Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1889

188p Donderdag 28 Maart N 3876 GÜUDSCHE Waterleiding Maatschappij H H AANDEELHOUDER lworden bericht dat tegen intrekking van Cdupon en extra dividend bewgs No 5 dezelTe Tan af 1 APRIL e k betaalbaar zgn gestcfld met 50 ten kantore der Heeren M J OGIËR Cohp te Gouda en HARTSINCK jDo te Amittrdam DE DIRECTIE QOUDSCHEi COURANT Nie mè en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mevrouw van RESTEREN Wachtelstraat VRAAGT tegen MEI eene DIEiXSTMEID GROOTË KEUZE TEICOT TAlUEfö v oor DA ES en M BISJES 2 mee De inzeadlDg van adTertentlön kan geschieden tot uur des namiddags van den dag der uitgave j Geheel nieuwe geïwes S IiEl K p arn BOSCHjBIE door tal van Geneeskundigen aanbevollli Zuiver uit HOP en MOUT gebro ven Nu is t er e eer tijd voor Wg noteeren hed4i KEULSCHE POTJES inhoud ruim 5 Kilo f MAINZER ZÜÜRkoOL ƒ Ingelegde SNIJBOONËK 1 PRINSESSEBOONEN ƒ Frankforter ZUURKOOL ƒ 1 Hollandache ƒ 0 70 ANDYVIE gesnedeu l PRIMA KWALITEIT J GERilIT8El GOUUAv 27 Maart 1889 Bij de gisteren houden verkiezing vooreen Lid van de Tweede Kampr in het district Dordrecht werden uitgebracht 2607 eldig e stemmen Gekozen werd de heer U van Gign liberaal met 1402 stemmen lledenmorpen ten 8 ure ongereer i een omatigo brand uitgebroken in het huis K 203ff aan den Bloekerssingel bewoond door den heef A H Spruyt die weldra zoo toenam dat do bovenkamers spoedig fceheci waren uitgebrand terwijl daarbij helaas ook een mensnhenleven valt te betreuren De vrouw des huizes die gisteren bevnllen was lag te lied in een alcoof en was bezig den jonggeborene te helpen toen zy daar het vrij duister was de baker nep om haar b j te lichten Deze kwam met het licht en naderde daarmede te dicht bij de gordijnen zoodat deze vlam vatten De heer Hedenmorgen is de milicien die Zondagavond is 8 die op de voorkamer was werd geroepen kwam I verdronken op plechtige wijze mot militaire hounoars onmiddellijk en hielp zijn vrouw uit de alooof ter aarde besteld De M j C O van Kesteren was Da vluraraon verspreidden zioh in oen oogwenk I rtaarbij tegenwoordig De Kap der Infanterie L F zoodat het geraden was zoo spoedig mogolijk het l eij ls hield bq de geopende groeve een hartelijke Langfdurigf Maag en Darmkatarrh zoo ook verslgming der verteringsorganen en de zoo talrgke neven en gevolgziekten als gebrek aan eetlust en slaap vuile tong kramp drukking pgn en zwaarheidsgevoel in den omtrekder maag ookin londerlgf duizeling hoofdpgn opgeblazenheiii opstooten braken breken van t water slgm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maagboesten zennwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid leveusmoedigbeid enz al deze ziekten zelfs de langdurigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J F POFP s eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J 1 F POPP te Heide Holst verzendt prospectui en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct De OÜD CARTHAGENA s Bergplanten Olie Dit uitmuntend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen te vroegtijdige grgsheid Prgs per flacon met gebruiksaanwgzing 60 ct Hoolddepót te Delft bg A BREETVELT Az en verder verkrggbaar bg Wed Bosmail Oonila iVVed N Sundtrs Leiden A Prlne Zcentiuizon W Ligt helm Voorburg Wed G Wilhelmus Woi rd A Bo Berkel 1 Dat hier zeer zeker geen ongeluk zon zyn gebeurd vanneer op de bedoelde gevaarl ke plaats een hek langs den dyk had gestaan Het is onbegrypelijk en onverantwoordelijk dat zulks niet het geval is 2 Dat was bg lantaarnlicht dadelgk gedregd en de bekende knnstbewnrking toegepastjop dendzenkeling mogeljjk de levensgeesten bg ezen nogopgewekt hadden kunnen worden in den ij lag sterke 3 üat het 15 uren te water laten drenkeling terwgl men de plaats waar als het ware met den vinger kon aanwijze afkeuring verdient un een gestreng onderzoek i sraisoht Met de plaatsing van het bovenstaande puit U Mgcheer de Redacteur zeer verplichten uwei dienstw K PETROLEUM NOTEERI EM van de Makelaars Cantzlaar Schalkwek te Ro erdaQi De markt was heden vast i St I IjOoo Tankfust ƒ 8 Vap ƒ 7 80 a ƒ 7 75 Maart levering y 7 7 Apnl levering ƒ 7 65 September i ctober N venjb t en December levering ƒ 8 I BEURSBEMICHT ilaart 0 I AMSÏEKDA IJj jl ka Per Tékyr f Aand Ned bank 8 hooger Eussische algemeen williger met veel handel Zw N flauw Burgerljjjk e Stand GEBOREN 32 Mwrt Njcltie onderg A Soet en E Sjnit 33 Hfciidnkus GgsbeKas otiders S den Hollander en Ë blHokenet n 34 PietW ouders A P den Hertog en J Buitelaar Jacoba Johanna ouders W van der Horst eo H de Jong 25 Cornelin Johanna ouders i de Mul en J C Nifuwland Pieteri JacobuB ouders O A an der Want en M Amssz 26 Gerardns VVilheliDUS Henri oudera P P Soos en A P van Straatcn 0 BELEDEN 24 Maart W A koppens d M W Pinkse ed K van der Great Cl j F Onin 6 ra 26 1 Jaspers 77 j P de Mol 2 j 6 m 26 T den Kiet 82 j Zevenhuizen GEHOREN Cornells onders C van den Dool en J M Overnhet OVERLEDEN D Bontenbal 1 j APVËRTËNTIËK Op den 30 Maart hopen onze geliefde Ouders Behuwd en Grootouders C KBOOK EN M TAN DER VAAKT hunne 35 JARIGE ISCHTVEJt HEIflGINO te herdenken Uit aller naam G KROOK Gouda 26 Maart 1889 Bevallen van een Zoon A P SOOS TAN StBAATEN Oouda 26 Maart 1889 Jongen Voorspoedig bevallen yan een flinken M C SPRUIJT T D Torren Gouda 26 Maart 1889 De Heer en Mevrouw fËMMINCK Heulb betuigen hun hartelijken dank voor de vele blgken van belangstelling ontvangen bij het overlflden van hunne Behuwd znster en Zuster Mevrouw dbn BEER POORT TGABL Heuib Gouda 26 Maart 1889 0 nk i Sndpersdruk van A BHINKMAN St Zo i Heden behaagde het den Almachtige oijze geliefde Moeder en Behuwdmoeder MARIA WILHELMINA PINKSE Weduwe van NicoLAAs TAN Dia OusT na een kortstondig dochgeduldig Igden geheel overgegeven aan ZgnenH wil tfldig Toorïiep Tan de H H Öaoramenten in den oadenmm Tan ruim 61 jar n tot zich te nemen a j f M H 1n dbh GEEST j Religieuse I J W TAN DïB GEEST C J VAN Der geest H Qf DONGELMANS t I ivAN DER GriïST A Ob fGEfllMAN W M TAN mIg Gouda 24 Maart 1889 i Allen die iets te vorderen tj bbeo van M verschuldigd ziji i b nalatenschap win den Heer fiEUlHAMbuS I ÓOB mM in leven Gezagvoerder van het e i Barks9hip Noach VI worden velrzoiiht dSaartjuf opgaveiifif betaling te doen vlór 5 f PKIL 1889 tenlintore van den Notaiïs H toC NENpAAiL tq fiouda j J 1 e ondergeteekende ia v E È HU IS u nwr de OSTHAVEN Wijk B No 75 J W TÜIJVENBURG t CommüaarU van Politie Tegen AUGUSTUS uiterlgk 1 NOVEMBER wordt op een der beate standen te Gouda TB H IÜR oi TE KOOP gevraagd een goed onderhouden HEESENHÜIS mt TUIN bevattende ZES if AMBRS ZOLDER en KELDER voorzien van GAS en WATERLEIDING en verdere GEMAKKEN Zich te adresseeren Pr onder letters H S H aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Fabriek van PARAPLUIES enz GOUDA St Anthoniestraat G 138 Eijnaarts Canevascini Heden ONTVANGEN eene prachtige collectie FABASOLS ENCAS alsook diverse WANDELSTOKKEN tevens voorradig een groote keuze Heeren Dames en Kinderparapluies PREraE AANDEELEN HET WITTE KRUIS gegarandeerd door een bij de NederlnndscliD Biiiik te Amsterdam gedeponeerd Waarborgfonds TAARLIJKS 3 TREKKINGKN met prijz jn van ƒ Ü00 000 ƒ 100 000 ƒ 50 000 ƒ 35 000 enz Uc minste prijs waarmede eon Premie aandeel uitloten Ilioet is 14 en klimt d Be op tot ƒ 25 Eerstvolgende trekkmg dezur in elk opzicht solide on geivaarborgile Premie aandeolen op 1 APRIL a 8 met de HOOFDPRIJS van f 50 000 enz Ori ilieele loten zy beurskoers thans ƒ 13 75 verkrijgbaar bij JOHANNES KRAMER Co Commissionnnirs in Wissel en EfFücfen JJJM hoek V j mdmn IB 17 te Amsterdam De uitgave deMr Courant geschiedt dagelgki met nit onderigg Tan Zon en Feestdagen De prgs peri iie maanden is 1 25 franco per post l Tp Bij deze Conront behoort een Bijvoeirsel BINNENLAND Afzo iderIgke NolfUiers VIJF CBNT 1N vertrek to verlaton Terstond bracht genoemdeheer zijne echtgenootc en de kleine naar beneden en met behulp vau kiptoin Cheriex die hot buis daar I naast bewoont naar hut naburig huis van denheer C Koiijman waar kraamvrouw on kind oenveilig toevluchtsoord vonden Intusschen was de baker nog op het brandende bovenhuis gebleven Zoodra zij zag dat hare me i vrouw geholpen werd was zij naar haar eigen bed i geenan om nog een on ander in te pakken doch vrij spoedig schijnt zij door den rook bevangen te zijn Althan toen men later na de ruiten stuk geslagen te hebben binnenkwam was zij zoo goed als FEVILLETOM UIT VERRE GEWESTEN Naar iet Saffekci XXXIX Cl De oude zaakwaarnemer liep snol de stoep af en vernijderde zich bij zichzelf inorapelonde Dat is van t hart Maar het zal hoegenaamd geen goed doen liira was in woede ontstoken De onboschaamdheid van dien man wasonverdrngelijk Zij wenschte een broeder te hebbon om zulke belcodigingen te wreken Den volgenden koer toen zij Pulsifer ontmoette drn iido zij liet hoofd voor hem om De zaakwaarnemer had gelijk Wat hij gezegd had dood hoegenaamd geen goed liet verstrekte JInr i Digby des te meer in haar gevoelen Ik zog niet dat zij de tegenwoordigheid van een edel karnktor niet miste van iemand dio voor haar altijd dezelfde welmeeneiide bolnngelooze vriend was Maar als dit zoo was is t omdat de schoone sekse nooit gaarne van oen bewonderaar afstand doet mnar zich gewetenlooé meester maakt van allen die haar hulde willen bewijzen Du Bany ging voort met Jlara het hof to maken gestikt Wel waren de Levimgdesten nog niet geheel geweken maar weggedrag en in oen naburig huis onder dak gebracht blies ij weldra den laatsten adem uit De naam van de ongehikkige vrouw die op zoo droevige wijze haar nde vond is Mej Schaap Kort na haar overlijden ia ij naar het Gasthuis getransporteerd Dat mevrouw S in hare omstandigheden ten gevolge van den schrik in oen treurige positie verkeert laat zieh denken De schade ia aanzienlijkl doch alles was geassureerd De brandweer waBspoedig aanwezig De spuit der militairen heeft let eerst water gegeven finder hen die een loffelijl vermelding verdienen behoort de korporaal tamboer Stilting die zioh flink gedroeg De verschillende autoriteiteri waren spoedig op het tooneel van hel onHril aanwezig behalve de Commiaearis van Politie dif niet tegenwoordig was en dank zij de goede maafaqfelen beeft de brand geen venlere uitbreiding gekregen Was het iu het iiaalitél§k uur geschied de gevolgen waren niet te vot j ewee t toespraak waarbij hq o a deed uitkomen hoe de overledene liet slaohtoifer was geworden van trouwe plichtsbetrachting daar zijn eerste zorg was geweest om op zijn tgd in de kazerne tersg te zijn en liever te voet op een donkeren hem onbekenden dijk huiswaarts toog dan met do tram terug te gaan wgl h j dan te la t zgn zou gekomen In de zitting der Rotterdamscho Arr Rechtbank van gisteren word ten tien ure aangevangen met de behandeling der Moord te Stolwgk Drie personen Louis van Bergen van der Grgp oud 39 jaar koopman zich noemende Kuhn Jan maar hij was te vooraichtig om overhaast te werk te gaan want hoe begoocheld ook was Clara Digby i t door een covp te overwinnen Dikwijls bekroop hem de lust om te zinspelen op den tijd toen hij te Scotenskopft afscheid van haar nam maar hij bewaarde dit hulpmiddel liever voor eone gelegenheid die meer geschikt was om er effect mee te maken Zijn voornemen was om de zaak met allen enist te behandelen en te gelegener tijd te verklaren dat van zijne jongensjaren af toen hij zich in ballingschap begaf tflt op dit oogonblik zijn hart haar geheel had toebehoord Eone opmerking van Clara op zekeren dag deed hem van plan veranderen Zij dreef den spot met eene wanhopige liefde tusschen tnee zoor jonge lieden niet meer dan kinderen zonder te bedeuken dat dit veel overeenkomst had met het oude geval tusschen hen Du Barry stemde met haar in De Duitschers zoide hij ónoemeu dit kalverenliofdo Ik heb er by mij zelf dikwijls om gelachen ging hij op den onverscliilligston toon voort ds ik aan raljiio poging tot pathetisch afscheid nemen dacht toen ik als knaap ü vaarwel kwam zeggen voordat ik onder zeil ging Gij zult het zeker wel vergeten hebben Maar mij zal het altijd in geheugen blijven ik kroeg zoo flink don bons Gij zoudt het nu niet beter kunnen doen en du Barry lachte hartelijk Dit lieviel Cllara volstrekt met want ij had dit klèino voorval in haar hart bewaard als eeii van die ADVBRTBNTIEN worden geplaatst Tan 15 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Boveadien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Leblie oud 33 jaar zeeman en Leonard Qnik oud 43 jaar arbeider allen zonder vaste woonplaats stonden terecht beklaagd van op 6 December 1888 in de gemeente tolwijk te samen en in vereeniging na vooraf zulks met elkander te hebben afgesproken en daartoe het plan te hebben beraamd lo Opzettelijk Sijgjo van Vliet weduwe van Klaas Donkersloot oud 63 jaren van het loven te hebhen beroofd door na zich gezamenlijk mot dat doel ten hare huizo te hebben begeven en de deur van binnen te hebben toegegrendcld haar aan te grijpeli en te smoren tengevolge waarvan genoemde vrouw door verstikking is gestorven 2o Ka dien moord te hebben gepleegd om den diefstal gemakkelijk te maken onmiddelijk daarop cenig zilvei eld en centen alsmede ebn zilveren doosje aan genoemde Sijgje van Vliet toebehoorende te hebben weggenomen met het oogmerk om zioh een on ander wederrechtelijk toe te eigenen De rechtbank was samengesteld uit Mr Ph A J Botuiu preaidani Mn Th i Hoppe en G Polak Daniels rechters Mr J Ph Castendijk officier van Justitie Mr B J A Sterck griffier en Mr J H Üiterwijk toegevoegd verdediger 32 getuigen moesten in deze zaak gehoord worden De twee eerste bekl bekenden eenigon tijd voor de moord met don 3n bekl afspraak te hebben gemaakt Sijgjo van Vliet te vermoorden Na 1 December werd de zaak te Schoonhoven opnieuw besproken en op 6 December hut logement van Leendertse aan de Gorcumsche straatweg verlaten met bestemming naar het huisje van Sijgje van Vliet Nadat zij daar aangekomen waren nam ieder op een stool plaats en nadat men do kolfio gebruikt had welke daar gewoonlijk tegen betaling gennttigd werd en de Ie bekl betaalde stoud de 3e bekl van zijn stool op greep Sijgjo bij de keel en smoorde haar Terwijl dit voorviel grendelde de 2e bekl de deur en haaldf de Ie liekl uit de zak van Sijgje schatten die jonge dames heilig zijn en daar mocht niet mee gespot worden Zij gevoelde zich verplicht er om te lachen maar zij gaf geen antwoord en zag gedurende het overige van hot onderhoud zeer ernstig Toen du Barry vertrokken was kwelde zij zichzelf met het denkbeeld dat hem eigenlijk niets aan haar gelegen w is LX Oinstreoks hot midden van Januari nas het huis in straat 39 tusschen Madison en de vijfde Avenue voltooid Eonigo weken vroeger was Mevrouw Holt bezig geweest met het uitkiezen van menbelen porselein aardewerk en dergelijke Nio tegoustaande de vele jaren van afzondering en armoede ging haar die taak vluï van de hand Het was een aangenaam gezicht haar in het z iart maar mot den moesten smaak gekleed van winkel tét winkel te zieu gaan om hare genoeglijke t iak te verrichten Zij ontmoette verscheidene van hare vroegere bekenden die niet traag waren om haar m h var verbeterden toestand te herkennen Zij had de kennis met twoe of drie v m hare intiemste schoolvriendinnen reeds hoïnieuwd on toen haar huis gemeubileerd was en zij or haar intrek in genomen had wjs zij verbaasd over het groot aantal kaartjes d it op hare tafel lag