Goudsche Courant, donderdag 21 maart 1889

1880 Vrijdag IZ Maart N 3871 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentifin kan gescUeden tot één uor des namiddags TapCaeQa dag der uitgave BurgerlUke Stand Haastreoht GEBOREN r erardi oodwi P Stniar en A V erbur l Corueti ouders A de Gruf d A ftu der V nl ONUERTROUWD P Bm Mn ZeitndDU u en A Veraeij ü J Verweii via Nienwkoup en M t u Vliel Zevenhuizen OKBOREN MeriA Serins onden L ven Leeuwen en H J ven Dnel Lijntje Catharine Sophia Wilhflininii oudere i H van der Torrea en J C Uoathock Uirlgr ondeia A van der Knaap en PI Urnen GEHLWU J Verhoef en J N Hfy L de Koning tn V C iangfndam C J Schiukchhoek en E Toher ADVERTENTIËN Voor de hartelgke bewezen van deelneming zoo Tan hier als elders mg betoond bg het overlgden van mgnen geliefden Echtgenoot den Heer BERNARDUS POORTMAN betuig ik mgoen dank A LOURENS Wed B POOBTMAN Gouda 20 Maart 1889 PAftAPLUIES A v OS Az Kleiweg E 73 en 73 H A DISSTELHOEST BILLARD en MECIBELFABRIKANT beveeit zich opnieuw aan tot het LEVEREN Tan nitaluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het Tak behoort Ook belast hg zich met VEBMUIZINGHN Daar Nieuwjaar de oudste en beste kneohta Tan wglen den Heer J G BELÜNJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverautiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd uit te Toeren De ZUID HOLLANDSCHE H7F0THEEZEANZ te ROTTEKOAM Terstrekt gelden op Hypotheek voor postetè met ruime overwaarde tegen 4 la en geeft pandbrieven uit renteode 3 j in stukken van ƒ 500 eu ƒ 1000 AGENTEN voor Gouda en Onutreken 1j£OJ TXTliT 5c Co Comm in Effecten Wissels en Assurantiën te Gouda Fabriek van PARAPLUIE8 enz GOUDA St Anthonieatraat G 138 Hijnaarts CaneTascini Heden ONTVANGEN eene prachtige collectie PABASOLS EUCAS alsook diverse WANDELSTOKKEN tevens voorradig een groote keuze en Dames uies A D VÉRT EN TIEN in alle Binnen en Buitenl in Jtiehe Couranten worden dadelgk ip ezonden dour het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Tegen MEI wordt GEVRAAGD Eene SEUKEITMEID goed kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten Franco brieven aan Mevrouw SCHALKWIJK RossT VAN Limburg Oostzeedijk hoek Elisabethitraat No 1 Rotterdam FMIE AANBSELEN HET WITTE EEÜIS GEeARAMDEEaD door een speciaal voor deze leeniiiff verbonden Waarbordffonds en een Reservefonds beiden gredeponeerd bU de Nederlandsche liauk te Amsterdam Jaarlijks DRIE TREKKINGEN met HOOFDPRIJZEIN van 200 000 ƒ 100 000 50 000 ƒ 30 000 15 000 10 000 enz AUe Aatideelen moeten in den loop van 64 jaren uitloten De minste prgs 14 opklimmende tot ƒ 25 DB BBBSTVOLGENajB TREKKING heeft plaats op met een Hoofdprgs van ƒ 50 000 2 Prgzen a 2 500 enz Deze PremieAandeelen r gn voor den prgs Tan ƒ 12 75 verkrggbaar ten Kantore Tan de Heeren Wed KNOX Jb DOBTLASD te Gouda Ontvangen een prachtige Sorteering van 4e minste tot de fijnste kwaliteiten Bea © © norarrL © Isze cize B u cls slcixa van af 2 tot 11 Jougeh JEKKKHS en DEMI SAISOITS in alle prgzen Een prachtige collectie NOUVEAUTÉ STOFFEN waarvan goederen op maat in den kortst mogelgken tgd geleverd worden onder garantie Tan coupe Mag azijn de STAD PARIJS MABKT A 6 GOUDA LIftütUATIE LlftüIOATIE In het Magazijn van GOUDEN en ZILVEREN WERKEN JUWEELEN HORLOGIËN en KORALEN E M MONASCH ZOON naast het Hotel DE PAAUW van alle voorradige Artikelen bestaande in Gouden en Zilveren Heeren en Dames HORLOGIËN Heeren en Dames KETTINGEN Gouden en Zilveren FLACONS Gouden RINGEN OORKNOPPEN BELLEN BROCHES MEDAILLONS enz enz enz tegen veel verminderde prgzen alles a Contant WINKELHÜIS Primo SEPTEMBER wordt gevraagd een modern ingericht WINKELHÜIS op den besten stand met groote ÉTALAGE KASTEN Adres franco Brieven Letter M hg den Boekh H T HENDRIKSEN Hoogstraat 287 Rotterdam Be Gfoudsclie Machinefabriek I itulhonilnid Quina larofhe Il da ment Kraohllgi en Vtralirkenda lïinn vvijn tin btToIen door UI Tan binasn en bultinlaodsehe Genaeibeeren TarkrIJcbaar In laiaohn ïfiiO tn f 1 KBABPBLIBN HOLM AroUikarl Ztiil Depdt voor Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker Toorheen C THIM vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Gouda Snelpersdriik tor K BRINKMAN Zoon De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Fdfstdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Ahonderlgke Nonuner VLIF CENTEN BINNENLAND GOÜUA 21 Maart 188 De Provinciale Staten van Noord Holland nunen gisteren met Algemeene itemmen de voor het ontwerp ongunstige conclusie der commissie in zake de provinciale kiestabel aan In de correspondentie uit Den Hang aan de Z tf Ct wordt de aandacht meer bqzonder gevestigd op de slechte uitkomsten voor de regeering van het onderzoek der tsbelleo van de Frov Staten Alleen Utrecht Noord Brabsnd en Litnburg adviseeren gunstig terwyl zelfs in laatstgenoemd college de opmerkmg wordt gemaakt dat het provinciaal belang er nu juist niet bqzondnr door gebaat zal worden De regeering kan zich dus niet troosten met het denkbeeld dat alleen de liberale Statenleden haar plan veroordeelen Opmerkelijk is vooral ds stemming in de Staten van öelderhind De mannen als Van Wsssenaei Kolff Van Voorst tot Voonrt Vonk de Both ja zelfs het ksmeriid Kngelberts het openlijk uitspreken dat de nieuwe indeeling in strijd is met het provinciaal belang is voor de regeering een zeer ongunstig teeken Kn nu komt bovendien de heer Huber als enfant terrible in de Friesche Staten verklaren dat er naar zijn overtuiging van een ontbinding der Staten geen sprake kan zijn Alsof door de ontbinding uit het plan weg te laten niet het geheele plan in duigen zou vallen Heeft dan daarom de Standaard zoo behendig betoogd dat ontbinding volkomen rationeel en grondwettig zal zqn Ondertusschen wordt het nu by den dag moeilijker de zaak door te zetten Door vrienden van de regeoring wordt dan nu ook reeds beweerd dat het eigenlijk nooit in het plan heeft gelegen de nieuwe indeeling reeds voor de aanstaande Statenverkiezingen in werking te brengen maar dit is stellig onjuist I FEViLLETOJV UIT WKBI GfEWESTEN Naar het Ikffeltci y XXXV 56 Het was vol op straat De lucht was juist opwekkend genoeg om iedereen tot vroolgkheid te stemmen Zelfs de bedelaars vergaten hun gewoon gejank en vroegen aalmoezen op opgeruiraden toon Het gevolg hiervan was dat zy veel meer opdeden dan gewoonlijk jammer dat zij het niet onthielden De starren glinsterden prachtig aan het uitspansel Weinigen in de groote stad zngen er naar Holt ten minste niet Hij gaf niets om de starren ja om niets van de dingen hierboven beneden of nan gene zijde Hij dacht slechts aan den grond waarop hij stond hij koesterde heftige wraakzuchtige gedachten Zijne laatste toevallige ontmoeting met Virginia Bandall had hem van dien kant wanhopig gemaakt Buiten zgn huis gaf hij om niemand met uitzondering van Cnstleton die had hem aan zijne betrokking geholpen en de weduwe Frost en hare familie die hadden hem gevoed en gehuisvest Jegens ieder ander koesterde Holt bitterheid in zijn Als zeker kan de schrijver mededeelen dat de rogeering reeds haar voorbereidende maatregelen genomen heeft om zoodra de adviezen der Staten zullen zijn ingekomen het ontwerp met de nieuwe tabel in den kortst mogelijkea d bij ie Tweede Kamer aanhangig te kunnen maken De groote vraag is alleen of er zel in de Tweede Kamer eene meerderheid Voor te vinden zal t n Willens en wetens heeft de regeering zichzelf in een lastig parket gebracht want zonder eenig redel k motief beeft zij aan de Éérste Kamer die haar met WAlwillesdheid ontvangen heeft den oorlog verklaard en door bet geheele land heeft zij haar tegenstanders wakker gemaakt en tot verzet geprikkeld Wat haar bedoeling kan geweest zqn is een raadsel Indien het de hedcfling was geweest een botsing ttU te loHen hsd iiets anders geageerd kunnen worden In het Paaopticum te Ani tordam is thans sreder eeor nieuwe groep voor het vubliek tentoongest jld U tJsjle xaainitflUM MM sdi br Hk aaiiihto hoon tot het beate wat het Panopticum ons te tien heeft gegeven Er zijn ongeveer 20 personen die deels bij een vuurtoron staan en oen drenkeling oprisschcn die in do golven dreigt te verdwijnen Aan hel strand wordt een andere drenkeling opgevischt die reeds het bewustzijn heeft verloren Dat alles is zeer levendig en natuurgetrouw voorgesteld doch het haalt niet bij de juistheid waarmede een klein bootje is weergegeven waarin zich een half dozijn mannen bevindt dat geslingerd door eene groote golf als een speelbal is voor de woedende elementen Deze groep is inderdaad zeer schoon en tintelt van leven Op den achtergrond is het ontredderd vaartuig dat schipbreuk lijdt voorgesteld De hoer Grootveld schilderde het decoratief De zee is zeer fraai en hoogst natuurlqk hart Hg had even weinig medegevoel met armen als met rijken Hij beschouwde de bewegingen der wereld sis die van een groote machine in werking gebracht door eene kracht waarvan hij zich geene uitlegging wist te geven en die hem ook onveiachillig was Geef mij een paar centen baas as je blieft Uit den weg kleine duivel riep Holt hem toornig toe Do jongen hij zal omstreeks tien jaar geweest zijn gaf een gil alsof hij een slag had gekregen en liep zoo hard als hij kon weg op een eerbiedigen afstand Toen stond hij stil wees op Holt en schreeuwde Scheeloog leelijke scheeloogi Kom hier zeide Holt op vriendelijken toon terwijl hij in zijn znjt tastte De jongen naderde voorzichtig bij was zoo gemakkelijk niet te vangen Neem aan sprak Holt en stak hem een dollar toe De jongen kwam sluipend nnder Waar ben jg bang voor malle jongen Ik geef je dit omdat je zoo n kleine duivel ben en iemand bg zijn rechten naam weet te noemen De knaap nam het geld aan zonder een woord te spreken en liep weg Hij trad den oeraten winkel den besten in en wisselde zijn geldstuk toen was hij gerust Op dit oogenblik kwam Graves uit een der voornaamste koffiehuizen waar hij eene verversching gelmükt had ADVERTENTIËN worden geplaatit Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEEë worden berekend naar plaatsruimte BoTeadien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt Te Appelscha is naar gemeld wordt door een veenboer reeds een begin met t graven van turf gemaakt Diens arbeiders sehqnen dus niet te willen werkstaken Een twintigtal arbeiders is naar Pruisen getogen om werk te zoeken Een detachement van 25 infanteristen is gisteren van Grave naar Megen vertrokken om te zorgen dat de zoogenaamde Groenendijk die de polder van Megen aan de bovenzijde beschermt tegeu het overtollige water gSt de omstreken van Grave en Bavenstein niet doorgestoken wordt Te Amsterdam is overleden de heer mr J E Corver Hooft oud lid der Tweede Kamer Hg was een aanhanger der conservatieve partg die met zijn dood een harar trouwste veteranen ziet heengaan S zegt van hem in het Centrum Conservatief was hy van top tot teen door geboorte of door aanleg De oude Amsterdamsche burgemeesters herleefden in hem Uit zqn meeningen § bejjnselen had men hen bij het ontbreken van alle geschiedboeken kunnen kennen Hij was een van de mannen onder wier heusehe en beleefde regeering een gemeenebest gerustmoedig kon sc Huilen en Vondel die den ouden burgemeester Hooft aldus aansprak had ook in dezen Hooft een der door hem geroemde mild erdige en bescheiden goden herkend Evenmin als die oude goden kon Corver Hooft vergeten wie hjj was Zonder dat bewustzijn zou hij niet zichzelf zijn geweest Zijn patricisoh conservatisme was hem aü een kleedingstuk aan het lijf gegoten wat hem verder ook ontsloeg van de zoig voor sierlijke kleedij Een zeer zeldzame rechtzaak zal weldra voor de rechtbank te Amsterdam worden behandeld Volgens hét Mtd is naar aanleiding van het prospectus waarop inschrijvers hebben deelgenomen in het aan Hoe gaat het Holt vroeg hg Het was nu niet Bill evenmin als dwarskgker Hoor eens Graves zeide Holt ik was slecht geluimd toen wij elkander een poos geleden ontmoetten Ik zeide u toen dat gij mij geen dwaiskijker mocht noemen Dat was maar gekheid t Is mij onverschillig of gij mij zoo noemt of niet Eigenbjk heb ik het liever Het gelgkt meer op den ouden tijd Ik moet bekennen dat gij wel wat bat waart antwoordde Graves j maar ik heb er later over gedacht en ben tot het besluit gekomen dat wij toch eigenlijk te oud zijn om elkaar bgnamen te geven dus blijft hetnu Holt voegde hij er achteloos bg Dwarskijker waarlijk ik heb nu liever dat gij mij Dwarskijker noemt hernam Holt overredend Er lag iets in zijn toon waanloor Graves zich niet op zijn gemak gevoelde maar hij antwoordde Best Toen zeide hij als om een praatje te maken Mevrouw Enos Foote houdt van avond receptie Ik moet er heen Goeden avond En op zoo n aap is Virginia verliefd mompelde Holt Hij Hop de vijfde Avenue door het was niet de weg dien hij gewoonlijk nam eu toen hg eenige huizen verder was kwam hg aan de woning van Enos Foote en zag de gebruikelgke voorbereidingen van een looper op de stoep eff een tijdelijk afdak Zijne eerste opwelling was de straat over te steken zijne tweede zijn weg te vervolgen