Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1889

Tot dien atand behooren de beklaagden dia Uerer langs den weg loopen te bedelen dan werken Geen enkele redea is er bekend waarom bekl dit alleenwonend armoedig bejaard vroawtje in wier woning zq teXb gastvrijheid genoten zoo in koelen bloede hebben vermoord Het ia een aangename plicht voor het O M uit naam der maatschappij uit naam der jastitie openlqk holde te brengen aan den get T Loeve arbeider te Berken door wiens energie de bedrijvers van dit gruwel k feit zoo ipoedig mogelijk zqn gearresteerd Halde ook aan den brigadier der rykaveldwacht Didier voor zijne bemoeiingen in deze In den breede gaat het O M de afgelegde verklaringen der getuigen na waaruit alleszins het bewijs wordt geleverd dat de beklaagden met opzet Sijgjevan Vliet van het leven hebben beroofd Ten aanzien van lederen bekl toont het O M dit aan ten opzichte van beide eersten zoowel uit hunne bekentenis alsten opzichte van alle uit versohiUende gezegden doorhen aan getuigen gedaan waaruit bleek dat binnenkort hun toestand zou verbeteren Mocht al nietbewezen zqn wat precies ieders aandeel in de tenlaste gelegde feiten was geweest vast stond dat zijmet hun drieën in de woning waren geweest terwyl art 47 wetboek van strafrecht strafbaar stelt zoowel daders als mededaders Alleen zou vrijspraak moeten volgen wegens den ten laste gelegde diefstal van het doosje die niet rechtens vaststond Thans wat de straf aangaat De antecedenten van Van der Grijp zijn aUertreurigst tal van veroordeelingen heeft hij ten zijnen laste Mochten de beide anderen al geen vonnissen hebben gehad hunne moraliteit staat even laag zoo niet lager dan die van Van der Grijp Het is dan ook gebiedend noodzakelijk de plattelandsbewoners tegen dit gespuis te beschermen en het O M kon in deze niet anders doen daar geen enkele verzachtende omstandigheid aanwezig was dan de zwaarste straf te vorderen die tegen het misdrijf wordt bedreigd Het vorderde verooreeeling van de 3 beklaagden tot levenslange gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr J H liiterwijk is daarop aan het woord Het gebeurt maar zelden zegt pleiter dat hij do taak van het openbaar ministerie benijdt en de plaats van verdediger met die van aanklager zou willen verwisselen want hoe verheven de taak ook is om de maatschappelijke orde te handhaven de verbrekers dier orde of de overtreders der wet op te sporen en te vervolgen schooner toch acht hij de roeping van den verdediger Maar in eene zaak als die welke thans aan het oordeel der rechtbank wordt onderworpen en waar het een misdrqf geldt zóó laag too verachtelijk zóó menschonteerend als dat waarvoor deze beklaagden thans terechtstaan daar ia de taak van het openbaar ministerie benijdenswaardiger dan die van den verdediger Toch zou pleiter aan zijne verplichting als toegevoegd verdediger meenen te kort te doen wanneer hij niet datgene trachtte op te sporen en aan te voeren wat aan deze diep gezonken menschen nog ten goede komen kan Daartoe overgaaade brengt hy vooraf zijne bedenkingen in het midden tegen do wijze waarop de dagvaarding is geredigeerd daar in het eerste gedeelte daarvan hetzelfde feit do moord als zelfstandig misdrijf wordt ten laste gelogd en in het van een geestelijke hoorde spreken vertrok hij den mond tot een schamperen glimlach In de dagen van armoede onthield de weduwe Holt zich van alle vermaningen Maar nu hun lot verbeterd was en rijkdom hun toevloeide kon zij niet langer uitstellen wat haar een gebiedende plicht toescheen Op zekeren vond toen zij bij elkander zaten bracht zij derhalve dat onderwerp op het tapijt William zijt gij niet voornemens ooit weer naar de kerk te gaan Op deze vraag ontroerde Holt Hij bespeurde dat zijne moeder besloten had over I oen onderwerp te spreken waarvan hij gehoopt had dat voor altijd gezwegen zou worden In t eerst antwoordde hij niet maar daar zij blijkbaar een antwooad verwachtte zeide hij op zachten toon Waarom vraagt ge mij dat Omdat ik het u vragen moet William t Ia voor mij een bron van groot verdriet dat gij zooveel minachting voor heilige zaken aan den dag legt Ik minacht geene zaken die ik als heilig beschouw maar ik verfoei priesterliat en alle andere schijnheiligheid En zijt gij niet voornemens ooit weer naar de kerk te gaan Nooit weer Mevrouw Holt stond op en wilde de kamer uitgaan Zij wist bijna niet wat zij deed Dat gestrenge ernstige Nooit vreêr klonk haar als een tweede gedaelt als Tenwarsnde omstandigheid van den diefstal dienst doet Wat vooreerst het in de tweede plaats te laste gelegde feit den diefstal betreft met uitzondering van de genoemde verzwarende omstandigheid en van diefstal van het rilveren doosje meent pleiter dat de schuld van den eersten en tweeden beklaagde daaraan bewezen is doch dat er voor de schuld van den derden beklaagde geen schijn of schaduw van bewys is geleverd Wat het hoofdfeit den te laste gelegden moord betreft te dien aanzien acht pleiter de schuld van den derden beklaagde niet bewezen en stelt tegenover bet ongeloofelijke en onwaarschgnIjjke van diens verhaal de vraag of het physiek onmogelgk is dat de zaak zich heeft toegedragen zooals door den derden beklaagde wordt voorgesteld Wanneer die vraag hetgeen pleiter meent met neen moet beantwoord worden dan bestaat er in dat opzicht een dubinm n geldt dus de regel in dubio pro reo Van elders ook wordt het bewqs der schold van den derden beklaagde niet geleverd Niemand beeft hem ter plaatse van het misdrqf gezien De verklaringen zijner medebeklaagden kunnen niet in aanmerking komen en zijne uitlatingen tegenover derden dat hjj van den weg afwilde dat hg geld hebben moest en dergelyke zijn algemeene uitdrukkingen en betreffen geen bepaald feit allerminst den moord op Sygje van Vliet Ten opzichte van den eeraten en tweedeq beklaagde meent pleiter dat vooral na hunne meer omstandige bekentenis ter terechtzitting er meer licht in deze treurige zaak is gekomen en het bewijs gemakkelijk geworden is van de schuld van den eersten beklaagde als dader en van den tweeden beklaagde als medeplichtige niet aan moord maar aau doodslag daar ten aanzien van de te laste gelegde voorbedachte rade de bekentenis dier beklaagden geheel op zich zelve staat en ran elders door niets bewezen wordt Op grond van een en ander concludeert pleiter dat de rechtbank den derden beklaagde zal moeten vrijspreken wegens gebrek aan bewijs en den eersten en tweedon beklaagde hoogstens veroordeelen kan wegens doodslag den eersten als dader en den tweeden als medeplichtige en verder deze beiden wegens diefstal van eeuig geld door twee vereenigde personen Mbcht do rechtbank venwei anders oordeelen en de schuld der beide eerste beklaagden of misschien ook van den derden beklaagde aan den hun te last gelegden moord bewezen achten dan zoo eindigt pleiter zal zeker eene zware straf o er hen worden uitgesproken maar zoo voegt hij er bij laat rechters die straf dan niet te zwaar zijn niet gelijk aan de door het openbaar ministerie gerequireerde Bedenkt dat deze diep gezonken menschen mogelijk nog voor verbetering vatbaar zijn wilt hun wat schrikkelijkur wezen zou dan doodstraf het uitzicht op vrigheid niet voor immer ontnemen maar hun de gelegenheid laten om na een tijd van boetedoening als verbeterde menschen in het maatschappelqk leren terug te keeren De rechtbank bepaalde do uitspraak in deze zaak op Dinsdag 9 April e k Staten Generaal Tweede Kamer Zitting van Woensdag 27 Maart De behandeling van art 1 der arbeidswet is afgeloopen De minister bleef volbarden bij zijn nherroepelyk vonnis in de ooren als een vonnis over haar kind t Was het eerste harde woord dat hij ooit tot haar gesproken had Onder al hunne moeilijkheden en bezwaren had hij in weerwil van zyn heftig ontembaar karakter en uitbarstingen van drift nooit een enkel woord met zooveel klem uitgesproken Zy gevoelde dat zij het niet verdragen kon en wilde zooals ik gezegd heb nauwlijks wetende wat zij deed de kamer uitgaan Zy bereikte slechts de deur Daartegen leunende gaf zij hare droefheid lucht op hartstochtelijke wijze in tranen en snikken en zenuwachtig geween Holt stond op en stapte het kleine vertrek op en neer De uitdrukking van zijn gelaat was hard hard als steen Al op en neer liep hy en zijn blik was bijna duivelachtig Plotseling veranderde die Hij trad op zijne moeder toe en legde zijn hand op haar arm Moeder ik zal er heen gaan Zij scheen hem niet te hooren Droefheid had haar overatelpt Moeder herhaalde hij hoort gij my niet Ik zeg u dat ik gaan zal Zij acheen een weinig bedaarder maar blijkbaar was zy voor t oogenblik nog niet in staat antwoord te geven Moeder riep Holt uit om GodswU hond op Spreek tegen mij Waarom zegt gij om Godswil William ala gij houding tegenover het amendement Schimmelpen ninek die meer dan welwillend was Wsarsohgnlijk was dit on o partggenooten eene kleine satia factie te pien en daarna tegenover deze met des te meer kracht het huisarbeid amendement der Commissie te kunnen bestredenDe verdediging hiervan trouwens waartoe de heer Schaepman nogmaals overging was al zeer zwak tegenover de krachtige argumenten der heeren Heldt en Kerdqk en van den Minister Het was toch onmiskenbaar dat dit amendement groote misbruiken zou uitlokken en den fabrieksarbeid van kinderen in den vorm van huisindustrie in nog schadelijker vorm zou doen herleven Daartegen had de heer Schaepman eigenlijk niets te zeggen dan de verwijzing naar de toekomst als die misbruiken zonden komen zou het tyd genoeg zijn daartegen te waken Tegen zulk een opvattingvan de taak des wetgevers kwam de Minister met klem op en hij mocht de voldoening smaken zulk eeo reactie tegen de wet van 1874 waarvan het vooruitzicht den heer Heldt zoo mistroostig stemde te keeren Nadat het debat was gesloten ging men tot stemming over en wol met dezen uitslag dat verworpen werden 1 Het amendement der heeren Kerdijk en Zaayer tot het verbieden van den veldarbeid met 68 tegen 27 stemmen 2 Het eerste amendement van den heerSmidt tot vrijlating van den veldarbeid na het twaalfde jaar met 52 tegen 41 atemmen en 3 Het amendement der commissie van rapporteurs tot vrijlating van kuitinduitrie met 64 tegen 39 stemmen Daarentegen werden aangenomen 1 Hot amendement van den heer Schimmel penninck tot vrijlatiug van den geheelen veldarbeid met 58 tegen 35 stemmen en 2 het tweede amendement van den heer Sraidt tot vrijlating van den veenarbeid met 66 tegen 33 stemmen Daarna werd het eerste artikel der wet goedgekeurd Art 2 verklaart wat fabrieken en werkplaatsen zijn een bepalinit die noodig ia omdat aommige artikelen die niet alle n toopaaaelijk zijn op den in art bedoelden arbeid wanneer die in fabriek of werkplaats geschiedt De voornaamste beteekenis van het artikel zit hierin dat het open ruimte ook onder die benaming begrijpt als daar een industrie wordt uitgeoefend Het artikel werd aangenomen met eenige wijziging en met een toevoeging van de rapporteurs om keukens en dergelijke inrichtingen uit te sluiten Art 3 bevat het verbod van kinderarbeid Hierop is ill behsndeling een amendement van de heeren Kerdijk en Zaaijer om den leeftijd beneden welken arbeid verboden is tot 13 jaar te verhoogen doch voor J2jarigeH vrijstelling toe te laten in zekere bedrijven mits zij 2 uren daags onderwijs genieten Verder een amendement door leden ven de drie partijen Fabius Kolkman en Veegens geteekend om het verbo l mede van toepassing te verklaren op kinderen die tusschen l September en 31 Maart den 12jarigen leeftijd bereiken tot het einde van dat tijdrak Beide amendementen hebben de onmiskenbare bedoeling schoolbezoek te bevorderen Deze strekking wekt steeds min of meer den argwaan van de rechterzijde daar zij veronderstelt toch aan geen God gelooft P vroeg zij voor t eerst tegen heip opziende l Niemand kan zeggen dat ik san geen God geloof Hebt gij mij niet hooren zeggen dat ik naar de kerk zal gaan Neen neen Hebt ge mij dat gezegd Ja Meteen ging hy de deur uit om een einde aan het tooneel te maken Hy nam zijne gewone hulpmiddel te baat om zijn gemoed tot bedaren te brengen nl een wandeling Ik zou wel naar de hel willen gaan om haar het geringste verdriet te besparen tnorapelde hij tusschen de tanden waarom dan niet naar de kerk Ik heb wel ia waar gezworen het niet te doen maar ik zal mijn eed breken als ik haar daarvoor rust kan geven Toen hü dien avond omstreeks tien ure te huis kwam was hij in zijne gewone stemming en begroette zijne moeder als naar gewoonte Abel waar gaat gij dea Zondaga naar toe Bedoelt gij naar welke godsdienstoefening Ja Altijd naar dezelfde Ik heb den naam vergeten Naar de Methodistenkerk in atraat Hoe laat begint die Dea morgens half tien des namiddags half drie ff ordt vervolgd dat hiermede de bevordering van het openbaar onderwija wordt beoogd schoon toch zekor alle schooionderwijs even welkom is aau de voorstellers Het eerste amendement werd namens de voorstellers verde Ugd door den heer Kerdijk waaraah de heer Sanders later zijne adhaesie schonk de heeren Travaglino en Hinzen bestreden bet daar zij liever de ambachtsjongens op hun IZe jaar aau t werk willen zetten Heden voortzetting waarbij h er Heldt aanhet woord is Nog is aan den heer Schaepman verlof verleend om op nader te bepalen dag eenige vragen te richten aan de ministers van Koloniën en van Waterstaat aangaande de stoomvaartverbindingen tusschen Nederland en Ned Indië De heer W E Willink Ke en is gedagvaard heden voor de Kamer van Instructie in het gebouw der Hoagsche Sechtbank te verschijnen om te worden gehoord over het volgende in de dagvaarding gestelde feit dat hij in 1889 te s Gravenhage den minister van Koloniën bedreigd heeft H K H prinses Wilhelmina van het leven te berooven doorVn het begin van Januari 1881 in het kabinet van genoemden Minister dreigend de woorden te uiten dat voor iedere traan die zijn vrouw geweend had een droppel bloeds zou moeten vloeien en dat hij zich zelf recht zou verschaffen door Nederland te treffen in hetgeen het t dierbaarst is en door op 21 Januari 1889 tot genoemden Minister dreigend de woorden te uiten dat hy zich zoude wreken het prinsesje zoudedoodefi en dan zich zelven eennn kogel door hethoofd zoude jagen Buitenlandsch Overzicht In het Engelsche Lagerhuis zijn alweer de brieven van Pigott ter sprake gebrecht nu door sir Charles Bussell den verdediger van den heer Parnell bij het proces De aUomeg geHeral antwoordde zijn tegenpartij maar toen de heeren Harcoort en Morley daarvan weer gebruik wilden maken om opnieuw de lersche aangelegenheden ter sprake te brengen stelde de minister Smith voor het debat te sluiten hetgeen teratond door de meerderheid werd goedgekeurd Het Huis kon toen overgaan tol het voortzetten der behandeling van het regeeringsontwerp tot uitbreiding der vloot De liberale afgevaardigde Cremer verklaaiide zich tegen hot voornemen der regoeriog en stelde een amendement voor waarin dit voor overbodig wordt verklaard en op een internationale ontwapening aangedrongen wordt Een ander lid der oppositie de heer Beed betoogde dat het geheele plan ten uitvoer kon worden gebracht door eenvoudig de jaarlijksche begrooting roet 750 000 pd St te verhoogen IlTamona de regeering aprak de minister van finauciéu De heer Góschon stelde nogmaals in het licht dat een algemeene ontwapening van alle staten een droombeeld is waarmede geen praotisch ataataman kan rekenen Zoolang de stelling indien gij den vrede wilt bereid n ten oorlog overal nog geldt moet ook een machtig Engeland als de beste waarborg voor de toekomst worden beschouwd Tegenwoordig verkeert Engeland met alle landen op vriend chnppelyken voet doch deze toestand kan misschien verstoord worden en daarom achtte de heer Goschen het onverantwoordelijk indien Engeland de eenige lier groote mogendheden was die iu dit opzicht achterbleef Naar uit Berlyn gemeld wordt zal de Bondsraad het ontwerp tot aanvulling van het strafwetboek met het oog op de socialistenwet onveranderd naar den Rijksdag zenden Men betwijfelt echter of het hier de gunst der meerderheid zal verwerven Van het Centrum verwacht men geen medewerking en de beslissing berust dus bij de nationaal liberalen eH deze schijnen ook niets te willen weten van het atrafbaar atellen van aanvallen op de ataateinrichting of de monarchie in zulke algemeene termen dat niemand atraka meer veilig zou zyn Bismarck gaf eergisteren oen parlementair diner waarop ook de Keizer verscheen Er waren veertig afgevaardigden genoodigd uit alle partijen met uitzondering natuurlijk van de vrijzinnige en de sociaaldemocratische Na afloop van het diner moest Biamarok zyn traditioneele lange pyp rooken en allen de Keizer zelfa niet uitgezonderd betuigden hun hulde aan den nationalen drank het bier De Keizer onderhield zich met iedereen even minzaam zooals de geijkte term luidt De Keizer waa oorspronkelijk niet genoodigd maar toen Bismarck den vorigen dag bij den Keizer was gaf deze zijn ingenomenheid te kennen met parlementaire diners waarop door Bismarck een invitatie volgde Keizerin Friodrioh schijnt geen lust meer te hebben zich te Berlijn te vestigen zij gaat half April met haar dochters van Kiel naar Homburg en is voornemens naar gameid wordt daar voorloopig twee jaar te bUjven In de Uongaarsohe Kamer ia art 25 der legerwet eindelijk aangenomen met 253 tegen 144 atemmen Al do amendemenian der oppositie werden verworpen De Griekacha Kamer heeft met 90 tegen 10 stemmen het voontel aangenomen 600 000 b te geven voor het bouwen van een paleis voor den Kroonprins dia zooals men weet gaat trouwen met da zuster van den Dnitschen Keizer Voor Prinses Alexandra die in t huwelijk treedt met den Grootvorst Paul werd een dotatie van 400 000 b uitgetrokken Onder de liberaal denkende bevolking in Oostenrijk en haar woordvoerster de vrijzinnige pers heeft de uitslag der jongste verkiezingen vsn leden voor den gemeenteraad te Weenen e n hoogst pijnlijken indruk gemaakt Welk een vernedering toch voor de banierdragers der moderne beschaving en ontwikkeling in de Habsburgsche monarchie om het bestuur hunnerhoofdstdad hetvroolijke vriendelijke lachende Weenen overgeleverd te zien aan het antisemitisme dit gedrochtel k verschijnsel en anachronisme van onze eeuw I De gemeenteraad van de Oostenrijksche lipofdstsd telt 120 leden door drie catagorién van kiezers verkozen ingedeeld naar gebing van hun belaatingopbrengat doch elke categorie door 40 leden vertegenwoordigd Ditmaal hebben de antisemieten in de derde klasse de volksklasse gezegevierd Er moesten 17 vertegenwoordigers dezer categorie aftreden 8 liberalen 7 democraten en twee anti mieten De liberalen verloren 2 zetels de democraten alle de hunne de antisemieten wannen de twee liberale en de 7 democratische zetels zoodat zij hun aantal tot 11 vermeerderd zien Van twee tot elf het zijn veelzeggende cyfers De strijd van beide kanten werd heftig gevoerd niettemin behaalden de vereenigde Christenen onder dezen naam die als hoon klinkt hadden de vijanden der vrijheid van godsdienst zich vereenigd oen schitterende zegepraal De democratie werd verpletterd door deze partij welke door een Fransch blad gestempeld wordt tot een mengsel van socialisme van clericaliame van tentoniame van voorstanders van het herstel dar gilden van beminnaars en bewonderaars der middeleeuwen jaacievalieri d indualrie van demagogen en priesters Een achilderachtiggezelschap niet waar welks profeten de Schoenerers en de Stockers zijn Voorwaar geen land behoeft Oostenrijk of Pruisen voor z antisemitisme te benijden evenmin als het op Engeland voor zijn Pigottisme of op Frankrijk voor zijn Boulangisme behoeft ijverzuchtig te zijn INGEZOHOEN Mgnkeer de Sedaeteur Naar aanleiding van een ingezonden stok van den Heer v K in uw blad van den 27 dezer vensoek ik 17 het volgende wel te wülen opnemen Met den inzender betreur ik zeer het gepasseerde Maar aan wie de schuld Luister Mijnheer de Beilactaur Toen P Verheij en C v d Vlist my met het gebeurde in kennis stelden was het zooals de inzender schrijft omstreeks 9 uur maar kwart vóór tien in den avond dus ongeveer drie kwartier nadat de milicien te water was geraakt Dit in de eerste plaats Nn ben ik om gezood heideredenen niet in staat s nachts alleen te gaan dreggen ik heb dan ook reeds om die reden mijn eervol ontslag aangevraagd on verkregen en verwees genoemde Verhey en v d Vlist dan ook naar Dokterom die in de onmiddelijke nabyheid van de plek dea ongeluka woont en bovendien bestuurslid van de gemeente Beeuwijk is op welks gebied het onheil voorviel Dat dit aanzoek by genoemd beatuuralid tot geen reaultaat leidde betreur ik niet minder dan dat de acht personen die op het hulpgeroep toesnelden don jongen man niet vermochten te redden Nog op eene andere grove onnauwkeurigheid moetik wyzen De inzender zegt Teen eindelijk Maandag half twaalf gaf do veldwachter vergunning de dreggen te gebruiken Dit is zeer onjuist reeds in den vroegen morgen van dien dag c a 6 uur heb ik an bedoeld raadslid te kennen gegeven dat de dreg berustende op het gemeentehuis te Hekendorp ter zijner beschikking stond Meer kon ik kwalijk doen daar ik in de gemeente Beeuwyk niets te zeggen heb Dank zeggende voor de plaatsing üw dienstw D DK VRIES Velilwachter te Hekendorp MARKTBERICHTEN Gouda 28 Maart 1889 Heden was de aanvoer van graneu maar matig doch voldoende voor de vnag Da stemming was flauw en vorige weukpryzec moeielijk te bedingen Wintergerat 26 a 30 cent Uger Tarwe Zeeuwsohe ƒ 7 40 a ƒ 7 70 Mindere Zeenwsche ƒ 6 80 a ƒ 7 10 Polder ƒ 6 20 a 6 45 Afwijkende ƒ 5 70 a ƒ 8 90 Koode ƒ 6 a 6 20 Angel 7 26 a 7 35 Rogge Zeeuwsche ƒ 5 70 a 6 Polder 4 75 a ƒ 5 26 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 4 45 4 4 76 Gerst Winter ƒ 4 10 a ƒ 4 60 Zomer ƒ 3 70 a ƒ 4 10 Chevalier 5 60 a 6 Haver per Heet 3 40 a f 4 per 100 küo 7 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 8 25 it ƒ 8 60 Buitenlandsche 6 a ƒ 6 60 Erwten Kookerwten 9 a ƒ 10 Nietkokende ƒ 7 a ƒ 7 30 Buitenlandsche p 80 kilo ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Boonen Bruine boonen IS a ƒ 15 Witte boonen 9 60 a f 12 Duiven boonen 7 25 a ƒ 7 76 Paardênboonen 5 90 a ƒ 6 40 Kanariezaad ƒ 8 a ƒ 8 75 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 5 66 a ƒ 5 76 Odessa f 6 90 a ƒ 7 10 Cinquantine 8 8 8 26 De veemarkt met goede aanvoer handel over t geheel zeer vlug vette varkens goede aanvoer handel vlug 23 a 26 et per half KGr varkens voor Londen tamelijk aanvoer handel vlug 20 a 21 et per half KGr magere varkens goede aanvoer handel vlug ƒ 1 a 1 40 per week vette schapen van weinig beteekenis Nuchtere kalveren overgroote aanvoer handel gewoon ƒ 2 60 a ƒ 5 Fokkalveren ƒ 7 a ƒ 14 Kaas Aangevoerd 3 partijen 2e qualiteit 17 a ƒ 20 Goeboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen DONDERDAG 28 MAART Hofatede en Land onder Waddinxveen ƒ 25500 kr A van Bergen Waddinxveen PETROLEUM INOTEERINGEN van de Makelaara Caotzlaar Schalkwyk te Rotterdam De markt waa heden vast Loco Tankfust ƒ 7 85 Geïmporteerd fust ƒ 7 85 Maartlevering ƒ 7 65 April Mei Juni Juli en Augustuslevering ƒ 7 75 September October Novemberen December levering ƒ 8 BEÜRSBEÏÏiCHTT AMSTERDAM 28 Maart Per Teleyraa Buitenlandsche meerendeels iets flauwer Portugal Vj hooger Zw Nooren rnim 1 lager Amerika vast tiurgerliike Stand GEBOHEN 26 Murt Fitter ooders j vis McnKh m J t Hart Cathtriiu F tiubelh oadert L id der Burght eD K Poorter Cornells Adriaaui M rie ouders A H Spmijt ea M C vaa der Torreo 27 S brand Hendiili ouden W Staring ea J Viiser OVERLEDEN St Maart P lao Hofvegeo 62 j J H Straxr 4 j J C nn Miaren 1 j 2 m N B Undaal 18 i 27 P A Verkerk IB d N van Utreebl 2 01 N Labeij buiirr tan P Schaap 68 J 11 al r A JaaseD 89 j G J P Hekken 17 d GEHUWD 27 Maart J C Bender n U O Tuinman ft as gqi C fliastg ADVERTENTIÊN n Oen 30 Maart hopen onze geliefde Onders WIJNAND NANNIÜS de BBÜIJN EN MARIA HOOGGEBOREN hunne 25 JABIGE JSCaXVEB MENIGING te herdenken Hunne dankbare Kinderen Oouda 28 Maart 1889 Heden overleed in het Diaconesaenhnis te Utrecht tot onze diepe droefheid onze geliefde Zuster en Behnwdzuster Mejuffrouw CORNELIA JOHANNA SNOR üit naam der Familie P W KAMPHDIJZEN Gouda 27 Maart 1889