Goudsche Courant, dinsdag 26 maart 1889

BUiffl 1 FMIE AANBEELEN SET WITTE EBÜIS eE64RAIVDEEBD door een speciaal voor deze leeninr verbonden Waarborgfonds en een Reservefonds belden gedeponeerd by de Nederlandsche Bank te Amsterdam Jaarlijks DRIE TREKKINGEN met HOOFDPRIJZEIN van 200 000 100 000 ƒ 50 000 ƒ 30 1000 15 000 10 000 enz Alle Aandeelen moeten in den loop van 64 jaren uitloten De minste prga f 14 opklimmende tot ƒ 25 DE EISBSXrOLGENUM XBBKKING heeft plaats op met een Hoofdprjjs van ƒ 50 000 2 Prflzen a ƒ 2 500 enz Deze PremieAandeelen z n voor den prgs van 12 75 verkrggbaar ten Kantore van de Heeren Wed KNOX ét DORILAMD te Gouda Donderdag 28 Maart 1889 Heden overleed na een langdurig en geduldig Igden na Toorzien te zgn van de H H Sacramenten der stervenden onze geliefde Echtgenoot en Vader de Heer PETRUS TiN HOFWE EN in den onderdom van rnim 52 jaren Uit aller naam Wed P TAN HOFWEGEN BlJKEN Gouda 26 Maart 1889 Heden overleed te Deventer in den ouderdom van 75 jaren onze geliefde Moeder en Behawdmoeder Vrouwe CATHARINA JOHANNA WESTERBAAN laatst Weduwe van den Heer Gtih laums Henhi de öturler de Feienisbïbg voorheen Weduwe van den Heer Babtholo Jan IJssel de Schepfeb H IJSSEL DE SCHEPPER E IJSSEL DE SCHEPPER BuSaEMAKEB Jouda 27 Maart 1889 Mevrouw de Wed Mr C W HUBEECHT VAN DEN Santheutei Mevrouw P S A VAN DE VELDE HoBHECHT en HENRI VAK DE VELDE betuigen hiermede hunnen hartelgken dank voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bij het overlijden van hnnilln geliefden Echtgenoot Vader en Behuwdvader Mr CHRISTINÜS WIJNAND HÜBRECHT Lid der Provinciale Staten van ZuidHolland TeideiT 25 Maart 1889 DIJKGRAAF EN HdüGHEEMRADENTAN RIJNLAND brengen ter keunis van de Ingelanden dat de Verkiezingen van Hoofdingelanden en HoofdingelandPlaata vervangers zullen plaats hebben op Donderdag den 4 April a a in de districten op de plaatsen en uren breeder bjj aanplakbiljetten bekend gemaakt D kgraaf en Hoogheemraden van Rynland Van deb BREGGEN Oykgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Leiden den 26 Maart 1889 Openbare VrljwilllKc Verkooping De Notaris J P MAHLSÏEDE te Bergambacht is voornemeDs op WOENSDAG den 10 APRIL J889 bij inzet en verhooging en op WOENSDAG den 17 APRIL 1889 hg afslag in perceelen en combinatiën telkens des morgens ten 10 ure ten huize van B BEZEMER op het dorp aldaar in het openbaar te veilen en te yerkoopen DE EAFITALE SOFSTEDE geteekend No 438 in Benedenberg alsmede diverse partijen Wei en Hooiland Bouw Griend en Rietland en aanbefaooren staande en gelegen onder de gemeente S e r g a aoia b a cla t ter grootte van 33 Hectaren De LANDERIJEN te aanvaarden bij de toewijzing de BOü WMANSWpNING met ERF 1 Mei 1889 Veilingboekjes en inlichtingen bg den Notaris Openbare Vrijwiliige Verkooping van uitgestrekte TËRREIFiEIV met daarop staande OP8XALLMN zeer gunstig gelegen aan den KLEIWEG binnen de stad C3 O U D A De Notaris J P MAHLSTED te Bergambacht is voornemens op DONDERDAG den 4n APRIL 1889 des middags ten een uur in het Koffiehuis iHabmonie op de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen Het HUIS geteekend E Nr 85 met KOETSHUIS SCHUUR en OPEN GROND zeer gunstig staande en gelegen aan den Kleiweg binjien Gouda samen groot II Aren 71 Centlaren om te aanvaarden bg de toewjjzing In perceelen br eder omschreven bi biljetten combinatien en massa De ZUID HOLLANDSCHE HTPOTHEEEBANE ie ROTTEUDAIH verstrekt gelden op 1 Hypotheek voor posten met ruime overwaarde tegen 4 U en geeft pandbrieven uit rentende S j in stukken van 500 en ƒ 1000 AGENTEN voor Oouda en Omitreken Iv£03 TIT3iT dc Co Coram in Effecten Wissels en Assurantiën te Gouda Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTIJN aldaar op DINSDAG 2 APRIL 1889 s morgens 9 uur in en vóór het locaal in de NIBUWSTEEG wiJk E nummer 17 van Staande en andere Ledikanten Bedden en Beddengoed eene aanzienlijke partij Huishoudelijke Artikelen als Nieuwe Fournuizen P muen Ketels een ijzeren en een houten Vruchtenpers andere IJzerwaren w o Portemanteau s Haardstellen Para pluieStandaards oorts eene groote Partij MANVJFACTUMEN afkomstg uit een faillissement en wat verder te voorschijn zal worden gebracht Te bezien daags vóór de verkooping van 10 12 en van 2 4 uur Best KOE HOOI te Koop in pakken k f 18 50 los Èt ƒ 16 zoolang de voorraad strekt en PAKHOOIom tepakken a ƒ 2 80 per pak van 100 K G Te bevragen bg B BOËRE Te zien bg A DE GRAAF beiden te Gouda Polder Willens ONTVANGEN Westfaalsche HAH bij B L VAN VEEN Blauwstraat Te HUUR aangeboden een net onderhouden aan de Oosthaven Adres onder No 1817 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD met 1 MEI tegen hoog loon eene E K DIENSTBODE van goed gedrag en bekwaam voor burger keuken en huiswerk Brieven franco onder No 1818 aan het Bureau der üout cAe Couranf TE mi mm i een WlHiKELHUISyoot eene flinke ZAAK op een der beste standen van Gouda Adres franco brieven met opgaaf van stand rgs en grootte onder Letters A H aan het iureau vau de Vlaardinger te Vlaardingen MEÜW WIT JAPAi LAK No 1 voor extra Kamerwerk hoogglanzend bljjft blank berst nimmer Emailhard voor Melkgereedachap Japanlak No 2 zonder reuk of nasmaak ongekend sterk berst nimmer bestand tegen den boender en heet water Tevens voor Jaloezieën Kamerwerk Fabrieken en wat veel van zon of water te Igdon heeft Hoofdagent voor Nederland en Belgié VAN ERP VAN GORCOM Co Agent te Rotterdam J DB JONG Rembrandstraat H A DIESTELHORST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VERHUIZINGEN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wijlen den Heer J G BELONJE ook bg mij in dienst gekomen zijn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiëii in den kortst mogeIgken tjjd uit te voerfu Gouda Siiflperatlruk van A BRINKMAN JiooN De BUBGEMEESTE en WËTUOUDEBS van Gouda don te weteo dat door den Baad dier Gemeeote io i oe vergadering no den 1 Haart 1889 is vastgesteld da volgende VEBOKDENING op de Brandwew i Gouda HMrfdstnk I Btflimgen ter voorèomnf nm SrmiJ Art 1 Sr mogen xander rergunning van Borgemeester eo Wetbouders geene geboairen van welken aard ook worden gebouwd vecboawd id vrnneuwd ten zij Toonien van gerei en zqmarca van tteea Zij mogen Kinder gelijke tergunniog geene openingen londn laam fenster deur ol luik hebben met aitiondering vaa keldergat Zg mogtn niet gedekt nja mét itioo riet papier of andere liobi bruiiib ae stoffen Het toppen o diekten der pannen met riet alrtw of andere ücht biandbare itoffen is rerbodao Art S De bmalingni van het voorgaande Art aqn wat betreft bet eerste ea tweede lÜ niet van tgepnsiing 1 opkl4 ï op kleine ea lage hokken dieoeodc nitalniteod tot beqi OO buishoudelgk gebmik of tot bat boodea van haiadieieB of gevogelte t op koepels of zonerhoisjei in tiiaea mits op ndzelve staande en nkt vao stookplaatscB a sghoM stcenen voonien Art 3 Niemaad mag toadtt vecguning van Borgeaieester en Wetbonders hooibergen oprukten Art 4 Oeene magaigaen van braadstoffeo of licht bnodbare itoffen mogvn worden opgericht sonder veignnning tan Bargeoeater ea Weihonders Art i In de open lacht mogen geene bergen m to sehelTea of hoopea bfandstolba of Uebt boBdban stoliea woidea oaoriabt aoader fergiuni na Bnr ge te st w en W tboadcfs teasjj boitca da nnnuiiigibsnnili gedeakoi der geoMeofa Art Alle aeboorsteenea en icboorsteenpgpeo buten daks moeten worden opgetrokken ter hoogte van mioiteu ééa Meter boven de Icgrting en nit of UagÊ de nok opryxeode miuteos vijftig centiaMtat boven de nok Da ravelingen moeten aan de lijde der sehoorsteenen of Khoorateeopijpeu met een balven ateea bemetwld qn Kappen en toestellen op ackoorsteenen of aeboorsteenpijpen geplaatst moeten evenieer als alle seboorsieenen en choontaeopijpen lelre van steeo of metaal vervaardigd worden Art 7 De icboorsteenen moeten tóó wgd ifn dat sij behoorlijk kunnen geveegd worden De bewooera of gebroikera van piadaa Boataa de sehoorsteenea behoorlqk doen vegen waaneer daarin gedurende d i loop dea jaars eens of meermalen gestookt is eo bovendien toodia dit door Burgemeester en Wethonden wordt bevolen I e bepaling is niet van toepassing op tehoorsleonen van stoomketels Art 8 Uxeren baarden of kachels mogen niet andera gaaleld worden dan geheel op eene atookplaats van leen of metalen plaat aan den vnnrkaot minstens twintig centimeter vooruitspringende Art 9 Pijpen ran haarden of knchel sjjdelings in betimmertle of behangoae schoorsteeuen uitkomende of door betimmrrde of bebangeue muren wanden ramen of lolderiogen gaande moeten met eene koperen dnbbele bus omgeven sjjo Zoader vergunning van Huismeester en Wethouders mogen de pijpen langs betimmerde of behangen wanden op geen korteren afstand dan van dertig centimeters gaan Oaene kachelpijpan mogen op andere wqze dan door de daken der gebouwen worden nitftestoken tonder vergunning Tan Burgemeester en Wethouders Art 10 Balken of ander houtwerk mogrn in stookplaalsen of schoorsteenen niet iqn ingemetseld of ingewerkt Dsar inachieteudc moeten ty minatens met een balren steen gedekt zijn De rookleidingen der schoorsteeoen moeten op lateiof choorsteenijzers worden opgetrokken Indien de aehooraleenmantel Tan bout is moet deze ook aan de onder en binnensjijds met ijser worden bekleed Ereneens moet dat gedeelte wsar van de daar langs loopende kachelpijp minder dan tien eentimeter verwijderd is met ijier zyn bekleed Art 11 Qeeu vuur behalve dat gebruikt wordt tot bet maken van vaatwerk en in het algemeen tot het krommen van hout mag worden aangelegd dan ia daarvoor gemaakte stookplaatsen en onder steenen of metalen schoorstesnen Art 13 Er mogen geene brandstoffen of licht brandbare stoffen worden geborgeo binnen rg iig centisaeter van eenige raurplaals Art 13 Niemand m gebrande doppen ran boekweit houtskolen ailgedooEde kolen of aseh op eene andere wqze bewaren dan ia gesloten sfee en koperen of ijzeren potten Aadi met vnnr rf vonken vermengd mag niet worden vervoerd of afgegevra Art 14 Wanneer hooi door brotiin brandgeraar oplevert moet de eigenaar of beheerder daarvan onverwijld kennis geven aan dra Bar emeester en moeten teven door hem de noodige maatregelen tot slniting van dat gevaar genomen en de bevelen van den Biurgenicester opgcolgd worden Art 15 Alle werk op daken waartoe gesmolten of heet metaal gebeiixd wordt SMet in JaanSri Februari November en December tusschrn adit uur des morgens en vier nur des avonds venridit wordea iu Maart April September en October tusschen tes nor des morgens en tes nor des svonda en in de overige saaanden tuasehen vgf sar des morgens ea acht nor des a oads Komfoorten of potten met vuur bestemd tot het beetnuken van soldeerboaten en dergel ke gereedschappen mogen niet de daken of in de goten worden gebracht Bnrgemeester en Wethbodais kunnen verlof geven OB van bet laatste voorsebrift sf te wijken Art It Het is verboden binnen s huis a Gai petroleom of andere lidit ontvlamhaie atidiéa te branden toader kitt eerend bedeksei van gUs metaal of andere niet bramibare selËrtandigbeid indien de vlam niet minstens een metw van de soldering is verwqderd De vlam moet door glas ijjn omgeven ingeval op minder dan vyftig centimeter sbtands tieh roorwerpen bevinden die voor onttHanding vatbaar xijn i Tabak te rooken in stallea bergidaatsea van hooi torf boat timsaermaaa achr jnweiku Iqatenasakenen borstelmakewrsrkpUataea of bjj et vsrwerkn vin licht brandbare goederea Art 17 Het is verboden by het verwerken van lidit braadbare goederen Hebt te gebruiken aoden dan vaa alk sgden behoorlyk omgeven door glaa kooni itf metaal Hiervan ia nitgeionderd bet branden van gaslicht Art 18 Kuipers en broawersraatwerk mag op de openbare wegen straten en pleinen niet door vuur worden gedroogd gekrompen of geblakrrd behalve op pUatsea en uren door B en W daartoe aangewezen Art 19 Het staken koken of smelten van olie vernis vet smeer pek teer of andere dergelijke stoffen alsmede alle andere met bgsonder brandgeraar gepaard gaande bewerkingen tyn tenijj roet vergunning tan Burgemeester en VVetbouders op de openbare weg straten en pleinen Terboden Zoodanige bewerkingen mogen in de open lucht niet plaats hebben bjj sterken wind en tullen steeds moeten geschieden tusschen toos opgasg en tms ondoiigang Art 20 Winkelkrameis mogen in hunne kramen geen petroleum of andere licht ontvlambare oliën branden Art 21 Het is verboden zonder vergunning vsn Burgemeester en Wethouders in onbewoonde gebouwen tuswben lons onder en opgang vuur te hebben en licht te bezigen andere dan in art 17 is bepaald Art 22 Lucifers als handelsartikel voorhanden moeten in behoorlijk gesloten metsion bussen of tronimela of eveneens gesloten steenen of metalen potten of bakken worden beivaard De bepaling geldt niet voor luoifars in onaangebroken kisten of vaten Art 23 Het is verboden buiten bewssrplaatgen met vergnnniog opgericht petroleum of andere licht ontvlambare oliêo in eene grootere hoercelheid dan van twee honderd liters in hetzelfde gebouw of op hetzelfde erf op te sisan of te bewaren Art 24 Onverminderd het bepaalde bg art 429 van het Wetboek van Strafrecht is het verboden vuurwerk af te itekeu of teertonnen te branden of binnen de aaneengobouwdo gedeelten der Gemeente vuurwapenen af te schieten tenzg met vergunning van den Burgemeester of op last van het beroegd gezag Art 25 Het is terboden op den openbaren weg o uur neder te leggen i vuar te dragen anders dan in overdekte potten of testen e vuur uit te storten in dsar of daarbg geplaatste asch mest of vuilnisbakken Art 26 Aan de vergunningen die krachtens debepalingen dezer Afdeeling worden verleend knnnen ter voorkoming van brandgevaar voorwaarden varbonden worden De houden der vergunningen lijn zoo tg er gebruik van maken verplicht lUe voorwaarden stiptelqk te vervullen Art 27 Bij besloten water moeten de bewoners of gebruikers van paiiden staande en gelegeo aan de grachten en andere wateren en aan straten of wegen daaraan greuzende vóór den avond van dea dag waarop dit door Borgemeester en Wethouden zat lijn bevolen voor en achter kanne panden doen maken en vervolgens openhouden eene bgt ter grootte van een vierkanten Meter Gelgke verplichting rust op de schippers of gezagvoerden wier vaartnigen zich iu de aaneeogebouwde gedeelten der Gemeente bevinden of aan erne der kaden tga vastgemeerd Art 28 Voor zoover hierin niet is voorzien bij de Wet van 28 Hei 1869 Staatsblad No 97 he Koninklijk besluit van 24 September 1889 StU No 154 en het Kon besluit van 23 Angurios 1870 Stbl No 155 moeten minsiei eens in het jaar alle fabriekea of werkplaatsen waar vuurjwordt gebuikt van wege Borgemeestera en Wethouden worden geÏEspecteerd Gelqk ondenoek wordt tusschen den eenten December en den laatsten Maart in aUe andere wooohuizeo en gebouwen gedaan Van de berinding wordt aan Burgemeester en Wethouden achrifteliik bericht gegeven Art 29 De vergunmng volgens Artt 3 4 S en 9 vereischt is ook noodig voor bet doen voortdnren van hetgeen reeds bestaat Zj moet binnen drie maanden na het ia werking treden deser Vmordenin tqo gevraagd en vsrkregen Art 30 Onverminderd de uitvoering dener Verordening bij de Wet aan Burgemeesteren Wethouden opgvdragen worden met de torg voor ds nakoming der vorenstaande voorschriften belast de Opperbnndmeester sgne Adjuncten en de Brandsieestars slsmede de Gemeente Bouwmeester en de ambteaaim of de beambten van Politie i voorts al de toodanige daartoe bg het Wetboek van StrafTordering bevoegd verklaard Tet venekering van de nakoming dier voorsdiriftaft voor too ver lij niet betrekkelijk zijn tot handelingm op de openbare wegen straten en pleinen wordt aan hen aHen de last ventrekt om met da deskundigen en werkUedea vrier bijstand tg noodig oordeeleu de woningen andere gebouwen en erven der iogezetenea ook huns ondanks ten alle tijde binneu te treden onder inachtnemiug der bepalingen van Artikel 1 der Wet van SI Augustus 18SS SatUMai no 83 Art 31 Hij wiens woning ander gebouw of erf met of tegen tijuen wil door hen die in het voorgaand arti el tijn genoemd is binnengetreden is verplicht hun alle aanwgziog te doen of te laten doen die zg binnen de grenzen hunner bevoegdheid van hem verlangen Hoofdstuk n SepaUHfa oiUreiit iet Permtetl Vj it JBrmiwttr Art 32 Het beheer over alles wat de Brandweer en gewone dienstregeling bij deselte aangaat wordt uitgeoefend door een Opperbrandmeester door Burgemeester en Wethouders te benoemen behoudens het voeren vsn opperbevel san den Burgemeester en het houden van toetiobt aan Burgemeester en Wethouden o dragen bg de Wet vaa 29 Juni 1851 SlaatiUad No 85 Art 33 De Opperbrandmeester wordt bijgestaan door twee Adjuncten mede door Borgemroator en Wethouders te benoemen Bij afwezigheid of ontstentenis wordi hjj vervangen door den oudsten in leeftijd Art 34 Bij iedere brandspuit lijn m dienst Een Brandmeester Vier Ondorbrandmeesters Tachtig Spuitgasten waaronder twe knapen Bij afwerijtheid of ontstentenis vsn den Brandmeester wordt hij vervangen door den Onderbraudmeester den esraten in rang Bg den redding of slangenwagen tgn in dienst JSen chef en scht manscbappen Art 36 De Opperbrandmeester doet aan Burgemeester en Wethouden alle zoodanige voontellen omtrent het personal materieel en de dienst hg de Brandweer als hi noodig oordeelt Hij ontvangt alle berichten van de Brandmeesten aangaande het gedrag der Onderbrandmeesten ea Spuitgasten too bij brand als bij andera dienstverrichtingen en zendt die aan Bnrmeester en Wetbouden Binnen vier en twintig uren na iedenn brand lendt hij aan Burgemeester en Wethonden een aauwkeurig verslag van het gedrag en het aan eii