Goudsche Courant, maandag 18 maart 1889

Mk iasM jiraiw JOSEPH VAN DANTZIG Az GROOTE MARKT A 66 GOUDA Bericht de ONTVANGST van Maandag 18 Maart 1889 Meuwe Zwarte Fantasiestoffen en THIBETS 8CHE K Zn üe Notaris M I MOLENAAR te Waddinxveen zal bg KOUWENHOVEN a d Brug al Q aap bilftS 0pDI SDAfiEJI 6 APmL1889 des morgens ten 11 tiire publiek verkoopen Een zeer net ingericht BÜS E WOONSIJIS met TUIN gemerkt D 124 gelegen zeer nabg de R K Kerk binnen Waddinxueen aan de Zuidkade benevens nog 3 WOONHUIZEN in 5 perceelen bewoond naast het voorgaande gelegen gemerkt D 119 123 Te zamen groot 7 Aren 30 Centiaren In 3 perceelen en gecombineerd Breeder in billetten Nader onderricht bn Notaris MOLENAAR voor DAMES en KI DEREi Specialiteit in Zwarte fantasie en effen Stoffen met de nieuwste Garneeringen COSTUMES worden in den korst mogefUken tl d op maat geleverd Firma Wed BOSMATS Tiendeweg D 84 Bericht de ONTVANGST yan eene groote complete sorteering VITRAGES in allebreedten met en zonder Feston in CBÉMË en WIT G e3sle a r 3 e Cr©to3rL2i ©s voor LEDIKANT en MBÜBELGOBDIJNEN met daarbjj passende Franjes en Galons EENE DITGEBBEIDE KEüZE T fllEiLlliliii EMBRASSEN en ANTIMACASSERS NIEUWE KATOENEN echte kleuren DAMAST TAFELSTELLEN 12 4 TAFBLL AKEN met 12 SEBVETTEN van af 8 Groote OPRüilïlG tol buitengewone lage Prijzen an alle voorhanden zijnde GOEÜERE in liet TAPIJTMAGA2IJ1T van Korte Tiendewegf D 3 De Notaris M I MOLENAAR te Waddimeveen zal ten Koffiehuis van K0 7WBNHOVEN o d Brug aldaar j APRIL 1889 bi bS op mmm des middags ten 12 are publiek rerkoopen De WmDPAPIEEMOLEN c a DE BIJENKORF benevens 3 daarbg behoorende WOONHüIZKN in 7 perceelen bewoond 2 groote SC HUREN of PAKHUIZEN alles met TERREINEN gelegen aan de rivier de Gouwe aan de Noordkade te Waddinxveen gemerkt C 123 129 134 89 en 90 In 5 perceelen en combmatiën De perceelen te zamen ter groottd van ± 21 Aren zijn zaer geschikt ook Toor elke andere grootte ruimte behoevende Zaak Breeder in billetten tl Nadere informatiën bjj dejn eigenaar den Heer C v d TORREN Kz te Waddin rveen en genoemden Notaris MOLENAAR te verkrggen Openbare Yerkoopingen te GOUDA l Op MAANDAG 18 MAA BT 1880 de morgens te elf uren in het flotel cdi Pxi um aan de Markt aldaar van een goed onder houden ERF en TUIN aan de Gouwe bg de Visch markt te Gouda wgk C Nr 17 kadastraal bekend in Sectie B Nr 1252 groot 2 Aren 14 Centiaren met een vrgen uitgang in de Vischsteeg Te aanvaarden 15 April 1889 Het Huis bevat beneden Voorkamer en Suite Binnenen T io Bmer Kenken Bgkenken en Kelder en boven 2 Kamers ea Zolder Te zien 3 dagen vóór den dag der Verkooping van des morgens 9 tot des namiddags 4 uren en op den dag der Verkooping des morgens van 9 tot 11 uten En 2 Op DINSDAG 26 MAART 1889 des morgens te 9 uren in het hierboTe£ omschreven Huis van een goed onderbonden waarbg eenig GOUD en ZILVERWERK en JÜWEELEN Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geefl Notaris 6 C FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal na bekomen rechterigke maahtiging in het openbaar verkoopen bI IS flpD0 DERDA6 2jJM rtl889 s middags 12 ure te Gouda in het Koffiehuis t SCHAAKBORD EceEAFITALESOFSM en HiSLXLcLexij ein zgnde de BOUWMANSWONING Door ii WICHT U ca met diverse perceelen best WEI HOOIen BOUWLAND aaneengelegen in den Achterofschen polder in het NoordEinde vlak b t Dorp binnen WADDI1 XVEE1 ter grootte van 28 j Hectaren belend door eigendommen van de Heeren J J DÜIJNSTEE te t Hoge 3 vau d k DREGGEN Az te Leiden en M van BERGEN te Waddinxveen VERHUURD tegen 50 p H per jaar tot Kerstmis en blootschooi 1894 en Mei 1895 aan den Heer ARIE viN BERGEN te Waddinxveen Betaaldag 30 APRIL 1889 Nadere informatiën geven de Notarissen Mrs Van RIESSEN te Katwijken MOLENAAR genoemd bg wie op franco aanvrage billetten te verkrijgen zjjn ONTVANGEN groote Collectie NIEUWE Heeren Dassen G HOÜTMAIX MARKT 53 Gouda TE KOOP Singer TRAPi AAIIHACHIIVE ook geschikt voor Kleermakers Medium voor ƒ 20 goedwerkend Adres onder No 1811 aan het Bureau dezer Courant Gomla S lp rstl k VanA BRINKMAN Zooif BRIEVEN ÏÏIT EOTTEEDAM IX De naam lion ik in mijn rorigen rormeenile te mooton venenij on kan thans p enooind irordcn nu bij voorkomt in eeiio advertentie van do finantioela commissie der Hoogduitsche Opera die tegoa aanstaanden Mnnndag oenevvergaderins heeft bijeengeroepen vau de leden dor Vereeniging tot instandhouding dor Hoogduitsche Opera to Botterdam De hoer Saalborn heeft ben ik good ingelicht do pacht in handen van het sohouivburglokaal in de Aert van Nesstraat voor al de avonden waarop hot door de heeren Le Gras Haspels niet is besproken le heer Saalborn oen nog jong man van EussisohKoolsche of van Diiitsche herkomst is sinds eonigea tijd te Amsterdam govestigd waar hij mot de bekend actrice Jeanne de Groot in het huwelijk trad Zelf rroegrr actour bekleedt hg thans de betrekking van rogissour bij de heeren van Lier te Amsterdam en was als zoodanig dan ook te Rotterdam werkzaam toen kort geleden de Maatschappij de fooriorg eene nitrooriug gaf vaa Byron s Manfred metBPossart in e titelrol Ik zeide niet tonder opzet dat de heer Saalborn de pacht van don schouwburg in handen heeft want de zaak is wel beklonken maar er is hem een termijn egund ran welken hij in den een of andaren vorm b v door het wnaH orgkapitaal niet te storten gebruik kan makytW zich terug te trekken De vergadering a a Maandag te houden zal daarop vermoedelijk eenj beslissenden invloed uitqefgnen want de heer 8 schijnt hot toch verstaqdig te vinden eene poging te wagen ten einde van de Vereeniging subsidie te verwerven Of hy daa itt slagen zal moet de uitkomst loeren Oppositie zal er zonder twijfel zijn lioofdzakelïjk ep grond dat het bezwaarlijk te verdedigen is aan een wild vreemden maa die niet eens tot het vak behoort de subsidie toe te kennen waarover de Vereeniging op dit oogenblik beaehikt nl ongeveer ƒ 16000 per jaar die voorden duor van drie jaren zijn getoekoud Tot nu toe had men met bekenden te doen Men wist wat mes san Pflaging Behrens BoUé en van Bo ngardl had en schoak hun vertrouwen maar de heer Saalborn it onbekend Daarbg komt lat het seizoen reeds ver verstrekon ii Wordt de subsidie toegestaan dan zal het April tgn eer de nieuwe Directeur engagementen kan sluiten Waar zal hij dan nog zangers en zans eresson kunnen vjnden die de noodige bekwaamheid en daardoor de vereischte aantrekkingskraebt bezitten En daarbij komt ook nog iets anden Do voorstellen die Maandag aan Is algonwene vergadering zullen worden gedaan worden gehsim gehouden maar ik meen toch zonder vrees van door de uilkomst beschaamd te worden te kunnen mededeelen dat hot de brdooling is het cahier dl charfe dat de verplichtingen omaehrijfit die de nieuffo directeur zal hebben na te komen te nijzigen iq dien zin dat het in verband worde gebracht met bet verminderd bedrag aan subsidie Tot nu toe bereikte zij het cijfer van p m 26000 Daartegenover verbond zich de Directeur mihstens 70 voorstellingen in hot seizoen te geven Thans is er nog geen 15000 subsidie beschikbaar en nu ook zal de wijziging die men in het cahier de charge wil tot stand brengen meer dan zeker ten dool hebben om het aantal voorstellingen tot 30 of 36 te beperken Hot blyft de vraag of men hot voorrecht om eens in de week eene Hoogduitsche Opera te zien opvoeren beurtelings dan nog opora coraique SpiolOper en groote opera zal wülen koopen togen het betalen van zulk een aanzienlijk offer p m 400 per avond Men kent daarbg de handigheid waarmede men do operette in oporaoomiquo weet te metamorphoaeoron Zij nmerbann en Tled mam hebben dat voldingond geleerd I En nu is het wel waar dat de ondernehier de overige avonden vermoedelijk in het strijdperk zal treden met een allegaartje van operette opera houffo en toonselipel en hot is terms waarschijnlijk dat hg nu en dan gasten van naam zal doen optreden tegen aanzieiügk verhoogden entreeprijs doch do kunstviioiiden die leden dor Vereeniging zijn betalen slechts subsidie raet hot dool om de Hoogduitsche Opera te Rotterdam als kunstinstelling te handhaven en dit is bij eene exploitatie als ik hierboven ver meende te mogen schetsen bijna ondenkbaar I at men met belangstelling do beslissing Maandag te nemen te gemoet ziet behoeft nauirelijks giizegd te worden Heden Donderdag heeft hior voor de rechtbank gediend do zaak van den heer von Bongardt tegen het SollerdamKh Nieuaiblad De lezer zal zich de zaak die het hier geldt naar ik hoop herinneren Ik bob haar althans vroeger in den breede uiteengezet Hot varloop van hot proces is evennel een ander geweest dan men recht had te veronderstellen Wie de schrijvnr is van het geincriraineerde artikel is van algcmeene bekendheid Men weet wie de schrijver is van de muziekalo kritiek in genoemd blad Hij onderteekont zijae opstellen steeds met drie atorretji s die voorkomen ook onder het artikel Jat tot do procedure aanleiding geeft Hg is de eerste om het elkeen toe te geren dat hij het stuk geschreven beeft en was dan ook ter terechtzitting aanwezig Maar het schijnt dat hetgeen openlijk in confetno is in rechten eea geheim kan of moot blijven Gedagvaard was de heer C Sijthoff zich noemende directeur hoofilr dacteur van het blad Hij verklaarde het artikel niei te hebben gesohreren den naam des schrijvers niet te willen noemeu maar ds veraolwoordolijkheid vaa het stuk op zich te nemen Het ware onkiesch zich ia dit rechtsgeding te mengen zoolang de uitspraak er niet is Ik onthoud mg derhalve van alle appreciatie voor zoover Mt de te laste gelegde feiten betreft maar dit é ne zal het mü wel geoorlotrfil zgn op te merken nl dat ik de houding waiudeer van een uitgever die meent zich zelf aansprakelijk te moeten stellen liever dau den naam van zijy correspondent bekend te maken In dit bijtondei eval evenwel was de naam van dien oorrespondênt voor niemand een geheim voor de rechters en voor den officier van justitie evenmin als voor het publiek Die naam dan toch niet te willen noemen wekt evenzeer bevreemding als dat de eigenlijke beklaagde die zich in de gereehtszaal bevindt zich niet uit eigen beweging komt noemen ten einde aan dat inderdaad belachelijk Secret de PoliehiiuUt een einde te maken Intusschen de heer Sijthoff was van zijn standpunt niot af te brengen en had dientengevolge het treurige voorrecht in de bank der beschuldigden plaats te nemen Ik vermeld dit laatste om de gelegenheid te hebben er mijne bevreemding en als het mij geoorloofd is zelfs mijne afkeuring over te kennen te geven In vroegere jaren werd een ovprigona fatsoenlgk man die het ongeluk had aanleiding tol een drukpersproces te geven nooit te Botterdam gedwongen in de bank der beschuldigden plaats te nemen Hem werd buiten die bank eene zitplaats aangewezen bij de bank der advocaten Er zijn zelfs overigens fatsoenlgke lieden geweest die zich zagen aanklagen wegens hoon en laster door hen met het woord in een onbewaakt oogenblik bedreven en voor wie eveneens eene plaats buiten de bank der beschuldigden werd bestemd De opvotting tot dus verro was dat die bauk moer bestemd was voor misdadigers die daar bewaakt worden door do marechaussee Werkelijk zaten even te voren twee dieven iu die bank die tot zware gevangenisstraf werden veroordeeld en daarna een landlooper dio tot drie dagen gevangenis on deportatie nanr het bedelaarsgesticht word gecondomnoerd De volgende zaak zegt de President met zgne onverschillige kalmte en dan komt een man als do heer Sijthoff binnen beschuldigd iemand in eene courant heleedigd te hebben en moot op dezelfde plaats gaan zitten die zoo even werd onteerd Voor mijn gevoel was dat stuitend en ik zou dan ook liever zien dat men een als voor dozen eenig onderscheid maakte niet ten aanzinn van iepersonen der beklivigden maar wèl mot betrekking tot den aard en hot wezen van het te laste gelegde feit Mij dunkt dat hot in de roeping kan liggen van den Journalistenkring zich deze aangelegenheid aan te trokken Geen journalist kan zich op den duur veilig achten tegen aanklachton wegens beloodiging die hoe ongerijmd ze soms zijn ik herhaal dat ik hot procos togen hot Sollerdamach Nieuwsblad buiten beoordeeling laut tot rechtsingang aanleiding geven en dan het spreekt van zelf tot vrg spraak voeren Welnu in dergelijke gevallen behoorde het dunkt mij te worden vermeden den journalist den smaad te doen ondergaan op do bank dor misdadigers plaats te nemen Do zinsnede die ik terstond uit het artikel van het Nieumblad uitkipte is werkelgk gebleken ion grondslag van de plamte te vormen Er word in dis zinsnede gezegd Ook de leugenachtige reclame voor Mevr Basta gemaakt toont ten duidelijkste aan dat het den Heer von Bongardt slechts te doen is het publiek geld uit den zak te kloppen Voorts wijst de plainte op de zinsnede Bedenkt men nu dat de vervullmg van dit baiyton emplooi zoowat f 400 in de maand meer kost dan toen wü den prachtzanger Robinson hier hadden dan begint het vertrouwen in het beleid ea de goede bedoelingen ik cursiveer van den Heer von Bongardt te ver minderen Eindelgk beroept zich de plainte op de zinsnede Men zou ook de vraag kunnen steUea of het publiek dan eerit zgn geld moet offeren om naderhand te vernemen dat het duur betaalde irgenot iedottery was Door dit artikel zoo luidt de aanklacht geschreven met het kennelijk doel er openbaarheid aan te geven is de eer en g ede naam van den Heer von Bongardt directeur der Hoogduitsche Opera aangerand ia lm althans opzettelijk beleedigd Het verhoor van den beklm e en het getuigenverhoor leverden niets op wat opzettelijke rermeldbig zou verdienen Het Openbaar Ministerie constateerde dat het b f wuate artikel een smaadschrift en beleedigend ia trachtte aaa te toonen dat de animut injurimdi niet te loochenen valt eischte schuldig verklaring en veroordeeling tot 200 boete bij wanbetaling 30 dagen hechtenis en in de kosten van het geding Mr Fd die BflSens don Hew vBn Bongardt als civiele partij optrad wraakte met gestrengheid het misbruik dat door het NieitmUad v p de vrijheid van drukpers werd gemaakt Wat de civiele partij eischt Het was haar niet te doen om een voordoel e te behalen en zoo voegde er vlijmend scherp aan toe daar de civiele partij hare geldelijke vergoeding in overeenstemming waöicht te brengen met de beteekenis en den invloed vaa bet Motierdamtch Nieu ailad zoo eiscbt zj eene schadevergoeding die ün gulden niet te boven gaatl De Heer Sijthoff droeg zijne verdediging zelf voor Na re en dupliek waarbij het Opeobssr Uifi terie zijn eisch ten volle handhaafde werd de uit spraak bepaald op a s Donderdag Ik heb gemeend terstond en eenigzins uitvoerig bg een en ander te moeten stilstaan omdat ik weet dat de lezers van dit blad belang stellen in al wa met de Opera in betrekking staat en bovendien ook met de personen iu het proces betrokken bekend tijq NEMO Büjtenlandsch Overzicht In Frankrijk hebben Kamer en Senaat de vervol ging der meergenoemde bjj do Lii ue de patriotet betrokken afgevaardigden goedgekeurd de eerste met 318 tegen 214 de tweede met 213 tegen 68 stommen Vooral de kamerzitting was zoor rumoerig daar de Boulangiston zich dapper weerden ook de generaal was tegenwoordig doch voorde niet het woord Over de waarde der vervolging blijven de mee ningen uiteonloopen Men zegt dat bij de laatste huiszoekingen de bewijzen gevonden zgn dat da Ligue een geheime vereeniging is Dat heeft men vroeger ook al beweerd en het bewijs zou bestaan in bet mobilisatieplan d w z in de algemeene afspraak om op te komen wanneer de Voreeoigiug bedreigd wordt Veel wordt van de laatste hi iszoekingen echter nog niet medegedeeld en ook wat ds Ropublique Franpaise er van zegt is vrij vaag Maor zelfs in geval van veroordeeling van de heeren wat zal dat uitwerken Hoopt me o schrijft da Figaro dat na de veroordeeling de BoulangiatU scbe partg te gronde gericht of ook maar ernstig gedeerd zal zijn Ik denk het niet Zoo het El en de Miiiistorién zich dat hebben wijs gemaakt laten zij tot inkeer komen Een gerechtelijke vervolging wegens politieke aangelegenheden heeft altijd j populariteit verschaft ea gevoed Ook al werd ge