Goudsche Courant, zaterdag 23 maart 1889

welkten Er b aat dos uit een politiek oogpunt ook geen reden waarom men thans tlie samenwerking door middel van eenvormigheid in de districten xoa moeten renekeren en lulks terwijl algemeen erkend wordt dat by 4e indeeling der proviocién op geheel andere ejschen moet worden gelet dan bg die van het Sgk Het eenige st thans abnormaal schijnt is hierin gelegen dat de Staten der Provinciën nog zgn gekozen door het oude kiezerspersoneel en de Eerste Kamer van dat personeel de uitdrukking ia Eerst langMmerhasd wanneer zooals in Mei van dit jaar Toor t eerst zal gebeuren ook de nieuwe kiezers medewerken bg de periodieke aftreding van de helft der Statenleden zullen de Staten der Provinciën en dus ook de Eerste Kamer onder den invloed komen van het uitgebreider kiesrecht Bat is echter de bedoeling geweest bij de grondwetsherziening welke anders te gelijk met de ontbinding der Kamers die van de Staten zou hebben voorgeschreven Wanneer de Regeering het er nu op toelegt en zg schijnt er door hare aanhangers toe te worden gedre en door middel van een andere indeeling tot ontbinding der Staten te gelaken dan is dat niet anders als eeu reactie tegen de grondwetsherziening Zal de Segeering nu hoewul haar voorstel zoo duidelijk gebleken is strijdig te zijn met het provinciaal belang toch haar willen trachten door te zetten Het is mogelijk dat zg de meerderheid der Tweede Kamer even gewillig vindt als de Staten van Limburg die wegens het politiek belaig het stilzwijgen oplegden aan hun overtuiging dat de regeling niet is overeenkomstig het provinciaal belang Maar de Eerste Kamer zal dan vermoelgk een ander oordeel uitspreken en niet toelaten dat het provinciaal bestuur in de war wordt gebracht en opgeoiford aan een politiek partijbelang Bandelsblad Staten Oeneraal Tweede Kaheb Zittingen van Donderdag 21 en Vrijdag 22 Maart De algemeene beraadslagingen over de arbeidswet liepen gisteren met de pauze af De heeren Lohman Kerdijk Van der Kaaij Heemskerken DomelaNieuwenhuis voerden nog het woord De heer Lohman beantwoordde den Schoterlandschen afgevaardigde die den toestand der sociaaldemocraten had vergeleken bij dien der doleerenden hetgeen hij niet kon toestemmen Voorts kwam hij terug op de vaderlijke macht en de kamers van arbeidt Wat het eerste betreft verdiepte zich deze spreker in zoo fijne onderscheidingen dat een gewoon verstand ze niet volgen kan alleen begrgpen wij er uit dat hij voornemens is zich te verzetten tegen regeling van den arbeid van kinderen in de zaak hunner ouders Van de verlangde kamers van arbeid gaf hij een schema dat de zaak althans wat minder schemerachtig maakt en de grondslag kan worden van nadere overweging De heer Kerdijk stelde zich voornamelijk tot taak het verschil tusschen de sociaal democraten en de liberalen te doen uitkomen Overigens hield hij vol dat het wetsvoorstel zijne betrekkelijke waarde heeft en niet de minachting der socialisten verdient Tegenover den heer Lohman betoogde hij de wenschelijkheid om het kind ook te beschermen als zijn vader de ondernemer van het bedrijf is en do onmogelijkheid zeide Terwilliger tot nu toe maar ik zit er nu zoo erg in dat ik vrees mij er niet te kunnen uitredden Niet uitredden Wat doen andere mannen dan Zg redden er zich wel uit en vallen hunne familie er niet meê lastig In Oods naam Jane houd op Ik mag niet meer dan ik kan Gesteld eens dat gij niet kunt Wat maken vier of vgf duizend dollars meer of minder uit Ik heb niet veel contanten noodig Een groot gedeelte van de onkosten hebben wij op rekening Geef mij van ochtend drie duizend dollars en ik zal zien of ik er meê toe kom Waarlijk ik nwrt het hebben Ik kan het u niet geven ik heb het niet Leen het dan Ik kan het niet leenen Het ziet er mooi uit Gij wordt gek Ik wil en zal die partij geven De kaartjes zijn besteld en de dag is bepaald t Is reeds te veel bekend Ik zal eens zien of gij ons schande durft aandoen Termlliger zag weer naar zijn kind zij sprak geen woonl maar zat met terneergeslagen oqgen Het was een treurig schouwspel Hij ging zijn huis uit niet in staat om te preken Hg was tot stikkcus toe vol H had een prop in de keel zgne lippen waren droog en telkens beproefde hij ze met zijh tong te bevochtigen Hij wist dat het eenknaal tot een ctisis komen moest Hij zat er voachrikkel k in maar zgn moed zon hem nog om vooraf te bepalen waar de staatsbemoeiing op kan houden De Staat moet overal optreden waar misbruiken zich in de practijk voordoen Ook de heeren Van der Kaay en Heemskerk behandelden de vaderlijke macht de eerste natuurlijk als bestrijder de tweede als bondgenoot vab den leider der anti revolutionairen De heer Nieuwenhuis handhaafde zijne afkeurende meening omtrent de wet en verklaarde ronduit dat hg geen middelen ter verbetering wilde op den bodem van de bestaande verhouding tusschen kapitaal en arbeid Verzoening tusschen bezitters en nietbezitters is onmogelijk het kapitaal moet eerst terugkeeren naar zijn rechtmatigen eigenaar den arbeider Men liet dezen afgevaardigde nu het laatste woord ook de minister vond niet noodig in verder debat te treden zoodat tot de artikelen kon worden overgegaan Art 1 luidt Onder arbeid verstaat deze wet alle werkzaamheden in of voor oenig bedrijf behalve lo werkzaamheden in de open lucht in ol voor de bedrijven van landbouw tainbouw boschbouw of veehouderij 2o werkzaamheden buiten fabrieken en werkplaatsen in of voor het bedrijf van hem bij wien degene die ze verricht inwoont voor zoover die werkzaamheden ook buiten eenig bedrijf in oen huishouding of stalling plegen voor te komen Op dit art zijn voorgesteld de volgende amend lo van de heeren Kerdijk en Zaaijer om weg te laten lo werkzaamheden tot veehouderg 2o 2o Van de commissie van rapporteurs om in plaats van sub lo te lezen lo werkzaamheden in of voor de bedrgven van landbouw tuinbouw boschbouw of veehouderg voor zoover zi worden verricht in of voor iemands bedrijf door leden van zijn gezin of ook door anderen mits in het laatste geval in de open lucht en zonder dat daarvoor middellijk of onmiddellijk hetzij door den betrokken persoon zelf of door zijn ouders of verzorgers loon genoten wordt 3o Van de Commissie van rapporteurs om aan t slot van het art toe te voegen 3o Werkzaamheden buiten die sub lo en 2o bedoeld in of om het bedrijf van den vader moeder nf voogd indien deze hun bedrijf in de eigen woning en zonder hulp van anderen dan huisgenooten uitoefenen In de eerste plaats was het woord aan de voorstellers dezer wgzigiugen De heer Kerdijk lichtte het eerste amendement toe de heeren Van Alphen en Schaepmau spraien namens de Commissie ten voordeele der beide andere Volgens de toelichting heeft bet eerste amendement Kerdijk Zaaijer ten doel den veldarbeid volstrekt te verbieden maar in zekeren tijd des jaars uitzonderingen toe te laten De Commissie wenscht ten eerste verbod van veldarbeid voor kindaren onder 12 jaar op te nemen maar redigeert haar amendement zoo dat buiten de wet blijft vallen de arbbid in het landbouwbedrijf in het eigen gezin en die landbouwarbeid voor anderen die in de open lucht en zonder loon geschiedt Uit de toelichting van den heer Van Alphen bleek dat men deels uit eerbied voor de eischen van h t gezin dat voor het bedrijf de medewerking van alle krachten behoeft deels om in den drukken tijd zoogenaamde burenhulp mogelijk te maken tot deze uitzonderingen was gekomen Ten tweede wenschi zij huisindustrie buiten de wet stellen althans voor zoover de werk niet begeven hebben als hij slechts tehuis eenigen troost of sympathie gevonden had En terwijl hg nu naar het kantoor ging was het niet de gedachte aan de vele onaangenaamheden die hem daar wachtten wat hem het meest kwelde maar het tooneel dat hij zooeven in zijn huis had doorgestaan Een uur nadat haar echtgenoot vertrokken was ontving mevrouw Terwilliger een onverwacht bezoek Eene vriendin van de familie eene oude dame die zich niet in de gezelschaps wereld ophield gaf de boodschap dat zg haar gaarne een oogenblik wilde spreken Zij werd binnengelaten Met vele verontschuldigingen dat zij zoo vroeg kwam zeide de dame dat zij ten twaalf ure de stad zou verlaten om naar Boston te gaan en dat zg merrouw Terwilliger gaarne een pakje effecten wilde laten met verzoek die haar echtgenoot ter hand te stellen om e in zijne brandkast voor haar te bewaren Hoeveel was er in Vijf duizend dollars Zou zij lang afwezig bigven Zij dacht niet voor de lente terug te keeren Zg zou de heer Terwüliger schrijven aan welk adres de interest te zenden als die vervallen was Ik zal het pakje in de kast leggen waar ons zilver bewaard wordt zeide mevrouw Terwilliger totdat mijne echtgenoot thuis komt Hartelijk dank Goede morgen Niemand buiten de betrokken partijen was bij dit gesprek tegenwoordig zaamheden worden rerricht in of voor t bedrijf viB ouders of voogden dat in eigen woning en zonder hulp van anderen dan huisgenooten wordt uitgeoefendVolgens de toelichting van den heer Sehaepman was de bedoeling deze oudere en voogden vrg te laten de kinderen zoo vroeg zij zelf noodig oordeelen in hun ambacht op te leiden Nog voerden hot woord de heer Smidt die de gevaren in het licht stelde van het onderwerpen van den veenarboid aan de regelen dezer wet en do heer Veegens die de veldarbeid amendementen aan eene scherpzinnige maar welwillende critiek onderwierp en op de moeilijkheden wees waarop men bij deze redactie in de practijk zal stuiten Beide stelden hun stem afhankelijk van nadere inliohtingen In de zittinf van heden stelde bij het voortgezet debat over de Arbeidswet de heer Schimmelpenninck een amendement voor om den veldarbeid geheel vrij te laten Dit wfrd verdedigd door de hh Viruly en Dijekmeester maar bestreden door de hh Goeman Borgesius en Van der Loeff als reactie tegen de bestaande wet De Commissie van rapporteurs heeft nog voorgesteld wel de vlasindustrie doch niet den vlasbouw onder bereik der wet te brengen Gisteren heeft te s Hertogenbosch terecht gestaan Frans van den Bosch agent van politie ter zake van op den 4en Maart zijne echtgenoote een steek met een mes te hebben toegebracht waarvan de dood het onmiddellijk gevolg is geweest De beklaagde had takend het feit te hebben gepleegd en had zich zelf bij de politie aangegeven Sedert 16 jaar gehuwd zorgde zijne vrouw noch voor hem noch voor zgne zes kinderen maar gaf zich veel over aan sterken drank en verkocht have en goed van haar man en hare kinderen terwijl de beklaagde een oppassend man is die in zijn vrijen tijd nog schoenen maakte ten einde wat meer te verdienen Zeven getuigen o charge werden gehoord waarvan twee doctoren verklaarden dat de mogelijkheid bestaat dat een persoon door langdurige moreele folteringen tot eene daad als door beklaagde gepleegd komt zonder daarvoor geheel toerekenbaar te zijn Vijf getuigen a décharge staafden het liederlijk gedrag der vrouw en bewezen dat zij steeds haar huishouden aan ondergang blootstelde Het O M waargenomen door mr C baron Speijert van Woerden zou zeer kort zijn om het leed van beklaagde niet te verzwaren Z E A achtte de feiten wettig en overtuigend bewezen en meende eene niet al te lichte straf te moeten vragen omdat de bekl als politieagent nog beter wist dat hij de gepleegde daad niet plegen mocht Z E A requireerde eene gevangenisstraf van twee jaren t e toegevoegde verdediger jhr mr F X Verheijen advocaat te s Bosch begon zijn keurig gestelde diepgevoelde verdediging met de vraag of het talrijlc ter rechtszaal heengestroomd publiek bestond uit nieuwsgierigen die het laatste bedrijf van een droevig drama wenschten te zien afspelen dan wel uit belangstellenden die uit medelijden met den braven oppassende beklaagde waren samengekomen om het non liquet der rechtbank te hooren uitspreken Wanneer eene jury moest oordeelen dan zou ongetwijfeld eene vrijspraak volgen doch ook voor de rechtbank die aan de wet is gebonden was het eene schoone Na afloop daarvan zat mevrouw Terwilliger eenige oogenblikken in gepeins verzonken Eindelijk nam zij het pakje scheurde er de enveloppe af en zag elk effect na om te zien of er eenig bewijs was dat de eigenares aanduidde Zij vond er geen Vervolgens ging zij naar hare kamer en deed een eenvoudig wandelcostuum aan Zij bestelde geen rijtuig maar nam plaats in een omnibus tot aan het kantoor van haar echtgenoot Hg zag haar binnenkomen en was ongerust wat er nu weer volgen zou Zij kwam om de drie duizend dollars Wat zou hij doen Hg nam haar in eene afzonderlijke kamer George zeide zij en niemand kon innemender spreken dan zg als zij het er op gezet had George ik heb goed nieuws Ik breng u hier iets dat ons beiden helpen zal Neem dit en geef mg drieduizend dollars Terwilliger zag de effecten na Wel Jane troeg hij hoe komt gij daaraan Hoe ik er aan kom doet er niet toe Geef n j schielijk het geld t Is alles in orde Maar fat heb ik met die effecten te maken Vad wie ift zij W t Is noeg dat ik ze u breng Vraag niets meer of c zal met njijne effecten naar een ander moeten gaan Geef mij in t geheel vijf en dertig honderd dollars Louisa heeft de andore vijf honderd noodig Zij wist dat de naam van haar kind alvermogend bij haar echtgenoot was Wordt vervolgd teak het ontslag van rechtsvervolging ten deze tekunnen uitspreïen Met een beroep op art 40 W v S en de geschi enis van dat artikel waaruit blijkt dat zonder overmacht ook psychische dwang wordt verstaan achtte Z Ê G ontslag van rechtsvervolging noodzakelijk Beklaagde had 15 jaar lang geduld geoefend en zich steeds vergevingsgezind getoond tegenover zoovele moreele folteringen en zou hij nu eensklaps desbewost eene daad hebben gepleegd waarvoor een misdadiger zelfs zou terugdeinzen Dat kon niet worden aangenomen en het was dan ook een bloot toeval dat beklaagde een mes in de hand had anders zou hij qp den slag hem door zijne vrouw toegebracht haar weUi sht een stomp met de vuist hebben gegeven Hoewel de verdediger het mortuit nil nisi bene huldigde meende hg in de gegeven omstandigheden niet te mogen verzwijgen hoe de vrouw van beklaagde steeds haar geheele huishouden aan ondergang blootstelde Het karakter van beklaagde en zijn vlekkeloos leven Waren in strijd met het desbewust plegen van de ongelukkige daad Beklaagde staat bekend als een uitstekend politieagent en zijne kinderen bewijzen wie der ouders schuld had daar zij nu steeds naar den vader nimmer naar Ie moeder vragen Ten slotte deed Z E G nog een beroep op het medelijden der rechtbank en veraocht ontslag van rechtsvervolging voor beklaagde In het nummer van 9 Maart van het Ned Tijdtehr voor Geneetkuade wordt door Prof Guije de aandacht gevestigd op een opstel van F Lagrange voorkomende in de Bevue Scientifique van 17 Nor 1883 over de lichamelijke opvoeding van kinderen Terwijl over het geheel beoefening der gymnastiek als een tegenwicht tegen de nadeelen eener eenzijdige geestelijke ontwikkeling algemeen wordt aangeprezen wijst do schrijver op de naJeeleu die debroefening der gymnastielc bij jonge kinderen kan na zich sleepen Lagrange veroordeelt ten eenen male gymnastiek aan toestellen voor kinderen beneden den leeftijd van 14 IB jaar en wel op de volgende gronden Aan lichaamsbeweging hebben de kinderen behoefte vooreerst om de nadeelen van het zitten en in de tweede plsats om die der aanhoudende hersenwerkzaamheid te neutraliaeeron derhalve moet de gymnastiek voor het kind aan twee eischen a van do hygiene en die van het vermaak voldoen Heeft na een kind beheefte aan beweging dan kan men door het ém a tweemaal per week gymnastiekles te geven hieraan volgens Lagrange niet voldoen en ook meent hg dat sterke spierinspanning op den groei van het kind een nadeeligen invloed uitoefent Daarbij komt dat oefeningen aan vaste toestellen vooral do spieren der bovenste ledematen gelden en die der onderste ongemoeid laten terwgl zij tevens in staat zijn om afwijkingen en misvormingen in het skelet te veroorzaken even goed als slechte houding bij hel zitten daartoe in staat is Naast de gymnastiek aan werktuigen staat de kamergymnastiek Deze h eft volgens den schrijver het groote nadeel van in hooge mate vervelend te zijn en derhalve de eigenschap van vermaak van ontspanning na overmatige of zelfs matige herseninspanning ten eenenmale te missen Hebben de kinderen eene vrije ruimte en vrgen tijd dan worden spelen aanbellen terwijl eenige leiding bij het spel boven gyranastiekonderwijs verkozen wordt De natuurlijke gymnastiek het loopen en spelen is dus volgens Lagrange het eenige goode voor het kind de kamergymnastiek is vervelend de gymnastiek aan werktuigen sohadelijfc beide moeten vervangen worden door allerlei spelen De Engelsohen die wat lichamelijke ontwikkeling hunner kinderen bet eft het ver gebrticht hebben hebben zich ook daawian gehouden al is hun sport in menig opzicht voor den kinderiijken leeftijd niet geschikt en het zou allicht veukieslijk zijn om de nationale spelen te doen l erleven Volgens den schrijver heeft dit in België vooral op aansporing van den kolonel Doux reeds plaats gevonden en hffeft men daar in de gymnnstiekvooi sohrifien reeds meer dan BO spelen opgenomen die voor oen groot deel de gymnastiek aan werktuigen vervangen hebben Een treurig feit heeft naar de ƒ Ort mededeelt Zondagavond te Valtherraond plaats gehad Terwijl Harm Bosklopper hy zekeren Drenth oldaar thuis was moakten eenige personen eeu vrij erg rumoer bg de deur Bosklopper en de zoon van Drenth met nam Jan wildon naat buiten om te zien wat er te doen was Jan Drenth van Bosklopper vergezeld n gewapend met een bijl kroop door een raam naar buiten waarop de bij het hnis staande personen de vlucht namen en door do beide jongelieden werden nagezet Het schijnt op dat oogenblik erg duister te zijn geweest althanp Drenth heeft zijn kameraad niet in t oog gehouden en toen d e zich by eene draai aan het kanaal bevond heeft hy gemeend een van de levenmakers voor zich te hebben In deze veronderstelling gaf hg Bosklopper een slag met het achtereind van den bgl op het hoofd waardoor de hersenpan werd verbrijzeld en B in het kanaal viel Niet bewust van de gevolgen van den noodlottigen sUg springt Drenth hem o en herkent zgn vriend dien hg had gedood de kraal geh hun onderzo modder wa een bron hi zg daarm den Dit Genezing van een slangenbeet De heer t Murrowin Z Afrika werd op de volgende wgze van eenslangenbeet genezen Morrow ging een rivierbankover op de plaats waar de ümhlandosi en deKomatie zich verbinden en trapte op een pofadder die hem tweemaal in den linkerenkel beet Murrowverzocht zgn broeder die bij hem was om de wonduit te zuigen t geen bereidwillig door dezen gedaanwerd Daar afdoende hulp van een dokter nietonder het bereik was ging men op weg naar eenkafferkral een mgl van daar om door de kaffersbehandeld te worden Gednnsnde den tgd om dekraal te bereiken was voet en been zoozeer opgezwollen dat liÜ ter nauweniood meer kon gaan Bg begonnen de inboorlingen dadelijkZy gaven hem eerst eene dosiszwavel dat uit de nnbgheid vaüen en gaven dit te drinken waarna jn lichaam op alle plaatsen besproeijeloopen werd hy op zgn maag gelegd terwgl een op zgn ruj stapte en hem zoolangkneedde tot al de ingezwolgon modder was opijegeven Uaarn werden dicht bg elkaar op gewrichten enkel nek en andere plaatsen van het lichaamparallel loopende kleine sneden gemaakt en metdroog gras ingebrand De patient kreeg daaropeen pgp met een of ander genezend kruid gevuldom te rooken In t begin smaakte die pgp goed doch voor Murrow haar geheel had leeggerookt washg bewnsteloos Weder bggekomen gaven de inboorlingen hem kaffer bier en lieten hem aan zichzelien over tot zonsondergang toen hg zich duizeliggevoelde en de hut uitkroop om zich op het grasneer te leggen De waakzame kaffer verloor echterden patiënt niet uit het oog dezp werd zorgvuldignaar de hut teruggebracht en den volgenden dagop een stretcher naar het kamp 7 mglen van daar gevoerd De vrienJeUjkheid der inboorlingen lietniets te wenschen over en elke reden bestaat er toeom te gelooven dat hunne behandeling het giftsoh leloos maakte en veel bijbracht tot Murrow sherstel m de Folksstem I In de vorige maand is te Plymouth in Pennsylvar nie eene patronenfabriek in de lucht gesprongen waarbg elf meisjes zgn omgekemen Een der meisjes was aan het uitzoeken van patronen waarbg ze de goede afzonderlgk neerlegde en de ledige onbruikbare in de kachel wierp Ongelukkig wierp ze bg vergissing een guvulde patroon in de kachel die terstond uileen sprong en haar vurigoa inhoud rechts en links verspreidde daarbg kwam een gloeiende kool in een vaatje kruit terecht en nu volgde er een ontploffing die het geheele gebouw in puin deed storten De ongelukkige werksters waren geheel vaneen gescheurd armen beenen hoofden en rompen lagen onder de puinhoopen verspreid Buitenlamlsch Overzicht Een telegram uit Pargs deelt uitvoerig de ontvangst mede van den heer Antiine burger van Mejz oudUuitsch Ryksafgevaardiïdü we ons Fransche knoeiergen echter uit Unittcliland verbannen Na de verbanning hield Antoine zicb in Frankrgk en België op en de ietwat heothoofilige man horft zich onlangs laten overhalen ora in Frankrgk weer oen politieke rol te spelen Daarom bedankte delig or hot DuitBche mandaat en er werden sedert dien tgd in de Fransche hoofdstad alle mogelijke maatreoelen genomen om do outvanast van dun veearts dat is het eigonjgke beroep van Antoine zoo grootsch mogelgk te maken De gewezen afgevaardigde van Metz werd te Pargs opgewacht door duizenden persouen die in den omtrek opee igepakt stonden Overal ook aan de vensters der nabgsrelegen hulzen een menschenhoop Doob op het perron vaii het station werden enkel senatoren afgevaardigden gem eenteraadsleden verslaggevers van de pers ett vt rzitfers van veroenigingen toegelaten In het geheel enlleu deze IBO in etal geweest zgn Toen Antoine uit het spoorweijrgtuig was gestapt weerklonken van alle kanten de kreten Leve de Ëlzas I Leve Frankrijk Leve de republiek Nu volgden do onvermgdeHjke en opgeschroefde toespraken en Antoine ging onder het zingen der Marseilliaise en veel gejuich in zgn rgtuig Beeds uit Luxemburg waar hg in den laatsten gd verbigf liad gehouden heeft hg aan den minister van jnatitie een brief gesolureren waarin hg verzocht de hoedanigdeid van Franschman die hg verloren had doordien hg indertgd de Üuitsche nationaliteit gekozen had ten einde zooals hg sohrgft in het ongelukkige lot mgper landgenooten te deelen en met hen ttr strgden tegen onze overwinnaars opnieuw deelachtig te worden Het besluit tot inwilliging van dut verzoek moet reeds door den president der republiek geteekend zgn Den Franachen republikeinen ontbreekt het nu althana niet aan ijver om het Boulangisme te bestrijden Nauwelgbs is de verkiezing bg arrondissementen hersteld of weer wordt een nieufre verandering der kieswet voorgesteld waarmede het geheele ministerie zich volkomen heeft vereenigd Volgens de uu geldige wet van 30 Npv 1875 worden de leden der Kamer gekozen voor vier jaren en wordt de Kamer na afloop van dezen termgn heel vernieuwd De minisier van binnenlandsche zaken Constans Bouhingers gverige tegenstander acht het nu echter beter dat de afgevaardigden om de drie jaren aftreden De vrijheid van het algemeen stemrecht wordt daardoor niet beperkt maar wel worden de kiezers daardoor ie de gelegenheid gesteld hun stem na kortere tnsachenpoozen te doen hooren Mochten de tegenstanders der republiek de overwinning behalen dan zal het ten minste mogelgk zgn de kiezers een jaar eerder er over te raad ilegen hoe hun de nieuwe regeerinii bevalt Volgens het plan van den heer Constans zullen de Kamerleden daarom voortaan gorden gekozen voor zes jaren doch dan treedt de helft om de drie jaren af Tot dit doel zgn de arrondissementen in twee groepen verdeeld welke elk een even groot aantal afgevaardigden tellen Deze regeling begint den 14 October 1889 terwijl door het iot zal worden aangewezen welke afgevaardigden het eerst aan de beurt komen om af te treden Bg eeu ontbinding der Kamer worden natuurlgk alle afgevaardigden nieuw gekozen maar dan bUjft de regeling betreffende de aftreding gehandhaafd De helft die aan de beurt was treedt ook in de nieuwe Kamer het eerste af Deze maatregel is gericht tegen generaal Boulanger maar zal ermoedelgk niet veel baten want indien Boulanger bg de aanstaande verkiezingen in October de overwinning behaalt kan hg natuurlgk zelf beslissen of hg het nieuwe stelsel wil aannemen dan wel of hg de voorkeur geeft aan de oude regeling Een gevaarlijker verschgnsel voor deu generaal is do steeds toenemende verdeeldheid onder zgn partggenooten Nu weer hebben vgf bestuursleden der f igue des Patriotes onder wie de seéretaris Gallien en de uitgever van Ze Clairon medegedeeld dat zg zich van Boulanger afscheiden omdat de generaal Zondag jl te Tours openUjk zijn verbon d met de clericalen heeft afgekondigd De heer Déroulède echter verzekert dat hg steeds den generaal getrouw bUjft en in zgn blad Le Srapeau het eenige orgaan der Ligue den generaal zal bUjven steunen In België komt aan de gemeene beraadslagingen over de begrooting van bet departement voor spoorwegen posterg en telegraaf maar geen einde Op de vragen en opmerk ingen der afgevaardigden die zooals het officieuse Journal de Bruxelles klaagt tot zelfs de nietigste kleinigheden in het debat brengen heeft de minister gisteren met de grootste nauwgezetheid geantwoord en ook heden nog zal hg hiermede voortgaan De Kamer brengt haren kosteIgken tgd zoek zegt het regeeringsorgaan met oneindige debatten over politi ke en administratieve nietigheden zoodat later voor de behandeling der belangrijke wetsontwerpen welke ingediend en voor een deel reeds in staat van wgzen zyn de tgd ontbreken zal En terwgl de Kamer nog zitting aan zitting zich bezig houdt met de begrooting voor den loopenden dienst welke met I Jannari is ingegaan is de begrooting voor het volgende jaar voor een tiental dagen reeds door den minister van financiën bg di i Kamer ingediend e 1 PETROLEUM OTEERIi GE Tan de Makelaars Cantzlaar Scbalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 Maarfj levering ƒ 7 70 September October November en Decemberlevering ƒ 8 SÜPPLETOiaE PATE TE KEl NISGK VI NS BÜEGEMEE8TER en WETHOUDEES der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentplichtige ingezetenen wier namen voorkomen op de