Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1889

t y 1889 Donderdag 21 Maart N 38T0 Gompapie d Assurances Générales Deze gferenommeerde Maatschappij van levensverzekering van deo allereersten rang met een gpeheel gferealiseerd Waarborgffonds hetwelk belegfd is in onroerende gpoederen en staatsfondsèn geroot 345 mllUoen francs is aan te bevelen boven ledere Mederlandscbe Maatschappij van dien aard omdat ouderdom en uitgebreidheid bij eene Maatschappij van levensverzekering twee hoofdfactoren zijn van de zekerheid welke dient te worden aang eboden dat de Maatschappij aan hare verbintenissen zal kunnen voldoen Om zich te verzekeren wende men zich tot den Heer JT J A MOMTIjril Hlelweg E 2A Hoofd Agrent der Compagrnie bii wien koJSteloos prospectussen tarieven van iedere soort van verzekering alsmede inlichtingren te verkrijgfen zijn Ook kunnen sollede en solvable personen als Agent worden werkzaam o esteld teg en gfenot van eene g oede provisie Hiertoe vervoegde men zich mede bij gemelden Hoofd Agent I pabrick van PAaAPLUlES enz van H POLVLIET Zü EN GORINCHEM GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Gij moet in de wereld verkeeren Ik zal mijn ouden weg gaan Maar William wat spreekt gy wonderlp En nu moeder moot gij u daar niet tegen verzetten Ik heb hard gewerkt om het zoover te brengen Qun mij nu het genoegen van u ten uitvoer te zien brengen wat ik begonnen heb Dat zult gij zien mijn jongen En nu moet gij er eens over denken welke meubelen gij nemen zult gij moet maar vast eens rondzien Als het huis gereed is zou ik gaarne hebben dat gij er dadelijk in ging wonen Hg nam zijn hoed Ik ga uit Ik zal over een half uur terug zijn Hij liep plotseling weg maar dat was zijne gewoont Eenige oogenblikken zat zijne moeder in verbazing Zij kon aauwlijks geloof slaan aan hetgeen zij gehoord had Allerlei zonderlinge ge dachten gingen in haar om Het vorledcne en de toekomst werden wonderlijk dooreengemengd Zij zag droevig lachte daanw keek zij ernstig en lachte weder Eindelijk stond zij op nam hare weduwrauts af streek het haar glad en zag in den spiegel Waarom deed zij dat Om eene zeer eenvoudige en onschuldige reden Zij wilde zien of zij nog presentabel was alleen ter wille van haar zoon De uitslag van het onderzoek was geloof ik bevredigend I Verkrygbaar bg i Wed P W WöLCKEN TURFMARKT H 247 De Arrondissements llechthank te Rotterdam heeft bfl vonnis van den 16 Maart jl den boedel van den gefailleerdeu OEBABD BBUIJJfJÉ insolvent verklaard met last tot vereffening door den Curator De Curator Mr J FORÏÜIJN DROOGLEEVEE Advocaat te Gouda Port a Port Witte PORT a PORT MALAGA Ü van af ƒ 1 40 per fl 2 50 1 25 per hri e flesch ƒ 1 Bovengenoemde i wjoen worden zeer aanbevolen voor zieken n zgn verkrggbaar bü Wed C VAN OME De Arrondissement Rechtbank te Rotterdam heeft by vonnis van den 16 Maart jl in staat van faillissement verklaard JAN WIJNAND PEETEBS Spekslager en Winkelier te oi a sedert den Ib dier maand en benoemd tot Rechter Commissaris den EdelAchtbaren Heer Mr G POLAK DANIELS en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te Gouda De scbuldeischers in dit faillissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der tchuldvorderingen welke is be fgljlifl V2L 1 HkSLSiSZOTlt paald op WOENSDAG den 10 APRIL a s p kAASZOOT in plaats van ƒ 8 voor des voormiddags ten tien ure m het Gerechte g gebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam i mmr m rm d 4 De Curator DEN HERTOG Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Liimge Tiendeweg Gouda De Arrondisseraents Rechtbank te Rotterdam heeft by vonnis van den 16 n Maart jl in staat van faillissement verklaard THEODORVS COBSELIS POST binnenlandsch Koopman en Winkelier te Moordrecht sedert den 15 dier maand en benoemd tot RechterCommissaris den Edel Achtbaren Heer Mr Th J HOPPE en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te Gouda De schnldeischers in dit faillissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op WOENSDAG den 10 APRIL a 8 des voormiddags ten lO i ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEÜSE DRANKEN tevens lUe BIIOX en TAFELVVATEKËM VICTORIA WATER uit de bron te Oberlahnstein b j £ m tegen concurreerende prgzen N B De flesscheu wordea ter leen gegeven Alsmede verkrygbaar i II IJl ItülUP AGE T BODE GEVRAAGD voor eene Maatschappg Tot GeldeUjke Uitkeering by Overlgden Brieven franco onder No 1813 aSn het Bureau dezer Courant van de Compagnie HONGROISE te Weenen per Flesch 1 25 per halve Flesch ƒ 0 70 deze Wyn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend ÜEd Dv Dienaar B LAIN DA AL Goud Snelpenwlrijk ran K BRINKMAN V Zoon GOUDA St Anthoniestrsat 6 138 Eïjiiaarts Canevascim Heden ONTVANGEN eene prachtige collectie FASASOLS EITCAS alsook diverse WANDELSTOKKEN tevens voorradig een groote keuze Heeren Dames en Kinderprapioics Ondergeteekende beveelt zich minzaam aan voor het maken van de fijnste STUSABOO WEmN Een veeljarig verblgi in het buitenland deed hem rgke ondervinding in het vak opdoen J P BOUMAIW Mr Stukadoor Turfmarkt H 173 Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zniver uit HOP en MOUT gebrouwen ADVERTENTIÈN in alle Binnen en Bnitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden dóór het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Een ware schat voor de ongelukkige slachtoflfers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z fJr Retail s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prys 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeu d Ifldt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft r dt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verk ygen by het Ver lagsMagaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN Oe inieading van adrertentiftn BINJJENLAND GOUDA 20 Maart 1889 Voor de rechtbank te Botterdam stond gisteren terecht een 12 jari e knaap H J L zonder beroep wonende te Gouda die op den 28en December van hot vorij jaar zich tor sluika had begeven in een winkel van F 6 aldaar en eenige sigaren tot zich had genomen Sekl vaa door G opgemerkt b aangehouden Het O M was vau meening dat belcl in deze had gehandeld zonder oordeel des onderacheids doch vorderde op grond van de eeer slechte informatiën omtrent hem ingekomen diens plaatsing in en rijksoproedingageaticht tot 1 Mei 1801 Uitspraak a s Zaterdag Blijkens modedeeling van de Gedoputeenle staten iez8r provincie zal aan de gemeente Zevenhuizen over het jaar 1889 als vergoeding van hot Bijk in J e koatitn VML hat Itiro r nderwiwi worden iiit Igmmm fïVVlTlb zyndé 30 o n 4399 bet l rag lat op do l grooting voor de jaarwedden der onderwgzors is uitgetrokken De Kaad der gemeente Zevenhuizen heeft het Kohier van don Hoofdelijken Omslag voor bet jaar 1889 vastgesteld op ƒ 4635 Hrt hovat 189 personen verdeeld in 27 klassen waarvan de hoogste aanslag bedraagt ƒ 247 en de Uagste 1 Naar men verneemt hebhen de vertegenwoordiger der HoUandsche inzenders op do Parijsche wereldtentoonstelling hnnne inzendingen te Londen verzekerd tegen omwonteling l Als er namelijk eene revolutie mocht iiitbrekrn en de tentoonstolling ging niet door dan krggen de inzenders hunne jjosten fergoed Do premie voor deze nieuwer FEVMLLETOIM UIT VERRE GEWESTEN Naar liet FrngeUck XXXIV 55 O nog zeer velen William De Horton s de J wrenoe s de Dezing s en verscheidene anderen riBeloof mij moeder dat gjj met die aUen de de kennis hernieuwen zult zoodra uw huis in orde is Ken glimlachje verhelderde het gelant van mevrouw Holt Het was een zeer tevreden lachje Na jaren van afzondering en onderwerping was zelfs een schaduw van een tenigkeer in de beschaa le en elegante wereld die zü genoodzaakt was geweest te verlaten haar hoogst welkora Ja ik wil het lieloven antwoordde zij lachend als gij mij ook iets belooft Wat dan Dat gij niet weer zoo over u zelven zult spreken als gij zooeven deed Och daar moet gy niet op letten Laat mij mijn gang maar gaan Ik verlang er naar u in een nieuw huis te zien waar alles keurig net in orde is zoodat gij het even goed hebt als toen gij eene jonge dame waart dat is te zeggen voor zooverre het mogelijk is Maar daar heb ik niets raeê te maken ADVEQTENTIEN worden geplaattt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandag verschgnt kan gegchleden tot éfa uur des namiddags van den dag der uitgave JL aldus verkregen winst zpu voor de helft in de kas der afdeelingen en voor de wederhelft in de kast van het hoofdbeatttur kunnen vloeien wetache assurantie u mind boog dan menigeen zou meenen waaruit reeds U kt dat d vr es voor eene Paryache omwonteliii niet groot is althans onder lekere asiunidenn De Provinciale Staten vaa Zuid HoUand hebben gisteren na een langdurig debat het advies tegen de door de Regeering ontworpen provinciale kie tsbel aangenomen met 45 tagen 18 stemmen De buitengewone vergadlriug der Staten is in naam des Koning gesloten De Prov Staten van Dtenthe namen insgelijks san de conelusie van Oedejwteerden dat de nieuwe kieatahel niet ia in het provinciaal belang Heden komt de zaak iaf Nooid HoUand in behandeling Vu de meest betrouwfa zijde wordt door de Tgd vernomen dat Zaterdag II het bestuur van den Algemeenen Bond van R K kiesvereenigingen te Utrecht in zake den penoai Q n dienstplicht heeft veixadenL Hin irnLlOI WW l IB i i 9 £ e l het gnomen beslait mede te dêelen meent het echter geen onbeeoheidenheid te begaan met reeds nu ile verwachting uit te spreken dat het bekend worden van het besluit veel tot paci6catie zal bijdragen en naar het hoopt aan alle disputen tusschen katholieken onderling over de bekende qaaestie een einde zal maken Staten GIeneraaL Tweede Kamsb Zitting van Dinsdag 19 Maart De Kamer werd gisteren geopend in tegenwoordigheid van het voltaUig ministerie minus de heer Keuchenius Dat deze buitengewone verschijning de wet op den kinderarbeid gold if zeer twijfelachtig Waarschijnlijk stond zij in verband met het verhandelde in comité generaal meo zegt dat daarin mededeelingen zyn gedaan omtrent den toestand des Konings en de uitoefening van het koninklijk gezag ten einde interpellatién over dat onderwerp te voorkomen Na twintig minuten waren de heeren het eens geworden doch naar het schijnt behoeft de natie niets omtrent deze zaak te vernemen die toch haar belang van nabjj raakt Na hero iening der zitting kreeg allereerst de heer Scyffardt het woord om zijne interpelUtie te doen a r d kutiHie str Al mwht B bai ng l iag Wij hebben niet voel te voegen bij hetgeen wij gisteren in ons telegraphisoh bericht vermeldden alleen stippen wij nog an dat de interpellant tot de conclosie kwam dÜt zijn pUcht was zelf met nadere voorstellen tot voorziening voor den dag te komen Het hoofdbestuur der HoUandsche Maatschappij van I andbouiv heeft het v 4j eiide denkbeeld aan de afdeelingen in overweging gegeven Dat de leden hun brandassurauticn tegen vaste premiën door bemiddeling van het hoofdbestuur doen sluiten bij de een of andore groote en solide Maatschappij die het hoofdbestuur alsdan als haren agent zal beschouwen waardoor belangrijke reductie op de premicn wordt gewaarborgd voor al de aangebiaehte risico s De Bij het algemeen debn over de wet op den kinderarbeid nam de hoer Domela Niouwenhuis een groot deel van den tijd in beslag Wat hjj zeide was te voorzien De voorsteUen beteekenen niets en zijn het papier niet waard waaropzij geschreven zijn Hetzelfde was dóór dezen spreker reeds in openbare vergaderingen betoogd Sen normale arbeidsdag met bijna volstrekt verbod van vrouwenarbeid verbod van arbeid bij nacht verbod van arbeid door jongelieden enz deze waren de eisehea van den leider der sociaal democraten welke na XXXV I Toen Holt op straat gekomen was nam hij zy n weg dwars door de stad en liep bijna tot aan de I oostelijke rivier door Hij hield stü voor eene I woning van armoedige soort trad binnen liep de trap op tot aan de bovenste verdieping en klopte aan de deur der achterkamer Hoe is t van avond met uwe moeder Abel Holt trad de kamer binnen zonder op antwoord te wachten Hij was er niet vreemd Drie jaar geleden had hij met Abel op een rolbed geslapen dat eiken avond in een aangrenzend kamerve werd nedergezet Abel was de knaap wiens ondergeschikte werk iamheden hij had mogen deelen toen hij op de fabriek van Vbbott gekomen was En hier was t dat Holt een tehuis had gevonden ik zeg een tehnit want hij vond hartelijke belangstelling goede behandeling en gezellig verkeer ouder armoedige omstandigheden Destijds had vrouw Frost vijf kinderen Nu had zij er slechts twee Gebrek aan versche lacht karig voedsel en gemis van de noodige kleeding waren oorzaak geweest van den dood der drie andere Volgens verklaring van den docter was het longontsteking roode loop en roodvonk geweest Deze arme vrouw leed uit dezelfde oorzajik maar de docter noemde hare kwaal eene telgemeene verzwakking Een meisje van zestien o zeventien jaar zat naast haar bed Zij was mager en zag zeer bleek Met