Goudsche Courant, dinsdag 2 april 1889

ADVERTENnfiN Woensdig liprtt N 3881 1889 Ootvangen een praehd e librleer ii van de minste tot de fijnste kwaliteiten Ee e enorme keuze BUCKSKIN g i S Q i ® van af 2 tot 11 EENE OVERGROOTESORTEERINO AANNEEM COSTUMES van de minste tot de fijnste kwaliteiten Communie Pakjes Jongeheeren JEKZEES en DEMI SAIS017S in alle prgzen Een prachtige collectie NOUVEAUTÉ STOFFEN waarvan goederen op maat in den kortst mogelgken tjjd geleverd worden onder garantie van coupe Magazijn db STAD PARIJS Markt A 62 GOUDA QOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ondertroawd J TAB OALEN M C Di WINKEL Oouda I 29 jj jggg Arnnent D0 iiueading van advertentidn kan geBobleden tot lito wax des namiddags van den dag der uitgave jj j ♦ Tot mflne innige droefheid oyerleed faeden mgne geliefde Echtgenoot JOSINA HAZEBROEE in den ouderdom van byna 30 jaren rag nalatende twee Kinderen te jong om hun onherstelbaar verlies te beseffen A GBAVESTEIJN Gouda 30 Maart 1889 Gevestig d te GOUDA Art WESTHAVEN No 183 Hpreekunr van des namiddags 1 2 uur Wegefls sterfgeval zullen er aan de BADINRICHTING geen abonnementen meer gegeven worden doch de BADEN zgn van af heden 25 Cents per BAD Wed P van HOFWEGEN Er biedt zich met MEI aan een fatsoenlgke DIËIVSTBOOE van de P G voor NOODHULP of VAST in een gesloten huis en klein gezin voorzien van goede getuigen Adres onder No 1820 aan het Bnrean dezer Courant Stedelijke Gasfabriek GOUDA Voor 15 APRIL a s wordt verlangd PRIJSOPGAAF van 50 stuks rood koperen STRAATLANTAARNS Bestek en model ter kennisname aan de fabriek DE DIRECTE DR OFENBAAB ONBEEWIJS Toelating van Leerling en op de Tusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 Jani 1889 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden in het Sohoollokaal op DINSDAG den 16 APRIL 1889 des namiddags ten 5 uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTDIJN DROOGLEEVEB Een Ongemeubileerde EAMER GEVRAAGD Prgsopgaaf onder No 1819 aan het Bureau dezer Courant A VAW os Az bericht de ONTVANGST der Hantes Nou veaute s in PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiwag E 73 en 73 I Sociëteit OnsGenoeg en Zaal KDNSTMINi DONDEaOAG 4 APRIL 1889 Hoger deCjescliaiidvlekte Sensatiedriuna in 9 tafreelen f DOGE de Nieuwe Rotterdamsche SchouwburgMaatschappij Directie ALBK PAASSEN en Co Entree voor HB Leden en Dames 0 60 Niet Leden 0 90 Plaatsen te bespreken WOENSDAG en DONDERDAG vau 10 tot 3 uur DE VOORHANDEN Uitgave KOKSMA wordt tegen zeer lage prgzen uitverkocht hg A BRII K IIA1 Lange Tiendeweg De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEÜ8E DRANKEN tevens alle eaON en TAFELWATEREN VICTORIA WATER nit de bron te Oberlahnttein by Ems tegen concurreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar van de Compagnie HONGROISE te Weenen per Flesch ƒ 25 per halve Flesch 0 70 deze Wgn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend ÜEd Dï Dienaar B LAIXDAAL Uit de hand te Koop Een TUINHUIS en een vruchtbare TDIN met VRDCHTBOOMEN beplant staande en gelegen te Oudewater groot 10 Aren 61 Centiaren kadastraal bekend onder No 2022 in eigendom toebehoord hebbende aan den Heere A W M JONGENEEL aldaar gewoond hebbende Te bevragen bg Notaris A H CRAMER te Edam ïïu is t er weer tijd voor Wg noteeren heden in KEULSCHE POTJES inhoud ruim 5 Kilo MAINZEE ZUURKOOL Ingelegde SNIJBOONBN PRINSES8EB00NEN Frankforter ZUURKOOL üollandsche ANDYVIE gesneden l l 0 70 l PRIMA KWALITEIT J GERRITSEI De Gfoudsche Uadiinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich an voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz en slaalhojdBode Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders ia da maiiat Krubtlge an Veriterkendi liin ijn Aan bavu en door t i Tan iinoen ec lu UnbadBLha Oacodhffr nVarkrljgtaar In flea aehin i i 90 en 1 KBABFEUBN 4 HOLM AjpoUaiara Depot voor Gouda bg den Heer A B TBEPU Apotheker voorheen O THIM Goud Siiflpersilrnk ra A BRINKMAN k ZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon ep Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CKNTZN BINNENLAND GOUDA 2 April 1889 In de hedenmiddag gehouden vereenigde zitting der Staten Generaal waren sUe Ministers tegenwoordig De Miniater Mackay deelde mede dat verschillende adviezen betrekkelijk den toestand des Koninga zoowel van de geneaaheeren al van Profesaor Bosen tein verklaardon dat het chronisch lijden op den Koning suikerziekte en nierontsteking zoodanigen iuTloed geoefend heeft dat Z M op het oogenblik niet Uj machte i zich met Staatszaken bezig te hooden n in de naaate toekomst zeker geen verandering te wachten is Of de toestand ooit weder zoodanig 2 verbeteren dat de Koning de regeering zal kunnen waarnemen kan niet met volle zekerheid worden gezegd De Minister Macka heeft persoonlijk aan den Baad van State nadem inlichtingen gegeven die bqeenroeping der StatenOeneraal aoader uitstel noodig achtte B i de Sgkapartspaaib k weidon aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpTcantoren gedurende de maand Maart 188 ingelegd ƒ 2611 B7 en terugbetaald ƒ 1961 31 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje droogt het nummer 1766 Het Bestuur van de Afdeeling Zevenhuizen Waddinxveen en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft aan den beer Commissaris des Koning in deze Prorincie verlenging verzocht van de opheffing der beschermende bepalingen van de Wet van 25 Mei 1880 StaaUblad No 89 voor enkele vogelsoorten voor zooveel betreft de gemeenten Waddintveen Zevenhuizen Bleiswijk en Moercapelle Te beginnen met den eersten dezer zjjn op de FEVILLETOIX UIT VERRE GEWESTEN Naar het MffeUci XlilH 66 Op zekeren dag vroeg in den ochtend ging hij zijn ouden schoolmakker opzoeken Deze wa te opreken Hg wist zeer goed wat Grave kwam doen Hij ontving hem vriendelijk en hoorde geduldig zijne geschiedenis aan als ook zijn verzoek om hem ongeveer duizend dollars te leenen ten einde hem in staat te tellen op kleine schaal iet te beginnen Het speet Ellsworth zeer ja hg mocht wel zeggen dat het hem bedroefde ongelukkigerwijze niet in staat te zijn hem te helpen maar het contract zijner compagnieschap verbood hem afisonderlijke leeningen aan te gaan en dus was het hem onmogolgk aan het verlangen van zijn vriend te voldoen Grave begreep hem maar al te wel Hg voelde den grond onder zgne voeten wegzinken Hij trachtte zich aan iet vast te grijpen Hij besloot New York te verlaten zooala zijne vrouw wenschte Hij riep al zijn moed bijeen en ateldezijn toestand Ellsworth juist voor oogen die toet alle aandacht achgnbaar met oprecht medegevoel luisterde Leen mg twee honderd vijftig dollar zeide hg om hier van grenzen der gemeente Zevenhnizea personen geplaatst heiast met de wering van trreemde bedelaar De kiezerslijsten voor 4e V Kamer der StatenGenèraal voor de Proviaeiale Staten en voor don Gemeenteraad zijn voorde meente Berg Ambocht elk vastgesteld met 230 namen Gen enkel lodger komt onder de kiezers vow De zinken kaasvaten w ik sinds enkele jaren door den heer Asoton liood on Zinkwerker te BergAmliacht vervaardigd vorden z ii zelfs in het buitenland bekend Onder anderen worden z op eene groote kaas en boterfabriek in Denemarken gebruikt De Passsge MaatschappQ b Rotterdam heeft een nettowinst behaald van ƒ 18 656 Het dividend is op 30 per aandeel vaatgesUdd en tot directeur is herJcozen de heer 1 C v it k J ii0êpw De hea Willink Ketjsn bode o a nDouderdag heb ik een verhoor oudergtao bij den reohters ommissaris ik was namelijk zooais bekend is beschuldigd in den loop der maand Januari aan deo Minister van Koloniën de bedreiging te hebben toegevoegd bet Prinseqe te zullen dooden Van al mijne hierboven in vroegere nrs vsn de FamUuiode genoemde beaekuldigingeu die open ridderlijk tartend werden uitgesproken heeft men geen notitie genomen en stelt nu in plaats Uuirvan een beschuldiging zoo geheel in strg d met mijn sinds jaren aangenomen houding tegenover de machthebbers dat zij reed daardoor alleen wederlegd moest zijn in hot oog van allen die mijn zaak gevolgd hebben Bg bovengemeld verhoor was een schrijven van daan te kunuen gaan naar de moeder van mgne vrouw n tl een zeer hard geval dat moet ik bekennen antwoordde Ellsworth met een diepen zucht Ik zou u gaarne willen voorthelpen niet alleen om u maar ook om uwe vrouw wont wij zijn amen opgegroeid Gij weet ook wel Charley dat gij altijd achteloos met uw geld zijt geweest ik had bijna gezegd verkwistend maar ik wil uw gevoel niet kwetsen nu alt ian niet doch om u de waarheid te zeggen al gg er ernstig aan denkt New York te verlaten en mijns hulp noodig hebt zou ik liever willen dat uwe vrouw bg mij kwam en ik de zaak met haar zelve besprak gij moet het mg niet kwalijk nemen gij west hoe gij altijd met geld hebt omgesprongen Hef bloeil steeg Graves naar het gelaat Hij aprong op balde zijn vuist en hief de handen dreigend omhoog Harry Ellaworth ik heb grooten lust om u een lag in het gezicht te geven voor hetgeen gij daar gezegd hebt Laat die schol los of gij krijgt er een Geef rag nog een de minste aanleiding als gg durft Ellsworth was geen lafaard maar binnen de gewijde wanden van het kantoor mocht de jongste compagnon geen vechtpartg houden Graves bloed was aan het gisten Blijkbaar was hg tot alle M staat Hij wa niet opvliegend van aard maar al eenmaal zijn drift gaande wa gemaakt wa hg zichzelf geeu meester meer Ellsworth begreep dit en ADVERTENTIEN wordem geplaatit van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt den beer Keuckenius aas den Minister van Justitie gedateerd 6 Maart j I en hetgeen do aanklsoht bevatte welke tegen mij i ingebracht VSn dit stuk heb ik geen inzage bekomen doch las mg de rech tercommisssri enkel het slot dier missive voor waarin o m voorkomt dat ik op de bewuste dagen in Januari bg mijn gesprok met den Minister zóó ziedend was van toom dat bg Minister zich de woorden dia ik had uitgesproken niet juist meer herinnerde De lezers van mijn Open Brief zullen opgemerkt hebben dat do minister bier om mijn gemoedstoestand de karakteriseeren hetzelfde woord rziedend van toom gebmikte als ik alleen met dit onderseheid dat hg verklaarde niet jnist te weten wat ik gezegd heb terwijl ik on gesprek in hoofdzaak in meergeuoemden Open Brief heb weergegeven Het klinkt haast ongelooflijk dat een Minister een dergelgke zware en onware beschuldiging durft inbrengen twee maanden nadat dat feit zon plaats gehad hebben onder toevoeging eener verklaring fi da gahMb be haldi n$r te niet doet Nog eens dus beroep ik mij op het zoo dikw geprezen gezond verstand der Nederlanders en vraag hen niets meur dan hun oordeel te schorsen tot de rechter in deze zaak zjn uitspraak zal hebbeu gedaan Bij het afdeelings onderzoek in de 2e Kamer van het wetsontwerp tot nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen waarop met beperkte snelheid wordt vervoerd gaven veel leden als hun gevoelen te kennen dat de wet van 9 Augustus 1878 aan haar doel heeft beantwoord en op krachtige wijze heeft medegewerkt tot vergemakkelijking en verlevendiging van het verkeer tusschen de verschillende gedeelten van ons Land Bevestiging der in die wet nedergelegde beginselen scheen hen dan ook alleszins gewettigd toe wachtte na de eerate opwelling bedwongen te hebben bedaard totdat zijne tegenpartij had uitgeraasd Eindel k hield Graves op om adem te scheppen Hebt gg gedaan vroeg Ellsworth op oen toon zoo kalm dat die alleen genoeg wa om Graves weer ia vuur en vlam te zetten Neen ik begin pas Ik wil U zeggen dat gij t I onnoodig de scheldnamen waarmede hg hem overlaadde te herhalen Zij waren van de ergste soort Ik geloof niet dat Ellsworth dit alles verdragen zou hebben als Graves niet toen hij ophield zich had omgekeerd en de kamer uitgestormd was mot zulk eene woede dat hij het hoofd van de firma den bedaarden en deftigen lUingsworth die binnen kwam bijna omverliep Terwijl hij het aan Ellsworth overliet om uitleg van de zaak te geven zooais hij het verkoos kwam Graves mot gezwollen slapen een vuurrood gezicht en kloppende polsen op het trottoir en stoui een oogenblik besluiteloos Het gezicht van de weraelende menigte riep hem tot zijn ongelukkigen toe tand tenig Hij deed eene krachtige poging om tot bedaren te komen Toen vatte hij de taak die hij zich had voorgenomen weder op namelgk io beproeven of hij eene som geld te leen kon krggen Te vergeefs Iedereen scheen van Randall s dood ts weten en den toestand te begrijpen waarin Groves daardoor gebracht werd Hij dacht er aan de hulp van zijn vader in te roepen maar deze was een man 1 d