Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1889

lAHOIKOHEM OF DOOBaiTABEM 1887 1888 Stoombooten Zeilschepen Tonnenmaat 13 202 46 696 3 027 184 13 319 44 926 2 976 880 Behalve het reparatiewerk aan stoomgemalen zijn verschillende stoomketels de maohine en verdere toestellen voor een branderq twee bruggen eene pompinrichting voor de zèepziederq eene volledige machine met ketel voor een stoomboot afgeleverd Nagenoeg voltooid werd de inrichting eener glucosefabriek en gedeeltelijk die eener bierbrouwerij 45 Werklieden jongens medegerekend hadden geregeld gedurende 72 uren per week werk De Stearmekaarten abriek mocht zich in toenemenden bloei verheugen waarvan de uitkomsten aandeelhonders en werklieden zeer ten goede zullen komen De voorzorgskas in 1883 opgericht bedraagt thans reeds ruim 160000 Omtrent de kaarëenpMenfabriek valt niets bijzonders te vermelden Omtrent de ngarenfahrieken zijn ons geene medededingen toegezonden De hmüumdel verkeerde aanvsnkelqk in een ongunstigen toestand doch heeft zich veel verbeterd Er is kans ontstaan dat de schade in de hiatste jaren ie het houtvak geleden ten deele zal worden goed gemaakt De toestand der ioekdrukkery en binderij door stoom gedreven veranderde niet De loodmtjabriek werkte het geheele jaar goed door en de vraag naar loodwit was groot Men mag hieruit afleiden dat het HoUandsohe fabrikaat tegenover het goedkoopere Duitsohe de voorkeur blqft verdienen fabriek van kwuhnmeraatKaier leed minder t ongunstige weer dan te verwachten was in dit jaar geopende fabriek tan vruckten had aanvankelijk sucoes Van de eeepiiedery valt niels bijzonders te vei melden Zq blijft kUgen over de concurrentie van mindere soorten die door den ongunstigen finantieelen toestand koopers vinden Se Gondtcke mUerleidinfmaalickappy begon het jaar 1888 met 1262 abonnements contracten voor 1705 peroeelen en een opbrengst van ƒ 19245 07 en 96 meter contracten met 108 peiceelen voor een minimum bedrag van ƒ 2177 80 Op l Januari waren aangesloten 1412 abonne mentscontracten met 1939 peroeelen en een opbreftgst van 21533 07 en 106 meter contracten met 119 perceelen voor een minimum bedrag van ƒ 2369 Het getal abonnementen vermeerderde dus in 1888 met 160 met 234 perceelen en U metercontracten met 11 perceelen Voorts werd gecontracteerd voor 14 closets 3 baden 4 straatbesproeiars en een brandkraan Er werden naar de stad gepompt 220056 M water of per dag 603 M tegen 194434 en 633 M in 1887 Het waterverbruik per hoofd en per dag bedroeg 68 26 L en de bruto wateropbreugst 23575 06l i tegen 2U43 07 in 1887 Vergelqkend overzicht van de scheepvaart Wordt vemölgi Boitenlandsch Overzlckt Hen beweert te Weeneo dat de hertog van Nassau zich naar Luxemburg zal begeven om het regentschap over het groothertogdom te aanvaarden DeFiansche Kamer behandelde gisteren het voorstel betreffende de oprichting van een gedenkteeken der Fransche revolutie Na eene leer onstuimige beraadslaging werd dit voorstel met 249 tegen 231 stemmen van dringenden aard verklaaard maar tevens besloten niet tot de artikelagewqze behandeling over te gaan Na deze beslissing ontstond echter een heft debat over de geldigheid der stemming Ten slotte verklaarde de voorzitter dat een nieuwe stemming zou worden gehouden waarvan de uitslag was dat hot ontwerp werd aangenomen met 266 tegen 200 stemmen Uit goede bron wordt het bericht over oneenigheid in het kabinet tegengesproken De ministerraad is geenszins voornemens tot eene verdaging over te gaan van de wetgevende macht welke tot aan het einde van haar mandaat zal bqesnbiqven De regeering zal aan de Kamer en den Senaat verzoeken de Staatsbegrooting zoo spoedig mogelijk af te doen maar niet de quaestie van vertrouwen te stellen In Duitschland begroet men met vreugde de aanneming der bekende 26ste paragraaf der legerwet door de Hongaarsohe kamer geadresseerd aan jonlheer enz In het Kiemit um dm Dag van 28 November kwam van hem met die onderteekening eene doodad vertentie voor van zekere mevrouw ongetwqfeld degene aan ie hy tque millioenen verschuldigd is De handelaars hierboven genoemd zga allen te Leiden woonaohtig In een artikeltj e tot toelichting van een paar plaaQ es voorstellende hoe de Ciaar reist deelt do Amit Ct da volgende bijzonderheden mede over het bataljon Bussische spoorwegvrachters die voor de veiligheid moeten waken van den weg welken de trein waarin de keizer aller Bussen gezeten is volgt Om t gevaar dat Z M den heeraoher van t Knoeten Land loopt tot een minimum terug te brengen om alle helsche machine eigenaars verre te houden van den spoorweg is men overgegaan tot het oprichten van een bataljon spoorwegwachters niet behoorende tot de zachtaardige categorie waartoe onze wachters bnhooren doch doel uitmakende van de groote Russische militaire macht Jaar uit jaar in kampeeren deze arme soldatenspoorwegwachtors in t open veld s Winters kunnen zij zich tegen koude en sneeuwjacht beschutten in aarden hutten welke op ongeveer 10 mijlen van elkander aan ds Iqn zijn gebouwd Elke hut huisvest in den regel 24 man is met planken bevloerd bedekt met zoden en turf en heeft houten ramen een soort Drentsche hut zoo plotseling in een Bussische steppe overgeplaatst In een afzonderlek gedeelte vindt men de keuken met een vuurhaard die in de woonkamer is vervangen door kleine kacheltjes Wanneer echter de sneeuw de deur barricadeert of regens welke wekenlang duren den omtrek urenver in een moeras doen verkeeren verliest hot leven daar vrij wat van hot aantrokkeIqke Geen wonder dat de arme soldaat dan wel eens begint te mopperen en slechts met weerzin zgn plichten vervult s Zomers daarentegen ais de hutten worden verlaten en de tenten betrokken heeft het ruwe soldatenleven voor velen weer het eigenaardig schilderachtige dat steeds aantrekt Staten Oeneraal Tweede Kamck Zitting van I onderdag 28 Maart Het debat over art 3 dat arbeid van kinderen beneden de 12 jaar verbiedt had voornamelijk betrekking op de twee amendementen waarvan wij gisteren melding maakten Se heeren Kerdqk en Zaager wilden den leeftijd tot 13 jaar verhoogen terwgl de heeren Fabius c s alleen eene speling van enkele maanden verlangden teu einde het schoolonderwgs niet midden in een cursus te doen eindigen De heer Heldt ondersteuitae het eerste amendement doch alleen omdat iiij er aan wanhoopte meer te verkrijgen liever zag h 14 jaar als grens aangenomen Hij zag daarin geen bezwaar noch voor den werkgever noch voor den arbeider Bg de enquête was van beide zgden den wensch tot uitbreiding van den leeftgd vernomen De heer Donner lieton middellijk daarop een anderen toon hoorsn Hg voerde de werkmansgezinnen ten tooneele die na een 10 jarig huwelijk met zes kinderen gezegend z n en het kwartje van den oudsten niet kunnen missen Hg vreesde ongelijken kant te zien als hij voorbijging maar er was in zijn voorkomen niets te bespeuren dat verwaandheid of zelfgenoegzaamheid aanduidde Holt was in züne verwachting teleurgesteld Hij had er op gerekend iets in het gelaat van den predikant te ontdekken dat in sti jjd zou zgn met hetgeen hg gezegd had ja misschien geheel daarmede in tegenspraak Hg liep langzaam naar huis met zgne lange armen op den rug Den volgenden Zondag ging hij denzeliden predikant wéér hooren LXII De lezer moet in z ne verbeelding een jaar overspringen Wq zuUen een kort verslag geven van de gebeurtenissen die in den loop van dat jaar hebben plaats gehad Virginia Eandall huwde met Charley Graves weinige weken na de beruchte partij bij mevrouw Enoc Foote en na van het gewone huwelijksreisje tamggekeetd te zgn nam het jonge paar bedaard hun intrek bg Virginia s ouders want het inkomen van Graves was nauwl ks toereikend voor hemzelf veel minder nog om in de behoeften te voorzien van hot elegante dametje dat nu zgn vrouw was geworden Virginia was zeer gelukkig Zg beminde haar echtgenoot en bleef gaarne tehuis Graves was norat 100 tevreden geweest Nooit had hq het zoo dnik van het Tootstel Kerdjjk daar het platteland TOOT kinderen wel arbeid aanlraod maar de steden niet Ook de minister bestreed beide amendementen hoofdzakelijk om de onbekendheid met de gevolgen daar de enquête omtrent deze punten nog niet het voldoende lioBt verspreid heeft H bloeft dus hechten aan het gegkte getal 12 en vond het minstens twijfelachtig dat verhooging van den leeftijd ten goede zou komen aan de school Daarenboven paste bestrgding van het schoolverzuim niet in het kader dezer wet Nadat de heer Kerdgk zich nog beroepen had op verschillende getuigenisssen van deskundigen en op het voorbeeld van het buitenland en ook de heer Fabius de bezwaren tegen het tweede amendement had trachten te wederleggen hield de minister nog eene korte rede ter bestrijding waarna het amen dementKerdgk Zaager werd verworpen met 60 tegen 30 stemmen en dat van Fabius Kolkman Veegens insgelijks met 47 tegen 42 stemmen Het volgende artikel dat de regeering machtigt bij bestuursmaatregel gevaarlgko en schadelijke bedrijven te verbieden voor jongelieden tot 16 jaar en vrouwen werd aangenomen onder aanhouding der bepaling dat van een ongeluk terstond kennis moet orden gegeven tot de behandeling der voorgedragen amendementen betreffende de fabrioksin pectie Thans is aan de orde het veelomvattende en ingewikkelde artikel 6 reielende den arbeid van jongelieden en vrouwen Een daarvan heeft reeds den geest gegeven De commissie van rapporteurs trok haar voorstel om gehuwde vrouwen en vrouwen boven de 20 jaar aan de bescherming der wet te onttrekken in nadat het namens haar door den heer Schaepman was verdedigd Zg handhaafde ochter een ander amendement strekkende om de jongelieden niet langer te beschermen dan tot hun 16e jaar Over deze en andere nog niet toegelichte wijzigingen wordt heden verder gehandeld Een Duitsoh geneesheer dr Heer heeft ontdekt dat gist een geneesmiddel is tegen besmettelijke ziekten Volgens zgne ondervinding ia ongerezen gist een met verrassende snelheid werkend middel tegen diphlheritis dat door geen ander geëvenaard wordt Ook tegen roodvonk en diarrbae bg kinderen is het met goed gevolg aangewend Dr Heer wil kinderen beneden de 3 jaar om de twee uren 1 tot 3 gram volwassenen 10 tat 16 gram laten innemen Verstoring van de spi rtering is laarbg niet te vreezen Zgne ervaringen ii een geneeskundig tijdschrift uiteenzettende dringt hg er bg zijne coUegas sterk op aan de proef te nemen en hij hoopt dat door de vorderingen der mikroskopie de eigenschappen van de gistpillen tegenpver de vijandige bacillen der genoemde ziekten aan het licht zuUen komen en daardoor zgne practisohe resultaten theoretisch bevestigd zullen worden Napoleon een gehore veldheer Nog velen zgn geneigd te meenen dat de groote veldheerstslenten Napoleon waren aangeboren De gnneraal Pierron heeft een werkje het licht doen zien getiteld Comment s est formé Ie génie militaire de Napoléon I waarin over deze strijdvraag belangwekkende byzonderheden worden medegedeeld Deze schrgver staat in de militaire wereld gunstig bekend niet lang ge naar zgn zin gehad of zulk een gelukkigen tyd doorgebracht Bandall had het zeer druk met eene belangr ke spoorweg aanneming in het Westen en wat verplicht dikwijls afwezig te zgn zpodat Graves bgna alleen de heerschappij in huis voerde Hij beschouwde zich er dan ook geheel als heer en meester en hij had hot niet ver mis dewijl Virginia een eenig kind was wier wensohen altijd door haar vader ingewilligd waren geworden Door dit huwelijk genoot hy het bezit van een vermogen zander zelfs de moete te hebben van het te administreeren Weldra zeide hij z ne betrekking in de firma Flint en CoUet waar h j goed salaris had vaarwel en werd commissionair op kleine schaal met welken uitslag zullen w later zien Ellsworth was zeer ter neder geslagen door de zegepraal van zqn medeminnaar die hem het eenige meiqe in wie hij ooit werkelqk belang had gesteld ontkaapt had Hij begon een gevoel van haat jegens Virginia te koesteren omdat zg de coquette met hem gespeeld had en in zijn hart nam hy zich bittere dingen voor Binnen weinige maanden huwde hg met een eenvoudig en zeer alledaagsch mei e met een goede som contant geld en werd daarop jongste compagnon in de firma Jacob Klingsworth en Co Virginia lachte toen zg hoorde dat Ellsworth met dat spook gehuwd was De eerste maal toen zg hem in gezelschap ontmoette wenschte zij hem har leden vmoheen in Journal 4es sciences militaiies van z ne hand eene zeer lezenswaardige studie dis dan ook niet weinig de aandacht heeft getrokken Evenals zoo velen geloofde ook generaal Kerron eerst dat het militair genie van den grooten Corsicaan hetwelk hem op bgna alle slagvelden heeft doen zegevieren een gave des hemels was zoodat het lezen van krqgsgeschiedenis slechts tot uitspanning diende Deze meening heeft veel kwaad gesticht daar het geringschatting van de studie ten gevolge had Zg bevorderde de traagheid van geest of de driestheid van eerzuchtige domkoppen die waanden dat z in moeilyke omstandigheden wel zouden geïnspireerd worden Bonaparte heeft eigenlek wel degelijk een oefenschool doorloopen vooraleer hij de groote Napoleon was Trouwens de Keizer zelf liet zich hieromtrent eens aldus uit Het is geen genie wat mij in onverwachte gevallen plotseling zóó doet handelen als gehandeld moet worden Het b slechts mgn eenwigdurend nadenken m n overleg Ik arbeid immer aan het diner zoowel als in den schouwburg en s nachts ontwaak ik alleen om weder werkzaam te zijn Libri zeide van Napoleon s jeugd Het militair genie heeft zich door veel studie ontwikkeld Niettegenstaande z n meerderheid van geest heeft hn toen uitgebreide studiën noodig gehad Niemand heeft meer gewerkt dan hq juist in datgene waarin hij later zoo groot een meester werd De generaal Pierron betoogt dat het plan de aampagne voor den veldtocht in Italië in 1796 eigenlijk slechts een kopie was van dat waarmede de maarschalk Maillebois in de jaren 1745 en 1746 aldaar was opgetreden Zelfs in het tweede stadium van de krijgsverrichtingen na Juli 1796 stond Bonaparte nog geenszins op eigen beenen Uit een gesprek dat de jeugdige opperbevelhebber met Augereau een der onderbevelhebben voerde blijkt dit ten duidelijkste Toen n 1 de terugtocht op Milaan voor Bonaparte s strijdmacht tengevolge van de zege door zijn tegenstander Wurmser behaald dreigde a esneden te worden en Augereau op bevel van Napoleon was teruggetrokken scheen de toestand zeer hachelijk In leerboeken en geschiedkundige wenken heet het dat Bonaparte echter door een krachtig retour offensief de kans deed koeren en zoo de overwinning behaalde In waarheid moet evenwel aan Augereau die eer toegekend worden Wat zoudt gij doen om de armee te redden was Bonaparte s vraag Wat ik doen zonP antwoordde Augereau In de eerste plaats de orde herstellen en ieder die wanorde sticht of een paniek verxwrzaakt doodschieten verder elke gedachte aan een terugtocht uit mijn hoofd zetten Hierop ontwikkelde Augereau het plan dat d zege venchafte aan de Fransche troepen Ben dievengeschiedenis welke in de roov rromsns van Ponsen du Terrail op hare plaata zou zijn verhaalt de Pargsche correspondent van de Frat f Ztgr In een steengroeve bij Parijs werd in zgn bloed badende een zestienjarige knaap gevonden die door een revolveraohot in het achterhoofd was getroffen Toen bg in het gasthuis het bewustzijn herkregen had weigerde hg hardnekkig eenige verklaring te geven van het ongeluk dat hem overkomen was De politie shiogde er evenwel spoedig in het gebeurde telijk geluk was b zonder beleefd jegens mevrouw Ellsworth en bleef een geruimen tijd met haar spreken hetzg louter uit vriendelijkheid of om Ellsworth het groote verschil tusscben haar beiden te doen opmerken Castleton kwam na eene afwezigheid van mim drie maanden van zijne Europeesche reis terug In gevolge den raad van PuUiïer was hg maar kort op elke plaats gebleven en had veel meer gezien dan in zgn oorspronkelijk programma stond Pulsifer was in verrukking Nu koesterde hij niet langer vrees voor zijn protégé En hij had gelgk Castleton zag beter uit zgne oogen zijne begrippen aangaande menschen en zaken waren juister geworden en hij had een ruimer opvatting van hetgeen hij zag gebeuren Bovendien is niets zoo geschikt om een knap jongeling vooruit te helpen als teleurgestelde liefde Zq strekt om het evenwicht in het gemoed te herstellen zij vervult de ziel met edele voornemens en zij verstrekt het besluit om alle hinderpalen te bestrgiden Ife geloof evenwel niet dat ieder jongeling die deze regelen leest ziph gaarne aan eene dergelijke mog lqkheid zou blootstellen ten einde dezen gewenschten uitslag te verkrijgen maar laat dit hem tot troost zgn ingeval het zoo wezen moet If ardt vtrimlgd tot in bqzonderheden te weten te komen De gewonde heette Ungonneau en behoorde tot een bende jeugdige misdadigers die zich aan tidrgka zware vergrgpen hadden schuldig gemaakt Ug bekleedde den rang van luitenant der bende terwql als hoofdman zekere Debuigny fungeerde die ofschoon ook eerst zestieu jaar oud als een despoot over zgn ondergeschikten heerschte Na een diefstal bq een wapenhandelaar gepleegd ontstond er twist tusschen den luitenant en zgn hoofdman en deze stelde ten slotte het volgende voor Een van ons beiden is te veel zeide hij ik stel u een Amerikaansch duel voor wq znllen in een steengroeve gaan welke ik in het Qmrtier de Zilae weet en wij zullen dau beproeven zoo goed wq kunnen om elkander te dooden Hugonneau stemde in het voorstel toe en de duellisten begaven zich door de geheele zes man sterke bende vergezeld naar de bedoelde plaats Twee uur lang manoeuvreerden zq daar tegen elkander en losten terwijl zij zich in kloven en spleten zochten te dekken ruim twintig levolversehoten Bee ls begon het donker te worden en de getuigen geloofden reeds dat de strqd onbeslist zou blqven toen Debuigny wien het gelukt was zgn tegenstander iu den rug te naderen hem een kogel in het achterhoofd joeg waarop de bende de vlucht nam Thans zit hij achter slot en grendel en men is er werkelqk benieuwd naar hoe de Pargsche rechtbank deze zaak van eer zal opnemen VERSLAG van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda over 1888 In vele takken van handel en nqverheid vnu in het afgeloopen jaar eenige verbetering te bespeuren gelijk uit du onderstaande mededeelingen door de Kamer in dank ontvangen blijken kan Paarden Koeien Kalveren Schapen Lammeren Varkens Bokken Geilen K G Kaas K G Boter De aanvoer op onze markten bedroeg 1888 87 gemiddeld 1887 1888 76 267 314 1014 904 749 7353 8048 10178 2466 289 3602 2642 3232 Ï376 6067 6668 8692 16913 21267 19719 486 498 446 834142 660194 815386 78126 79092 9888 Eene vergetqking der oqfers van het jaar 1888 met de middeloqfors van het daaraan voorafgaand vqftal jaren toont aan dat de aanvoer van paarden kalveren schapen varkens en biggen is toegenomen daarentegen verminderd van koeien lammeren bokken en geiten kaas en boter Voor de kaas toontechter 1888 een belangrijken roomitcang ventelekenmet 1887 e e Hoewel de markt niet meer ia en door de toeneming der verkeerswegen ook niet meer zgn kan wat zq voor jaren was kan de aanvoer toch redeIqk voldoende genoemd worden en blijft het drukke marktbezoek zeer ten bate der winkelneringen aanhouden Omtrent den huukandel wordt ons medegedeeld Bq het begin van het jaar bleef de handel als in het einde van 1887 levendig De voorraad oude kaaa kon tegen hooge prqzen worden opgeruimd Ook de nieuwe hooikaas maakte gemiddeld ƒ 2 por 60 KG meer dan in het vorige seizoen en later kon de graskaas eveneens flinke prqzen bedingen Voor puike partijen werd in Juli en Augustus tot ƒ 31 besteed voor zware kazen 34 en voor mindere soorten 23 i ƒ 25 De aanmaak bleek zeer groot te ziin tengevolge waarvan de prqs daalde reeds In het laatst van Augustus toen de pakhuizen een flinken voorraad bevatten begonnen de prqzen gevoelig te dalen zoodat puike partijen niet booger dan ƒ 27 en zware tegen 30 verkocht werden nog later daalden deze prqzen tot 23 i C on 86 terwql van mindere soorten ƒ 20 en minder bedongen werd de t j hadden geen reden tot klagen dooh handelaars des te meer daar zy den duren voorraad met dan tegen lagere prqzen zullen kunnen opruimen Engeland trad het geheele jasr zeer terughoudend als kooper op daar het zoowel hier als in Amerika op een flink gewas rekende en Nieuw Zeeland ook Jcaas voor de Engelsohe markt levert Duitschland kocht vrq geregeld dooh door de aansluiting van Hamburg waarheen de grootste boeveelheden verscheept werden bg het Duitsohe tolvorbond werd onze kaas daar met een invoerrecht van Hm 20 per XOO KG behist en zqn de orders veel werk gehad geringer geworden België en Frankrqk kochten geregeld door hoewel tot gedrukte prqzen De qualiteit der Meikaas was goed die der Zomerkaas beter dan in het vorig jaar daar zg minder van de droogte te Iqden had daarentegen was de Septemberen najaarskaas minder goed tengevolge van het ongunstige weder Over het algemeen vinden do koopers ieder jaar grootere moeite om werkelqk prioia qualiteit te vinden en zqn de afwqkende soorten mede moeilqke te plaatsen Engeland blqft aan de steeds verbeterende Amerikaansche de voorkeur geven en Duitschland moet door de hooge invoerrechten zijne Eheinische Waare wel in plaata van onze afwqkende soorten gebruiken Einde Igk werkt de fabriekskaaa die vooral in Friesland gemaakt wordt en veebl tegen lage prijzen verkocht wordt mede om den prijs der mindere soorten van handkaas te drukken en den goeden naam der Hollandsche kaaa te bederven Wanneer de landbouwers niet alle krachten inspannen om zich op verbetering der qualitèiten toe te leggen zal dit product evenals de boter meer en meer in discrediet geraken en slechtere prijzen opbrengen Of geheel van de wereldmarkt verdrongen worden De door De De iHttTj aruie boterfairiek ontving bq voortduring meer bestellingen uit EngeUnd Men schrijft dit daar voor een groot deel toe aan de hoedanigheid der ingevoerde natuurboter die vooral van ons land veel te wensehen overlaat De vergunningen is 1888 volgens de W l van 2 Juni 1875 Stbl No 95 verleend zijn aan G J D Arends smedorq met stoom inden Winterdqk aan J Th Jaspers stoombleekerq aan denBleekerssingel uitbreiding aan H Paul fabriek van producten uit aardappelmeel enz in de Lozamssteeg aan F H Peetere en Zn stoombleekerq aanden Fluweelen Singel nitbreiding De pgpenfabriete hadden voortdurend veel werk de buitenUndsohe orders konden niet dan met veel moeite uitgevoerd worden wegens gebrek san werklieden Dientengevolge stegen de loonen hoeweide prqzen wegens de concurrentie met Duitschland en Schotland niet in dezelfde verhouding zijn verhoogd De poUeHbaikertjen of aardeKerk abrteken werkten ook in dit jaar met weinig veordeel door de voortdurende stijging n d i q der grondstoffen Daar de vraag in het najaar eenigszins toenam en de voorraad grootendeels weid opgeruimd verbeterde de prqs ook eenigermate De klemgarenfabriekm verkeerden ook nu iu kwqnenden staat De treurige toestand der visscherqen vooral op de Zuiderzee die reeds sedert drie jaren slecht is te noemen is hiervan de voornaamste oorzaak Machinaal garen en ook katoen vervangen het handgespin wegens de lagere prqzen niettegenstaande het laatste verreweg de voorkeur verdient Zoowel de Bussische als de Hollandsche hennep was in 1888 aanmerkelqk hooger de Italiaansche daarentegen iets lager in prqs De fabrieken hebben over het algemeen wel geregeld doorgewerkt maar hei aantal werklieden was bq verscheidene fabrikanten geringer De maekiHole farentpmnery werkte gemiddeld 70 nren per week tegen 72 in 1887 telde 112 werklieden 61 m en 61 v en betaalde aan de mannen van 6 tot 18 aan de vrouwen van 2 60 tot ƒ 6 50 per week De gefabriceerde hoeveelheid bedroeg 206000 KG tegen 200000 in 87 De fabriek gaat voort met alle kracht het hoofd te bieden aan de concurrentie der Duitsohe garens die hier warden ingevoerd De ttoomktuhmk die geheel van de kleinfrarenfabrieken afhankelgk is stond wegens de buitengewone slapte meer dan 3 4 van het jaar stil De Ooudeche nroopfairiei tag haren verkoop in de tweede helft des jaan zeer beperkt door de hooge prgzen der aardappelen overigens onderging zq geeno verandering Op de bierbroutoerije werkte het natte jaar on In den hderkimdel kwam weinig verbetering De ttoomoüetloffery kon evenals in het vorig jaar geregeld doorwerken In het vooijaar was de vraag naar Iqnkoeken tengevolge van den langdurigen winter groot In het najaar moeaten de prgzen verhoogd worden daar het Ignzaad in verband met den roebelkoera steeg de vraag verminderde dientengevolge daar men bq eenige prgsverhooging naar goedkooper voer uitziet De Iqnolie daarentegen bleef merkwaardig stationair en laag in prqs De Ooudtche Uachine abriek heeft in 1888 zeer