Goudsche Courant, maandag 1 april 1889

Uil II lil Maandag 1 April 1889 Ma S Joseph vam Damtzig Az gouda Bericht de ontvangst van Voorjaars en Regenmantels Yoor Dames en Kinderen Groote keuze JAPO STOFFEN met bijpassende Garneering ZESOBES ixa d oozeaa Tricot Tailles Tricot f ngenspakken TRICOT BROEKEN in alle maten afzonderlijk verkrijgbaar COSTUMES Yo deQ in den kortst mogelljken tUd op maat geleverd C 199 200 C 199 200 Tapijtmagazijn en Behangerij Heeft voorradig de nieuwste dessins Vilvet Brusselach Xapiatry en groote Collectie Gonje en Schotsche TAPIJTEN enz Gordijnstoffen Tafelkleeden Duitsch en Eng elsch Zeil fiinoleun Vitrage Behangselpapieren Uw Dw Dienaar Behang er Gouwe i l rfM I i w i iwi iiiwi w mmmmmtmtm m m i w i i w w m m i i n n i n w uw J WELTER Hoogstraat A IZO Ontvaageu de nieuwe Tailles en Blouses voor Dames en Kinderen Kleedjes Jongenspakjes Pantalons enz ONTVAKGEAI een groote SOUTEERIKG SCHOONMAAK ARTlliELEi J VAN HEICK StooaiXLToierTor cu Txroiclj ezi cede Kraan en ade Drie Snoeken Firma A F van RENESSE en Co te Gorinchem De ondergeteekendeu hebben de eer te berichten dat zij voor den verkoop hunner BIEREN tot HOOFD AGENT voor GOUDA hebben aangesteld den Heer F SIGMANS Spieringsüaat l o 54 Goiinchem A F van RENESSE en Co De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering der onderstaande Biersoorten uit de Stoombierbrouwergen 0K KRAAN en ox DRIE SNOEKEN Firma A F VAN RENESSE en Co te Gorincliem FARO MINNE PRINCESSE eerste soort DUBBEL PRINCESSE DUBBEL GEB8TE lONQ OUD EXPORT WILHELMINA LAGER GERSTE LAGER MUNCHENER en BEIERSCH Deze Bieren zeer versterkend zonder kunstmiddelen of schadelijke bestanddeelen gebrouwen verdienen door hun gehalte zuiverheid en aangenamen smaak ALLE AANBEVELING Levering op Fast heele en halve Flesschen voor diredn en nette uitvoering zal worden gezorgd PRIJSCOURANTEN gratis verkrijgbaar UEDs Dienstw Dienaar f sigmans Spieringstraat 54 Ooud anelpwndmk van A BRINKMAN Sc Zoon Kamermuziek Soiree op MAANDAG 1 APRIL a s det avonds ten ACHT UBS precies in de Zaal NUT en VERMAAK OOSTBAVEN te geven door het Leipziger Qewandhans Qiortett e PETRI F H voN DAMECK B UNKENSTEIN en A SCHRSDER Uitgevoerd wordt o a Strgkkwartet A tool Op 29 ScHUBiBT Strgkkwartet G dar Op 18 No 2 Bbsthovkn Soli s voor Viool Violoncel etc Entree bg inteekening ƒ 1 25 Bai au 1 49 Persoonl kaarten voor leerlingen der Sted Maziekschool i f 0 75 bg den Kastelein der Sociëteit tos Réomie Sluiting der Igatea Zondag avond HET COMITÉ Openbare Vrywillige Verkooping van ni estrekte TERREIiXEN met daarop staande OPhTALLMS zeer gunstig gelegen aan den KLEIWEG binnen de stad O O TJ r A De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens op DONDERDAG den 4a APRIL 1889 des middags ten een uur in het Koffiehuis Hakuonie op de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen Het HUIS geteekend E Nr 85 met KOETSHUIS SCHUUR en OPEN GROND zear gunstig staaipde en gelegen aan den Kleiweg binnen Gouda amen groot 11 Aren 71 Centiaren om te aanvaarden bg de toewgzing In perceelen breeder omschreven bg biljetten combinatien en massa Crème GordïjnHnixeii 120 cM breed 55 Ct de El 65 70 140 160 Schenk en J n AFGEPASTE 60RDIJIIEH en Vitrages van t stuk in Crème en Wit GMOOTJS KBVZB Schenk en Zn ONTVANGEN de nieuwste en Voorjaarsstoifen T HOOGENBOOM RES DENE R BRËIMACyiSIE FABRieK van LAUE TIMAEUS Agent voor Nederland Hebm WEBER Singel 230 AMSTEBDAM Breinaalden in voorraad BINNENLAND GOODA 30 Maart 1889 Ben laatsten Zatordag avond trad de vioUst Henrl Petri lie zich ook io onze atad zal doen booren in t bekende Oemmdtam te Leipzig met zijn quartet op Het zou voor de taaUte maal zijn dat do Leipzigera bet bekende viertal kunstenaars boorden Bij het binnentreden der zAal werden do mannen door de aanwezigen mot luide toejuiching begroet De uitToeriug begon na elk uitgevoerd nummer daverde het applans door de ruimte en telkens hing een nieuvro krans aan den lessenaar van den genialeo artist eenmaal afgewisseld door een hoefqzer van gele rozen Na afloop van het concert weerklonk een slorm van toejuiching telkens weer word de violist teruggeroepen Het publiek ging niet uiteen Hiorbleibonl Wiederkommen I Auf Wiedersehn I klonk het boven den storm van geestdrift uit Het publiek drong zich tot eene dichte massa opeen lang duurde hot eer men zich een doortocht kon bonen en de zaal verUten Wanneer wy van dezen triomf van den welbekenden kunstenaar verhalen al voelen wg ook den weemae l mede die zoo menig hart in de oude moziekstad in het Saksische nKlain Paris vervulde zoo varhougen wij ohs in het vooruitzicht d t wjj weldra weer den degelijkeu emstigen kunstenaar zullen mogen ontmoeten hem in het trouwe oog zulleil zien zijn consciëntieus spel zuUon hooren Wij hebben Petri gekend in de dagen zijner jeugd toen h j door belangstellende vrienden gesteund zich hier en daar liet hooren en aller harten won in de dagen zquer jongelingschap toen de groote meester die in het begin dezor maand zoo gehuldigd en ook ia dit blad herdacht werd hem vertrouwd maakte met het geheim zyner kunst toen by als jonge man zich zelven voortdurend verder ontwikkelde Wij hebben hem in de laatste jaren gehoord als volleerd moester De concerten die h hier met zijne Leipziger kunstgenooten gaf i nbq der kunstmunenden stadgenoot nog te veisch in het geheugen en hebben te goede en te blqvende herinnering nagelaten dan dat w er vele woorden over zullen zeggen Petri heeft in den tyd dat sedert bij ons bezocht verliep veel nieuwe eer ingeoogst en wq mogen van al die lauwerkransen denken wat wij wiUen en dlutr deze thans zeer in de mode zqn denkt schrijver dena niet hoog daarvan maar toch zullen wq moeten erkennen dat de weg van den kunstenaar naar den bergtop des roems niet gaat dan door moeite inspanningen doornen W j zien het einde het succes niet de onvermoeide studie de stille zorgen de wonteling van het talent Wanneer de kunstenaar i n meester of het oonsorvatoire verlaat dsn moge hq de teclwiek geheel beheerachen de üel die het toonstuk met leven vervalt moet hij in zich zelven omdragen geen onder kan hem dit mjTsterie openbaren Petri heeft de leerjaren lang achter zich wq kennen den kunstenaar wq verlangen wederom naar den interprat Bij de uitvoeringen der sohoone werken die wq tot tweemalen toe weer zullen kunnen hooren komtzqne opvatting uit wordt zijne intentie door het viertal weergegeven Hq heeft geen vluchtige lichte waar op zijn repertoire hij zoekt naar geen gomakkehjk succes Hij plaats ons streng gelqk hq tegenover zich zelven en zijne kunst is tegenover de groote componisten Haydn Mozart Beethoven Schubert Schumann De keuze der stukken getuigt voor zqne degelijkheid en zijn muzikaal schoonheidsgevoel Ën zoo wq van zijn spel nog iets moesten zeegen dan zonden wij wqzen op zqn maat houden zqn dichterlqk gevoel den adel zijns geestes Petri is een meester als solist als quartetspelor is z ne beteekenia niet minder Zqne qnartet soirèes te Leipzig staan te dier stede waar men booge eischen aan de kunst stelt goed aangeschreven en worden er zeer gewaardeerd Uit het bericht waarmede wq ons artikel aanvingen blqkt hoezeer men hem aldaar liefhad hoe ingenomen men met hem was De mnziokbeoefenaars en muziekliefhebbers in once stad weten het quartet ovenzeer Ie waardeeren Dit bleek uit de volle talen wanneer het in vroeger aren een uitvoering gaf Wq verheugen ons behalve Petri den altist Bernhard Unkonstein en den violoncellist Alwin Schroder te zullen weerzien detwoede violist S Bolland is door Hjalmor voB Dameck een Deen van afkomst vervangen Onze vreugde is met eenigen weemoed vermengd het is een soort afscheids ooucert Door het vertrek van Petri naar Dresden waar hq tot koninkiqk oonoertmeeater werd benoemd wordt het quartet uit don aard der taak ontbonden INGEZONDEN Mijahter de Redacteur De ondergeteekendeu ocl ten zich verplicht liet volgende ter kennis te brengen aan de lezers dezer Courant Zij doen dit ongaarne maar nu DoVnes onze namen in zijn ingezonden stukje van Vrijdag 29 Maart genoemd heeft gevoelen wij ons genoodzaakt de treurige geschiedenis mot den soldoat juister dan de veldwachter mede te deelen Zondagavond ten 9 uur kwamen wij van Stein op Hekendorps grondgebied toen wij aldoor een soldaat ontmoetten die ena den weg vroeg naar de halt van den tram te Haastrecht Na aan zijn verzoek voldaan te hebben ging hij verder en wij huiswaarts Hoogstens een minuut later hoorden wij een geroep om hulp en wij snelden terug en hoorden iemond in het water spartelen Door de glooiing van den dijk moesten wij elkander vasthouden om hulp te bieden terwijl zonk de drenkeling weg die wij oUeen aan het glimmen von het koperwerk herkenden t Was ons onmogelijk om in do duisternis op zulk een gevaarlijke plaats iets verder te doen Óp ons hulpgeroep kwamen enkele landlieden met lantaarns en stokken ter plootse des onheils Na nogmaals een vmchtelooze poging oongewend te hebben zijn wq beiden haastig noar den veldwachter geloopen die hoogstens 3 minuten van de ploots des onheils woont De eerste ondergeteekende zei De Vries er iseen drenkeling in het water vlak over de ho tedevan Markus wat moeten wq doen P De veldwachter antwoordde Daar heb ik niet mee noodig het is buiten de kom mqner gemeente dan moetjelui naoT Beeuwqk l i uur afstand Toen wqdaarop terug waren gegoaa kwom hq zonder josaan ons achterna en zei flat noor een lid von derood in SteinI Op onze ttoag wie dot wos antwoordde hij dat weet ik net dat moet je maaronderzoeken en De Vrieajraerde naar h d r ffug waarna door onderzoek bleel dot O Doktenmi een raadslid wos De ondergeteekendeu verklaren 1 Dat De Vries volstrekt niet heeft gevraagd of er meerdere hulp aanwezig wos 2 Bood hij ons de dragen niet aan die itr wel wist dat zij aanwezig waren en wq niet Wij beiden zqn zoo overtuigd van do onverschilligheid van den veldwachter dot wq no rijp beisod bq den Burgemeester van Heeuwijk proces verbool hebben doen opmaken tegen den voornoemden veldwachter De rechtbank ia de eenige bevoegde mocht om te beoordeelen of een gemeente veldwachter niet verplicht is in zulk een geval hulp te bieden Donk zeggende voor de plaatsing Uw Dienstw Duren C VAN D B VLIST P VEBHEIJ Hekendorp 29 Moort 1889 Bnitenlandsch Overzicht In het Ëngelsche parlement is door allo partijen hulde gebracht aan den overleden beroemden staatsman John Bright Een telegram uit Wiesbaden bevestigt het bericht dat de hertog von Nassau uit Weenen naar Frankfort is vertrokken waar hij zoo spoedig mogelqk een onderhoud zal hebben met den president von het Luxemburgsche kobinet De hertog van Nassau wordt verwacht te Kouigstein waar hij zich gereed zal houden om naar Luxemburg te vertrekken Ondanks de ongunstige ontvangst welke aan Prins Bismorcks nieuw wetsontwerp tegen de socialisten ten deel volt geven de conservotieven in Duitaohland den moed nog niet op en blqven zij vertrouwen dat het prins Bismarck zal gelukken het ontwerp tot wet te verheffen Bij deze berekening woidt de steun van het centrum in het verschiet gesteld Ofschoon de clericale bladen het ontwerp even sterk veroordeelen als de liberalen gelooft men dat liet geheele centrum ten slotte voor het ontwerp zal stemmen en wel met het doel om de nationaal liberalen die zullen tegenstemmen uit prins Bismorcks gunst te verdringen Voortaan zou de konselier don evengoed met de conservatieven en het centrum kunnen jegeeren Ofschoon dergelqke berekeningen nog eiken vasten grondslag ontberen doet toch de nationaal liberale Kólnüche Zèitung reeds uitkomen dat een dergelqke operatie zeer gevaarlijke gevolgen kon hebben Volgens de Berlijnsche bladen zal het ontweg eerst in de volgende week bq den Rqksdog worden ingediend Ook in den Bondsraad hadden eenige leden o o de vertegenwoordigers van het koninkrijk Beieren vrij wat op het ontwerp aan te merken zoodat het vermoedelijk niet zonder aanmerkelijke wijzigingen bij den Rijksdag zal komen ö u r g e r 1 ij k e S t a n d GEBOREN 27 Murt Sijbrinl Deodrik ouden i Smit en W C MO der Ktails Jaonetje Jtcobi ouden W 8Hriii t en I Vlwer 28 Everdini J cob ouden J HoUhoijseo en E Jannn Pctroi Johlonei onden t P Mul en E R de Jong OVERLEDEV 38 Masrt M P wn EgV 8 j 8 m ii N iiD der Helm 8 j A S dt Looi wed J G Kromme 88 j ONDERTKOUffO 29 Murt 5 ean Gales 2Sj en IL C da Winkel 32 j t 11 Hlom 26j en U K ean der Wal 23 j Koemani 26j es M J Boot 28 j Haastrecht OVEBLEDEN f Versteegl 48 j GBTBOUVVD D Boa van ZeienliDiiei en A Ttrwey O i Verwaal an Nieuwkoop en M van Vliet PUIKE OUDE SCIllËDAMNER ADVERT EN TIEN Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg mim k te Gouda Als bewgs van echtheid is cachet en knrk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE DE MARK p iS 5r van Gebrs SNEL Amsterdam te Verkrijgbaar te Gouda bfl P OUDSHOORN Kleiweg en bnO H LAKERVËLD GonweC 96 Schoon Mven bg P FIJN ta DBAAT AlbUuterdam bg de Wed J ra BOEB t GUêendam bg Wed v d HEUVEL en Leerdam bji A van WIJK Probeert a v p de SOUCflON THEE No 3 il f 1 25 per kilo OPENBARE AANBESTEDIUG BLEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Gouda zjjn voornemens op WOENSDAG den 3 APKIL 1889 des namiddags ten één nre in het Raadhnis aldaar bg inschrgving in vier perceelen aan te besteden Ie Perceel Het maken van 500 Meter dennenhouten perkoenbeschoeüDg langs deziiidzüde van de Earnemelksloot2e Perceel Het maken leveren hangen en gangvaardig opleveren van twee sohutdeuren aan de fiinnenhavensluis 3e Perceel Het maken van 142 Heter eikenhouten beschoeiing langs de Vest bU de Gasfabriek 4e PerceelHet maken en stellenvan den ijzeren bovenbouw der Vaste brug in de straat der Lage Gouwe bij het einde der Turfiuarkt Hfat Bestek met Voorwaarden zal dagelgkg de Zondagen uitgezonderd des voormiddagg van 10 tot des namiddags 1 ore ter plaatseIgke Secretarie en aan de Stads Timmerwerf ter inzage liggen Het Bestek is te verkrggen tegen 0 50 Inlichtingen worden gegeven door dsn Qemeen teBouwmeester