Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1889

door den Majoor Commandant eenige prezen waren uitgeloofd heeft de Ie prijs gewonnen Sergt D i Starreveld fte prijs Sergt Majoor W K Schuling 3e prijs Sergt W Roepers 4e prgs Sergt M O Begeer 6e prgs Th Jansen en 6e prijs Sergt TIMMk an de drie eerste prijswinners nog een gratifioatie werd uitgereikt wegens het geregeld bijwonen der theoriën Onder leiding van dr J Herman de Ridder predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Boskoop had aldaar eergisteren avond eene bijeenkomst plaatstot oprichting ren eene afdeeüng van den Nederlandschen Protestantenbond Nadat 38 personen alslid ingeschreven waren werd een voorloopig bestnurgekozen bestaande uit de heeren J H de Ridder C Dauwsnijder P O van Nes K van Nes Pz enC van Nes Dz In de zitting der Tweede Kamer van heden is door den heer Seyffardt het voorstel ingediend tot tijdelijke versterking der nationale militie verlenging militiedionst 3 jaar Tegenover de hh Kerkwijk en Norman heeft de minister Hartsen volgehouden dat de diplomatieke vertegenwoordiging in Perzié onnoodig was Bij het voortgezet debat over de arbeidswet bestreed de minister van Justitie alle amendementen op art 1 der Wet Men leest in de vondpotl Heden morgen werd een buitengewone ministerraad gehouden vermoedelijk naar aanleiding van het bezoek door de ministers van binnenlandsche en van buitenlandsche zaken en van justitie Zaterdag II aan Z M den Koning gebracht Waarschijnlijk lean dus nog deze week de bgeenroeplng van de StateuGene raal in vereenigde zitting warden tegemoet gezien waarin zij zullen te beslissen hebben over de vraag of de Koning buiten staat is de regeering waar te nemen Wordt die vraag toestemmend beantwoord dan treedt onmiddellgk na de afkondiging van dat besluit de Rs d van State op om het koninklijk gezag waar te nemen Binnen ééne maand daarna moet door dat hooge college ten ontwerp van wet tot benoeming van een Regent worden ingediend Het schijnt in de bedoeling te liggen die indiening zoolang inogelgk uit te stellen en daarna de behandeling van dat onderwerp eveneens ten einde zoodoende de moeielijkheid ontgaan wien tot Regent of Regentes te benoemen Feitelijk zal dus waarschijnlijk de geheele Raad van State gedurende een vrij langen tijd het koninklijk gezag waarnemen tenzij Z M binnen kort mocht kamen te overlijden Naar men aan de Ilaarl CL meldt hebben de Ned ger doleerenden nu reeds meer dan ƒ 50 000 proceskosten te betalen zonder dat ie een enkel proces door do rechters te hunnen gunste werd uitspraak gedaan Met zekerheid knn de Haagsche correspondent der Zwplh Ct mededeelen dat de Regeering reeds haar voorbereidende maatregelen genomen heeft om zoodra de adviezen der Staten zullen zijn ingekomen het ontwerp met de nieuwe tabel in den kortst mogelijken tijd bij de Tweede Kamer aanhangig te kunnen maken De groote vraag is alleen of er zelfs in de Tweede Kamer een meerderheid voor te vinden zal zijn Willens en wetens heeft de Regeering zich zooveel geleerd en zooveel gevoeld heeft als een gewoon mensch in zeven of acht jaar Clara was geraakt Zij wist dat Pulsifer op du Barry zinspeelde toon hij van zeven of acht jaar sprak evenwel wilde zij het niet toonen hoewel het voor iemand van haar karakter moeielijk te verbergen was Ik ben blijde dat de Sphinx toch nog een soort van uitlegging geeft als is die ook belachelijk In welk opzicht belachelijk In de bewering dat Castleton ieder ander zou overtreffen Denkt gij dat dan niet Neen Zeg mij eens openhartig stelt gg Castleton niet boven al de jongelu die gg kent op cn na En als dat zoo was zeide zij uitdagend Dan hebt gij t bijna aan het rechte einde Laat dien énen varen en gij hebt gelijk Dank ü Zij begon toornig te zien En gij wilt het toch niet doen Waarlijk mijnheer Pulsifer ik begrijp U niet zeide zij op hoogen toon Niets is zoo schoon als de waarheid Wat bedoelt gij mijnheer Ik bedoel dit juffrouw Digby Gij i ordt medegesleept begoooheld mag ik wel zeggen door een onwaardig voorwerp Uw geluk staat op hot punt van schipbreuk te lijden totaal schipbreuk Laat u intgds waarschuwen tTordt vervolgd Na de aanstelling van den tweeden gymnastiekonderwjzer dachten wj dat het onderwgs in dit Vak naar aller genoegen was geregeld Dit Bch nt althans wat de meisjes betreft niet zoo te zgn Waaraan dit ligt knnnen wg Datanrlök niet beoordeelen maar het komt ons Toor dat het gymnastiekonderwgs op de lagere school volgens de tegenwoordige opvatting vanzelf zich moet beperken tot bewegingen binnenshuis die lU onderheid voor meisjes öf te vermoeiend of weinig amusant z n Voor jonge kinderen zonden bewegingsspelen liefst in de open lucht onder leiding der onderwgzers en onderwyzeressen dunkt onat meer gewenscht z n dan eigenlgk gezegde leaMn in de gymnastiek Wg meenen te weten dat tegenwoordig reeds vele onderwgzers dien weg opgaan die veel meer strookt met den aard en de behoeften van het kind Indien de bedoeling is meer tgd beschikbaar te kragen voor dergelgke vrge lichaamsbeweging zonder toestellen en werktuigen dan hebben wij er vrede mede en houden het er voor dat zelfs de oudere meisjes met pleizier zullen meedoen indien de leiding met tact geschiedt Gymnastiekonderw B aan kinderen is niet zonder gevaar men leze daarover het artikel van Prof Gnye in het Ned Tjjdschr voor geneeskunde waarop wg reeds in ons nummer van Zaterdag de aandacht vestigden binnenla nd GOUDA 26 Maart 1889 Door den Minister Mackay is namens de Regeering aan deTweedeKamermededeelinggedaandat naar hare overtuiging iioh thans het ge al voordoet voorzien bij artikel 38 der Grondwet namelijk dat Zijne Majesteit de Koning buiten staat is de regeering waar te nemen en dat zij van hare bevinding kennis heeft gegeven aan den Raad van State Hare Majesteit de Koningin zal mitsdien spoedig als Regentes optreden In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 13 leden werd bijgewoond afwezig waren de hh Prince vafl Iterson Lotsy en IJssel de Schepper word door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten hadden goedgekeurd hetraadsbesluit van 20 Februari tot aanvaarding derschenking van den heer G J Steens Zijnen bg beschikking van den Minister van Binneniandsche Zaken het bedrag voor de vergoeding van 30 pCt van Rijkswege in de kosten van het LagerOnderwijs in deze gemeente over 1 SST was vastgesteld op 15311 98 3o Gedeputeerde Staten de ontvangst hadden bericht van de hun in afschrift medegedeelde nieuwe Verordering op de Brandweer Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Door den Voorzitter werd vervolgens medegedeeld dat van de geldleening groot ƒ 125000 waartoe de Raad het vorig jaar besloot tot nog toe slechts ƒ 100 000 was opgenomen Daar er thans echter weer werd geslingerd werd op eene wijze die juist niet een van de aangenaamste was maar waarin hij zich zoo goed mogelijk schikte daar er toch niet aan te verhelpen was Hij was van alle betrekkingen van alle gemeenschap met de wereld losgescheurd Buiten het schip schoen alles hem een ledige ruimte toe En door belang te stellen in hetgeen onmiddelijk om hem heen was het schip de bemanning de passagiers en het element waarop zij voortdreven sJfieen hij te vergeten dat ooit iets anders zgne belangstelling gewekt had XXXIX Twee of drie weken nadat de Scotia was uitgezeild ontmoette Pulsifer Clara Digby toen hij een huis uitging waar zij juist binnenkwam Deze twee vonden het oltijd aangenaam elkander te ontmoeten want de opmerkingen van den zaakwaarnemer waren nieuw en onderhoudend en Clara s antwoorden geestig en pikant Bij deze gelegenheid scheen Pulsifer niet gestemd teNgja m volgens gewoonte een praa e te maken met zijne Aevallige vijandin zooals hij haar noemde nHeerlijKjveêr was alles wat hij zeide terwijl hij de stoep afging iiBijzonder mooi Zeg mij eens mijnheer Pulsifer wat mijnheer Castleton bewogen hoeft om zoo overhaast naar Europa te vertrekken gebrek aan geld was ontstaan in de kas van den gemeente ontvanger was het noodig de resteerende ƒ 26000 ook op te nemen De Commissionnsirs in effecten alhier waren door B en W uitgenoodigd daarop in te schrgven waarna de volgende inschrijvingen waren ontvangen 6000 a 100 0 23000 a lOOVs o 26000 a IOOV4 ƒ 4000 i lOl s 9000 a 101 i o ƒ 12000 a lOlVj o 6000 a lOlVs 26000 a 102 isVoAan de hoogste inschrijvers was daarop de leening gegund zijnde de firma Wed Knox en Dortland Deze mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving De volgende stukken kwamen bij den Raad in Een voorstel van hh Regenten van het Weesen jElemoTOeniershuis tot wijziging der begrooting dienst 1888 Ter visie Een voorstel van het Burgerlijk Armbestuur tot wijziging der begrooting dienst 1889 Wordt dadelijk in behandeling genomen en goedgekeurd 3 De rekening der Commissie van toezicht overhet stedelijk Museum van Oudheden Ter visie 4 Verschillende verslagen over 1888 van Collegies en Besturen Worden gesteld in handen van B en W om te dienen bij de samenstelling van het gemeente verslag 5 Een voorstel van B en W tot wijzigingder Geraeentebegrooting dienst 1888 Ter visie 6 Eene missive van de Commissie over deBank van Leening berichtende dat de heer C C H l rinoe aan de beurt van de aftreding is Ter visie en benoeming in de volgende vergadering De raad besluit tot wijziging der begrooting van het BurgerlijkArmbestuur dienst 1888 instelling van een College van Curatoren bijhet op te richten Gymnasium Tot Curatoren worden daarop benoemd de hh J W Haverkamp Begemann Mr A A van Bergen IJzendoorn Mr J H van Mierop Dr F H ö van Iterson en Mr D N Brouwer In de gisteren alhier gehouden vergadering van de Goudsche ïfaierleiding Maat9chappi is op verzoek op de meest eervolje wijze ontslag verleend aan den heer J H Beolfing als Directeur okler dankbetuiging voor de vele diensten aan de Maatschappij bewezen en in zijne plaats met algemeene stemmen als Directeur benoemd da heer D C W van der Laar thans waarnemend Directeur Nadat over het afgeloopen jaar verslag was uitgebracht en rekening en verantwoording gedaan werd het dividend aan de aandeelhouders vastgesteld op 5 pot De heer G Straver werd als Commissaris herbenoemd Bij de in dezen afgeloopen winter gehouden vrijwillige schietoefeningen met het ilobertgeweer van wege het Kader der dd Schutterij waarvoor Waarom denkt gij dat hij overhaast is gegaan Ik heb hem gesproken eer ik de stad uitging twee dagen voor dat hij uitzeilde en hij heeft er mij niets van gezegd Daar hebben wij het weer Vrouwenlogica Neem uwe stellingen te zamen en zeg mg wat bewijst dat hij overhaast is heengegaan Omdat ik denk antwoordde Clara met uitdagende koelheid dat hij het mij wel gezegd zou hebben als hij het geweten had Ei zoo Als dat het geval is mag ik weloppasr sen Dan heb ik een compagnon wiens betrekkift tot eene dame van dien aard is dat er niets vpn belang op ons bureau kan omgaan of z i weet er van Het verheugt mij dat gij het gevaar ontdekt hebt vooraf gewaarschuwd is vooraf gewapend Hebt gij niets meer te vragen II Wel zeker maar gij hebt mijne eerste vraag nog niet beantwoord Misschiet wos die wel wat onbescheiden Ik trek ze in Is het bestaanbaar met de gebruiken op uw bureau om mij te zeggen hoe lang mijnheer Castleton afwezig zal blijven Tusschen de zeven en acht jaar antwoordde Pulsifer ernstig Ik meen u eens te hebben hooren zeggen dat niets schooner is dan de waarheid zeide Clara hierop Dan zult gij de schoonheid van mijne opmerking waardeeren De tijd wordt berekend naar de gebeurtenissen aandoeningen ondervinding Castleton zal buiten s lands blijven tot hij zooveel gezien f elf iu een lastig parket gebracht want zonder eenig redelijk motief heeft zij aan de Eerste Kamer die haar met welwillendheid ontvangen heeft den oorlog verklaard en door het geheele land heeft zij haar tegenstander wakker gemaakt en tot verzet geprikkeld Wat haar bedoeling ksn geweest zijn eindigt de correspondent is een raadsel Indien het de bedoeling was geweest een botsing uU te lokken had niet anders geageerd kunnen worden Laatstleden Vrijdag stonden voor de rechtbank te Berlijn mej Henriette Keil en haar kok Belkner De heer Keil heeft namelijk aldaar eene restauratie waarin zijne vrouw het oppertoezicht over de keuken houdt en Belkner in dienst is als keukenchef Eenigen tijd geleden had mej Keil twist gekregen met een paar bedienden die tengevolge waren weggezonden en toen uit wraak bij de politie aangifte hadden gedaan dnt er in het etablissement dingen gebeurden die volgens de wet op vervalsching van eetwaren strafbaar zijn Er wenlen namelijk zeer veel kreeften verbruikt en dan werden de kreeftschalen die door de gasten waren uitgeplozen en ter zijde gelegd altoos verzameld fijngestampt opgekookt en werd dit kooksel een volgenden middag als kreefténsoep opgedischt In het verhoor verklaarde mej Keil dat dit nooit op haar bevel was gedaan Wel had zij op die manier kreefténsoep laten maken maar altoos van versche kreeftenschalen waaruit het vleesch was gebruikt voor salade majonaise enz Nu had zij dikwijls uren achtereen in een ander lokaal moeten blijven waar veel drukte was met de aflevering van koude spijzen en wat er inmiddels in de keuken gebeurde daarvoor moest zg dan op don keukenchef vertrouwen Uit het verhoor van het dienstpersoneel bleek echter dat het niet anders kon of zij moest van alles hebben geweten Een der bedienden verklaarde tevens op haar nadrukkelijk bevel de oude kreeftachslen tot het genoemde doel te hebben verzameld en gewasschen Een paar dienstboden en een vroegere kok verzekerden ook dat die soep werkelijk van oude schalen werd gemaakt Do verdediger trachtte aan te toonen dat het niet bewezen was of mej Keil daartoe order had gegeven en of de zyk ook wel viel in de termen der wet op de vervalsching van eetwaren Ten slotte echter word mej Keil veroordeeld tot 600 mark boete of 50 dagen gevangenisstraf en Belkner tot 100 boete of 10 dagen gevangenisstraf Te Utrecht stierf Zondag na een hingdurig Ijjden de oudhoogleoraar Franciseus Cornelus Donders Nog geen volle tien maanden nadat gansch Nederland en geheel de wetenschappelijke wereld den wakkeren geleerde bij gelegenheid van zijn zoventigsten verjaardag zoo vol geestdrift heeft toegejuicht roept de onverbiddelgke dood hem thans op Van de hem toegedachte rust beeft hij dus met mogen genieten Wie weten wil wat Nederland in het bijzonder en do wetenschap in het algemeen in Donders verliest sla het boek op dat juist dezer dagen verscheen en waarin gedrukt werd wnt de uitnemendste mannen op dien gedenkwaardigen 28 Mei van Donders hebben getuigd Moesten we het in enkele woorden samenvatten moesten we uit dien waren overvloed van bloemen er enkele lezen voor een krans op zijn graf we zouden zeggen Bonders was onze eerste geleerde een vaandeldrager der wetenschap een weldoener der menschheid hg was groot en goed En hadden wij een Pantheon gewijd aan de grootheid die de eeuwen trotseert Donders kreeg er eene plaats en zgn borstbeeld zou er komen staan naast Huggen Leeuwenhoek on Boerhaave Prof Place heeft indertijd in eene levensbeBchrgviug aldus de plaats aangewezen die Donders innam Als natuur en geneeskundige schier boven allen uitstekende hoeft hij 10 gelgk de grootste verdienste voor de praktijk Als éa der grondleggers van de hedendaagsohe oogheelkunde waarvoor in het midden dezer eeuw door do uitvinding van den oogspiegel door Helmholtz geheel nieuwe banen waren geopend heeft hij zich onverwelkelgke lauweren verworven die niemand hom betwist en door de stichting van het Nederlandsolie Gasthuis voor Ooglijders te Utrecht den dank verdiend van tijdgenoot en nageslacht Maar daarenboven is hg een baanbreker op het gebied der biologische wetenschappijon en behoort hg tot die steeds kleine groep van leading vwn wier geestesrichting op de ontwikkeling der wetenschap van bepalonden invloed is Als leeraar l eeft hij meer dan 40 jaren geschitterd door zijno onvergelijkelijke gaven jnar op jnar nieuwe geslachten van studenten door zijn bezielend woord in geestdrift doen ontbranden en leerlingen uit alle beschaafde natiën dor wereld zich om zgn persoon zien scharen En Moleschott da Romeinsche senator en hoogleeraar getuigde vnn den gids der lichtstralen op zinnelijk en zedelgk gebied gelqk hg zijn vriend Donders noemde Hg is door de harmonie zijner krachten en talenten van temperament éi karakter van wil en invloed van kunst en wetenschap eene schoone persoonlgkheid een kunstwerk geworden En het is en blijft waar s menscheu schoonste kunstwerk is de mensch HeU is t beschoren het goede en schoone te minnen den schat van waarheid dien do measch door wereldmeting voor het meuschdom vergaart door eigen onderzoek te vermeerderen de kwaal en kwelling die zijne lotgenooten in do gebreken van hun edelst raeetwerktuig is opgelegd te verminderen Hij heeft zich meester gemaakt van de lichtstralen om zé in moeielijke gevallen langs goeden weg in t oog te leiden Hem bloeit eene schaar van jongeren die zijn medewerkers geworden zijn en volgens den onverhiddelijkon loop der natuur de taak zullen genieten het zaad te plegen dat hg zoo rijkelijk heeft uitgestrooid de vruchten te plukken waarvan hij gverig en rusteloos ook als rustend hoogleeraar de rijping kweekend zal gadeslaan die vruchten waaraan men hem zal erkennen ook wanneer hij eenmaal het zg verre af zo zelf niet meer kan oogsten Zelf niet meer oogsten den sikkel er bij neerleggen ook de krachtige grijsaard dacht daar nog allerminst aan Wel placht hij te klagen over het afnemen van de werkkracht t Is nu al jaren geledeo dat wij hem hoorden zeggen Als men tegen do zeventig loopt dan heeft men zijn mooie dagen lel beaux jour van de dames gehad Tant de fatigues et si pen de travail ja ja de vermoeienissen sUan niet meer iu evenredi heid tot den volbrachten arbeid Maar een man als Donders stelde zichzelf ookbuitengewoon hooge eischen Menig jongmenschzou teruggrdeinsd zijn voor de dagtaalc die Donderszich toen nog oplegde HandeltMad Hamburger bladen berichten dat de bekendehandelaar iu dieren en eigenaar van een dierentuin de heer Hagenbeck met de stoomboot Ophelio viaLonden twee honderd en achtien reuzenslangen inallerhande grootte uit Indie heeft ontvangen Dezedieren werden uitsluitend voor Hogenbock in Indiégevangen en zijn met de Ëngelsche stoombot CUg of Chio over Calcutta op 8 Maart jl te Londenaangekomen Hier was de beer Hagenbeck in persoon aanwezig om de kostbare bezending dierenvoor verder vervoer per Ophelia te verpakken wijl I hg in Maart van het vorige jaar eeae aanzienlijke bezending slangen op dec overtocht van Londen I naar Hamburg hoeft verloren tengevolge van deheerschcnde koodei de waarde der toen doodgevroren slangen bedroeg 16000 Mark Het transportslangen van dit jaar vertegenwoordigd een waardevan ongeveer 26000 Mark wijl de grootste exemplaren 2000 Mark per stuk waard zgn De heerHagenbeck verwacht de volgende maanden nogzeer aanzienlijke verzamelingen diereu uit alle oordon der wereld zjjn plan is om de te Hamburgvertoevende vreemdelingen bij gelegenheid van doNijverheidstentoonstelling aldaar eene menagerie tetoonen zooals zg wel nergens gemakkelijk weerbgeengebracht zal kun nen worden Boiteolandsch Overzicht Tegenover het Boulangisme zullen de Fransche republikeinen nu het ïutoinisme in de schaal werpen Of het helpen zal moet nog blijken maar zeker is het dat de Boulangisten volstrekt niet gediend zijn met terugkeer van den heer Antoine die overal als een nationale held wordt gevierd en zich reeds door zgn rede te Pargs als een heftigen tegenstander van het door Boulanger vertegenwoordigde cesarisme heeft doen kennen Reeds in deze week zal de heer Antoine zgn anti Boulangistische reis door Frankrijk beginnen en wel te H vre waar hg op uitnoodiging van den burgemeester en de radicale partijleiders als spreker zal optreden Dat den protostman dan een even feestelijke ontvangst zal worden bereid als te Parijs spreekt vanzelf Intusschen zit generaal Boulanger ook niet stil Na het bezoek aan Tours komt nu Versailles aan de beurt Den 7en April zid daar een groot Boulangistisch feest worden gehouden wnarbg de hoofdschotel zal zijn een rede van den generaal over het eeuwfeest der republiek en de wijze waarop dit moet gevierd worden In de Kamer werd eergisteren tot den Minister van Marine Krantz een interpellatie gericht over het vergaan van een torpedo bg Havre de tweede in korten tijd Zoodra die booten zich op oenigszins ruwe zee bewegen slaan zij om en zinken nis bnksteenen De Ministor zeide dat hij de torpedobooton die nog niet gezonken waren zou lalen veranderen Ter verontschuldiging van den vroegeren Minister van Marine onder wien do torpedo booten gebouwd waren merkte de Minister Krantz op dat iedereen wel eens een misgreep kon doen en de Kamer dat niet zoo streng moest opvatten En dat deed de Kamer ook niet want zg nam de eenvoudige orde van den dag aan De Volkszeitung heeft nog niets gehoord van de beslissing der commissie voor de socislistenwet Een aanvraag bij den Minister van Binnenlandsche Zaken Herrfurth gaf niets het antwoord luidde dat de beslissing berustte bij de commissie en de Minister daarop niet mocht vooruitloopen Intusschen wordt bevestigd dat bij den Bondsraad een wetsontwerp is ingediend waarvan de strekking is om door wijziging van het strafwetboek en de drukperswet tot de opheffing van de bestaande socislistenwet te kunnen overgaan De straffen tot dusver slechts op sociaal democratische vergrijpen bepaald worden uitgebreid tot alle aanvallen op den bestaanden moatschappelijken toestand de monarchie en den eigendom Zij die wegens dergelijke vergrijpen eenmaal gerechtelijk zijn veroordeeld kunnen voor eenige jaren verbannen worden Het uitgeven van dagbladen die eenmaal zijn veroordeeld kan voorgoed worden verboden Chamberlain moet te Birmingham hebben verzekerd dat de Regeering van plan is in den loop van de zitting van 1890 een einde te maken aan de lersche agrarische quaestie zij zou den verkoop van al het land en verplichte verdeeling daarvan omvatten Te Pest wordt t t rustiger ten gevolge van de strenge proclamatis van den Minister van Onderfvijs waardoor de studenten aanmerkelijk kalmer zijn geworden Wegens de jongste ongeregeldheden zijn 16 studenten tot gevangenisstraf veroordeeld De gewezen koning van Servië heeft alvorens Woenen te verlaten een uitvoerig onderhoud gehad met den correspondent van de Tmes aldaar Milan bevestigde dat de overwinning der radicalen in Servië een der hoofdredenen zijner aftreding was De koning kon met hen niet overweg en had geen vertrouwen üt de nieuwe grondwet welke zij hem opdrongen Bovendien was Milan overtuigd dat hij niet geschikt was om als constitutioneel vorst te regeeren De terugkeer der koningin zou zijns inziens tot burgeroorlog leiden maar de regent Ristics zal dit wel verhinderen omdat hij zeer goed weet dat Nathalie terstond na haar terugkomst zal beginnen te intrigeeren ten einde den regent het voetje te lichten Ten slotte verzekerde Milan dat hij geen schulden heeft en dat Serrie ondanks zijn aftreding steeds verplicht is dezelfde vriendschappelijke staatkunde jegens OostenrijkHongarije voort te zetten INGEZONDEN Zondagavond jl keerde een milicien van Schoonhoven waarheen bij permissie had gehad naar zijn garnizoen Gouda terug en nam te Haastrecht bij vergissing de tram naar Oudowater Toen hij aan de Goejanverwelle sluis gekomen zijne vergissing bemerkte stapte hij uit en wilde te voet naar Gouda teruggaan Eenige honderde meters aan deze zijde van genoemde sluis liggen de tramrails op den dgk de helling van dien dijk is daar erg steil en de IJsel zeer diep terwijl langs de kruin van den dijk aan de rivierzijde een paar ijzerdraden gespannen zijn leuningen of hekken zijn er niet Het wai zeer duister en heeft bedoelde persoon vermoedelijk daardoor zijne richting genomen op het licht voor de tram op den dijk gesteld zonder te letten op de kronkeling van died dijk met het noodlottig gevolg dan ook dat hij waarschijnlijk tegen het ijzerdraad geloopen en gestruikeld is en dientengevolge van den dijk in de rivier is gestort Eep paar jonge lieden die hij kort te voren naar den weg had gevraagd hebben op het hulp geroep getracht hem te redden maar zulks was ten gevolge do duisternis en den stellen oever cnmogelijk Hij is dan ook verdronken Nu moet mou weten dat Goejanverwelle behoort onder de gemeente Hekendorp er is aldaar een veldwachter gestationeerd aan wien van het voorgevallene het was omstreeks 9 uur s avonds onmiddelijk werd kennis gegeven Do plaats echter waar de persoon te water was geraakt ± 300 Meter van Goejanverwelle behoort onder de gemeente Reeuwijk en in deze omstaudigheid vond de bedoelde veldwachter aanleiding om geen pogingen te éoen naar den drenkeling te dreggen zoomin dadelijk na het voorval als in den volgenden ochtend Zijn gestel zoo verklaarde hg was niet geschikt om s avonds op den dgk te gaan dreggen Hij was borstig s Maandags s middags omstreeks 11 s T was er nog geene poging gedaan om het lijk te vinden Toen eindelijk gaf do veldwachter vergunning de dreggen te gebruiken en werd het lijk dan ook terstond opgehaald Met de mededeeling van het vorenstaande wensch ik te ooustateeren it 0 I