Goudsche Courant, maandag 25 maart 1889

Maandag S Maart 1889 De BESTE en ZÜÏVERSTR BESCHUIT is die der Broo dfal nek De Haan te AMSTERDAM Hqfleverancier van ff M de Kpningin der Nederlanden Zie op elke bus Mappon JOn T AN HAMBL BOOS en A BARMEN 8 W n N B Bussen met ons Kenmerk van Echtheid voorzien waarborgtc de zuiverheid Te Qouda verkrjjgbaar by de Wei P J MÊLEERT Japonstoffen en TMlets in Gekleurd Zwai t en Crème voor AANNEEMSCOSTUÜMS met NIEUWE daarbg passende Garneertng Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 Depot der wereldberoemde Amerikaanöche Stafford s UTETEIT Wed A QDA XT Goud Snelpersdruk T n K BRINKMAN k Zoon openbare Vrijwiili e Verkooplng Tan nitgestrekte TERREINEN met daarop itaaode OPaTAJLIiBN eer gunstig gelegen aan den KLEIWEG bionen de stad O O U ID A De Notaris J P MAHLSTBDE te Strgamiaeht is Toornemens op DONDERDAG den 4 APRIL 1889 des middags ten een uur in het Koffirfiuis Habmonie op de Markt te Oouda in het openbaar te verkoopen Het HUIS geteekend E Nr 85 met KOETSHUIS SCHOÜR en OPEN GROND zeer gimstig staande en gelegen aan den Kleiweg binnen Oouda samen groot 11 Aren 71 Centiaren m te aanvaarden bg de toewijzing In perceelen breeder omscbreTen bg biljetten combinatien en massa Openbare Vrijwillige Verkooping fS De Notaris Jj 3 P MAHLSTEDE te H H Bergambacht is voornemens HH L op VRIJDAG den 5den ygH APRIL 1889 by inzet en verhooging en op VRIJDAG den 12den APRIL daaraanvolgende bg afslag in perceelen combinatien en in massa telkens des morgens ten 10 ure ten huize van J ZÜIDERVLIET op het dorp te Stoltoijk in het openbaar te veilen en te verkoopen DE imm mimi geteekend B Nos 8 en 8a aan de noordzyde van Bovenkerk alsmede diverse partgeu WEI ehHOOILAND Bouw en Griendland en aanbehooren staande en gelegen onder de gemeente ter grootte van 15 hectaren 74 aren 48 centiaren en eenige partijen Hooi en Griendland gelegen onder de gemeente ter grootte van 7 hectaren 84 aren 76 centiaren alzoo te zamen 23 hectaren 59 aren 24 centiaren Deels verhuurd voor zeven jaren tegen 1100 paf jaar en deels dadeiy te aanvaarden W Inlichtingen en veilingboekjes te bekomen bg de Notarissen SPRÜIJT te Ouderkerk a d IJmI en MAHLSÏEO voornoemd Gulden s THEE Geurig goed waterhondend en zuiver van smaak 1 Gld de 5 ons Ben ieder neme er de proef van T Crebas ONTVANGEN Groote Collectie AIIEUWË RËGËNHANTËLS Aanbevelend GOUDA Markt 53 hoek Kerksteeg G HOLTllIAi ZLIVEBE FRANSCHK WIJNKN De bekende BOBDEAOX 27 per 48 Flessohen met aooijns franco hols geheel Nederland ook per proefflescli kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Frijsoouranten gratis en fïttnco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elizter Ontvangen de nieuwste Dames en Kinder VOORJAAES MAUTELS Zwarte Gewerkte STOFFEiüI met Garneeringf voor C08TCJ1IIES JUKKJE8 en JONGENS PAKJES BAHLMANN en Co GOUDA Markt StooancL bier bro a s7 exij©3n üde Kraan en cede Drie Snoeken Firma A F van RENESSE en Co te Gorinchem De ondergeteekendeu hebben de eer te berichten dat zg vogr den verkoop hunner BIEREN tot O O F O A G E N T voor GOODA hebben aangesteld den Beer F SIGMANS Spieringstraat io 54 Gorinchem A F van RENESSE en Co De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering der onderstaande Biersoorten uit de Stoombierbrouwergen coa KRAAN en di DRIE SNOEKEN Firma A F VAN RENESSE en Co te GoWnc te FARO MINNE PRINCES8B eerste soort DUBBEL PRINCESSB DUBBEL GKRSTE JONG OUD EXPORT WILHELMINA LAGER GERSTE LAGER MUNCHENBR en BEIERSCH Deze Bieren zeer versterkend zonder kunsfciiddelen of schadelijke bestauddeelen gebrouyeo verdienen door hun gehalte zuiverheid en aangenamen smaak ALLE AANBEVELING Levering op Fust heele en halve Flesschen voor directe en nette uitvoering zal worden gezorgd PRIJSCOURANTEN gratis verkrögbaar UEDs Dienstw Dienaar F SIGMAjNS Spieringstraat 54 Ondergeteekende bericht dat hg zich belastmet het LEVEREN en MAKEN van allemogelgke t HEEBEN ELEEDHrC nette Coupe en tegen billgke prgzen Tevens ontvangen de NIEUWSTE STOFFEN Beleefd beveelt hg zich in de gunst van het geachte publiek aan Hoogachtend A V Bfl HOVE Tailleur Westhavan B 150 Bnitenlandscb Overzicht Na eea korten tijd van rust beginnen den Spaan chen minister president Sagssta weder de zorgen voor het eigen politiek bestaan te kwellen Na elke nieuwe wijziging in zijn kabinet is dit meer en meer op zyn grondvesten gaan wankelen De bedreigingen van den linkervleugel van zijn partij iBweven het liberale ministerie voortdurend als het zwaard van Damocles boven het hoofd Het is vooral de president der Kamer Martos die onder het voorwendsel dat de regeering al te langzaam voorwaarts gaat met de beloofde hervormingen o n betrekkelijk het kiesrecht en niet fübk genoeg in economische aangelegenheden zich gedraagt het Sagasta moeilijk maakt en dreigt opnieuw tweespalt in de liberale partij het leven te roepen Te vergeefs beproefden Sagasta Castelar en Montero Eios in een lang onderhoud Martos te bewegen gedtüd te oefenen Martos zelf lichtte in een onderhoud met de koningin regentes rijn grieven toe Indien geen verzoejung tot stand komt schrijft men Martos het voornemen toe dat hij het voorzitterschap der kamer zal nederleggen om als candidaat voor Sagasts s politieke nalatenschap op te treden In dit geval ui hij gesteund Worden door de generaals liopez Dominguez en Cassola oud minister van ooriog en ontwerper van de ingrijpende militaire hervormingen Na de terugkomst der regentes uit San Sebastian zal gelooft men de ministerieele crisis een feit worden Minder dan politieks beweegredenen moeten persoonlijke grieven oorzaak zijn van4e breuk tussohen Sagasta ea Martos De laatste namel k wenscht dat Sagasta den minister van justitie Canalejas zal opoflbren w l deze geweigerd heeft gunstelingen van den beer Martos 4h bescherming te nemen Te midden van deze politieke moeil kheden schenken de ministers al hun aandacht aan de financién van het rijk teneinde het evenwicht inde begrooting te herstellen In Spanje als overal elders is het parool bezuinigen In alle takken van bestuur tracht het kabinet de uitgaven tot het allernoodigste te beperken Op het oorlogsbudget zullen teu minste 6 mülioen peseta s hespaard warden Met den pausel ken nuntius trad de minister van justitie in overleg of er geen bezuiniging eveneens mogelijk z jn op het budget van eeredienst De toestand in Hongarije b yft K g steeds ernstig Besds moer dan een maand is de Kamer btzig met de bekende paragraaf 26 der nieuwe legerwet het verplichtend stellen der Buitscbe taal voor de Hongsarsche officieren en nog is daarover geen beslissing genomen terw l nog bijna 50 paragrafen ter behandeling overbljven Het oproepen der recn l n hetwelk gewoonlijk in April geschiedt en reeds moest worden uitgesteld zal vermoedel jk nu niet v r den zomer kunnen plaats hebben want oodra het ontwerp door de Hongaarsohe Kamer is goedgekeurd moet dit ooi in de Eerste Kamer hebindeld en daarha iresr aoar den Oosteurijkscben BijksroA teruggezonden worden opdat ook de Oosteurijksqhe volksvertegenwooïdiging de wijzigingen welke de Hongaren in wet brachten kunnen bespreken Het zal dus nojP geruimen tijd duren voordat de keizer de wet zal kunnen teekenen Daarbij komt nog de financieeje quaestie Het financieele jaM in Oostenrgk en Hongarye loopt van 1 Jan 1 88 tot 1 Jan 1889 doch nu kan U be r jtUjg voor 1889 niet worden behandeld spoolang legerwet niet is aangenomen Niets kan echter de oppositie bewegen haar verzet te staken omdat het haar hoofddoel is den heet Tisza tot aftreding te noodzaken De heer Tisza blijft echter volhorden en weigert zijn post te verlaten wegens tet rumoer hetwelk de studenten in ds straten maken of wegens het sttftven der oppositie out den geregelden gang der werkzaamheden te beleuimaren Men spreekt er daarom reeds von dat de regeering tot een ontbinding r Kamer zal overgaan De heer Tisza had weer een onderhoud met keizer Frans Jozef over den tegenwoordigen staat van zaken Het is bekend dot ook de keizer den ministerpresident steeds krachtig steunt zoodat in geen geval Tisza s aftreding wordt verwacht Gisterenavond is den heer Antome te Porijs een diner aangeboden in Qtoi Hotel By deze gele genheid hield hij eene i devoering waarin hij o a zeide Godurende achttien jaren van Duitsche overheerschmg hebben de bewoners van Elzas Lothanng n steeds onder mijn naam geprotesteerd t gen de soort van koop welke hen bond aan don overwinnaar die noch hunne zeden kent noch hunne wenschen deelt Hun vertrouwen evenols het mijne bleef onwrikbaar Zij hoopten dat de vaderlandsliefde derFranschen niet de nadeelen zou ondervinden van de verdeeUheid en de twisten der partijen van welke zij hunne bevrijding verwachten Thans verkeert Elzas Lótharingen in dubbele rouw want het begint te vreezen dat het in de vergetelheid zal geraken Het is om deze reden dat ik mijn mandaat neerlegde Wij begonnen ons af te vragen of gij in de worsteling welke onder de verschillende groepen heerscht niet het grootsch doel dat wij ons voorstelden uit het oog verliest Daarom kwam het denkbeeld bp ons op een vertegenwoordiger der verioren provinciën af te vaardigen die u toeroept Houdt op met u onderling te verscheuren verdedigt de republic waakt voor de vrijheid dié een onderpand is van de eer en d en vrede waardoor het mogelijk wordt aller hoop te vervullen en avontuurlijke ondernemingen te vermijden welke doodeIgk zouden zijn voor het vaderland Zoolang gij u zelven weet te beheersohen zullen de Mzassers het recht hebben alles van de toekomst te hopen Uwe voormalige prorinciên lijden onder uwe verdeeldheid rij zullen ton onder gaan onder uwe worstelingen welke met broedermoord gelyk staan Zij hebben het reeht te eischen dat gij u schaart rondom het vaandel der verzoening PETROLElIM NOTEERlNGEiX vaA de M akclaars CantzUiir Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 Mnart lovering 7 70 AprilIevering 7 6V Mei levering 7 70 Sep tember October November en December levering 8 i ƒ 8 10 B n r K er lij ke S t a n d OEROREN 21 Miart Maris Chriitini mhn P K ran MatreQ eo C Harger Wilbelmin ouders H de Oroot en J E vagi GmhI 13 Neellje ooden B SwiDColrorK en M M Ill Ueoiren Johnihii Elilibelh ouden A K Kooinit eo E H Koelman OVERI EOENt 0 Maart W CSimonii 1 j 3 m ii L Bloot S m Haaatreoht GEBOR I Murine ouderi A Ooma en J Lomme Alida Dtbonia ouden A Homburg on O Stravcr Vlist OVERLCDEM Lelkerkerker 82 j ONDBRTPOUWD 83 Maart J 0 Woot U j eo 3 Zandroort i j F Kienr 48 j en 6 van Agtcreo 86 j tommerde Adyertentiën H A DIESTELHOEST BILLARp en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uiteluitend eigengemaakte en REFACTIE van alles wat tot het vak behoort Cmk belast hg zich met VBSHUIZINQUN Daar Kienwjaar de oudste en beste knechts van wglen den Heer J G BELONJE ook bjj mg in dienst Irekomen zgn ben ik in staat alle leve rantiën of reparation in den kortst mogeIgken tgd nit te voeren KIPPEtWpËR TARWE MAIS GERST enz p 100 ƒ 4 00 KLEINE TARWE 100 3 4a Wordt bij öiinstens 50 franco geleverd door R SLEGT StolmjkertluU Verkrijgbaar beste kwaRteit Prinsessen en Snijboonen a 40 Ct en ANDIJVIE a 35 Ct per extra eigengemaakt blik welks inbond mim 1 K G of zoogenaamd 2 pond bevat aldus ruim gedeelte meer als de zoogenaamde Litersblikken nit den handel Voor dezelfde ledige blikken binnen 3 dagen terug gebracht 10 Ct per blik terog Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratig Aldus zelfinmaken voor het voordeel niet meer noodig doch wordt voordeelig en gemakkelijk iegen voor den zomer of vroegtgdig te maken accoBrd met desverlangde gratis inliohtingeiK met goeden uitslag ten uitvoer gebracht bg en door JOH GRAVESTEIJN Jr Koper Lood en Zinkverwerker Spieringstraat F 83