Goudsche Courant, dinsdag 19 maart 1889

De BESTE en ZUIVERSTE BESCHUIT is die der BroodfaTDiiek De Haan te AMSTERDAIl Hofleverancier van H M de Koningin der Nederlanden Zte op elke bu8 Rapport Dr VAN HAMEL BOOS en A HABMUNS W n N B Bnssen met ons Kenmerk van Echtheid voorzien waarborgen de zuiverheid Te Gouda verkrggbaar by de Wed P J MELKERT H A DIESTELHOEST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot bet LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte Dinsdag 19 JHaart N 3868 1889 GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inMading van adrortentifiii kan geacbieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave alles wat tot het vak hg zich met VSB en REPARATIE var behoort Ook belast HUIZINOEN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechti van wglen den Heer J G BELONJE ook bg mg in dienit gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren BurKorlijke Stand SHBOREN IS Msirl EHnbetli o d r C J Vtrktrt en U SehoulOD Petru JoMpliui Theodoroi oodOT F Knilmann ea O JookhMr Corntlii JohmnM onder A den Briber en A Vetmg U ouder J ï n Veen en S K Dor m U Hendrik onder M A H Schonten in C vna R ede OVERLEDEN 16 Ua rl M Nidek 71 A iian Vflien 12 m D den B rg 6 m neiul BooUnger in persoon rerrolgd de kiezen lo dtn er riek niet om bekrennen De Monileiir indt dit loo duidelijk dat zy vraagt of de minister Constana ook in zijn hart Boulangist is Xundaft m1 in het Engelsche lagerhuis de trjjd tueelien de oppositie en de regeering over het Pamellprocea een aanvang nomen De TREKKING der 330 Staats Loterij begint MAANDAG 18 MAART a s Heele en Gedeelten van Loten zfln te bekomen bg Wed A C C03IJN Gouwe C 9 bfl de Vischmarkt De heer John Morley een der liberale leiders zal het ministerie interpelleercn over de houding van den uttoneygeneral Webster die als verdediger van do Tmn is opgetreden tetwyl de heer Parnell de regeering lil beschnldigen dat zij heimelijk partij heeft gekoien voor de Times Zelfs de oppositie verwaeht geen suooos van haar aanval daar de Unionisten de regeering blijven steunen In een redevoering te Islington gehouden betoogde lord Hartington uitvoerig dat de uitslag van het proces geen invloed kan hebben op de inzichten der liberale Unionisten betreffande de lerscho staatkunde TRADE KARK van Gcbrs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bö P OUDSHOORN Kleiweg en bfl G H LAKERVELÜ Gouwe C 96 j Schoon u v n b § P FIJN va DRAAT AlblaMerdam biJ de Wed J DB BOEB Giesindam bji Wed v D HEUVEL en Leerdam bij A van WIJK Probeert s v p de SOÜCHON TBEE No 3 i 1 25 per kilo Inlussohen is het eerste edr jf van het geruchtmakende proces afgespeeld Het getuigenverhoor is nu eindelijk afgeloopnn zoodat nu de pleidooien een aanvang kunnen nemen Sir Charles Eussell de verdediger van den heer Parnell zal het eerst het woord voeren Op verzoek van Pamell a advocaat werd de eerste zitting der commissie bepaald op il Maart De afgevaardigden O Brien en Harrington die zioli nog in hechtenis bevonden zqn voorloopig op vrije voeten gesteld ten einde hun verdediging te kunnen voorbereiden te De heer Gladstone heeft verklaard dat hij zich ten krachtigste zal verzetten tegen de plannen van den minister van marine De leider der oppositie is toomemens zich op constitutioneel standpunt te plaatsen en zal evenals als lord Eandolph Churchill betoogen dat de wijze waarop de regeering in de gevorderde uitgaven wil voorzien niet met de parlementaire gebruiken is overeen te brengen CORRBSPONDENTIB Da Brit uit it Eoo ihtai otdt ia us lolgtnd or ge Dl BxDicni Geachte DA in ES Om D allen in de gelegenheid te stellen van degelijke Soliede en Goedkoope LINNEN en KATOENEN MANüFACTüfiEN te kunnen profiteeren Zoo hebben wg besloten gedurende dezen weekaan alle onze begunstigers welke voor 10 ineens koopen iwg eene Extra torting toe te staan van 5 o op ONZE BEKENDE LAGE PRIJZEN Men verauime dus niet van dezen gelegenheid te profiteeren mr Spoedt U dus naar de GROOTE UITVERKOOP KLEIWEG E 83 over het Oude Vrouwenhuis alhier s Avonas van 7 tot 9 ure Groote OPHUIMIUG van LAPPEII Alle de GOEDEREN worden ook tegen rembours verzonden KORT OVERZICHT VAN BENIGE ARTIKELEN Schots Hollandsch voor Overhemden Sloopea Kindergoederen enz P El 9 en 11 Ct C on titution zeer zwaar voor Dames en Heeren hemden enz per El 16 en 18 Ct Fransohe Satinstreepen voor Nachtjaponnen per BI U en 18 HoUandsche krimpvrge Flanel niet geel wordend in de wasch per ül JO en 5 C Oogjes en Blokjesgoed pellen voor Luiers en Handdoeken per El 14 en 18 U 10 4 breed Halflinnen voor lakens zonder naden iper El 25 en 30 C 12 4 breed zuiver Hollandsch Handgespin voor zeer breede lakens per El 55 Ct Dameshemden volslagen grootte netjes afgewerkt per stuk 55 Ct i j i Af O Z Nachtjaponnen 2 l lang Fransche coapfe met broderie per stuk 1 dito dm geheel geborduurd zeer meuw per stuk 1 40 Dame Pantalons van Cretonne met volant perstuk 70Ct dito dito van zeer sterke Constitution met entredenx en strook per stuk l Domes Onderrokken van fijne Lamswol gebreid koopje per stuk 2 25 Fgne Lakensohe Bovenrokken me strook per stuk 1 60 Amerikaansche Baverrokken extra zw aar per stuk 2 Dames Tricot Ondcrtailles elegant model per stuk 80 Cejt Dames Zijde in de fijnste kleuren met zgde lint per stuk ƒ 1 60 Tricot Damesflanellen zonder mouwen zeer nieuw per stuk 1 40 Geheel Wollen Damesflanpllen met de hand gefestonneerd per stuk 1 25 Fransche Heerenflanellen keurig afgewerkt per stuk ƒ 1 50 Schots babtisten Dameszakdoeken per dozgn 90 Cent Balflinnen Heerenzakdoeken gezoomd per doign 1 40 Zuiver Linnen Zakdoeken prima kwaliteit per dozijn 12 40 i jt nt Dames Kniekousen in diverse kleuren zonder naden per paar 40 Ct dito dito in Mennoswol 45 Ot Gestreepte Kousen zeer fijne kleuren per paar 60 Ct Zuiver wollen Kousen prima kwaliteit per paar 95 Ct 5 4 afgepaste Piqué Luieis en Handdoeken per dozgn ƒ 2 50 W W Servetten in de nieuwste patronen met rondom randen per dozgn 2 75 Tafelstenen bestaande nit 12 6 4 Servetten en bgpassend groot Tafellaken per stel 4 5a Afzonderlijke Tafellakens per stuk ƒ 1 10 a i j j j i a Linnen Damasten ontbgtstellen be8taan4e nit een Tafellaken en 12 Dessertservetten met de fijnste gekleurde randen per stel 4 3 Els breed fijn zwart Thibet bijzonder geschikt voor rouw per El ƒ 1 50 2 Els breed zeer zwaar Laken Thibet allerbeste kwaliteit per El 1 Voor al het bovenstaande on nog vele art kelen meer adresseere men zich e 8lwlpenditik vai k BBINKMAN h Zoon te Gouda Kleiweg over het Oude Vrouwenhuis E 85 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkt met utzondering van Zon Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 zonderlflke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND GOUÜA 18 Maart 188 Be heor mr J B Correr Hooft oudlid ran de Tweede Kamer der Staten Oeperul en vroeg er in verschillende andere openbare betrekkingen werk7 aani o a alg wethouder van Amsterdam en alslid der Prov Staten ran Noord Holland is na eenekorte ongesteldheid dverledea i Prof 1 A Alberdingk Tbijm is gistemamiddag te ruim 2 uur opbyna 69 jarigen leeftgd overleden Het boatUur van het Nederland ck GymnatUtkceriond heeft zich tot den minister van binneoiandsche zaken gewend met een adres waarin bet verzoekt de noodige stappen te doen opdat de gymnastiek onder de Terplichte leerrakken der lagere school worde opgenomen en haar weldadige inrtoed Aip reeds door zoorelen wordt onderronden ook ten deel valle aan de kinderen des rolk roor wie de lagere school is bestemd Naar het Faderland remeemt zal het de HoUandsche Spoorwegmaatschappij dit jaar nog niet mogelijk zfln haar passagiere naar Scheveningen tot bij het Kurhaus te brengen Was het alleen te doen om bet leggen van de rails dan kwam men zeker voor den aanrabg van het seizoen gereed maar door Delfland is aan do maatschappij de aanleg voorgeschreven van een aantal kunstwerken die volgens raming ongeveer 2 ton zullen kosten en eer die som verwerkt is zal dit jaar zeker reeds lang ten einde zijn Gelijk wij vroeger mededeelden vervalt intusschen de concessie 26 Maart a s tenzij de Maatschappij door overmacht verhinderd is tydig met de baan gereed te zijn Of er overmacht in het spel is staat ter beslissing van den Minister ran Waterstaat FEVILLETOM UIT VERRE GEWESTEN Naar iel Enijelaek XXXIII 53 Costleton verontschuldigde zich eii nam weder plaats Hij had een trek vorloren in het spel dat die vrouw speelde De raad dien hij niet lang geleden aan Willinm Holt betreffende Virginia Randall gegeven had kwam hem voor den geest 011 hij gevoelde dat hij omtrent in hetzelfde geval was als zijn oude bekende Nadat hij weder plaats had genomen Weef hij zwijgend zitten Zeg mij in één woord zeide mevrouw Delaine den aanval hernieuwende en op vaster en krachtigertoon sprekende dan vroeger waarom ziif gii boosop mij Dat was een moeilijke vraag om te beantwoord i Castleton was in den val geloopen Hij had zich verraden on kon niet ontsnappen Ik bon niet boos op u zeide hij eindelijk na eenige aarzeling als of hij niet recht wist of hij eigenlijk boos was of niet Ik geloof u want gij zoudt niet in staat zijn iemand te l edriegen hernam mevrouw Delaine Ik wil uw gedrag dan maar liever toeschrijven aan Zooala wij reeds iu ons rorig nr met enkele woordeh mededeelden luidt het rapport van de afdeelingen der Prov Ststw ook in Zuid HoUand ongunttig voor de regeeringw voordracht betrekkelijk de provinciale kiestabel SJoowel de noodiakelijiheid als de menachelijkhad van deze herziening werden ontkend Het provinciaal bdsng op den voorgrond stellende lietoogt bet rapport dat slechts politieke overwegingen deze verandering zouden kunnen motiveeren Des noods zou het Mental dat door Rotterdam en den Haag wordt afgevaardigd kunnen uitgebreid worden zonder dat in de bestaande districts indeeling eertige wijziging worde gebracht Zich beroepende op hetgeen de spnister Mackay zelf in de Tweede Kamer den 2S atrt 1887 heeft gezegd dat opoffering van de zuiver geestelijke belangen voor politieke overwegingen ket bederf van de provinciale vertegenwoordiging net zich zon brengen geeft het rapport als het gevoelen der meerderheid van de Staten nader te keanm dat de mannen aan wien wü onze moderne provinciale vertegeBWBprdiging vfHwhnliligd zgn vaadasa waarheid dan ook geheel doonlrongen waren getuige Thorbecke die toen hij in 1850 de regeling van de kiesdistricten als eene zaak van zuiver provinciaal belang geheel aan de Staten zelve wenschte over te laten de vrgheid van handelen dier Staten toch in zooverre Iwperkte dat hij hnn de bevoegdheid om eene gemeente hoe groot zij ook zijn mocht in meerdere districten te doelen in elk geval stellig wilde hebben ontzegd dat door in het vervolg van tijd de leden der Staten te kiezen in de districten die als politieke indeeling veel inaar daarentegen als provinciale indeeling hoegenaamd niets beteekeuen niet zou worden geschapen die zelfstandige vertegenwoordiging van de provinciale gemeenschap aan welke de grondwet juist om hare zelfstandigheid de keuze van de leden der l rste Kamer heeft willen toevertrouwen maar feitelijk niet anders dan een zuiver politiek aandoeningen van anderen aard t Is zoo als ik gezegd heb Gij bemint Clara Digby en Clar i Digby zij hield even op om klem te geven aan hetgeen zij zeide Clara Digby bemint dien du Barry Zie maar Zij kwamen opnieuw voorbij moer dan ooit in gesprek verdiept Du Barry had zijn stokpaardje tot onderwerp gokQ ien namelijk zijn eigen ik Hij sprak over zijn terugkomst in Amerika on maakte de opmerking dat hij nog geen bepaald besluit had genomen waar hij zich vestigen zou Hij hield niet van de atmosfeer in New York De handel speelde daar eene te groote rol Hij liet zijn stem daleu on vervolgde Wij kunnen toch een gezelschap door een rijken effectenmakolaar bijeen gebracht niet aristocratisch noemen Er schijnt in New York geen andere maatstaf te zijn dan gold Misschien bedrieg ik mij maar het komt mij zoo voor Clara g if zich de moeite niet te l 9denken dat dit reeds van de vroegste tijden af de stereotiepe satire im alle dichters filosophon en misantropen is geweest en verder dat hot niet voldoende is uitgewezen waarom een aristocraat van geboorte beter is dan oen geldaristocrnnt Intogondeel schoen hetgeen du Barry zeide een bij onderen indruk op haar te maken Ik zal mij niet ann een beroep wagen vervolgde hij Eens üeb ik over de rechten gedacht maar mijn arme vriend CastletQii vindt gij met dat hij ontzettend veel veranderd is schrikte mij daarvan geheel af Een bezoek op zijn bureau w is gonoe ADVEBTENTIEN wordem geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt kiescollege een coUege dat zich nogtham met meer of minder goed gevolg al naar gelang het toeval bij de verkiezing dat beschikte tevens zou molton belast en met de behartiging van de belangen der provincie en met de zorg voor de uitvoering van s lands wetten dat echter door zulk eene schepping niet alleen het belang der prorincie maar naar het steUig oordeel van de grondwet ten eenenmale zou worden miskend omdat op die wijze langs een omweg feitelijk een kiesstelsel voor de foirste Kamer zou worden ingevoerd dat de grondwetgever èn in 1848 ènin 1887 zoo nadrukkelijk mogelijk heeft veroordeeld dat dl geven dus de Staten aan de districtsverdeeling zooals die in 1853 werd ingevoerd verre de voorkeur boven die welke nu is voorgeiagen zij daarom allerminst willen loochenen dat ook aan de beslaande regeling gebroken verbonden zijn dat men om die gebreken weg te nemen ook naar hun oordeel het stelsel heeft te volgen in deadditioneole grondwetsartikelfn oor de kiesdistricten aangeucHiica aiito mm üit oavidsiiaff aiM erii w een slaafsch naschrijven van de daar gemaakte indeeling maar in ds eerbiediging van het beginsel waarop die indeeling rust en dus ook in dat gewest de groote plattelands districten splitse opdat niet de meerderheid de minderheid onderilrukke maar elk eenigazins gewichtig provinciaal belang in de gelegenheid zg zich ook in de Staten vorgadering tedoen gelden dat zij met Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat het plan van verdeeling zooals hunno voorgangers dit in 1851 ontwierpen behoudens enkele wijzigingen misschien ook nu nog bet beate is dat voor dit gewest zou kunnen worden aangeuomen en dat zij daarom de vrijheid nomen dat plan zooals dit achter het advies van Ged Staten wenl afgedrukt aan de bijzondere aandacht van de regetring te onderwerpen dat intusschen hoe do r geeriug ook over dit eit ik ben twee of driemaal bij hem geweest Neen ik kan het denkbeeld niet verdragen van louter een partijman te worden Dat is lieneden de waardigheid van een mensch Het moge het verstand scherpen maar de geest kan niet langer veelomvattend zijn hij wordt inet elkeu dag bekromponer Ik geloof niet dat dit het geval met C istletou zal zijn sprak Clara Zij kon niet nalaten dit te zeggen Gij zult het zeker niet opmerken m tar ik heb het wol opgemerkt als wij een philosophisch gesprek voerden Neen ik kant niet langer hel denkbeeld van roohtsgoleenle te worden verdragen Daarin ben ik het met u eens beaamde Clara Het komt mij een onaangenaam beroep voor En een beroep dat iemands edelste streven be yfi perkt hernam du Bam A Ik begrijp u volkomen zeide Cl ira M Ik donk d it ik mij voor het tegenwoordige aan het schrijven zal wijden l is veel dat ik inijnon landgenooten gaarne zou nillen mededoelen merkte du Barry nan op een toon van trotsch eH bohugen O dat hoop ik Ik geloof dat gij het verplicht zijt sprak Clara ernstig en tegelijk zag zij hem met geestdrift aan Denkt gij dat denkt gij het waarlijk Dan is mijn besluit genomen luist op dit punt van het gesprek gina eii zij weder de plaats voorbij waar Castleton zat en op dit oogenblik W 1S t dat mevrouw Delaine uitriep Zie inanv