Goudsche Courant, woensdag 3 april 1889

Donderdig 4 April 1889 N 388S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentiehlad voor Gouda en Omatreken De inwndlng Tan adyarteptigg kan gescModen tot ö n uur des namiddags van den dag der uitgave D nieuwe LONDOS is 1 de beste van alle bestaande par J k fumerien om het grgze haar binnen Ij enkele dagen te doen verdwgoen JM A Maakt het haar glansrgken zacht iWHBw Ben verft niet Prjs 8S cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar ie Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 OJSTVA GEN Mooie sorteering TAPIJTEU KARPETTEIT r X O O E = B I S Behang selpapieren Zeildoek en Gordijnstoffen bij L AI YAi DER LAAR zich minzaam aanbevelend RHUAIATIËR Terkrygbaar te Gouda Wed Boshak Tiendeweg ö IJSBLSTIJB Blanwstraat Alphen L Vakossiad Zn Bodegraven B 6 F Brinkel P Versloot Boskoop J GOÜDKADK P LOOMAD Hazertwoude J Gaarkeuken Kamerik vak Eeuwen Oudewater 3 Liefland Rijnsaterswoude J H van MörRiK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhooïen Stoliüijk A Natzijl Waarder Wed Bodthoohn Woerden H v Hattdm Woubrugge A de Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Dépötsgeplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bö M J C HAM te Utrecht 330 Staats loteriJ Tweede Klasse trekking van Dinsdag 2 April No 19196 ÏOOOO No 8461 ISOO No 469 400 No 136 16422 ƒ 200 No 1386 2963 113S1 13893 1357B 16218 18168 ƒ 100 Prijïen van ƒ 30 44 8087 5969 8747 11141 13588 16052 18703 165 3178 5989 8758 11143 13607 16065 18704 199 3193 6005 8876 11160 18608 16116 18728 460 8197 6051 9044 11222 13700 16174 18739 286 3292 6073 9072 11237 13707 16228 18742 376 3303 8124 9119 11296 13717 16302 18766 388 8307 6214 9139 11378 13761 16308 18792 426 3364 6225 9192 11445 13861 16383 18804 444 3424 6264 9227 11581 13881 16478 18850 458 3485 6413 9230 11588 13947 16497 18875 475 3557 6454 9247 11602 13971 16536 18933 491 3566 6630 9303 11637 18994 16692 18998 635 3581 6643 9318 11643 14128 16601 19099 769 3627 6661 9396 11647 14129 16676 19132 782 3632 6664 9444 11668 14140 16739 19166 840 3641 6665 9499 11683 14166 16777 19198 977 3694 6707 9642 11746 14204 16783 19238 1048 3731 6729 9685 11769 14226 16870 19245 1098 3781 6813 9620 11804 14239 16884 19284 lllS 3796 7001 9646 11901 14269 16929 19314 1115 3865 7021 9683 11953 14260 16967 19413 1249 3974 7042 9697 12084 14274 16983 19448 1254 3983 7111 9747 12109 14307 17010 19483 1265 3994 7126 9770 12117 14336 17070 19492 1284 4067 7211 9786 12119 4637 17123 19611 1291 4080 7220 9789 12146 14649 17130 19633 1379 4147 7263 9930 122 7 14579 17161 19664 1397 4228 7265 9943 12337 14603 17170 19744 1452 4229 7 311 9982 12342 14633 17198 19811 4235 733110030 12468 14663 17222 19889 4245 7389 10048 12607 14669 17236 19896 1488 4262 746310177 12617 14693 17284 199061518 4315 758410227 12523 14726 17393 19919 1558 4326 7608 10277 12532 14821 17419 199471703 4401 7713 10397 12554 14862 17436 19951 1803 4581 779110303 12744 14937 17603 199811829 4639 794110331 12768 14971 17699 199881869 4677 797810376 12762 16006 17703 200571927 4696 79 610465 12763 16040 17711 20060 8087 4782 8005 10481 12893 15079 17780 200732121 4754 8015 10510 12894 16164 17789 20106 2192 4832 804710654 12898 15167 17851 20122 Ï209 4961 8052 10663 12954 15316 17880 20136 8229 4971 806410680 12987 16362 17966 20169 2265 4979 8135 10649 13016 15395 18013 202902281 5036 8153 10692 13032 15400 18024 203378406 5039 8177 10693 13080 15406 18060 204088441 6276 8227 10746 13086 15410 18063 20424 2449 6308 824710754 13101 15432 18092 204578504 5317 829410847 13140 15488 18188 20471 8571 5430 8331 10904 13144 16521 18190 20504 8574 5544 842310980 13366 15677 18256 20517 8613 6555 8611 10990 13374 15706 18358 20571 8649 5561 862111010 13416 15710 18432 20673 8717 6691 8547 11014 13446 15714 18448 20596 8766 5607 857711019 13457 16717 18487 20643 8873 5640 8580 11022 13463 15782 18495 206778877 5646 8600 11024 13497 16824 18501 20716 8972 6731 862111069 13606 16858 18598 20900 3043 6734 8655 11082 13539 15918 10619 209093056 6852 8702 11126 13543 15969 18694 20929 Trekking van gisteren No 13288 moet zijn 13282 No 12669 moet zijn 12969 Foutief opgeg even BarKerlljke Stand OEBOHEN 1 April AdritDui ooden tin Eijk en A T o ill WoenwI Joh Lua LfBn oaderi J m der Valk en H S lu der Mui Johinni Elii Jicobi en Getrtrodi onderi P de Zeeuw en J E I Kreba OVERLEDEN S9 Miirt E vin Bek huiifr vin R J Blok 60 j 30 D Wieier 9 j J vin der Toyn i m B Herlun 24 j 10 m l Hiubroek huiitr tn A Grateiteon 29 SI A A L in Khgn 12 m M Tlo den Berg 67 S H an Veen baiivr iin P Dernee 74 A J Hogendoorn 2j 7 m 1 April D J Qoedbart 48 j C Pounet 2 j 7 m T Simmen 5 m K fin Reenen K w C W Karseboom baisvr van H Wieier 4j 11 m 2 D Blinken 62 j 4 m J H de Groot 7 0 j A Vcnchnt 2 j 3 m ADVERTENTIÈN Gevestigd te GOUDA ArU WESTHAVEN No 183 Spnekaat van des namiddags 1 2 nar Op Zaterdag 6 April a s hopen onze geliefde Oaden P B 8TBBBFLA KD Stukadoor te Gouda IK C TA LOON hunne VIJF en TWINTIGJABIQB MCHTVBBEENIOINQ te herdenken Hunne dankbare Kinderen Gouda Maart 1889 S ë Heden oterleed na een langdurig Igden in den onderdom ran 70 jaren onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de Heer JÜBKIAAN HERMAN db GROOT in leven Directeur der Begraafplaats alhier Uit aller naam Wed J HERMAN d GROOT ESAAN Go tda 2 April 1889 Er wordt ten spoedigste GEVRAAGD een WERKSTER of NOODHULP KEUKENMEID door ziekte ran de Dienstbode Adres FLUWEELENSINGEL B 576 Tegen 1 MEI een flinke DIENSTBODE GEVRAAGD Adres onder No 1821 bgden Uitgever dezer Courant Tegen TIGHT EM DE VOORHANDEN Uitgave KOESMA wordt tegen zeer lage prgzen uitverkocht bg A BRINRMAIV Lange Tiendeweg Kraepelien Holm s EIEEL CACAO is de beste Voor dagelflksch gebruik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffle Thee en Chocolade Alom verkrflgbaar in bussen k Kar i f 1 70 V Kgr 0 90 Kgr 0 50 KRAEPELIEN k HOLH ZEIST Qeen grïjs Haar meer Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem ilonden Tandziekten zooaU het los worden dor tanden tandpijn ontsteking uweren bloedend tandvleesch aniiangen ine reuk uit den mond kslkvorming worden leiei voorkomen en genezen door het dagelqka gohruik van het echte K K Hof Tandarts Anatherin Mondwater Dr POPP s in aanmerkelijk vergrootte flesechen voor 60 cenU 1 en 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpaita steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPf s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden 1 Venng zeejp en Zonnebloemen zeep rOPr a Gekristalliseerde en Transparant 1 Glycertnezeepen zijn de fijnste Toilet im gezondhoidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen BV De namaaksels van Anatherln HondwatêT verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J Q JPOPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist on ParfumoriewinkeU van Nederland Men verUmge uitdruihelyk Dr FOPPs echte Preparaten en neïM geene andere aan Gouda Snelpersdrak v nA BRINKMANkZoo De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzonderiDg van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 Franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nomiaert YIJF CENTEN BINNENLAND BOUDA S AprU 1889 In de hedenmiddag gehoaden Vereenigde vergadering der Staten Oeneraal is eenparig besloten dat hot in art 38 Ie lid der Grondwet omschreven geval aanwezig is Na de mededseling van de genomen beslissing wel de meest bitter smartelijke zeide de Voorzitter waartoe de Nederlendschc vertegenwoordiging kon geroepen worden verVlaarde de Voorzitter dat bet besluit op grondwettelijke wqze zal worden afgekondigd en medegedeeld aan den Baad van State en den Ministerraad Alle leden verhieven zich van hunne zitplaatsen De Voorzitter sloot de zitting met de bede God behoede ons KoninkJgk huis VERQADEBING VAN DEN GEMEENTEKAAD Op Vrijdag den 6 April 1889 des muniddaga ten 1 ure Aan de orde De Rekening van bet Stedelijk Museum van Oudheden dienst 1888 Hot voorstel tot wijziging der begrooting van het voreenigd Wee en Jüemooseniershuis dienst 1888 Het voorjBtel tot wijziging der Oemeente begrootiug dienst 1888 Twee reclames betrekkelijk de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde kiezerslijsten De benoeming van een lid der Commissie van Administratie der Bank van Leening De hh A L van Uven en Mr J Fortuiju Droogleever leeraren aan de Rijks Hoogere Burgerscho 3 alhier zyn benoemd tot Leden van de Commissie voor het eind examen der Hoogere Burger FEVILLETÖIV UIT VERRE GEWESTEN Naar hel Rtgeltck xLin 67 t Is haar vurigste wensch antwoordde Graves Zeg mij eens Graves vervolgde Holt wilt gij werkelijk New York verlaten en werken Ia het uw vaste voornemen Hebt gij er ernstig over nagedacht Holt riep Grave uit opspringende helpmij maar om weg te komen en ik zal u toonen of het mijn vaste voornemen is Ik ben een ander mensch geworden een geheel ander mensch in de laatste vier en twintig uur Genoeg Luister nu naar mij Ik bezit een stuk land niet ver van de plaat waar uwe schoonmoeder thans is Ër staat een aardig huisje op en de grond is reeds bebouwd Het land was door onze firma voor schuld in betaling genomen en ik wilde het wel in eigendom hebben en toen is de plaats op mij overgedragen Nu Graves op ééne voorwaarden slechts wil ik u helpen En die is vroeg de ander wantrouwend Wees bedaard totdat ik heb uitgesproken Ik zeg op slecht ééne voorwaarde Ik zal die kleine scholen in Zuid HoUand dat dit jaar te Schiedam wordt a eaomen Heden middag werd tea Raadbuiza daier Gemeente aanbesteed 1 Hot maken van 500 Meter dennenhouten perkoenbeachoeiing langs de Karnemelksloot Ingeschreven werd door F H de i Dunnen te Drunraelen voor 4300 W Bokhoven te Gouda voor 3026 Ph Verbmggen te Waddiraveeu voor ƒ 2844 M Both te Vlaardingen 2800 C P W Deasing te Gouda voor ƒ 2765 H J Nederhorst te Gouda voor 2664 A Teeuweu te Krimpen a d IJasel voor ƒ 2599 P Vermeer te Gouda voor 2366 2 Het maken leveren hangen eu gangvaardig maken van twee sohutdeoren aan de Binnenhavensluis Ingeschreven werd door C P W Desaing te Gouda voor 1584 J da Jong Wz t Gouda voor 1225 H J Naderkorst te Gouda voor llfO A Tseuwen te Krimp 4 a d Ussel voor 1090 W Bokhoven te Gouda voor 991 P Vermeer te Gouda voor 967 Ph Verbruggen te Waddinxveen voor ƒ 943 G Luijendijk te Gouda voor 795 3 Het maken van 142 Meter eikenhouten beschoeiing langs de Vest Ingeschreven werd door J de Jong Wi te Gouda voor ƒ 3330 C P W Dessing te Gouda voor 2655 P Vermeer te Gouda voor ƒ 2552 H J Nederhorst te Gouda voor 2495 W Bokhoven te Gouda voor 2477 Ph Verbruggen te Waddinxveen voor 2444 A Teeuwen te Krimpen a d Ussel voor 2280 4 Hot maken en stellen van den ijzeren bovenbouw der vaste brug in de straat der Lage Gouwe Ingeschreven werd door I grondbezitting door een derde op uwe vrouw laten overdragen met alles wat er op is het huis behoorlijk laten meubileeren en u het geld voor uwe reis voorschieten mits ge mij op uw woord van eer beloven wilt haar noch eenig levend wezen er iets van te zeggen En wanneer verlangt gij betaling Gij begrijpt my niet Ik verlang geen betaling Graves was zeer getroffen Holt zeide hij eindelijk dat kan ik niet aannemen Ik heb er het recht niet toe noch voor Virginia noch voor mij zelf Zooals gij wilt hernam Holt op zijn gewonen toon en sprekende alsof het onderhoud afgeloopen was Maar hoe zou ik het kunnen doen ging Graves voort Ik zeg u zooals gü wilt laat het daarmee uit zijn Wilt gij mij twee honderd vijftig dollars leenen Neen Holt sprak Graves ik wilde u zoo gaarne zoggen wat ik gevoel bü dit edelmoedig aanbod maar gij zijt een zonderlinge vent GiJ zoudt tegen mij vloeken nis ik het deed Misschien zou ik ter wille van mijne vrouw uw voorstel niet zoo bepaald afwijzen Mag ik een dag beraad nemen Ja Graves verliet het kantoor met moeielijk te beschrijven gewaarwordingen Wat zou hij doen Zijn gevoel van eigenwaarde ADVERTENTIEN worden geplaatst ran 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt J J Verdries te Gouda voo r 222 Door den minister van oorlog is ter kennis van de militaire autoriteiten gebracht dat de regeering niet voornemens is een wetsvoorstel aanhangig te maken tot het opnieuw verlengen van den diensttijd voor da ingelijfde bij de militie te land der lichting van 1883 althans indien geen onvoorziene omstandigheden zoodanige verlenging alsnog noodzakelijk maken Daarentegen heeft een wetsvoorstel tot verlenging van den diensttijd van de miliciens der lichting van 1884 reeds het departement van oorlog verlaten In verband hiermede zullen de paspoorten van de miliciens der lichting van 1883 in gereedheid gebracht en de door ben opgelegde goederen in de kleedingmagazijnen ingeleverd worden De datum van pasporteering zal later worden opgegeven Het Fad verneemt dat Paul Prill van Rotterdam te Hamburg is geëngageerd als kapelmeester van het Stadttheater in plaats van Weingartner De SeUtoUaat daeU thwu mai 4e ttgAa m hijeenkomston door generaal Booth in het Zeyer de Heilt bier te lande te leiden do merkwaardigste bijeenkomsten die ooit in Holland zijn gehouden Zjj zullen pbuts hebben te Am terdam op Goeden Vrijdag 19 April in de taal Frascati te Haarlem op Zaterdag 20 April in Felix Favorï te Utrecht op beide Paaschdagen in Tivoli te Leiden op Dinsdag 25 April in de Stadsgehoorzaal Op elk dier dagen worden drie bijeenkomsten gehouden s morgens te 10 30 s midd te 2 30 en s avonds te 6 30 alleen te Haarlem blijft het bij één avondbijeenkomst De toegangsprijs is bepaald op 10 ets voor gereserveerde plaatsen 50 ets De onderwerpen door den generaal te behandelen zijn de volgende de ware kruisweg de eenige weg des heils de godsdienst Christi en de eenige godsdienst dor negentiende eeuw maakte hem afkeerig om het aanbod van Holt aan te nemen ls Holt hem slechts velende dat hq hem de teruggave van het geld heU ofde Maar hij was zoo geheel anders dan ieder ander Nu herinnerde hij zich zijn belofte van vroeg te huis te komen en daar luj niets had wat hem elders riep ging hij naar zijn kosthuis Hij vond Virginia in een opgewonden toestand Zij waa zeer geschrikt van het briefje dat haar echtgenoot dien ochtend had achtergelaten en vooral was zij ongerust geworden toen baar verscheidene rekeningen voorgelegd werden die zij meende dat reeds lang betaald waren Bovendien was er tweemaal een man an een ruwen verdacht voorkomen geweest om naar Graves te vragen Laat ons New York verlaten riep zij uit Stel bet niet langer uit Laat ons de stad verlaten zoodra w j kunnen Om mijnentwil Charley aarzel niet Laat on naar moeder gaan en w j kunnen nog gelukkig worden Ik heb er de middelen niet toe Virginia Ik heb overal moeite gedaan om geld te krijgen Het gaat niet Verkoop dan al mijne kleuren behalve die ik draag O hadden wq er maar een jaar vroeger toe besloten Toen zou het u niet veel geholpen hebben Virginia Ik heb eetst in later tijd geleenl een man te zijn Dus wilt gij gaan Zeg dat gg wilL Ik wil