Goudsche Courant, woensdag 3 april 1889

Se opmerking werd Toorta genuu dat de 6eiüealpMIÉren jw hoorljike aanaluitiiig der locaaliq looHns aan dl j roote spoorbanen wel eens door politie maatregelen belemmeren De meeioBg weid uitgesproken dat voor den aanW van stroomtramwegen algemeen bindende voorschrif door den wetgever in het leven moeten geroepen worden opdat eenenjjds de veiliglieid van het gewone verkeer langs de wegen waarop of waamevent tramwegn worden aangelegd beter gevraarborgd zq en anderzijds de tegenwerking van of het gemis aan samenwerking tussohen de provinciale gemeente en vaterschaptbestaren die thans de zaak op zeer verschillende wijze regelen gebroken kunne worden Deze denkbeelden vonden van verschillende zijden tegenspraak Sommige leden meenden dat werkel ke voorziening in het belang der openbare veiligheid den aanleg van tramwegen nog moeilijker zou maken Andtt leden wenechten wel een wetgeving bijv tooals in I rankrijk en Belgié ingevoerd te zien maar onder uitdrukkelyke voorwaarde dat het recht van den beheerder van den weg om de vraag of deze geschikt is om daarop een stoomtram aan te leggen zou warden gehandhaafd Er waren ook ledeu die meenden dat van algemeene voorschriften omtrent den aanleg van tramwegen slechts dan sprake kan ï jn wanneer niet de baan door openbare besturen of bijzondere personen bij minnelgke overeenkomst ter beschikking van den ondernemer wordt gesteld Eindelijk waren verseheiden leden die algemeene voorschriften omtrent den aanleg van stoomtramwegen wenscheMjk achtten van meening dat het onderwerp niet afeonderlijk geregeld kan worden In meerdere mate dan voor den aanleg van tramwegen werd door sommige ledön voor den dienst der stoomtrammen een algemeene regeling noodig geacht Verscheiden leden wezen op de billijkheid van den wensch dat ann stroomtramwegen ontheffing vi n tolgeld voor het gebruik van rykawegen worde verleend Aangaande den heer Petri die zich gistwenavond hier deed hoorcn zie het in dit nr voorkomende verslag meldt men ons het volgende ffHet is voor ieder Hollander eene aangename gewaarwording in dezen hoofdpersoon een landgenoot te ontmoeten en te zien de waardeering die zijne talenten in het buitenland ondervinden bij de vele Buitschers die hier te lande in de muziek wereld zyn opgenomen is het eene ware verkwikking de rol eens omgekeerd te zien Nog was er voor ons iets aantrekkelijks in het optreden van den heer Petri boven het opgenoemde daar hij hier nog in een ander opzicht tot de rara avis behoort Velen zullen zeker menigmaal kennis gemaakt hebbon met zoogenaamde wonderkinderen vroeger in den leeftijd van 12 16 Jaar thans met de tegenwoordige vooruitgang in alles van 7 10 jaar Als dit zoo is zal men er ter zelfder tijd ook wel over verwonderd hebben geweest nooit of bijna nooit meer ieti van deze kinderen te vernemen Hoort men later er nog iets van dan zijn gewoonlijk 9 van de 10 op het standpunt van middelmatigheid blijven staan Niet alzoo met den jongeheer H Petri die onder het toeziend oog van zijn leermeester den heer Dahmen alhier optrad nu ongeveer 21 jaar geleden in betzelfde zaaltje Nut en Vermaak en mot dmerertde toejuichingen werd beloond voor zijn uitvoering roet werk overladen die geen enkelen dollar te missen had en jaren geleden had Graves hem reeds zooveel als mogelijk was afgehaald Van dien kant viel dus waarl k niets te hopen Zoo ging de dag voorbij en laat in den namiddag sleepte de arme vent zich met loome schreden naar zgn kosthuis Zijne eerste aandrift was om zyne vrouw zijn wedervare p mede te deelen maar eergevoel hield hem daarvan terug en hij zeide niets Hg sliep dien geheelen nacht niet Plotseling was hem een visioen van zyn vroeger leven voor oogen gesteld dat hem deed zien hoe hij zyne voordeden had weggeworpen hij zag het en betreurde het bitter Zijne vrouw sluimerde rustig Hij stond even na middernacht op en liep tot den ochtend de kamer op en neer Toen ging hy zitten vatte de pen op en schreef als volgt Ik moet zeer vroeg uitgaan en wil u niet wakker maken omdat gij zoo goed slaapt Ik zal bij tijds terug zijn CHAELEY Hij legde dit brieQe neder op eene plaats waar het Virginia bij het opstaan dadelijk in het oog moest vallen en ging de deur uit Hij liep verscheidene straten op en neder tot tien uur alsof hy zich tot iets zeer oi aangenaams wilde voorbereiden Het scheen alsof h er in geslaagd was want hg richtte zijne schreden flaastig en rechtstreeks naar het kantoor van Jacob Abbott nu Ab van het 6e r ran de iot en een tweetal andere stakken Zyn meester klopte hem ook eens op de schouder om zyn goedkeurend zegel er aan te hechten maar tevens klonk het van diena lippen je mag manheer Kwast wel eens bedanken In dat 2e gedeelte was ja ZooV 12 jarige jongeheer kan wel eens at te gauw z jn De verwachting die h j toen opwekte heeft hg niet telewgeiteld Hg is niet stil blgven staan en in middelmaat ondergegaan allen die gisterenavond de roepstem van het Comité hebben beantwoord zullen zich daarvan overtuigd hebben 0it Luxemburg wordt aan het HatidtUblad het volgende geschreven Wg staan hier aan den vooravond van een gewichtige verandering ia het bestuur van ons landje nu oBze groothertog kouing Willem III buiten staat ia geraakt de regeering waar te nemen Zooals te recht is gemeld zal hertog Adolf van Nassau thans geroepen worden het regentschap te voeren als de naast gerechtigde tot do Luxemburgsche kroon Ie andere bladen kwamen daarover zeer onjuiste opuiierkingen voor in zoover men daaruit zou kunnen opmaken dat over do regeling nog onzekerheid bestaat Do geheole zaak is in alle opzichten reeds lang geleden geregeld De Luiemburgsohe Grondwet die vrouwen van de regeering uitsluit schrgft in art 7 uitdrukkelijk voor dat ingeval de koning groothertog niet langer in staat is te regeeren in het regentschap wordt voorzien op gelijke wgze als in het geval dat na overlijden van den vorst de troonopvolger minderjarig mocht zijn De dan te volgen gedragslijn is aangewezen door het familieverdrag van 30 Juni 1783 artt 32 en 33 en die bepalingen zgn bij het verdrag tusschen den kuning der Nederlanden en do vier geallieerde mogendheden van 31 Mei 1816 en het besluit van het Weener congres van 9 Juni deszelfden jaars ook toepasselijk verklaard op het Groothertogdom van Luxemburg Zg zijn nader bevestigd door art Ivan het tractaat vnn Londen van 11 Mei 1867 Volgens die bepalingen is de hertog van Nassau aangewezen om zich met het tgdelgk regentschap te belasten tevens om bij ontstentenis van mannelgk oir den koning groothertog van Luxemburg op te volgen Zoodra de Baad van State van Luxemburg de noodzakelijkheid van een tijdelijk regentschap heeft uitf esproken neemt de Kamer daarvan akte en wordt de tijdelijke regent uitgenoodigd den eed to komen afleggen Hier is dan ook reeds alles in gereedheid gebracht om vorst Adolf te ontvangen Het Palaia du Goavernetnent is reeds geheel ingericht om door hem te worilen betrokken De daar gevestigde bureelen van verschilli nde takken van algemeen bestuur lijn naar elders overgebracht Hoe oprecht ook den droevigen loop der omstaodighedrn betreurende die een eintle maken aan de ook voor laud in zoo talrijke opzichten gezegende regeering van groothertog Willem III zullen de Luxemburgers zich in het onverragdelijke moeten schikken en den nieuwen regent met grooto welwillomlboid te gemoet treden Zgn beelteuis en die van zijn zoon den aanstaanden troonopvolger ziet men in allerlei formaat uitgestalt oor de rameu onzer boekwinkels en photographische ateliers bot en Holt en vroeg of de heer Holt te spreken 1 was I Hij was bezig en Graves moest ongeveer een half uur wachten Het scheen hem wel een jaar toe Eindelijk werd hem gezegd dat hij op het afzonderlijk kantoor kon komen Toen hij binnentrad zag Holt op Hij kon het Graves aanzien dat deze inwendig veel leed Hij zeide Hoe gaat hot U Neem een stoel Graves ging niet zitten daar was hij te gejaagd toe Ik kom U vragen of ge mij twee honderd vijftig dollars wilt leenen Holt aarzelde De bedwongen zielesmart die op het gelaat van zijn bezoeker te lezen stond weerhield deu spottenden glimlach die ander door dit verzoek te voorschijn zou zijn geroepen Zijne besluiteloosheid als het besluiteloosheid was duurde slechts een oogenblik Hij antwoordde op afgemeten toon dat wU ik niet doen Graves Zijn toon was beslissend maar niet hard of scherp en ook niet kreukend voor zijn bezoeker Bovendien was het epu rondborstig antwoord Ik wil het niet doen niet ik kan het niet doen of het contract onzer compagnieschap verbiedt het Het moge vreemd klinken maar wel verre van Graves te ontmoedigen gaf dit antwoord hem nieuwen moed om zijn verzoek te herhalen Misschien als gij wist hoe ik er in zit zoudt gij het teel willen zeide hij Omtrent vader en zoon doen talrjjk ret len dr ronde die pleiten voor bun karakter en veel sympathie wekken Vaoral de oon prins Wilhelm generaal in Oostenrgksohen dienst tobgnt door zgn kameraden en ondergeschikten op de haoden te worden gedragen om zgn eenvoud en vriendelgkbeid en vooral om zgn dienstvaardigheid door welke hg menigen krggsmakker ten zeerste aan lioh heeft verplicht door hem ta redden van een dreigenden financieelen en zedelgken ondergang Men verwacht hier ook van het voortdurend verblgf van een hof een grooto vermeerdering van welvaart voor de hoofdstad De gelegenheden tot openbare uitspanning zullen toenemen en de huishuren zullen ongetwijfeld stggen Het verblgf in Luxemburg zal aangenamer worden maar voor velen zullen die gevolgen der verandering minder welkom wezen Twee zaken zgn er die sommigen met esnige ongerustheid voor de toekomst vervullen In de eerste plaats d omstandigheid dat de hertog Van Nassau zijn oude omgeving van ministers geheimraden adjudanten euz tot op den huldigen dag heeft aangehouden Brengt hij dien stoet naar Luxemburg mede dan zal het Dnitscfae element een groot overwicht krijgen en aanleiding te over ontstaan tot allerlei naijrer en tot misnoegen over achteruitzetting der landskinderen Voorts vreezen sommigen dat de militaire lasten zullen verzwaard worden Zal de hertog zich te vreden siollen met de onbetoekenende groothertogelijke krijgsmacht die slechts uit twee oompagnieén vrgwilligers bestaat uitsluitend voor de handhaving dor binnenlandsche rust bestemd $ éa van jagers en ééa van gendarmes Evenwel kan uitbreiding niet zonder grondwetarerandering geschieden Mocht de hertog daartoe willen overgaan ten einde zich door bemoeiingen op militair gebied wat bezigheid te verschaffen of meer luister aan zijn kroon bij te totten door vergrooling van zgn militair Huis dan zou dit allicht aanleiding tot verwikkelingen kunnen geven en tot vervreemding Anderen echter houden de i 72 jarigen hertog voor te verstandig om zich op zulk glad qs te wagen Du toekomst zal leeren wie gelijk heeft Wij ontleenen aan verschillende Belgische bUden de volgende bgzouderheden omtrent het vergaan der Comteate de Flandra De aanvaring had Vrijdagmiddag te twee ure plaats niet ver van don vuurtoren Buytingen bg Duinkerken Een dikke mist belette van de kust af vgfmeter voor zich uit te zien De gezagvoerder Housmanvan de Comteise de Flandret welke dien morgen ietien ure uit Ostende naar Dover was fsrtrokken wist niet waar het schip zich bevond en liet daaromstoppen Eeu oogenblik later voer do Princeise Henrutte diunzelfden morgen uit Dover vertrokken deboot van ter zijde aan en sneed de Comteue de ïlandree letterlijk door midden t Het geheele voorschip met allen die zich dnMpp bevonden zonk onmiddellijk terwijl kapitein Housman en de luitenant Vermeulen door het springen van een der stoomketels terstond het leren verloren Maar het achterste gedeelte dank zg do waterdichte schotten bleef boven water zoodat het meerendeel der opvarenden gelegenheid had zich te redden Vaan beide zijden wordt beweerd dat allo voorzorgsmaatregelen om bg deu dikken mist een onge rrrrTTWw tMrwit b i i i i ui wawwM B Ga zitten Holt wees naar een stoel waarop Graves plaats nam terwijl de ander bleef zitten in de houding van iemand die gereed is om te luistHjen Aldus aangemoedigd deelde Graves hem mar waarheid den toestand mede waarin de dood vau zijn schoonvader en zijn eigen zorgeloosheid hem gebracht hadden alsmede zijn besluit om met zgne vrouw naar het Westen te gaan als hij de noodige middelen tot zijn doel bijeen kon krijgen Waarom komt gg bij mij vroeg Holt op ijskouden toon Omdat ik overal elders het hooM heb gestooten antwoordde Graves met wanhopigen nadruk Bij Ellsworth ook vroeg Holt na eenig stil zwijgen Noem den naam van dien schurk niet riep de ander uit op heftigen toon Ik had besloten er nooit over te sproken maar ik moot hot aau iemand zeggen of ik sou hom kunnen vermoorden Daarop gaf hij een verslag van hetgeen er bg het onderhoud was voorgevallen waarmede do lezer reeds bekend is Holt luisterde met oeiie belangstelling die hg onmogelijk kon verbergen Toon Graves het voorstel van Ellsworth dat Virginia bij hem zou komen mededeelde werd hij bleek en hield den adem in terwgl hg wachtte om te hooren wat Graves daarop geantwoord had Eenige oogonblikken zat hij in gepeins Wil uwe vrouw gaarne van hier gaan vroeg h feindelijk fftrit terpolgdj luk ie roorkomen genomen varen Aan boord der Omleiu de Flandret waren de groene gels en iqode iainli ht n uiigahangenv terwgl de gezagroerder voortdaread de stoomfluit liet werken Kapitein Waeffejare de commandant van do Princeue Benriette verklaart uit geen enkel teeken te hebben kunnen opmaken dat een acbip zich in da nabgbeid bevond De trmeeeu Bettriette had alle lichten op De zee was kalm zoodat in dit opzicht geen gevaar dreigde Wel werd de stoomfluit der ComteêU de lUutdret gehoord qiaar op hetzelfde oogenblik bad de aanvaring plaats Negentien ran de drie en twintig passagiers der verongelukte boot werden met sloepen van de Ueiiriette behouden overgebracht Prins Jerdme Bonaparte gelijk wg reeds gemeld hebben maar ook diens secretaris Brunet werden gered Beiden waren op het punt van to verdrinken Een bedi nde van den prins werd bewusteloos opgehaald en gaf weldra den geest De prins zelf bekwam geen letsel dan een lichte kneuzing aan het hoofd Van de Comkue de Flandret werd weinig gered Hen geldswaarde van bgna 500 000 francs ging verloren het valies waarin ppns Jerome zgn kas had geborgen werd ondanks de mist opgevischt De Princeite Benriette die veertien passagiers aan boord bad beliep averg aan den voorsteven en zette de reis zeer voorzichtig roort Zij bereikte ondanks middernacht Ostende van waar zij naar Antwerpen is gezonden om gerepareerd te worden Beide booten waren in ï ngeland gebouwd de Comtette de Flandret in 1871 De laatste boot word het vorige jaar hernieuwd De kapitein de luitenant de atolcers en de machinisten van de Comtette de Flandret kwamen allen bij de i mp om en laten negen weduwen en twee en dertig kinderen onverzorgd achter De kapt had een vrouw en vier kinden luitenaat Vermeulen was eerst kortelings getroi Van de matrozen verloor er slechts een het Ieren van de passagiers drie de hb Florent Gossens ta bakfabrikant te Antwerpen Croutzen achttien jaar van Luik Henry Algernon van Os born Engeland eveneens nog een jongmensch Een reiziger van de Comtette de Flandret doet in het Journal de Bruxellet het volgende verhaal van do ramp Wij waren van Dover rertrokken omstreeks 10 n 40 minuten De mist was dik en de boot liep daarom niet met bgzondere snelheid De passagiers waren voor het meerendeel op do brug bgeen en de zee was rrg kalm De stoomboot gaf alarmsignalen on do stoomfluit ging zonder ophouden Eensklaps zonder iets gezien te hebbeu hoorden wij de stoomfluit van een andere boot en daarop volgde terstond do aanvaring Ik bevond mg op de brug voorop Het was half twee Ik onderhield mij met twee jongelieden van wie een uit Luik kwam en de andere de beer Vannieuwenhuize uit Kortrijk De matroos op den uitkgk roept dat hg een stoomfluit hoort Ik kijk mgn oogen uit maar kan niets onderscheiden De matroos roept Wg gaan al onder Op dat oogenblik keer ik mg om en bemerk do Princeite Benriette die van ter zijde op onze boot aankomt Ik hoor een ontzettend gekraak er rliegt van alles om mij heen on hetzelfde oogenblik voel ik mg in het water onderdompelen Ik wil mg ergens aan vast klampen maar wordt teruggeworpen het voorste gedeelte van onze boot was plotseling verdwenen Op het oogenblik dat ik te water geraakte zag ik mijn beide reisgezellen met twee matrozen in een boot springen Daar ik zwemmen kon slaagde ik er na grooto krachtsinspanning in aan de oppervlakte te komen Terstond daarop werd ik voor de twuedo maal als het ware naar boneden getrokken terwgl ik om mij heen allerlei brok tukken voelde Er ging iets onder tnijn rechterarm door dat ik voor een raenschelgk lichaam moest houden Ik rukte de kraag van mgn mantel die mg het hoofd bedekte en mg in mgn bewegingen hinderde Weder aan de oppervlakte gekomen bevond ik mg achter de boot en het gelukte mg mg aan do ketting van het roer vast te houden Toen eindelgk kon ik ademhalen en rondom mg zion Op eenige meters afstand bemerkte ik twee sloepen do een met een twintigtal personen do andere met twee matrozen Mieke de scheepskok en zekeren Tiller on ook den heer Tanniouwenhuize den vader sn het jonge menscb waarmede ik zoooven gesproken bad Deze boot nam mg op en zette daarop het wldingswerk voort Ik slaagde er zelf in den scheeps ftimmerman op te halen daarop werden nog de zoon Tim den heer Vannieuwenhuize dio zoo straks was ugesprougen on dascbeepqougen gered Wg waren jjiu zeven in getal En na nog wat rondvarens werden wg door de Prineette BenriiHe opgenomen waarvan het personeel zeer gedienstig was Do jonge Luikenaar waarover ik gesproken heb is niet weergezien Hy beeft me verteld dat een gner bloedverwanten bg de spoorwegramp vanGroenendael het leren verloor Hgn bagage en die van alle Ie klasse passagiers is gered Een Dnitscher die door twee dames werd vergezeld is leiterlgk door midden gesneden men heeft de beenen in de kajuit terug gevonden eene dame werd aan de borat gewond dood gevonden Ik heb het Igk van den bediende van prins Jerdme zien opvisschen het was een flinke jonge man met een zwarten knevel Te Ostende aangekomen verzond de prins acht talegrammen Wij hebben het wrak nog een eindweegs naar Ostende gesleept maar op een uur afstands van die plaats is het gezonken Men kan het bij laag getijde van de Kurzaal uit zien De Kamermuziek Soirée Het kwartet van den Heer Petri c s dat het vorige jaar zulk een goeden indruk bad achtergelaten was thans uitgenoodigd om de rij van kamermuziek uitvoeringen vooff dit seizoen te sluiten Do uitvoering was niet minder voortreffelijk dan een jaar geleden Zeggen wij dat in dit kwartet een volmaakte eenheid heerscht dan drukt dat nog maar ten deele uit wat ons er bizonder In treft Immers wij hebben hier niet voor ons de eenheid die door dwang door discipline wordt verkregen maar de hoogere harmonie van vier denkende kunstenaais Voorts treft ona in het Leipziger kwartet de volkomen objectiviteit waardoor de coraposiiien volmaakt tot hun recht kuinen Geen effectbejag geen geliktheid geen overdrijven van gevoel een fout waarin naar ons oordeel soms zeer goede kwartetten vervallen De eenvoud is het zegel van bet ware dit bekende woord drukt onze meening uit over het Leipzigerkwartet Ook de uitvoering dor aolo s was schoon Watde keuze betreft veroorloren wg ons op te merken dat de stukjot van den violist geen vergoedinggaven voor de op het programma geplaatste Chaconne van Bach Wij hebben alle reden de ontbinding van het kwartet door het vertrek van donHeer P naar Dresden te betreuren het verlies zalook voor ons Oouwenaars bezvaarlijk te vergoeden zgn Nog rest ons de aangename taak het Comité te danken voor zijn welgeslaagde pogingen ons eenige avonden van edel kunstgenot te verschaffen De talrgke opkomst heeft genoeg bewezen dat die pogingen op den rechten prijs geschat worden en wij mogen daarom hopen dat de leden van het Comité vol moed zijn hun schoons ea dankbare taak den volgenden winter voor te zetten Buitenlandsch Overzictit In de laatste dagen was er herhaaldelijk sprake van een tegen generaal Boulanger in te stellen vervolging wegens hoogverraad Do Senaat heeft een wetsontwerp aangenomen volgens hetwelk dit hooge staatsliohaam voortaan moot oordeelen ovor dergeIgke aanklacht en nu beweerde men dat Boulanger de eerste zou zgn om voor deu Senaat terecht te staan Intusschan bleef het bij geruchten waarorer thans iets naders uitlekt Dat de regeering nog niet besloot op eigen beweging eene vervolging in te stellen wordt toegeschreven aan het verzet van den procureurgeneraal Bouohez die weigerde aan het bevel van den minister van justitie om de dagvaarding te onderteekenen te voldoen Ware ik een staatsman zeide de heer Bouohez dan zou ik terstond teekenen maar als jurist mag ik hot niet doen daar do gronden op welke do vervolging moot Steunen te zwak zijn om een aanklacht wegens samenswering te staven De regoering schijnt echter voornemens te zijn de vervolging door te zetten waartoe het in de eerste plaats noodig werd Bouchez te ontslaan Do heer Quosnay de Beaurepaire is reeds tot zgn opvolger benoemd De zaak der Ligue komt voor de rechtbank Do XIX siècle bevat de acte van beschuldiging Daarin wordt in de eerste plaats de geschiedenis vau do Ligue nagegaan en twee der bekende punten van aanklacht toegelicht namelgk dat de Ligue een niet erkende vereeniging is en eon geheim gonoo schap Onder anderen deelt de aete uitvoerige bgzouderheden mede omtrent de organisatie der Ligue en de door haar verstrekte geheime instruotien ook met betrokking tot de mobilisatie der deelgenooton Zoo heeft zij te Parijs haar wijken en afdoelingen me haar hoofden chefs d arrondisseraent chefs de sec tion en chefs do rue die te zorgen hebben dat d deelgenooton op een bepaalden tgd zich naar eee aaugewezeu plaats begeven Met name wordt roor gesehreren koe te handelen met het oog op S verkiezing van 27 Januari toen Boulanger gekoaen werd Voor zekere gebeurtenissen wordt gelast dat de deelgenooten in massa naar de parlementaire citadel zullen trekken om de afgevaardigden toe te roepen Genoeg Gaat heen Ook moet er aanhoudend geroepen worden Ontbinding eerst op rredelierende wgze en indien dit niet roldoende is met meer nadruk Zoo noodig zal men optrekken naar het Elyaée Wat het derde punt van aanklacht betreft namelgk dat de Ligue door haar manifest naar aanleiding van het gebeurde te Sagallo den Staat aan het gevaar eeener oorlogsverklaring van een buitenlandsche mogendheid heeft blootgesteld art Si van het strafwetboek hiervoor heeft de officier van justitie geen voldoende termen gevonden zoodat hg deze beschuldiging loslaat en niet ontrankelgkheid roorstelt Te Enfield Engeland werd ter vervanging van oen conservatief weer een conservatief gekozen voor het Lagerhuis hij kreeg 1600 stemmen meer dan de Gladstoniaan Eairbaims Intusschen had de conserratief 608 stemmen minder dan bij de vorige verkiezing Van Stanley is bericht ontvangen gedateerd 4 September 88 ij en Emin Pacha waren beide welvarend Te Luxemburg wordt de aanstaande optreding van den hertog van Nassau als legent kalm opgenomen want men is er reeds Sedert lang op voorbereid Schoon dankbaar voor het vele goede dat de Kegeering van Willem III ook daar bracht komt men hertog Adolf en familie met welwillendheid te gemoet en verheugt zich in de omstandigheid dat thans de hoofdstad weder de residentie van den landsvorst zal worden hetgeen van goeden invloed kan zgn op de welvaart en het vertier Twee zaken zijn er die sommige met eenige ongerustheid voor de toekomst vervullen In de eerste plaats de omstandigheid dat de hertog van Nassau zijn oude omgeving van ministers geheimtaden adjudanten enz tot op den huidigen dag heeft aangehouden Brengt hij dien stoet naar Luxemburg mede dan zal het Duitsche element een groot overwicht krijgen en aanleiding te over ontstaan tot allerlei naijver en lot misnoegen over achteruitzetting der landskinderen Voorts vreezen sommigen dat de militaire lasten zullen verzwaard worden Zal de hertog zich tevreden stellen met de onbeteekeneude groothertogelijke krijgsmacht die slechts uit twee compagnién vrijwilligers bestaat uitsinitend voor de handhaving der binnenlandsche rust bestemd één van jagers en één van gendarmes Evenwel kan uitbreiding niet zonder grondwetsverandering geschieden Mocht de hertog daartoe willen overgaan ten einde zich door bemoeiingen op militair gebied wat bezigheid te verschaffen of meer luister aan zijn kroon bij te zotten door vergrooting van zijn militair Huis dan zou dit allicht aanleiding tot verwikkelingen kunnen geven en tot vervreemding Anderen echter houden den 72 jarigpn hertog voor te verstandig om zich op zulk glad ijs te wagen De toekomst zal leeren wie gelijk heeft De heer Tisza is eindelgk gereedgekomen met zgn nieuwe ministerie Op uitdruktelgk verlangen van keizer Frans Jozef is graaf Szögenyi de onderminister van buitenlandsche zaken naar Pesth vertrokken ten eindo met den heer Tisza nog eens over zijn opneming in het Hongaa rsche ministerie te beraadslagen doch gelijk uit Pest gemeld wordt hebbeu deze besprekingen tot riets geleld Het gevolg was toon dat graaf Theodor Andrassy de zoon van deu gewezen minister van buitenlandscho zaken tot minister van binnenlandsche zaken werd benoemd Voortaan zal nu de heer Tisza alleen presidentminister blgven daar hij zijn beide portefeuilles die van binnenlandsche zaken en van ünancién aan graaf Andrassy en den heer Weokerle zal over PETROLEüM VOTEERI van de Makelaars Cantzlaar Schalkwp te RottéM De markt was heden vast Loco Tankfust en Geïmporteerd fust ƒ 7 85 Au gustuslevering ƒ 7 90 September OctoberNovem November beren December levering ƒ 8 10 BEIIRSBKKICHT AMSTERDAM 2 April Per Telei raaf Binnenlandsche fondsen goed prijshoudend Buitenlandsche algemeen vast Warschau Weenen 5 hoogor Zw Nooren 1 lager Turksche loten willig