp zal zijn Toorgeateld Men ziet er de werkplaatsen van den heer Edison in grgs winterdaglioht terwijl een stroom van electrisch lieht door de venster schgnt Op den voorgrond rijdt de eerste eleotrische spoortrein Een ontzaglijke gloeilamp uit het middengebouw zendt hare stralen over de geheele wereld zoowel in het parlementsgebouw te Londen als in het paleis van den Mikado de Kaapstad en het paleis van den keizer Tsn Siam in Achter Indié Hot Ijestuur der afdeeling Neder Veluwo Tan de GelderschOTorgselsche Mij t Landbouw heeft de hindbouwer in Nederland ton strijde geroepen tegen de raargorine fabrikanten 9ie zegt het het ongelooflijke doen om eene goede doeltreffende wetgeving tegen het bedrog in den boterhaudel te doen mislukken daarin gesteund door de groote koopsteden als Botterdam omdat de handel in margarine daar groote voordeelen oplevert Het geheele volk wordt voortdurend bedrogen doordat margarine TOor boter verkocht wordt eu dit goedkooper Tet toch veeUl met den prys van boter wordt betaald Do landbouwers lijden boT ndien groote schade want het door beilrog Torkrogon geld komt uit hunue zakken en maakt den bedrieger rijk Ofschoon de landbouwers dus een dubbel belang bij eene strenge wet tegen bedrog hebben laten zij toch zeer weinig Tan zich hoorm Toch is dit noodig Want do aanhangige wet is ondoeltreffend Zal de wet iets beteekeoen dan moeten verboden worden Ie aan ieder en op elke plaats surrogaat Tan boter ten Torkoop aan te bieden uit te stallen te Terkoopen af te leveren en te vervoeren zonder verpakking on zonder dat op die verpakking het woord margarine in duidelijke onnitwisohbare letters voorkomt en 2e in winkels of op openbare marktplaatsen het voorhanden hebben van surrogaat zonder verpakking Volgens het tegenwoordig verbod in het ontwerp zal de winkelier zooveel kunstboter als hij wil aan huis bezorgen dosverkiezende met papier omhuld waarop het woord boter of kleiboter gedrukt voorkomt en het surrogaat daarin gewikkeld straffeloos kunnen afleveren als natuurboter Ieder die lust heeft kftn dit doen want er is alleen verboden het surrogaat in winkels of marktplaatsen ten verkoop te hebben Buiten deze plaatsen kan dus verkocht en afgeleverd worden naar hartelust Ten verkoop hebben is heel iets anders dan voorhanden hebben mits onder voorhanden hebben alle hebben in den winkel is begrepen terwgl onder ten verkoop hebben alleen kan bogropeu worden wanneer de waar daar is met de bedoeliug om ze te verkoopon dit laatste is bgna nooit uit te maken het andere als waarneembaar feit altgd omdat in dat geval naar geene bedoeliagen behoeft gevraagd te worden Het vervoer is geheel vrg gelaten en kan dus zonder eenige belemmering plaats hebben terwgl ook hot vervoeren van kunstbeter in vaten of verpakking zouder dat hot woord margarine daarop voorkomt moet verboden worden Onder verpakking moet begrepen zgn een papieren omhulsel omdat kleine hooTeelhedun anders niet kunnen afgeleverd wor en De Engelsche wet is minstens even streng do Duitsche de Deenscho en Fraujiohe wetten zgn strenger de Zweedsche eveneens Wanneer do landbouwers blijven zwqgen en deze wet zooals zg nu ontworpen is tot stand komt zullen zg het zich zelf te wgten hebben want zij doen bgna niets en de kunstbotormannon maar al te veel Onder leiding van don heer Eiffel beklom viSór eenige dagen een gezelschap van vgftion personen den Eiffeltoren te Pargg Om twee uur schrgftoen BDitenlandscb Overzicbt Het Engelsche Lagerhuis heeft fistoren met 259 tegen 193 stemmen een motie aangenomen door den heer Russell ingediend en waarvan de strekking is om het voorstel tot wgziging van de inrichting en het beheer der gevangenissen in Ierland ten behoeve der staatkundigveroordeelden te verwerpen Het Lagerhuis heeft oen aanvang gemaakt met de behandeling der begrooting voor oorlog Uitvoerig werd deze toegelicht door den minister van oorlog die zijne plannen betreffende de organisatie der landsverdediging uiteenzette Do hoer Stanhope achtte het landleger voldoende tot verdediging der havens en kolonstations welke ruimschoots van de noodige verdedigingsmiddelen voorzien zullen worden Binnen tien dagen tijds kan elke haven bovendien in het bezit zijn van een voldoend aantal onderzeesche mijnen waardoor de vijandelijke kruisers op oen behoorlijken afstand worden gehouden Tot verdediging dezer havens en stations zijn 124 000 manschappen beschikbaar Bovendien tolt de reserve welke in korten tijd volkomen uitgerust onder de wapenen kan geroepen worden nog 80 000 man linietroepen van verschillende wapens Het geheele raobilisatieplan is reeds tot in bijzonderheden uitgewerkt Het veldleger zal worden samengetrokken op kruispunten van spoorwegen en andere gewichtige plaatsen welke vooral met het oog op bet vervoer der troepen met groote zorgvnldigheid zijn gekozoD Tot verdediging van Londen zullen op eenige goed gelogen punten versterkte kampen worden opgericht welke geen bijzonder groote uitgaven voreischen Ten einde in de behoefte aan zwaar geschut te voorzien heeft de regeering contracten gesloten mot acht fabrieken van welke ieder een gedeelte der stukkon onder handen zal nemen Aldus zullen de kauonnen binnen korten tijd gereed zijn Even snel wordt gewerkt aan de vervaardiging der nieuwe magazijn gewereu zoodat de bewapening der infaDterio met dit nieuwe wapen spoedig kan beginnen Het ging den minister van oorlog beter dan den minister van marine want zelfs lord Bandolph Churchill vond de voorzorgsmaatregelen welke de heer Stanhope nam voortreffelijk De commissie der Fransche Kamer van Afgeraardigden belast met het onderzoek van hot voorstel om tegen sommige loden der Kamer eene gerechtelijke vervolging in ta stellen in verbiind met de ligut da Patriate heeft machtiging gegeven tot die vervolging met 10 stemmen tegen I In het Hongaarsche Lagerhuis is de discussie over de legerwet nog altijd niet geëindigd dank zij de de ongeloofelijke taaiheid der oppositie Bij art 25 zijn 50 zegge vijftig sprekers ingeschreven De liberalen zouden voornemens zijn de opposanten alleen aan jiet woord te laten en slechts in enkele gevallen een paar woorden in bet midden te brengen Ook wordt gedacht over middelden tegen de parlementaiie praatmanie Vrijdag willen de studenten weer een demonstratie maken op straat Voor de Panslavistische propagandisten op het Balkanschiereiland is de daad van koning Milan OIO zijn kroon neer te leggen do voorbode van gelijke gebeurtenissen in Bulgarije en Eumenie Wat de Kussen vrienden van do naaste toekomst denken en hopen hoeft de Bulgaarsche staatsman Zankoff de oprechte vriend van Rusland onder woorden gebracht tijdens zgn kort verblijf te Weenen Hij keerde uit St Petersburg terug w ar hij gelijk bekend een onderhoud met den czaar had Te Weenen vernam hij hetgeen te Belgrado is gebeurd wat zijn door zgn Petersburgsch bezoek reeds opgewekte stemming nog verhoogde In gesprokken met verschillende afgevaardigden van den OostenrgkscKon rijksraad bevestigde Zankoff grootendeela wat hg in een manifest aan zijn Bulgaarsche landgenooten reeds over zgn oudorhoud met den czaar had medegedeeld Het belangrijkste daarvan is uitgedrukt dat de Bulgaren zelve woldra den prins van Coburg zg n afscheid zuUen geven Zankoff zelf verklaarde zioh voor overtuigd dat de goheurtenisson te Belgrado binnon niet te langen tijd hun weerslag te Sofia zullen doen gevoelen Voor hem is de val van de Bulgaarsche regeering slechts een quaestio van enkele maanden De positie van vorst Ferdinand moet zoor wankelend zgn vooral tengevolge van ernstige geschillen tusschon h hi en zijn eersten minister Stamboeloff ja dit zou de reden zijn waarom de vorst zich zoo langen tijd ver van Sofia te Philopopel heeft opgehouden Ook tusschen het leger on den vorst moeten de betrekkingen alles behalve rooskleurig zijn Maar men vergeto niet dat Zankoff bg zijn beoordeeling van do huidige toestanden in Bulgarije zich op een standpunt plaatst lijnrecht tegenover dat van vorst Ferdinand den Stamboeloff De Bulgaarsche exminister hield wellicht bg zijn medodeelingen moer