Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1889

Stooanci bier bro cL wrerijeaa icde Kraan en ude Drie Snoeken Firma A F van RENESSE en Co te Gorinchem De ondergeteekanden hebben de eer te berichten dat zg voor den verkoop hunner BIEREN tot HOOFD AGENT Toor GOUDA hebben aangesteld den Heer F 81GMA 8 Spieringstraat No 54 Gorinchem A F van RENESSE en Co De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan TOor de leTering der onderstaande Biersoorten nit de Stoombierbrouwergen db KRAAN en cdb DRIE SNOEKEN Firma A F vm RENESSE en Co te Gonnchtm FARO MINNE PRINCESSE eerste soort DUBBEL PRINCèSSE DBSBEL GEBSTE IONG oud EXPORT WILHELMINA LAGER GER8TB LAGER MÜNCHENER en BEIERSCH Deze Bieren zeer versterkend zonder kanstmiddelen of scbadelgke bestanddeelen gebronwen Terdienen door hun gehalte zniTerheid en aangenamen smaak ALLE AANBEVELING Levering op Fast heele en halve Flesschen voor directe en nette uitvoering zal worden gezorgd PRIJSCOURANTEN gratis verkrggbaar UEDs Dienstw Dienaar F SIGM4NS Spieringstraat 54 1889 Zaterdag 23 Maart N 3872 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiSn kan geschieden tot één OUT des namiddagB van den dag der uitgavee BURGEMEESTER en WETBOÜDEES yan SloUo k geltzen het Besluit Tan HH Gedepnteerde Staten deier Prorincie van den 12 15 Maart 1889 6 S No 41 tot informatie en aitroeiing in hiinnp handen gesteld maken bekend dat de BENEDENEERESCBE HÜISWEG Noordz de voor de passage met BIJTUIQ en VEB opnieuw zal GESLOTEIS z n Tan den 28 MAART a s tot den U APRIL d a T Stolieijk den 20 Maart 1889 Bargemeester en Wethoaders Toornoemd Dt Wethouder De Burgemeetter N DOGTEROM J C KROON Openbare Verkoopiag De Notaris A KLUIT te Moordrecht is Tooroemeas op Woensdag den 3 April 1889 des morgens ten 11 unr te Moordrecht in het Logement h t Posthdis bewoond door de Wed C DKK BRABER bg Telling Terhooging en afslag te Terkoopen EEN WINSELliriS met SCHUUR en ERF te Moordrecht in de kom Tan het dorp kadaster Sectie C No 787 groot 1 Are 71 Centiaren Te aanraarden bg de betaling der kooppenningen op den 1 MEI 1889 De kooper heeft het recht den geheelen Winkelopgtal met den Toorraad Winkelwaren tegen taxatie oTer te nemen Het perceel is iederen werkdag te bezichtigen Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan Tan Notaris MONTIJN aldaar op DINSDAG 2 APRIL 1889 s morgens 9 nar in en vóór het locaal in de NIEUWSTEEG wgk E nummer 17 van Staande en andere Ledikanten Bedden en Beddengoed eene aanzienlgke partg Haishoadelgke Artikelen als Nieuwe Fournnizen Pannen Ketels een gzeren en een houten Vruchtenp rs andere Ijzerwaren w o Portemantea u s Haardstellen Paraplaie Standaards en wat verder te voorschgn zal worden gebracht Te bezien daags vóór de verkooping Tan 10 12 en Tan 2 4 uur Tegen 1 MEI gevra d in een klein gezin als MEID ALLEEN eene flinke T n de P G Loon ƒ 80 buiten verval Adres onder No 1814 aan hel Bureau dezer Courant WOmUS SEVEAAGD Te GOUDA gevraagdeen BOVENWONING geeii afzonderlgke opgaug bevattende 2 KAMERS LOGEERKAMER KEUKEN ZOLDER oi medegebruik daarvan Franco brieven onder motto Woning bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda Q WESTHAVEN 161 afeer te G MAGAZIJN Of J VAK OP I JL 3iT O S VIOOL en VIOLONCXlLSyABBIN Werkplaats voor Reparation van alle Instrumenten STEMMIKG BIJ ABOK KEMEIVT Het sedert jaren bestaande lIlEUBELillAGAZIJK OOSTHAVEN hoek MOLEN WERF van wglen den Heer BELONJE Mg minzaam in de gunst van mgne geachte Stadgenooten aanbevelende voor alles wat tot het vak behoord üEd Dienaar J D STAM Om plaats te m aken voor een nieuwe zending worden al de voorradige ARTIKELEN tegen verminderde prgzen bij LOUIS P WELTER Westhaven B 193 Fabriek van PARAPLIJIES enz GOUDA St Anthoniestraat G 138 Eijnaarts Canevascin Heden ONTVANGEN eene prachtige collectie FABASOLS l ENCAS alsook diverse WANDELSTOKKEN tevens voorradig een groote keuze BeereD Dames en Kinilerparapluies Gouda Snelpersdrulc ra A BRINKMAN Zoon FBEMIE AANDEËLfiU HET WITTE KRUIS gegarandeerd door een bjj de Nederlandache Bank te Jmtterdam gedeponeerd Waarborgfonds JAARLIJKS 3 TKEKKINOEN met prijzw ran SOO OOO ƒ 100 000 50 000 35 000 enz l e minste prys waarmede een Premie aandeel uitloten luoet is lé en klimt deze op tot 85 Berstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide on gewaarborgde Premie aandeeleu op I A P B I L a s met de HOOFDPRIJS van ƒ 50 000 enz Orljcineele Loten zijn tegen beurskoen thans f 18 75 verkrijgbaar bij JOHANNES KRAMER Co Commissionnairs in Wissels en Effecten DAM hoek F mdam 15 17 te Amsterdam OPENBARE AAITBESTEDDTG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zün voornemens op WOENSDAG den 3 APRIL 1889 des namiddags ten één ure in het Raadhnis aldaar bg inschrgving in vier perceelen aan te besteden Ie Perceel Het maken van 500 Meter dennenhonten perkoenbeschoeiing langs de zuidzijde van da Karnemelk 2e Perceel Het maken levéren hangen en gangvaardig opleveren van twee sobutdeuren aan de Binnenbaven sluis 3e Perceel Het maken van 142 Meter eikenhouten beschoei ing langs de Vest biJ de Gas 4e Perceel Het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw der Vaste brug in de straat der Lage Gouwe bU het einde der Turfmarkt Het Bestek met Voorwaarden zal dagelgks Aa Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatseIgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen Het Bestek is te verkrggen tegen 0 50 Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 22 Maart 188 Men verzekert dat bij de regeering plannen in overweging zijn om de spoorwegen die hier te lande aan particuliere maatschappyea behooren van staatswege aan te koopen en Tervolgens door twee maatschappijen te laten exploiteeren De motie door het bestuur van den Algemeenen Bond tan Kathtlieke Kiemereenigingen in Nederland aangenomen in zyn rergadering van Zaterdag 11 luidt Het bestuur van den Algemeenen Bund van Katholieke Kiemereenigingen in Nederland handhavende het door den Boud aangenamen program luidende beperking van de koston en lasten der defensie met dien verstande dat de verdedigbaarbeid des Lands ten volle blijve verzekerd Overwegende dat afschaffing van plaatsvervanging in geen opzicht wensobel k is Vertrouwt dat do Volksvertegenwoordiging buiten de alleruiterste noodzakelijkheid niet tot afschaffing van plaatsvervanging zal overgaan Ia van oordeel dat het rapport der staatscommissie behoort te worden afgewacht trn einde daarna in een algemeene vergadering van den Bond zoodanige voorstellen te doen als nuttig of noodig zullen blaken Besluit hiervan kennis te geven aan de R K kiczersvereeniging B ht voor Allen te Amersfoort en aan alle tot den Algemeenen Bond behoorendo kiezersvereenigingon en dit besluit door de pers openbaar te maken Het Centraal Bestuur De Standaard schrijft over het Begentichap Kr zal een decisie moeten komen en dat die FEVILLETOX UIT VERRE QEWESTEN Naar het EngeUch j XXXVL Clara Digby was heimelijk trotsch op deze geschriften Ik heb gezegd dat zij een zeer kundig meisje was en daf het niet gemakkelijk was haar iets Voor te leggen dat zij niet begrijpen kon Maar Voor de Goddelijke Verwantschap stond zij Zij kon er even weinig van begrijpen alsof het iu de taal van de Babylonische spraakverwarring geschreven was Maar zij zag den lof die er aan werd toegezwaaid en was tevrede Zij kon niet nalaten tegen du Barry op te zien als tegen een hooger wozen Het verwondert mij niet dat Clara er niet wijs uit kon worden want du Barry had zijne artikelen samengeflanst uit onderscheidene onbegrijpelijke verhandelingen van onderscheidene onbegrijpelijke professoren op zulk eene zonderlinge Wijze dat geen van hen ooit zijn eigendom er uit herkond zou hebben Hot kostte onzen held vrij wat moeite die irtiketen op te stellou maar hij zag daar het middel in om indruk op Clara Digby te maken llior slaagde hij in zooals wij gezien hebben Zij komendo is toont de geheime zitting der Tweede Kamer op eergisteren Toeh verhelê men rich de overgroote moeilijkheden niet waarme5 het Kabinet ook op dit punt te worstelen heeft Ware er een rins uit den bloede in den bloei zijns levens de regent zou zijn aangewezen en zelfs op z jn invloed aan het Hof kon gerekend worden Een man als prins Prederik of prins Hendrik zou ons thans alles waard zgn Nu ichter heeft het Kabinet te rekenen met een prinseloos stamhuis met een erfgename der kroon van nog kinderlijken leeftijd en met een Koningin die aan het ziekbed van haar gemaal gebonden niet optreden kan En terwql reeds v sn die zyde de kans zoo hachelijk staat is er geen ziektetoestand denkbaar die een beslissing zoo pijnlijk maakt als het lijden van onzen Vorst Zijn gzersterk gestel biedt waiffatand aan de sterkste storingen in zijn zenuwlevea waardoor toestanden van gswooe Iwldarlimd eu JtwHC aauknoht zich telkens met andere oogenblikken van algeheele onbekwaamheid afwisselen Dit maakt het voor de geueesheeren zoo moeilijk om e n stellige prognose te maken en zoo uiterst moeilijk voor onze staatslieden die handelen moeten om niet te vroeg door te tasten en niet te hut te komen De buitengewone vergaderingen der Provinciale Staten zgn thans alle weder gesloten Men kent thans het oordeet der elf gewestelijke vertegenwoordigingen over het denkbeeld der Kogeering om de indeeling des Kijks voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer behoudens de noodzakelijke wijzigingen ook voor de provinciale keuzon toepasselijk te verklaren en tevens de groote gemeenten in zoovele districten te splitsen als er Kamerleden zyn te kiezen las de Bloksberg en de Eijn met het grootste genoegen Nadat zij het verscheidene malen gelezen had verzocht zij du Barry het haar voor te lezen Onze vriend had een schoone en welluidende stem O hoe gaarne zou ik den Eyn willen zien riep Clara uit Ik heb een geheel jaar naar eene geschikte gelegenheid om naar Europa te gaan uitgezien en er geene gevonden t Is al te erg als er anders niets is wat ons in den weg staat Du Barry had haar gaarne een middel aan de hand willen geven maar hij gevoelde dat het voorbarig zou zijn Ik moet wachten Ik moet geduldig ijn en zij zal de myne worden Zoo sprak lüj bq zichzelf XXXVII t Was het vroolijkste seizoen dat New York ooit beleefd had Velen mjjner lezers zullen het zich herinneren dat jaar toen Fooly met de noorderzon verhuisde en TerwiUigsr zich de hersens uit het hoofd schoot op het fraaiste tapijt en tegen de beste overgordijnen van zyne vrouw Dat had hij gedaflti om haar te plagen zeide zij altijd want h Vist hoe bijzonder zij op dat tapijt gesteld was Ik heb li t nooit willen geloo ven Ik heb aitijd gedaclft dat die man tot wanhoop gedreven waardoor financittele mpeielijkheden en huiselijke onaangenaamheden Hot valt zwaar aan beiden weerstand te bieden en menig sterk m n bez vijkt onder huiselijk leed ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reglsls 50 Centen iedew regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis reenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De slotsom is deze Slechts de Staten van drieprovinciën NoordBrabant Utrecht en Limburg hebben zich er vi5ór verklaard en twee dezer nogmet enkele wqzigingen De Staten der ackt anderegewesten hebben meestal met groote meerderheid hun afkeuring uitgesproken Aan het besluit der Staten van Limburg die met algemeene stemmen het voorstel goedkeurden was echter een verslag der afdeelingeu voorafgegaan waarin met zoCivele woorden werd gezegd dat men aan de handhaving der kleinere districten uit een administratief oogpunt da voorkeur zon geven naar uit een politiek oogpunt de voorgestelde indeeling toejuichte Ook de regeeringsgezinde Staten van dat gewnt warsu dus van oordeel de voorgestelde regeling is nitt in overeenstemming met het provinciaal belang Dat is ook de meening van de ticht Staten die het voorstel afkeurden Schier over het geheele land heeft dus het denkbeell der Regeering krachtige bestrijding gevonden En opmerkelijk is hot daarbij 4at4S Mfkeaih niet enkel kwam VM dg b eoti wn der tegenwoordige Eegeering In verschillende gewesten waren er ook onder hare aanhangers die bet gronddenkbeeld verwierpen Zoo in de Staten van Gelderland en vooral in die van Noord Holland welke laatsten met op écn na algemeene stemmen zich verklaarilen tegen de indeeling zooals die was voorgedragen De verdedigers beriepen zich schier uitsluitend op één argument de wensohelijkheid dat de grenzen der ryksen die der provinciale districten samenvallen Zoodoende meent men te bewerken dat de Eerste Kam r in gelijken geest zij samengesteld als de Tweede Hoe weinig dit motief beteokent blijkt reeds daaruit dat de thans bestaande indeeling welke inderdaad op het provinciaal belang gegrond is eu sedert 1852 geheel afwijkt van de rijksdistricten nooit heeft verhinderd dat beide Kamers samen Naar mijn gevoelen werd TerwiUiger s uiteinde verhaast door het besluit zyner vrouw om eengroot bal te geven dat de laatste Soiree bij hare gehate mededingster mevrouw Peter Craworthy in luister moest overtreffen Terwilliger had ronduit gezegd dat hij het niet bekostigen kon Gij moet het bekostigen stoort gij u dan niet aan de maatschappelijke positie van uwe familie Denk toch aan onze Louisa die juist hare intrede in de wereld heeft gedaan Gij z t zoo gierig dat gij ons bijna de middelen onthoudt om fatsoenlijk te kunnen leven Terwilligger zag droevig naar zijne dochter Hjj meende dat hij in haar blik medelijden met hem las maar zy zeide nieta Vrouw antwoordde hij met eene vastheid zooals hij doorgaans niet iian den dag legde ik kan u geen gold geven mijne zaken zijn in een wauhopigeu toestand en ik weet niet wat ik beginnen moet Dit zeide hij op een toon van grooten zielsaugst Bah Zoolang mj getrouwd zijn ia dat altijl dezelfde geschiedenis geweest Ik geloof niet dat gij er slechter aan toe zijt dan vroeger Gij zucht en klaagt ook altijd Maar Jane hernam hij op een toon die berekend was om haar zachter te stemmen gij kunt niet begi ijpen hoeveel zorgen ik heb Het behoort zoo dat een man zorgen heeft en ze te boven komt voerde zijn vrouw hiertegen in en er thuis niet over zit te klagen Dat heb ik gedaan ik hen ze te boven gekomen