Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1889

N Zaterdag 30 Maart 1889 van DANTZIG k van WIJDSTRAAT A 41 gZATEBDACf 30 MAABT GOUDSCHE GOURANT JSieuwS en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken des avonds fen 7 nre 1 3 OPENING GOEDKOOPSTE d Eeeren en Kinder KLEEDINGMAGAM Oe ituEondlng van advertentiSn kan gaacliieden tot édQ nor des aamiddaga van den dag der uitgave 1 Goedereu op maat worden onder ling van een liekwanieu Conpeur en zou rerbooglng wau prtj § binnen den kortst gpelijken tijd op ons atelier vervaardig d Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht ia voornemens op VRIJDAG den Sden APRIL 1889 bö ibzet en verhooging en op VRIJDAG den 12den APRIL daaraanvolgende bg afslag in perceeleo combinatiën en in massa telkens des morgens ten 10 ure ten huize van J ZÜIDERVLIET op het dorp te Stolwijk in het openbaar te veilen en te vefkoopen SE SAFITALE HOFSTEDE geteekend B Noa 8 en 8a aan de noordzgde van Bovenkerk alsmede diverse partyen WEI EKÏÏOOILAUD Bouw en Griendland en aanbehooren staande en gelegen onder de gemeente Stol xr iö i ter grootte van 15 hectaren 74 aren 48 centiaren en eenige partgen Hooi en Griendland gelegen onder de gemeente ter grootte van 7 hectaren 84 aren 76 centiaren alzoo te zamen 23 hectaren 59 aren 24 centiaren Deels verhuurd voor zeven jaren tegen 1100 per jaar en deels dadelijk te aanvaarden Inlichtingen en veilingboekjes te bekomen bfl de Notarissen SPRDIJÏ te Ouderkerk ajd IJsel en MAHLSTEDE voornoemd Goud Snelperadruk ran A HBINKMAN Se Zoox Q WESTHAVEN 161 aker te G © v MAGAZIJN i W 1 = I A 3Sr O S VIObL en VIOLOKCELSNAREN Werkplaats vooji Reparation van alle Instrumenten STEUHlJVe BIJ AUOSIIVEMEIVT Wegens sterfgeval is de BADINEICHTING deze week GÜSLOTEN Wed P VAK HOFWBGBN OpenTjare Verkooping De Notaris A KLUIT te Moordrecltt is voornemeas op i Woensdag den 3 April 1889 des morgens ten 11 uur te Moordrecht in het Logement chlt Posthüis bewoond door de Wed C DKN BRABER bg veiling verhooging en afslag te verkoopcn EN WINEEIH7IS met SCHUUR en ERF te Moordrecht in de kom van het dorp kadaster Sectie C No 787 groot 1 Are 71 Centiaren Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen op den 1 MEI 1889 De kooper heeft het recht den geheelen Winkelopstal met den voorraad Winkelwaren tegen taxatie over te nemen Het perceel is lederen werkdag te bezichtigen a Eeo ONDERWUZER beeft met April weder eenige uren be chikbaar voor bet geven van aan achterlijken Brieven motto Omdervus bg den Uitgever van dit blad Emser Pastillen Staats Contróle bil SLOTRNAKEa Co TE E7ÜB mimi een F2iVKiBiJÏCr vooreene flinke ZAAK op een der beste standen van Gouda Adres franco brieven met opgaaf van stand prjjs en grootte onder Letters A H aan het Bureau vau de Vlaardinger te Vlaardingen Er kan dirept een Patsoenlpe JOITaEIT geplaatst worden eenigszins met de BRUODBAKKERLJ bekend Adres bjj de Wedawe C VAN VLIET Turimarkt DE VOORHANDiEN Uitgave KOKSMA 0 dt tegen zeer lage prgzen uitverkocht bfl A BBli KMAl Lange Tiendeweg Open grïjs Haar meer H Ue nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parlumerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt het haar glansrjjk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bü J H C HUINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zoa en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fnmco por post 1 70 Alzoader ijke Nomuerar VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 29 Maart 1889 Voor eenigen t jd ia medegedeeld dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier zich in zake de tarieveu van ijl en vrachtgoed had gewend tot de Directie van den Ned Rijnapoarweg Alt gevolg der pogingen vao de Kamer kunnen wij thans tot ons genoegen mededeelen dat de genoemde Directie eene niet onbelangrijke conceaaie heeft verleend Sedert 15 Maart toch kunnen inhetijl en vrachtgoederenverkeer tuuchen Gouda en de overige binnenlandache tiationa dier Mastachappij zendingen beneden 4 KGr wolden aangenomen mits voor 60 KGr berekend wordende Dat dit een niet onbelangrijk voordoel ia moge uit één voorbeeld blijken 60 KGr wordt als mcht goed naar den Haag verzonden voor 30 et terwijl voor 80 KGr alt hestelgoed dsarhaan verzonden reeds 39 et betaald wordt Wij meenen dna dat de Goudachê hündel door dit besluit ten zeerste gebaat zal zijn en dat de Kamer van Koophandel eeu woord van lof voor hare actiriteit in dit opzicht verdient In de zitting der Tweede Kamer van heden werd discussie gevoerd over art 6 der arbeidswet regeling arbeidstijd venchillende amendementen werden voorgesteld De Commissie van rapporteurs stelde voor om voor jeugdige personen van 16 18 jaar den arbeidstijd niet te beperken De heer Fabius stelde voor om dispensaties door Ged Staten te doen verieanen De heer de üeer om den maximum werktijd van vrouwen en jeugdige personen te bepalen op 11 uur maar de regeling aanvang en einde over te lalwi aan fabrikanten de heer Heldt om voor kinderen van 13 14 jaar den maximum ar FEUILLETOK UIT VERRE GEWESTEN Naar hel B gel ck LXI nis er een goed predikant f Een beste Hij ontriet niemand en niets t is geen femelaar Wilt gij hem eens gaan hooren Ik denk het wel En Holt ging er heen Hij zag een klein man van middelbaren leeftijd die niets bijzondsii in zijn voorkomen had den kansel betreden Na de gebruikelijke plechtigheden waaraan Holt niet de minste aandacht wqdde gaf de predikant den tekst op Mattheus VII vers 20 Want aan hunne vruchten zult gij hen kennen Dit onderwerp had voor Holt juist iets aantrekkelijks De preek was kort en praktisch Ik zal er eenige uittreksels van geven Mijne vrienden sprak de predikant de raenschen zijn altijd geneigd om geloof en vormen als goode daden aan te merken Zooals ik u meer dan eens hob gezegd ligt er in geeu van beiden eenige deugd evenmin als vroomheid bestaat in enkel naar de kerk gaan Ik ken de verschillende beweegredenen niet die u heden hier doen samenkomen beidstijd op 9 uur te stdlcta Velen waren voor het amendement De Geer dat echter sterk bestreden werd door de bh Borgesius en KoéU De discuaiie liep niet af De Staahcowrani bent het aavolgende besluit De Baa l van Ministen uMngesteld uit de hoofden der ministerieele departeointen Van oordeel dat Zijne Miyèsteit de Koning buiten staat geraakt ia de regeering waar te nemen Gezien het ailvies van deS Kaad van State van den I7sten Maart 1889 Gelet op do artikelen 38 e 39 van de Grondwet Heeft goedgerondsu eb verstaan D Staton Oeoeraal in Vetaenigde Vergadering bijeen te roepen op Dinsdag den iden April 1889 des namiddacs t n tw ure met uituoadiüiug aan de ledeu der beide Kamen és x op dat tijdstip in de Vergaderzaal van de TweeJb Kamer der StatenGeneraal te vereenigen Afschrift van dil besluit zal wonlen gezonden aan de beide Kamers der Staten Generaal i Orimnluse ii Maart Up Naar wij vernemen zal het lieatuur van den Jlgmeenen NederUtndtchm Wulrgdtr ond op verzoek van Z Exc don minister van Oorlog weder zjjn tusschcnkomst rorleensn by hst oproepen van vrijwillige militairwielrijders De regeling zal nu een geheel definitief karakter dragen De voorwaarden waaronder de deelname zal geschieden zjjn in hoofdzaak geregeld en zullen met de oproeping opgenomen worden in bet eerstrolgimd nummer van bet Bondsorgaan dat in verband daarmede misschien eenige dagen na den In April zal moeten verschenen Gisteren werd te s Hertogenbosch door de arrondissementsreohtbabk uitspraak gedaan in de zaak van F V d B agent van poUtie Ie kl te s Bosch beschuldigd van op den 6den Maart l zijne huis maar de vraag is welke vruchten zult gü er in de dagen van de week van plukken Antwoordt mij daarop Van de Zondagen spreek ik niet Ik vraag u naar de zes dagen in de week en als die worden doorgebracht in gestadige zel uchtige bemoeiingen zonder eene enkele gedachte aan goeddoen te wijden zoudt gij denken dat het b dan iets baat of gij al op den Sabbath hier komt Ik betwijfel het Dat zou slechts uwe schijnheiligheid bewijzen Het zou zooveel als te kennen geven ik zal het goedmaken dat ik zes dagen den duivel dien door mijn Zondagschen rok eenige uren aan te trekken en Heere Heere te roepen Zie rondom u in de wereld en pas de woorden toc Aan hunne vruchten zult gij hen kennen vruchten die van dag tot dag en van jaar tot jijar geen enkelen goeden oogst opleveren Zoo gaat het veelal in de wereld Als iemand die jaren lang eelËtuchtig geleefd heeft zonder eene enkele edelmoedige opwelling maar altijd met hetzelfde doel voor oogen namelijk hoe den voordeeligsten koop te sluiten of bg eene ondernemina te winnen als zoo iemand zeg ik zijn einde voelt naderen wetende dat zijn kapitaal hem in de toekomende wereld van geen nut kan zijn dan wordt hg een philanthroop en geeft geld hier en geld daar en ziJn naam wonlt in de nieuwsbladen vermeld en gedenkteekens worden voor hem opgericht en hij daalt met groote eer ten grave ADVBBTBNTIBN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6 BOO TE LETTERS worden berekend naar pla itamimte Bovendien worden alle Advertentiea gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt vrouw zwaar lichamelijk letsel te hebben toegebracht door haar met een mes in de zgde te steken soodat zg zeer kort daarop aan de gevolgen is ovtrleden De rechtbank in aanmerking nemende het reeds sedert langen tgd zeer slechte gedrag dier vroav veroordeelde den beklaagde slechts tot eene gevangenisstraf van zes maanden ingaande op deu dag zijner inhechtenisneming Omtrent den l trechtschen jonkman die voorgaf ene erfenis van eenige millioeuen te ontvangen tehebben deelt het L D de volgende bijzonderheden mede Die vsehatrijka heer bestelde bij een bandehar in muziekiastrumenten twee piano s voor ƒ 1500 waarvan er ééne werd geleverd een bedden handelaar leverde hem voor een bedrag van f 200 een meubelmaker voor eene som van ƒ 800 terwijl l j dezen in bewerking was voor ƒ 2600 een tapijthandelaar had voor hem in bewerking voor 3000 iemand leende hem eerst ƒ 6000 daarna ƒ 4040 twee handdaars ia maw kveideii aef ƒ 300 waarvan de iéa de waarde terugkreejf Eene firma in boek plaat en kunstwerken vertrouwde hem voor ƒ 2300 Een schilder verkocht eene schilderij aan hent doch leverde ze gelukkig nog niet af daar er hier en daar nog iets aan afgemaakt moest worden Ijater als de heer in Leiden woonde had bü nog veel meer noodig Een kleermaker die hem de ooodige kostuums leverde had de behendigheid zijne leverantie weer in bezit te krijgen Mijnheer dineerde te s Hage voor f 10 daags zijne maandpasrden aldaar kostten hem 140 per maand waarvan hij voor ééae maand betaalde Eiken dag kwam een palfenier driemaal vragen of mijnheer ook uit rijden wilde Enkele brieven welke mijnheer ontving waren En wat zou onze Heer tot zulk een meosch zeggen HiJ zou zeggen Vriend gij had geen recht u al die rijkdommen te vergaderen Gij zijt nu zeventig jaar en gedurende de rijftig jaar dat gij ze hebt bijeengegaard hebt gij mijn werk veronachtzaamd hebt gij al die vijftig jaar veel kwaad gedaan en toegelaten en zijt op uw aanzienUjk vermogen troisch geworden ijdel eu zel uclftig en thans nu gij uw stervensuur voelt naderen tracht gij u zelf te verheerlijken door weg te geven wat u niet langer toebehoort O broeders stel uwe goede daden niet uit totdat de vrees voor het oordeel u dringt Laat uw dagelijkschen wandel overvloeien van goedheid en liefde to elkander Dan zullen wij een hemel op aarde hebben Jaag niet naar groote rijkdommen AU voorspoed uw deel is gaat dan goeddoende rond Door het persoonliik streven van ieder levend schepsel om goed te zgn en niet door preken moet de wereld hervormd worden Een groot leeraar of een groot redenaar of een groot zedepreker kan niet half zooveel goed doen als een oprecht diséipel van Christus die leeft overeenkomstig de beginselen van de wet der liefde Holt was zeer verwonderd toen hij bemerkte dat hij naar de preek had geluisterd en dat die reeds nit was Hij wachtte uit nieuwsgierigheid om den prsdi t