Goudsche Courant, zaterdag 30 maart 1889

1880 Maandag 1 AprN m 3870 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaendlng van adTertantiaH kan gogchlede n tot j n nnr des namiddag van den dag der uitgave Na een debat van meer dan eea maand en nadat 98 afgevaardigden bet jr rd er over hadden gevoerd zegevierde ten slfttte de volharding van den heer Tisza over den tegenstand der oppositie welke buiten maohte was de stemming langer tegen te houden Zoowel de gematigde als de radicale oppositie stemden tegen doch bijna de geheele liberale partij bleef den minister president getrouw zoodat de zoo heftig bestreden bepaling nog met een meerderheid van ruim honderd stemmen kon worden aangenomen Indien dus de eei arige vrijwilligers aan het eind van dit diens aar niet kunnen voldoen aan de eischen van het nieuwe officiersexamen zullen 1 zij nog één jaar in dienst moeten blijven De Kamerzitting liep overigens zonder ongeregeldheden af De politie had b j wyze van voorzorg verhinderd dat de studenten en leegloopers weer voor he gebouw samenschoolden en daardoor konden ministers en afgevaardigden de Kamer verlaten zonder door vriendschappelyke of vijandige betoogingen te worden lastiggevallen Nadat dit oote struikelblok uit den weg was geruimd ging alles weer beteren werden terstond ook de volgende zeven paragrafen aangenomen De kans dat eens een einde zal koRien aan de behandeling der wet wordt door de aanneming der aanstootgevende bepaling aanmerkelyk vermeerderd Hoewel men in Engelsche regeeringskringen zich naar beste vermogen over de tegenspoeden der laatste weken zoekt heen te zetten schijnt toch de waarschuwing welke er in den voor het ministerie zoo smadelijk geëindigde Figott schandalen en i de blijkens den uitslag der jongste verkiezingen daaruit voortvloeiende zwenking in de publieke opinie ligt niet geheel en al voor het ministerie Salisbury verloren te gaan Men begint zich z jn beloften betrekkelijk Ierland bij de verkiezingen in 1886 gedaan t herinneren en tevens te begrijpen dat de weg tot heden bewandeld dat de lersche dwangpolitiek aan de toryregeering en haar unionistische liberale beschermers geen gouden vruchten zal dragen Verdient de belangrijke mededeeling van Chamberlain s orgaan de BintUngkam Posé geloof dan heeft de regeering werkelqk besloten op doortastende wyze de lersche land kwestie gedurende de zitting van 1890 te regelen om nog in dezelfde zitting of die van 1891 een wetsontwerp in te dienen betrekhet lersche loail Gomernment De regeling der landquaestie gelijk de regeering zich die voorstelt komt in hoofdzaak hierop neer dat voor Ierland een Land Bank zal ingesteld worden door welker tussohenkomst de overgang van het grondbezit in handen der lersche pachters zal vergemakkelijkt worden Naar de Bii mmgham Pott verzekert is het schema tot regeling der landquaestie dat nader wordt uiteengezet hetzelfde dat door Chamberlain het vorige jaar bij de conferentie der ronde tafel werd overgelegd en dat door William Harcourt en John Morley goodgekeurd en door Gladstone gunstig was ontvangen Wat nu de kwestie van Local Gooemment voor Ierland betreft hierin is men nog niet zoo ver gevorderd als in de landquaestie Sommige invloedrijke leden der liberale unionistische partij wenschen slechts een voorloopige proeve te nemen terwijl anderen er grootera maohtsuitbreiding aan willen geven dan aan een graafschapsgouvemement en voor ieder der vier provincies een raad willen instellen Verschil van gevoelen bestaat evenzeer ten opzichte van het geschikte tijdstip voor indiening van de Loaü Government Bill Terwijl eenigen van meening zijn dat de Land Bill voldoende is voor éen zitting achten anderen het wenschelyk beide wetsontwerpen tegelijk in te dienen of te behandelen of dat althans da Land Bill niet in werking zal treden alvorens ook de Local Government BUI ia aangenomen IHGEZONDKN Éynheer de Redacteur Tengevolge het betrekkelijk bericht in Uw blad van den 39 verzoek ik U alsnog plaatsing voor het volgende Mijne mededeeling in het blad van den 27 dezer was gegrond op mij verstrekte gegevens welke mü nog heden zijn bevestigd nl dat dadelijk van het voorgevallene mededeeling is gedaan aan den Veldwachter te Hekendorp Het kan wel zijn dat Maandagochtend zeer vroegtijdig door dien veldwachter gebruik van dreggen is aangeboden aan een lid van den gemeenteraad van Keeuwijk en dat lid moet het dan maar verantwoorden waarom Wj niet handelend optrad maar om 11 uur werd eerst aan het publiek gebruik van de dreggen gegeven dat er toen dadelijk gebruik van maakte Ik blijf 8t kleingeestig vinden wanneer men zoo ls in dit geval zich blijft dekken achter het feit dat de plaats des onheils niet bepaald tot de gemeente behoort waarin men is gevestigd De zaak is te treurig om er meer van te zeggen De uitslag van een gestreng onderaoek moet dat maar doen Met aohting UEd Dienstw 28 Maart 1889 v K KlelDbandel io Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen van de navolgende personen verzoekschriften waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit G Vergeer wed C Knoop Korte Akkeren P no 381 C Snaterse wad M Burger Vogelenzang M no 64 Gouda den 28n Maart 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEÜM NOTEERINGEIV van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 76 Geïmporteerd fust 7 86 Aprilen Mei levering ƒ 7 70 Juui levering ƒ 7 75 Augnstns levering ƒ 7 90 September levering ƒ 7 96 October November en Deöember levering ƒ 8 a ƒ 8 10 Zeilend ƒ 7 80 BEURSBEÜICHT AMSTERDAM 29 Maart Per TeUyraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd BuitenlandBche als gisteren Zweedsch Noorw 2 logo BurKerlijke Stand Moordrecht OEBOREN BerDsrdot Johsnnn ooien A B vu Htmert en C de Groot Jacob ouden K L Verboom eo A TBD der Vooreo GKHUWDi U I d Jong ra P Goodritls Oonderak GEBOREN Pieter oideri H Vermei eo A toeodenloot OVERLEDEN J P de Bruio 2 ONDERTBOÜWO H v o Wyk te Woefdeo m i O van Laoge Stolwijk ONDERTROUWD D KarremaD en F Scbeer GEHUWD 1 C Voorileij J E VerdooU C Molenaar en T Schout Beeuwtjk GEBOREN Mariana Antbonie onderi A ao Triet eo M de Boat OVERLEUIN M Tarmeolra 2 j J Hooijekiod 5 J G HeemakerV 18 m Jl Hoogendijk echigen an T Zuidbroek 59 j L Verheij 20 j ONDEBTBOIIMO G Verlaan en P Broer APVERTEWTIJSN Voor de vele blflken van belangstelling bg de geboorte van onzen Zoon ondervonden betnigen vrg onzen hartelgken dank A W VA BBRKBL A M H VAN BEBKEL Klavbkytuden Gouda 29 Maart 1889 H J DE VOOGT Arts naar de OOSTHAVEN B 79 TE BüUfi mmn een WIJ KELH UI8 voor eene flinke ZAAK op een der beste standen van Gouda Adres franco brieven met opgaaf van stand ry8 en grootte onder Letters A H aan het Bureaa van de Vlaardinger te Vlaardingen A vAi os Az bericht de ONTVANGST der Hautes Nou veante 8 m PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73a r iiyiiiiiip H v if Korte Noodgodsteeg B 171 te Gouda Speciaal in Binnen en Bniten JALOUZÉN Voorradig prima kwaliteit Billpe Prgzen MEÜWWIT JAPAMLAKa JVo 1 voor extra Kamerwerk lioogglanzend blgft blank berst nimmer Emailhard voor Mélkgereedathap Japanlak No H zonder reuk of nasmaak ongekend sterk berst nimmer bestand tegen den boender en heet water Tevens voor Jaloezieën Kamerwerk Fabrieken en wat veel van zon of water te Igden heeft Hoofdagent voor JNederland en Belgii VAN EBP VAN ÖOBCOM Co Agent te Rotterdam J DE JONU Bembrandstraat DE VOORHANDEN Uitgave K0K8MA wordt tegen zeer lage prgzen aitverkocht bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg TB KOOP ongeveer 300 HEIPALEN lang van 8 tot 13 Meter op een Meter van de kop 70 tot 90 cM tegen billgken prgs Brieven franco onder letter B aan MA DO Co Papierhandel ütreeht POLAK S E LEVENS ELIXER Met de hoofdverkoop van bovenstaand heb ik voor O OU DA en OMaXREKEN belast navolgende HH Grosaiera in Gediatüleerd M PEETXISS Jim Markt J m HEBUAN e Zoon Tiendeweg Kinderen N KONIHOS 1 Oudewater c cü POLAK Gzn Fabrikant Groningen ADVERTENTIËN in alle Bin n en Buitenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Kruiskade 19 Botterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heereu en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Garnituren Trjipen Veeren enz Alle kleuren zga onschadeiyk voor de gezondheid De go eren worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De pryzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depdt voor Gouda en omêtreJten bjj de Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda Gouda Snelp r8dmlc van A BRINKMAN Zooic De uitgave de er Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drip maanden i 1 25 tranco per post f 1 70 Ahoaderlgke Nomueri VIJF CENTEN JU ezejCparant fcthoort een Bttvoeitael BINNENLAND GOÜÜA 30 Msart 188 Het bulletin aan het Paleis luidt beden sldui Sedert het laatate bulletin w in don toestand van Z H deu Kotting weinig verandering gekomon De ongunstige varachgnteien blyven aanhouden Behalve de reeds vermelde personen die te Leiden de dupe zgn getvordan van den millioenenheer is ook nog een tivoede kleermaker aldaar er in geloopen dank zij den tact van liegen en bedriegen welken de loogonsamde jonkheer naar thans telkens meer en meer blijkt bezat Bedoelde heer is B Broekhotf in den laataten tgd zich noemende jonkheer Broekhotf de la Bourgeois De dame toch van wie bij denkbeeldig moest erven was door hem gedoopt mevrouw de iveduive De la Bourgeois l it erkentelqkheid nam hg zeker haren naam aan £ ai po iig RistateB door ben ttugtmimA omzich in eene sloot onder Warmond te verdrinken is mislukt De jonkman was vroeger winkelbediende te Utrecht De Ne lerland8che Vereeniging van postzegdverzamelaar te Amsterdam heeft zoo veelvuldige aanvragen lot tentoonstellen ontvangen dat het bestuur genoodzaakt was naar een ander lokaal nit te zien Hare tentoonstelling zal uu van den 20 23 April in de militiezaal te Amsterdam gehouden worden Zaterdag is eme Engelsche courant voor de eerste maal gedrukt door middel van elsctricitoit Deze pionierster is de Ba t Anglian Daily Timet te Ipstricb De stroom vonlt aangevoerd uit accumulators aan een centraal depot en werkt ger geld Dag en nacht kan er worden gedrukt eenvoudig door hot open FEVILLETOX UIT VERRE CfEWESTEN Aaar UH Sngehei LXII 4 Toen Castleton terugkwam waren de zaken zoo ver gevorderd tusschen Clara Digby en Du Barry dat iedereen ben als geëngageerd beschouwde Dat was wel is waar voorbarig geoordeeld maar het kon eenmaal waar worden Castleton na n bet als zoodanig aan Hij was er diep door getroffen maar de schok ging voorbij en liet hem kalm en brreid om de voordeelen te plukken die ik zoo goed ben geweest tot troost van teleurgestelde minnaars te besohrgven Toen hg Clara ontmoette behandelde hij baar met de gemeenzaamheid van oude vrienden maar zonder iets van dat meer teedoro gevoel dnt zijn vroeger gedrag gekenmerkt had Clara Digby bespeurde die verandering nl zeer spoedig Zij was te edel van karakter om er door boleedigd te zgn maar zij was ook te veel vrouw om er niet heimelijk spgt over te gevoelen Zij was verwonderd haar vroogeren minnaar zoozeer in zijn voonleel veranderd te zien en dat wel in een tijdsverloop van drie of vier maanden liet was juist niet in iets bijzonders stellen van eene kraan Ka e pons zullen de ketelsen maobinerieën der teossflukkerij voor oud gzerworden verkocht f Onlangs overleed de kiMenaar bg Valkenburg Kr zgn thans een boad l p allicitanten aaar de betrekking die door den M f de Villers ei naar van hermitage en kapel wJMt vergeven Voor hen die bet nog nnt wisten bigkt hieruit genoeg dat man bij den haeraiet van Valkenburg niet uitsluitend te denkieD i f gelgk weleer aan een persoon die de werald lioede of uit minachti g voor lie aardsohe dingen z daar in afzondering terugtrekt maar aan iemsn lU aangesteld wordt om zich Ie brasten met bil schoonhuuden der kapel en hot onderhoud m 4 n nes en als belooning vrge woKing erlangi iu i ït kluis en het tointje dat er 1 is aag bewafktÉ La foMe va Ook w heremieten zgn gemoderniseerd I Staten OeneraaL iruus Kahb Zitting w Vx jd f aa Maart De gt heele zitting word gewijd aan art Ü der arbeidswet zander dat het tot oen If lisang kwam deze is uitgesteld tot Woens l of Donderdag daar de vereaugde zitting der beide kamers Dinsdag en misschien ook nog Woensdag nl in besUg nemen De hoofdstrekking van art 5 vond steun bij allen die prijs stellen op oen deugdelgke regeling van don arbeidstijd l e RegeerinK stelt voor jongelieden en vrouwen den aanvangstgd van den arbeid op 6 uur voormiddags den eindtermijn op 7 uur namiddags en verklaart dat de arimid moet afgewisseld worden door rusttijden van den goaimelgken duur van 2 uren doch vergunt voor lieposlde werkplaatsen gedurende oen bepaalden tijd verlenging van dun arIwidstijd tot des avonds 9 uur en bovendien voor l epaaldo bedrijven vrijstelling bij liestiiiirsmaatregul van het verbod van arbeid tusschen 7 uur savouds te bemerken maar zgn geheele voorkomen en manieren gaven er blijken van Vroeger was hij in zijne welgemauierdheid een weinig stijf geweest Dit was als een tooverslag verdwenen Wat du Barry betreft het spijt mij te moeten zeggen dat hg zijn vriend tamelijk uit de hoogte behandelde als deze over Europa sprak en zijn eigen gevoelen bgna beleedigend op den voorgrond stelde alsof hij bierdoor te kennen wilde geven dat allo kennis die Castleton op zulk een kort reisje meende opgedaan te hebben eigenlijk op niets neerkwam Mevrouw Holt was bijzonder gelukkig geweest in het hernieuwen van hare bekendheid met hare vroegere vriendinnen en in de itbroiding van den kring harer bekenden t Was verwonderlijk hoe spoedig zij algemeen bemind werd en hoe iedereen plotseling tot de ontdekking kwam welk eene innemende zoèhtraoedige beminnelijke vrouw zij was zoo lief en belangeloos zoo echt beschaata en aristocratisch Het geval is dat zij niemand lu den weg stond niemand hinderde Zij hnd geen ander doel met alles wat zij deed dan haar zoon genoegen te geven zoodat zg zelfs niet de jalouzie van de afgunstigsten of boosaardigaton wekte Daarbij waren hare soirees alleraangenaamst en hot gezelschap dnt men er ontmoette was van de uitïe oobtste soort Opmerkelijk was hot dot men er verscheidene ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Oenten iedere regel iueer 10 Centen GR 00 TE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk de Maandags verachgnt en 6 uur s morgens behalve voor meiq ea beneden 16 jaar mits van vrouwen de arbeid niet valle tusschen 11 uur s avonds en 6 uur t morgen De commissie van rapporteurs heeft een ander voorstel gerormuleerd dat om fond niet veel van bet wetsontwerp verschilt Dit amrndement bepaalt dat de werkelijke arbeidsdnnr niet langer dan 11 uur per etmaal mag zijn en voor jongelieden onder li jaar niet langer dan 8 In werkelgkheid ia t verschil in stelsel slechts dit dat de rapporteurs een korleren arbeidstijd willen voor kinderen onder 14 dan voor die boven 14 jaar want de arbeidstgd van 11 uur is ook regel in het stelsrl dor Eegeering Inderdaad een ander stelsel ligt opgmloteu in het mendemeut De Geer dat om aan zekere bedrgven rrijbeid van beweging te verzekeren geen gebruik wB maken van een dispensatierecht der regeeriag maar de industrie zelve geheel vrijlaat en alleen den arbeidsduur per etmaal bepaalt op 11 uur en bij uitzondering op 13 uur terwgl nachtarbeid tusschen 11 uur s avonds en 5 uur s morgens slechts verhoeden wordt Ran jnng ili d ii i r l4 jaar 4b ut vrouwen Schijnbaar heeft dit veel voor maar de voorstanders vergaten dat om de gevreesde willekeur der Regeoring te weren de willekeur der industrie ten troon wordt geheven waarvan voor de goede uitvoering der wet nog veel minder te wachten is De heeren Borgesius en Hooll toonden met volkomen recht aan dat in dit stelsel de controle dat geen overmaiiga ariieid wordt gevorderd vooral bij dd huisindustrie volstrekt onmogrlgk is De voorstellers mecnen dat het inleveren van het werkplan bij den burgemeester nauwkeurige controle I zou verzekeren doch dit plan werd terecht onuitvoerbaar geacht en zou de gemeente secretarien met werk overladen vooral in groote steden Vooral de heereu Borgesitts en Roell toonden duuleljgk de gebreken dezer regeling aan en gaven verreweg de voorkeur aan het regeeringsarlikel dat goed in elkander zit kunstschilders van naam ontmoette mannen die jaren geleden toen Holt vol geestdrift te Scotenskopft werkzaam was des zomers in allerlei oorden I des laiids schetsen maakten en des winters in hunne ateliers ijverig werkten voor roem en weinig geld Hier vond men slechts hen die voomitgekomen waren waar waren de anderen die misschien even verdienstelijk in den worstelstrijd twzweken waren allen die zich Holt natuurlijk nog zeer goed herinnerden Zij spraken hartelijk en met veel lof over hem Ik behoef niet te zeggen hoe gelukkig dit baar maakte en hoe zg hare pogingen verdubbelde om bet zulke vrienden van haar echtgenoot genoeglijk te maken In de geheele stad trof mon eigenlijk geen zoo aangenaam en beschaafd gezelschap aan als wekelijks bij mevrouw Holt verzameld was Hare soirees begonnen naam te krijgen zoodat menigeen die niet persoonlijk met haar bekend was verlangde nan hoar voorgesteld te worden Mevrouw Holt zou met hare gewone goedhartigheid aan deze vleiende toenaderingen zeker geen weerstand hebben kunnen bieden als haar zoon niet nu en dan tusschenboiden was gekomen Zonder dat h j acht scheen te geven op hetgeen er voorviel hield hij een oog in t zeil en bewaarde daardoor den roem van de soirees zijner moeder Castleton was na zijn terugkeer in hel vaderland tot geheel andere gedaobtan gekomen aangaande 1