Goudsche Courant, maandag 18 maart 1889

ica Boteyhamstroop Schdknndig onderzocht door Dr vah HAMEL BOOS Bekfoond Ootiden Medaille ANTJ WERPEN 1888 Gouden Medaille AMSTERDAM 1887 Mere DipUmta en Gouden Medaille BRUSSEL 1888 Varkrggbaar h 15 Ctt per Kilo bg C LUNENBURG Turfmarkt J W BEEKER Marchand Tailleur DelftscheTaart 25 Rotterdam Heeft de Zaak VERPLAATST naar DELFTSCHEVAART m 18 recht tegenover den DOELE II Inridktmffnt M tpleiimg mm Mtru jitn e ktdene Mtrtut Omtnnt da Bqkiaormaallessen onder Direetia van Mk Hoofd der e r ta Bargeraohool roor jongena den Heer H W Huber kan vorden medegedeeld dat da eurau op I April 1888 begon met tS kveekelingen 8 m en t8 r tegen 71 in 1887 De Toorbereidende klasse t de 15 leetUagen 4 neer dan in 1887 Sedert Teilieten de leasen ra Tenohillende redenen S door orerlqden 1 door orerplaatsing naar een Bqkskveekiehaol X ioat het rerkrügen der acte S m e t t 11 Te ismen 18 Ja hei OBdenr iend personeel kvam geene Terandering Be lessen werden gegeren in de eerste Barger ohool voor Meisjes die daartoe met rerlichting en wrwarming kosteloos ran gemeentewege beschikbaar werd gesteld De gemeentelijke Inrichting tot opleiding ran Bewaarsohoolhoudereasen onder Directie ran het Hoofd der eerste Kosteloore School den Heer J Qonda telde op 1 October 11 rroawe jke leerlingen een minder dan in het rorig jaar Haar leeftyd wisselt af tusschen 32 en 13 jaren De lessen werden geregeld bijgewoond Tan het gedrag en den yrer der leerlingen kan niet anders dan met lof gewaagd worden Ook de rorderingen iqn rr roldoende vooral als men de ongunstige omstandigheden in aanmerking neemt waaronder de Inrichting werkt Als men let op den zeer versohillenden leeftyd en de uiteenloopende mate van ontwikkeling der leerlingen als ook op het groot aantal vakken dat in 6 oren per week aan allen te gelqk onderwezen moet worden dan behoeft het geen breeder betoog dat de vorderingen slechts teer middelmatig kunnen zgn Verbetering is dan ook wenschel k en de Oommissie is voornemens voorstellen daartoe Se ontwerpen Dat zq dit nog niet deed moet worden toegeschreven aan de bekende omstandigheid dat de toestand der Bewaarscholen en al wat daarmede in verband staat in de provincie Zuid Holland niet wettelgk geregeld was na de intrekking van het reglement voor de Bewaar of Kleinkindersoholen in die provincie van 1864 Da bevoegdheid der Commissièn van Toezicht op het Lager Onderwijs om krachtens dat Reglement seten v i Bewaarachoolonderwqs tiit te reiken was dus vervallen Alvorens nu de hand te slaan aan de hervorming van eene Instelling die althans tijdelqk geen reden van bestaan meer had moest men weten of de Gemeenteraad geneigd zoude worden bevonden bg gemeentelijke verordening die bevoegdheid wedeibm te herstellen De Baad nam daartoe het besluit Hg stelde een examen in voor de Bewaarschool en droeg in afwachting van nadere regeling r aan de Commissie het afnemen van dit examen op naar dezelfde regalen en naar heizelfde programma als door haar in de laatste jaren gevolgd werd Twee leerlingen der school M A van Egk en A N M van Schouwenburg meldden zich spoedig daarna voor dit examen aan met die welke hg buitenslands had bggewoond antwoordde hij zonder aarzelen Met mijne sterke voorliefde voor Amerika moet ik zegge zeer goed Wq dragen voorzeker den palm der overwinning weg wat de schoonheid der vrouwen betreft Als het mij echter vrjj staat mgn oordeel te vellen na hier zoo kort geweest te zijn zou ik zeggen dat men hier te kwistig is met uiterlgke praal en goeden smaak en Terende manieren te wemig in acht neemt Hierin geloof ik dat de Europeanen ons vooruit zijn Maar zg hebben zich dan ook drie duizend jaren lang geoefend mgn jongen zooals de oude Barton Tan de mummie zeide Deze woorden werden op lachenden toon geuit door een kort dik man van een vroolgk voorkomen die zooeven de eetzaal verlaten had en nu naast du Ban stond Hg kende onzen jongen vriend en jul ouw Digby en was een Tan die bevoorrechte lieden die men dikwijls bij dergelgke gelegenheden ontmoet en die zich in het gesprek mengen nadat zij eene vraag en antwoord hebben afgeluisterd Hoe gaat het hoe gaat het vervolgde hij beiden toeknikkende wèl hoop ik een kostelijke avond hè En zijn kort dik lichaam door do menigte dringende verdween hg Du Barry ergerde zich maar wel Teira van er iets van te laten blgken lachte hg en zeide Ik geloof dat mijnheer Stokes in t minst niet veranderd is sedert ik een jongen Was Clara merkte aan dat zg dien man nooit had Het werd pis fftr gewoonte a nonten door een Lid 4 Oommissie en twee Hoofden ran Openbare scholen die WêidwilUg aan het verzoek der Commissie gehoor garen 0 hun advies werd aaa beide Daaes dei aele toegekend Thans is de herTorming deser inriohting een der meest noodzakelijke Kiet alleen toch is het een gemeentelijk belang dat voortdurend eschikt personeel voor de menbare Bewaarscholen aanwerig ig maar ook Tordert de billijkheid dat eene acte die ook voor andere gemeenten als bewgs van bekwaamheid kan dienen niet worde verkregen dan na eene grondige voorbereiding en daartoe geeft de bedoelde Inrichting niet in Toldoeode mate wat Tan haar kan worden varwaeht Het is Toerts te hopen dat nser meines zich als leerlingen dacer school waar het onderwqs kosteloos gegeven woidt sullen aanmelden Al deiegenwoor ige leerlingen toch zijn op eene uitzondering na aan openbare of bqzondere bewaarscholen in deze gemeente al kweskaling of helpster geplaatst zoodat er geen mogelijkheid bestaat om in vacatures te voorzien K iDt hierin niet spoedig verbetering dan zoude men er toe moeten overgaan om de inrichting uitsluitend te doen strekken ten l ate van het gemeentetgk Bewaarsehoolonderwijs 18 Schooltoakht Ook in 1888 Tetlbsr de Commissie door het Tertrek Tan den Heer Dr i S O Qleuns naar Leiden een zeer rerdienstelijk lid In zijne plaats werd benoemd de Heer A K Tan der Sarden De Commissie overwoog in hoeverre het wenschelijk zoude zijn om oorstellen te doen tot oprichting van een Dames Comité voor handwerken Hoewel zij de moeilijkheid ondervindt van het toezicht op een haar geheel Treemd terrein waren er toch gewichtige gronden die haar althans Toorloopig weerhielden om de bedoelde Toorstellen in te dienen De Arrondissements Schoolopziener woonde gore geld de Vergaderingen der Commissie bij en diende haar met zijne gewaardeerde raadgeringen Hen schrijft ons nit Berg Ambaoht Op 13 October 18S4 werd te Berg Ambacht de Tereeniging vWinterlezingen opgericht Met de Tsrgadering op Donderdag 14 Haart jl waren f jaarreeksen afgeloopen In de October Tergadering aanstaande zal het 25 jarig bestaan der rerueniging eenigszins feestelq k herdacht wordeq Het bestuur bestaande uit de heeren J G Bettink i P Mahlstede en D Osksm t g zich sedert 80 achtereenTuigende Jaren me et vertrouwen der vereeniging vereerd Sinds 1884 bestaat ook eene door de vereeniging gestichte volks bibliotheek die circa 600 boekdeelen telt Naar het FaderUMd yemeerat zal de zaak VerstegeDe Bochemont op ponderdag 4 April e k door de rechtbank te s Ha e worden behandeld De concessie rerleend aan de heeren J Polderman en J C M van Diggelen voor een tram omnibusdienst te Amsterdam is naar het A e d D meldt overgegaan aan eene Maatschappij welke de zaak met een kapitaal van ƒ 600 000 op ruime schaal wenscht te exploiteeren en daartoe eerstdaags eene leening zal openstellen Door de afdeeling Onderwijs van de commissie kannen uitstaan en het duurde niet lang of de draad van het gesprek werd weer opgevat Na eeu poos nam het eene romaneske wending Zijt gij voor de volgende wals geëngageerd Ja l En de daarop volgende De jonge dame zag haar dansl aartje na Ook Voor de tanciert Neen Virginia Bandall was misschien het bekoorlijkste meisje der daar aanwezigen ten minste Toor de groote meerderheid Zij was dien avond bijzonder schoon met hare berallige gestalte hare doorschijnende gelaatskleur hare groote grijze oogen donkere wenkbrauwen en goudkleurig haar Eene nperfecte beauU vond Ellsworth haar Het deed zijn bloed tintelen toen hij haar met Graves door de zaal zag wandelen Zijn medeminnaar had dien avond eene ongedwongenheid en trijmoedigheid oveï zich zooals hij nooit te voren in hem had opgemerkt en waarover hij zich ongerust maakte Zou Virginia hem voor den gek houden Zeer waarschijnlijk Na zooals hem toescheen in het oneindige gewacht te hebben terwijl Grares nog altijd juffrouw Bandall in beslag nam had hij haar stoutweg in tegenwoordigheid van zijn medeminnaar aangesproken en wg hebben gezien met welken uitslag Hij was opgeschreren voor de Lanciert voer da teatoonstdUag t Par e daartoe BitgeBop gj zal het bestuur ras het Institunt tot onderwgs van blinden te Amsterdam de inriehting aldaar does Tertegenwoordigen De keurige Terzameling Tan leermiddelen en wetensehappelijkea zoowel als handenarbeid der kweekelingsn zal bg gelegenheid Tan da openbare les Woenidag e k roor leden ea belang stellenden in het instituut te bezichtigen lya De leerhoeTB voor uivelberelding te Oudshoon tal geopend worden den len Mei Buim 40 hectaren grasland groot is s guaftig gelegen in een gezonde streek aan den BJjn diar waar de drie gemeenten Alfen Oadshoom en Aarlandervoen een aaneengesloten geheel vormen Behalve da boerderij i op de hoeve gesticht een gebouw met aonexen gtsohikt om dagelijks 800O Uter melk te verwerken zoowel fabriekmatig als door handenarbeid De jongelieden zullen hüofdzakelijk pract ch onderricht ontvangen Zg tullen zelf moeten arbeiden en al het werk verriobten dat het laadbouwbsdrijf vereiseht Het theorethisch onderwijs aan de leerhoeve tal ign geheel populair dat wil niet zeggen oppervlaktig het moet integendeel omvatten al de zekert resultaten die door de wetenschap zijn verkregen maar zonder die door bewijzen te staven en zonder de hypothesen dis doot de wetenschap worden gemaakt te behandelen Het groote voordeel van een dergelijk onderwijt is hierin gelegen dat de leerlingen worden ingewijd in hetgeen de wetenschap heeft gevonden en dat er niet veel lesuren noodig zijn om ben voldoende te bekwamen Het theoretiaoh onderwgs zal worden gegevea door den directeur en drie onderwgzors Het getal lesuren zal echter voor de jongens niet meer bedragen dan 10 uren in de week en voor de meiqes 8 uren De jongens en meisjes zullen in afzonderlijke klassen worden ingedeeld Aan de leerhoeve is geen internaat verbonden Het bestuur der vereeniging zal echter gaarne de behulpzame hand bieden om de jongelieden bij ordentelijke en eerzame meoschen te huisvesten Het schoolgeld bedraagt 30 per jaar Zondag arond zal een der sterkste schaakspelen ran ons land uit Amsterdam orerkomen om in het lokaal der werklieden schaakvereeniging te Utrecht eene proef ran zijn zeldzaam taleqt te geven Genoemde heer zal namelgk zooveel partijen tegelijk spelen als er zich tegenspelers zullen aanmelden men verwacht dat dit een 40 tal zal bedragen Op de groote vergadering te Alcira waren rertegenwoordigers opgekomen uit alle plaatsen aan de oevefs der jucan vele grondeigenaars uit Valencia en eene commissie uit de Vereeniging van landbouwers Het doel was middelen te beramen ten einde den handel in sinaasappelen die den voornasmsten rijkdom der provincie uitmaakt te verlevendigen Algemeen werd de oorzaak der kwqning toegeschreven aan de slechte trouw der Engelsehe opkoopers Men wil nu bij het gouTemement stappen doen om het vervoer der vruchten goedkoopsr te maken zoodat men ze per spoor naar bet binnenland zal kunnen vervoeren wat nu veel te duur komt Een permanente commissie werd benoemd om de belangen van dien handel voor te staan Imparcial M M i S y Graves was zeer teTreden Het was zeer streelend door zulk een schoon meisje dat de algemeene bewondering trok bemind te worden Vooral deed het hem genoegen een Toordeel op Ellsworth behaald te hebben daar Ellsworth in elt ander opzicht aftijd een voordeel op hem scheen te hebben Bovendien beminde Graves het meisje in zooverre als hq in staat was iemand te beminnen Du Bany en Clara Digby waren verscheidene malen de plaats voorbij gegaan waar Castleton en merrouw Delaine rerscholen zaten De eerstgenoemden waren te zeer van elka r rerTuld om acht op hen te slaan Maar niets ontsniuite de aandacht van meTrouw Delaine Met een enkelen oogopslag was zq op de hoogte Zij kon rich nieb bedriegen in dien lerendigen en belangstellenden blik van Clara en hare oogen vergastten zich aan dat schouwspel Toen rij andermaal Yoorbij kwajnen fluisterde zij Castleton toe Men zegt dat de liefde blind is anders zoudt gij orertuigd zgn van hetgeen ieder ander Tolkomen begrgpt en zij knikte in de richting van het tweetal Castleton sprong op Hij kon rich niet bedwingen Ik wil OTor dat onderwerp liever niet spreken mevrouw zeide hg Misschien wilt gij wel weer gaan zitten sprak de dame koel en de oprechte belangstelling die ik TOor u gevoel niet met ruwheid beantwoorden CfTordt vtnolgij De C m mk m tü fe htrmi retügt A taadaeht ep de pieeven ran dr Kianowsky betraSande den inrloed Tan het corset op bet hart en de ademhaling Hij onderzocht 30 personen en constateerde dat het corset de ademhalmgs eapaciteit en aotiritait otmindart Vandaar dé dyspnoe der rroawen dis een coiset dragende liohaanubewegingeo doen ran daar de Tersnellihg barer respiratie en de intensiteit der hartkloppingen DaarenboTea ton het gebruik tan het teurslijfde hoogte der slagaderlijke drukking verminderen en tot bloedannoeda aanleiding garen PETROLEUM i OTËERINGEN Tan de Hakelaan CADtiUar Sehalkwijk te Rotterdam De markt was heden rast Loco Tankfust 8 Geïmporteerd fust ƒ 8 ÏUartlevering ƒ 7 76 April levering 7 70 Moilerering 7 68 Juni lerering 7 70 Juli levering 7 76 Augustus levering 7 81 September October November en Deeember lerering 8 BEURSBEBIGHT AMSTEBDAU 18 Maart Per Ttlegraaf Binnenlandsehe fondsen onveranderd Eaitentandsehe met weinig variatie stemming vast Zweedsche IV4 hooger ADVERTENTIËN V Te Leidm OTerleed den 15 dezer tot onze diepe droefheid onze geliefde Zoon Echtgenoot en Broeder ETIENNE THEODORE VALETTB Laitenant der Infi O I Leger in den oadeidom Tan 85 jaren C P N VALETTB A M e VALBTTE GiïtM T G G VALETTB G P VALETTB Gouda 16 Hmrt 1889 Emige en algemeene kenniegeving Wegene buifenlandeche betrekkingen eeretkedm gepUmtet Hsrtelgk dank aan allen die mg b het orerlgdeo Tan mijnen geliefden Echtgenoot Ugken ran belangetelling hebben gegeren Wed J T MARKEN8TEUN EZAITO Gouda 16 Maart 1889 Allen die ieti te vorderen hebben ran ofTertoholdigd zgn aan den boedel Tan wglenden Heer J O BELONJE in leven Meubelmaker te Gouda worden beleefd Tenocht if MTr betaling te doen TÓór den 15 APBIL a ten kantore van de Denrwaarders TA DK WERVE te Qouda aan de Zanff itraat G No 11 Ondergeteekende bcTeelt zich minzaam aan Toor het maken van de fijnste STümoosmm Een veeljarig verblgf in het buitenland deed hem rgke ondervinding in het vak opdoen J P BOUMAN Mr Stokadoor Turfmarkt H 173 1 OI PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrggbaar bg M PEBTERJ Jz Ie B bewgs van echtheid TtruienaasP I SCHIEDAM voorzien van den naam der Pirma P HOPPE Lokaal MT eo VER91AAK Maandag 1 April 1889 8 uur Q z x É3 s TAK HR GEWA1 HAÏÏS 3ÏÏAETET jaEVBl PETRI e nit Leipzig Bg inteekeniag 1 Bnrean 1 50 HET COMITÉ EMN COSTUUES naar de MAAT onttaagen Nieuwe Deini Saison en Voorjaars Stoffen G HOUTMAN MARKT 53 GOUDA Tegen AUGUSTUS niterlgk 1 NOVEMBER wordt op een der beste standen te Gouda TB HUUR of TE KOOP gevraagd een goed onderhouden lEEmnns mi m bevattende ZES KAMERS ZOLDER en KEl DEB voorzien van GAS en WATERLEIDING en verdere GEMAKKEN Zich te adresseeren Pr onder letters H S H aan het Algemeen Advertentie Burean van NIJGH If VAN DITMAR Rotterdam SGE0ENHN UABA2IJN DE HOODE LAAES Hiernevens wordt bericht dat wegens de buitengewone drukte al de bestellingen niet knnnen worden uitgevoerd voor Zondag maar van allen nota is genomen en Maandag aan al de mankeerende orders zal worden voldaan Weg ens de groote aanvraag zal de Groote Opruiming nog 8 dagen worden voortgezet r P HESSELS De Notaris Mr L MOLENAAR te Waddinzeeen zal bg veiling en afslag op WOENSDAGEN 20 en 27 MAART 1889 ten elf ure des voormiddags bg KOUWENHOVEN aan de Bmg te Waddinmeen publiek verkoopen Eea TUNERIMSWINKIL en VOOHS benevens alles met ERF en GROND bg elkander gelegen nabg de SLUIS aan de NOORDKADE te WaDDINXVEEN aan de rivier de Gon we plaataelgk gemerkt C 50 51 en 52 Kadastraal groot 2 Aren 76 Centiaren te veilen in 2 percjelen en gecombinaetd af te akan Betaaldag I MEI 1889 Nadere informatiëa geeft Notaris MOLKNAAR HEDEN ONTVANGEN HOWE ITaaimachines van af 18 50 Verder voorradig NAAIMACHINES vanaUe Systemen NAALDEN OLIE en andera ONDERDEELEN P P SOOS Tiendeweg D 59 Fabriek van PAIiAPLUlESenz GOUDA St Anthoniestraat G 188 Eijnaarts Canevascm Heden ONTVANGEN eene prachtige collectie FABASOLS i EUCAS alsook diverse WANDELSTOKKEN tevens voorradig een gioote keuze eo Kin WEIDEIT van JOKG VEE ScbeorpoHer Hoek van Holland HoLLilingen 15 Paarden 25 Nndere information bg den Bedrgfboer VAN ROS SUM aldaar ook bg den Heer OCKHORST Veemarkt Rotterdam