Goudsche Courant, maandag 18 maart 1889

h c IHaaodag 18 1889 N 386T GOUDSGHE COURANT NieuwS en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken De Inaending Tan adyertentian kan geschieden tot één uur des namiddagg van den dag der oitgave rmiE AANDEELEN SET WITTE EfiüIS tiEti iRANDEIüRn door een sprciaal voor deze leeninir verbonden WaarborKfonds en een Reservefonds belden gedeponeerd bij de Alederlandsclie Uauk te Amsterdam Jaarlijks DRIE TREKKINGEN met HOOFDPRIJZETN vs n 200 000 100 000 50 000 30 000 15 000 aO 000 enz Alle Aandeelen moeten in den loop van 64 jaren uitloten De minste prgs ƒ 14 opklimmende tot iiS DB EERHTVOLGENijE IBEKKING heeft plaats op met een Hoofdprijs van ƒ 50 000 2 I rgzen a ƒ 2 500 enz Deze PremieAandeelen zgn voor den prgs van i 12 7li verkrggbaar ten Kantore van de Heeren Wed KNOX J ORTÈ A S D te Oouda jouda Snelperatfrrtkv A BRINKMAN k Zoon gevonden mur i iftim de Natumal en andere republikeinsche organen verzekeren dat het beataan Tin het gevonden ontwerp ten volste is bewenen zoadat zelfs sprake is geweest van een inhechtenisneming van den heer Déroulède Dit is echter nog niet geschied en zelfs verzekert de Temp dat men niet eens weet waar Déroulède die uit Pargs is vertrokljen zich op het oogenblik ophoudt De corrospo ndent van het Jourffal des Uébats te Bome die allesbehalve vleiend is voor do tegenwoordige Begeering schrijft het volgende over het nieuwe Ministerie Het nieuwe Ministerie is gelyk het afgetredene een Kabinet van fusie confusie zeggen sommi n misschien niet ten onrechte immers alle partgen zgn er in vertegenwoordigd De heer Seismit Doda alleen doet het iets meer naar links overhellen en hij wordt dan ook reeds gverig onderhanden genomen door de Opinione de nPerseveranza en andere bladen van dezelfde kleur Ook gelooft de correspondent niet dat hij het aan zgn deparleraeni lang uithouden zal Het Kabinet wil het evenwicht der begrooting verkrijgen door bezuiniging Niets gemakkelgker daartoe behoeft men slechts de uitgaven voor Oorlogi Marine en Openbare Werken over twee jaar te vordeelen in plaats van die in een jaar te doen Niemand zal er iets van merken en de bondgenooten te Berlijn kannen er geen aanmerking op maken alleen zal Crispi zgn politiek een toon laiter moeten stemmen ru de correspondent houdt het er voor dat hg daartoe ook besloten is Voor het overige is niemand over het nieuwe ministerie bijzonder tevreden of ontevreden met uitzondering van de grieven der reohterzgde tegen den Minister van Mnancién De oude rechterzijde tot wie de Ministers Fanali en Boselli evenals dio van Oorlog en van Marine behooren is ofschoon geen georganiseerde partij in den lande meer een zeer machtige coterie door haar invloed aan het Hof zg steunt het drievoudig bondgenontschap on de tot dusver door Crispi gevoerde politiek In België is naar men weet de beweging ten gunste van de invoering van algemeenen dienstplicht weer in vollen gang De bekende clericalo afgevaardigde graaf d Oultremont heeft zijn voorstel tot afschaffing der plaatsvervanging opnieuw bij do Kamer ingediend Volgens het ontwerp van dezen officier zal het Belgische leger op 175 000 man worden gebracht en wel 95 000 voor den velddienst 70 000 voor de vestingen en 10 000 voor andere verrichtingen terwijl toch het jaarlijksoh oontingent dat nu 13 300 man bedraagt niet verhoogd behoeft te worden Naar aanleiding van deze zaak is een levendige pennestrijd ontstaan waaraan o a ook vier generaals doel namen ui de genoraals Nicaiso Van der Smissen Jolly on Brialmont die hun instemming met de invoering van den persoonlijken dienstplicht betuigden De minister van oorlog generaal Pontus heeft daarin aanleiding gevonden te verbieden dat officieren van het Bolgische leger voortaan iets over militaire aangelegenheden openbaar maken PETROLEUM NOTEERINGE ran de Makelaars CantzUar Schalkwgk te Rotterdam De markt was heden flauw hoco Tankfust ƒ 8 Maart levering ƒ 7 50 Aprillevering 7 75 Mei levering 7 6ö Junilevering 7 70 Augustus September October Novemberen December levering ƒ 7 95 DOOYEN lomand die door oen eenvoudig middel van 23 jarige doofheid en van goruisch in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel in het HoUandsch gratis een ieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 4 rue Drouot Parijs KEXMSGEf MIMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op de Wetten van 4 Juli 1860 Staatsblad 110 37 en 6 November 1S87 StaatëUad no 193 regelende het KIESRECHT en op het Koninklijk Besluit van 28 November 1887 Staatsbladm 211 Brengen ter algemeene kennis dat de lijsten aanwijzende do personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der SlatenGentraal van de Provinciale Staten on van den Gemeenteraad bevoegd zijn door hun Collegie zgn vastgesteld en met de daartoe betrekkelijke schattingsstaten en verslagen gedurende veertien dat en van des voormiddags 10 tot des namidda s 1 ure op de Ploahetijke Secretarie voor een ieder ter inzage zullen liggen terwgl deze lijsten bovendien zijn aangeplakt de eerste aan den ingang van Ae 8t Jnt honie traat bg den Kleiaeg de tweede in de Pateriteeg bg het kh en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Groenendaal bg de Marlt Voorts wordt herinnerd dat ieder die de vereischten van kiezer bezit bevoegd is tegen de lijsten bezwaar in te dienen wanneer daarop lo zgn naam of die van een ander tegen de bepaling van Art 8 der Kieswet niet of niet behoorlgk voorkomt 2o de naam van iemand is gebracht die hetzg een of meer der in de kiezers gevorderde vereischten mist of uitgesloten is hetzg op de kiazerlgst eener andore gemeente staat Bezwaren moeten binnen veertien doffen na de dagteekening dezer kennisgeving bg verzoekschrift op ongezegeld papier door de noodige bewgsstukken gestaafd aan den Gemeenteraad worden ingediend Gouda 14 Maart 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Ue Secretaris BROUWER BEIIR8BEK1GHT AMSTERDAM 15 Maart Per Telegraaf Sommige Rnssen iets lager Overigens buitenland vast ZuidWest en Warschnu Weenen flaujver Zweedsohe vast üurgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Asgje ondiirs A ds Vrie en N Fgn JicobflB oadert J vao der Weijde en Uent OVBRLKDEN J Verhoef 1 m H NoorUnder m D AalmaD 62 J ADVERTENTIËIf L S Diep getroffen door de veelvuldige ondnbr belzinnige blgken van waardeering mgner 25 JARIGË ambtsvervulling als Godsdienstleeraar bfl de Nedérfc Israël Gemeente alhier betuig ik mgnen Oud Leerlingen Vrienden Vereerders en AmKtgenooten zoo hier als elders mgn oprechte dank A KETELLAPPEE GODSDIENSTLEERAAE Gouda 12 3 89 Een JONGMENSCH z b b h h zoekt gelegenheid voor KOST en mWOmiTG Brieven met prgsopgaaf worden ingewacht onder No 1810 aan het Bureau dezer Courant adv£ rtentiën in alle Binnen en Buttenlandache Couranten worden dadelgk opi ezondendoorhe Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen B OBPEyaHIUEB Kruiskade 19 Botterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingfltukken en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Gamitoren Tropen Veeren enz Alle kleuren zgn onschadeiyk voor de gezondheid De goederen worden xig dagen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depot voor Gouda en omttrekenV it Heer A van 08 Az Kleiweg B 73 en 73a Gouda PARAPLUIES A v OS Az Eleiweg E 73 en 1Z LeerlioeTe ZUIVELBEREIDINGf te Oudshoorn a d Rijn OPENING van den CÜB8ÜS 1 MEI a Kosten van onderwgs ƒ 30 per jaar De voorwaarden van toelating zgn opgenomen in het Maandblad der Hollandsche Maatschappg van Landbouw Leerplan en nadere inlichtingen te bekomen bg den Secretaris der Vereeniging P F L WALDECK te Looiduinen Nu is t er weer tïj d voor Wg noteeren heden in KEULSCHE POTJES inbond ruim 5 Kilo MAINZER ZUURKOOL 1 Ingelegde SNIJBOONEN l PR1N8ES8BBOONEN ƒ L Frankforter ZUURKOOL 1 Bollandscbe 0 70 ANDYVIE gesneden L PRIMA KWALITEIT J GERRITSEIW BESSEIS SAP EIGEN FABRIEKAAT Prijs 20 Ct per FLESCH Nlotemaker Co De uitgave dezer Coanmt geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BU deze Conntot behoort een BfivocKtel BINNENLAND iOÜUA 16 Maart 188 Het bulletin vnn het Loo luidt dat de toestand des Konings ook de laatste dagen over liet geheel onrerandenl bleef on dat deie voor het oogenblik niet ongunstiger is Uit het Afdeelings rspport van de Provinciale Staten van Zuid Holland bl jkt dat de meerderheid de noodzakelijkheid eener nieuwe kiestabel ontkende en de voorgestelde indeeling en speciaal de splitsing der groote gemeenten afkeurde In een gemotiveerd besluit stelt de Commissie van rapporteurs voor dit uit te spreken en tevens met het oog op de wenscheljjke splitsing der groote plattelands districten de ontworpen indeeling van 18ei aan te bevelen Het voorstel der Hegocring zou naar hun gevoelen eene zelfttandige vprtegsnwoordiging der Provincie vernietigen f Hel Comité besluit de reeks haror soirees voor dit seizoen met eene uitvoering van het öeirandhaus Quartet Leipzig dat 15 Maart 1888 met veel succes hier optrad Ue heer Henri Petri onze landgenoot onlangs benoemd tot f KönigI Concertmeister des Opernhauses in Dresden staat als kunstenaar zoo hoog aangeschreven en zgne kunstgezoUen Alwin Schroder Unkenstein en von Dameck hebben in het kwartetspel eene zoo gevestigde reputatie dat wy niet twyfelen of de tegen 1 April aangekondigde soiree zal opnieuw uitmuntend slagen en een waardig slot vormen van de door het Comité gearrangeerde ktfnstavonden Het programma vermeldt behalve solonummers voor viool on voor violoncel een strijkkwartet van Mozart wi van v FEVILLETOX UIT VERRE GEWESTEN Naar het JSageUch XXXIII 52 Zij waren in den kring Castleton wist nauwlyks hoe zij draaiden om en om nu vooruit dan achteniit en dan wedjer rond Mevrouw Delaine had zich nog nooit zoo g elukkig gevoeld Zij trok niet weinig da bewondering van de toeschouwers Haar voorkomen was jeugdiger dan ooit Zooals ik reeds heb aangemerkt was hare gestalte onberispelijk oen van die meesterstukken der schepping die wij onwiBÉceurig bewonderen maar die geen edele aandoeningen opwekken Zij was vorsoheidene jaren ouder dan Castleton maar zij zag er dien avond evaji jong uit als hij wik kan niet langer ik voel mij zoo gelukkig Hare bedekte woorden toen zij zich als tot steun dicht tegen Castleton aandrong misten hun doel Niettegenstaande al de kennis dien hij van verschillende karakters had opgedaan kon hij deze vrouw niet begrijpen Ware liefde is beschermend Zijne denkbeelden aangaande de vrouwen waren oulj met gebleven omdat hij Clara zoo hoog schatte Mevrouw Delaine wist juist wat zij ann C istloton Beethoven en een gedeelte van een kwartet van Tschaikowskjr De iuteekenljjsten zuUen io de volgende w eek worden aangeboden De IJselstoamtrammastschappiJ ontving in Februari 1889 aan personenvervoer 38S3 07 en aan goederenvervoer 276 51 totaal 4109 58 In bet geheel werden 24937 rpizigers vervoerd Sehomh Ct De te Zevenhuizen voorloopig uitgestelde lijsten der kiezers van leden van de Tweede Kamer der Provinciale Staten en van den öemeentersad bevatten 166 namen tegen 172 in het yanp jaar 201 ingezetenen der gemeente Zevenhuizen hebben verklaard welke verkhmng zy met hunne handteekening hebben bekrachtigd ua April a s aan bedelaars noch landloopers giften meer uit te reiken waardoor zq de lastige ep kas Jsre bedelarij hopen uit te roeien Aan het dezer dagen verschenen Verslag omtrent den toestand van het lager onderwgs in deze gemeente over 1888 ontleenen wij nog het volgende 7 Seioolverium en iijiondere opmerkingen Het betrekkelijk schoolverzuim is niet toegenomen hoewel het nog altijd te groot blgft Hot bedroeg aan de eerste Kostelooze school ziekte en godsdienstplichten buiten rekening gelaten 37 g pCt Het Hoofd der twee le Kostelooze school deelt daaromtrent mede dat van moedwillig schoolverzuim zoo goed als geen sprake is Het volstrekte schoolverzuim bedroeg bgna 11 pCt der schoolgaande kinderen tegen 12 P in het vorig jnar De voorstellen omtrent do toelating van leerlmgen op de Kostelooze Scholeu werden ook nu weder gedaan nadnt de Commissie in de gelegenheid was had Kr lag voor haar eene bekoorlijkheid in hetgeen zij zijne zedigheid noemde die zoozeer in strijd was met de vrije zelfvertrouwende manieren van den man van de wereld Haar hart klopte snel bij de gedachte van zijne liefde te winnen zij wilde aan het verschil van jaren niet eens denken Hij moest hij zou de hare zijn Dat bleeke meisje mocht hem niet aap haar ontrukken Wat wist zij van liefde Op dit oogenblik was mevrouw Delaine niet op de hoogte van den juisten staat van zaken Zij kon niet denken dat Clara onverschillig voor Castleton zou zijn zij wist niet dat er reeds een medeminnaar in het strijdperk was Kd terwijl zij zich dicht aan Castleton s arm klemde verlieten die twee de danszaal en door de vestibule kwamen zij aan eene kleine divan die in eene venstemis verborgen eene zitplaats aanbood Laat ons hier gaan zitten sprak zij totdat ikIl heb medegedeeld wat ik u te zeggen heb i Do kleine divan was voorzeker niet te ruim vooreene dame naar de mode in balcostuum maar mevrouw Delaine beweerde dat er ruimte genoeg wasvoor twee Hoe zij het maakte weet ik niet maarwel dat zij het zoo wist in te richten dat ziJ haar I cavalier de helft van don divan kon aanbieden Hoe bevallen u onze New Yorksohe partijen in vergelijking met die welke Wj Imitonslands hebt bijgewoond vroeg lam mn haar geleider AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt gestold de hoog gewaardeerde adviezen van het Burgerlijk Armbestuur te kennen $ 8 Openbare Scholen Het aantal kinderen deze scholen bezoekende bedroeg 1714 tegen 1696 in 1887 Hot vermeerderde aan de 2e Kostelooze School met 9 aan de Tusaohenschool met 33 aan de 2e Burgerschool voor jongens met 2 doch verminderde aan de Ie Burgerschool voor jongens met 11 aan de Ie Burgerschool voor meisjes met 5 en aan de 2e met 9 Het getal buitenleerlingen bedroeg 94 tegen 96 in 1887 Behalve op de Kostelooze Scholen genoten slechts 6 leerlingen op andere scholen kosteloos onderwqs 9 Bijlandere Scholen Op deze Scholen bedroeg het aantal leerlingen 802 tegen 805 in 1887 De E K Jongensschool telde 12 leerlingen minder de E K Meisjesschool 7 en de Chr Nat School 2 leerlingen meer Het getal buitenleerlingen bedroeg 75 tegen 76 in 1887 © pr d B K Schofam gingen 278 kindem kosteloos school Op de Chr Nat School wordt het onderwijs niet kosteloos gegeven onrerm ogenden betalen een geringer schoolgeld doch het ontbrekende wordt door eene tot dat doel opgerichte Vereeniging bijgepast 5 10 Bemutncholen Omtrent de openbare bewaarscholen moet er op worden gewezen dat hot aantal kindoren in verhouding tot de grootte der lokalen te aanzienlijk isi vooral is dit het geval aan de eerste Bewaarschool doch door do flinke speelplaats bij deze school doet zich het bezwaar bij gunstig weer minder gevoelen dan bij de tweede Bewaarschool die een geschikte speelplaats mist Eindelijk mag niet onvermeld blyren dat het schoolverzuim aan de eerste Bewaarschool opmerkenswaardig gering was Nu had du Bany behalve een bal door den Amerikaanschen gezant te Parijs gegeven en eene eenvoudige receptie van onzen rosideerenden minister te Brussel geene groote partijen aan de andere zijde van den Oceaan bijgewoond Wel ging hij soms naar Madame Glaubheist de vrouw van Freiherr Glaubheist bij gelegenheden dat zij een aantal professoren met hunne vrouwen en dochtera bij zich noodigde waarbij dan een beperkt getal studenten tegenwoordig waren doch dat waren plechtige bijeenkomsten waar van dansen of soupeeren niets inkwam maar waar wel wijsgeerige en hoogst diepzinnige gesprekken gevoerd werden kortom de jongeUng had eigenlijk geene gezelschappon in Kuropa bezocht Hij had zeer veel van de wereld in t algemeen gezien en wist tamelijk wel wat er te koop was Wat zijne danskunst betreft kan ik u verzekeren dat het du Barrj ook in dit opzicht evenals in andere kundigheden niet aan het onderricht van de beste meesiers ontbroken had en dat hij zich op elke partij bal of receptie in zijn geboorteland thuis gevoelde Hij was vlug van begrip en wist sich gemakkelijk te voegen in hetgeen nieiiw voor hem was en mocht hij al eens tegen de regelen der samenleving zondigen dan werd het hom niet als een fout toegerekend Hij had zeven of acht jaar in Europa doorgebracht en zou dus wel weten hoe het behoorde Toen derhalve juffrouw Digby hem zijn sevoolen vroesT over do p n tijen in Non York in vergelijking