Goudsche Courant, donderdag 4 april 1889

Vrijdag 5 April N 3883 1889 JAC TAS DEH MEER Kapitein der Infanterie SH Jonkvronwe I J L DIB BETS P 3 April 1889 Gravennage GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Iniendlng van adTertentida kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der aitgave PETROLEÜM NOTEERINGEN Tsn de Makelaars Caatzlaar k Schalkwijk te Rotterdam Be markt was heden rast 1 oco Tankfust ƒ 7 85 Van boord bij lossing ƒ 7 85 September October November en De cemberlevenng ƒ 8 10 BEIIRSBEKICHT AMSTERDAM 3 AprU Per Teleyraaf Integralen zeer rast Oostcnrijksche en aandealen groote Ettss spoorireg raat Zw N booger Amerika onveranderd 330 Staats loterij Tweede Klasse rekking ran Woensdag 3 April No 18735 ƒ 5000 No 8838 ƒ 2000 No 1847 5018 9090 12017 ƒ 1000 No 13155 ƒ 400 No 1235 ƒ 200 No 5055 14397 18645 ƒ 100 Prijzen van ƒ 30 81 2832 6489 8133 10675 13571 16062 1831S 121 2971 5490 8137 10683 13641 16080 18395 129 2981 5515 8160 40734 13660 16086 18478 232 3006 5660 8163 10852 13740 16168 18490 293 3056 5564 8202 10868 13765 16256 18531 307 3093 5643 8278 10901 13773 16261 18684 309 3124 5675 8405 10988 13843 16337 18548 420 3190 5693 8433 11062 13915 16360 18566 454 3213 6070 8484 11063 13926 16530 18577 542 3229 6076 8605 11142 13940 16562 18696 644 3378 6081 8635 11168 13946 16566 18707 600 3457 6177 8651 11179 13995 16587 18732 636 3468 6267 8706 11320 13996 16596 18769 657 3498 6276 8771 11386 14063 16698 18786 683 3582 6324 8780 11408 14085 16634 18824 750 3608 6334 8803 11434 14139 16659 18829 753 3698 6375 8806 11480 14167 16741 18916 829 3709 6387 8914 11487 14199 16743 18922 863 3727 6393 8947 11496 14230 16791 18954 901 3853 6488 8964 11575 14257 16804 19062 968 3927 6494 8965 11592 14280 16816 19063 985 3972 6507 9026 11631 14286 16823 19105 1018 3979 6527 9061 11661 14419 16836 19130 1158 4016 6661 9086 11691 14462 16941 19165 1163 4018 6638 9097 11724 14682 17053 19216 1185 4021 6644 9135 11781 14736 17105 19266 1321 4029 6666 9181 11812 14836 17142 19277 4048 6723 9206 11825 14881 17158 19317 4094 6742 9226 11855 14899 17164 193901504 4109 6771 9237 11982 14960 17177 194611541 4111 6810 9240 12002 14970 17210 194851559 4149 6811 9244 12009 14985 17271 194931606 4243 6859 9260 12192 14994 17286 195071704 4264 6871 9284 12284 15221 17316 195571716 4305 6888 9866 12322 15242 17324 19576 1759 4316 6890 9375 12 469 16246 17349 19639 1776 4379 6892 9392 124J8 15250 17380 197781812 4421 6917 9408 12537 15275 17460 198291846 4449 6983 9616 12628 15403 17553 199001873 4487 7103 9626 12737 15474 17568 199091924 4492 7149 9766 12883 15508 17604 199321943 4502 7155 9773 128 t 15601 17611 199741989 4521 7156 9847 12916 15694 17635 200332011 4527 7159 9854 12932 15720 17667 200402020 4543 7175 9978 12972 15723 17725 200562031 4556 718210020 12992 15736 17769 20141 2067 4566 7209 10043 13034 15770 17772 201442072 4623 7284 10147 13063 15788 17786 201782092 4624 7362 10168 13073 15816 17792 202362132 4685 7442 10176 13142 16852 17796 20309 Ï224 4762 7443 10287 13194 15881 17805 20316 2 232 4789 7483 10327 13196 15894 17867 20365 2426 48 39 7502 10418 13247 15912 179 32 20372 2432 4916 7699 10429 13352 15926 17939 203962501 4996 7652 10507 13360 15941 17976 20635 2530 6143 765410534 13378 15948 18002 206312572 5191 785410661 13386 15966 18025 20775 2668 5251 7857 10600 13421 15978 18049 20867 Ï703 5433 7871 10627 13503 15979 18079 208772715 5437 7916 10667 13616 16000 18123 209162723 6451 8099 10673 13546 16048 18196 20919 2761 Trekking ran gisteren No 2229 moet zijn 2629 Foutief ontrangen ADVERTENTIEN BeTallen Tan een Zoon M TAN DORSTMooNs Goudd 3 April 1889 Heden trof ons de geroelige alag van het orerlgden ran onzen innig geliefden Echtgenoot Vader en Behnwdrader den Heer DIRK BLANKEN Janszoon in denoaderdom Tan raim 62 jaren Ook namens m ne Kinderen en Behuwd kinderen Wed Chb blankentan Kkimfem Oouda 3 April 1889 Eenige en Algemeens Kennisgeving Heden OTerlaed na een langdurig lyden mgn innig geliefde Echtgenoot JAN HERMAN BECKING in den oaderdom Tan 38 jaren M q BECKING TAK VbKN DE ReVTEKAMP Tteello by Deventer den 2 April 1889 Heden OTerleed te Deventer onze Schoonzoon en Behuwdbroeder de Heer JAN HERMAN BECKING in den onderdom Tan 38 jaar C TA VEEN A TAN REEDT DORTLAND C M TANjBEEDT DORTLANDTAK Vees Gouda 2 April 1889 ♦ D Heer en MeTronw ta I dek MEER DiBBETS betuigen hunnen hartelgken dank Toor de Tele blgken Tan belangstelling bg hun Huweiyk onderTonden Degenen welke iets te Torderen hebben Tan wjlen Mej C J i8iVO B gewoond hebbende te Gouda wordt Terzocht daarTan binnen Teertien dagen opgaaf te doen aan P W KAMPHUIZEN Gouda 3 April 1889 Afslag van Kaaszout Puik KAASZOüT in plaaU T8n 8 Toor 7 50 per 50 Kilog bg W DEN HERTOG Lange Tiendeweg Gouda Een algemeen als goed erkend middel bj HOEST ea VERKOVDaElD zgn de oplossende en rerzachtende = Salmiak Pastilles = Tan KRAEPELIEN ft HOLM Apothekers te Zeitt Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in flacons a 20 Cent A VAix os Az bericht de ONTVANGST der Hantes Non Teanté s m PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73 Sociëteit OnsGerioeg en Zaal KDNSTMIN DONDERDAG 4 APRIL 1889 HogerdeGoscliandvlekte Sensatiedrama in 9 tafreelen DOOK de Nieuwe Roiterdaoische Schouw burgMaalscbappij Directie ALEX FAA8SEN en Co Entree Toor HH Leden en Dames 0 60 Niet Leden 0 90 Plaatsen te bespreken WOENSDAG en DONDERDAG Tan 10 tot 3 nnr De ZÜID HOLLANDSCHE H7F0TEEEEBAITE te ROTTEItDAU Terstrekt gelden op 1 Hypotheek voor posten met ruitne overwaarde tegen é U en geeft pandbrieren uit rentende 3 o in stukken Tan 500 en 1000 AGENTEN Toor Oouda en Onutreken IvCOItTTIJl d Co Comm in Effecten Wissels en Assurantiën te Gouda Uit de hand te Koop Een TUINHUIS en een Truchtbare TUIN met VRDCHTBOOMEN beplant staande en gelegen te Oudewater groot 10 Aren 61 Centiaren kadastraal bekend onder No 2022 in eigendom toebehoord hebbende aan den Heere A W M JONGENBEL aldaar gewoond hebbende Te berragen bg Notaris A H CRAMER te Edam Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal Tan Geneeskundigen aanbcTolen ZuJTer nit HOP en MOUT gebrouwen d e VOORHANDEN UitgaTe KOESMA wordt tegen zeer lage prgzen uitTerkocht bg A RRH KIHAI Lange Tiendeweg Fransche Stoomververij en Chejnische Wasseherij GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMEB Kruiskade 19 Rotterdam Speciale inrichting Toor het stoomen rerven Tan alle Heeren en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Garnituren Trgpen Veeren enz Alle kleuren zgn onschadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Dep6t Toor Gouda en ometreken bg de Heer A tan 08 Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Gouda Snelperadnik van A BRINKMAN ZooN De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlgke Nommer VIJF CENTEN Het voorloopig Rijbbestuur De zitting der Staten generaal Tan gisteren is Tan zoo bgzonderen aard dat zg weieenige nader beschouwing Terdient Zooals wg reeds gemeld hebben is in de Tereeuigde Tergaderiog der beide Kamers bg besluit Terklaard dat de Koning buiten staat is geraakt de regeeriog waar te nemen üit den aard der zaak is zulk een maatregel alleen te Terdedigen als het belang des lands dien volstrekt eischt Tooral waar het een Torst geldt als onzen Koning die veertig jaar lang op Toorbeeldige wgze zgne constitutioneele plichten heeft waargenomen Doch Toorziening was thans dringend noodig Zes weken lang staat de staatsmachine stil doordien de Koning niet bg machte is zich bezig te honden met het behandelen en teekenen der hem gezonden stukken Vele openbare en bgzondere belangen leden schade door dit oponthond Benoemingen tot rgksambten Tereischen s Konings onderteekening hetgeen ook het geval is met allerlei besluiten die tot uitvoering der wetten noodig zjjn Particulieren die meerderjarigverklaringen en dispensatiën behoeven wachten reeds maanden lang op afdoening hunner Terzoekschriften waarop ge n beslissing kan Tallen zonder tusschen komst Tan het hoofd Tan den staat Wetsvoorstellen kunnen niet bg de Kamer worden ingediend aangenomen ontwerpen niet worden bekrachtigd in beide gevallen treedt volgens onze grondwet de Koning handelend op Bekend is het dan ook dat een berg van staatsstnkken onafgedaan ligt want slechts het meest dringende is gedurende de laatste maanden tgdens s Konings ziekte FEUILLETON UIT VERRE GEWESTEN Nuar het Ikfeliclt XLIV Omstreeks dien tijd ontving Castleton een net bnefje van mevrouw Delaine Hot luidde als volgtMijnheer Castleton I Ik zou u bijzonder graag morgen wenschen te preken Ik heb u eenige zaken van bijzonder gewicht mede te deelen Kom tegen vyf ure en schik het er op te blyven dineeren en den avond bij mij door te brengen Stel mij vooral niet te leur Celia Augusta Delaine Het briefje was zoo eenvoudig zoo zonder den mmaten schyn van coquetterie dat Castleton het nam voor hetgeen het heette te zijn nl niet anders dan dat zn hem in zyn beroep over zaken spreken wilde en dus gaf hij een bevestigend antwoord aan den knecht die het bracht Hij dacht er niet verder aan dan om te zorgen dat hij den volgenden dag op zijn tijd gereed was Ton vjjf ure was hij aan de woning van mevrouw Delaino Hij werd in het kleine boudoir dat aan de hoekorij grensde gelaten en hen zeide hem dat movrouw Delaine aanstonds beneden zou komen aan Z M ter teekening voorgelegd Hoe ongaarne te langen leste neeit het landsbelang de verantwoordelgke raadslieden der Kroon gedwongen handelend op te treden en zg hebben dit gedaan met al de voorzorgen en de kieschheid die men aan onS Vorstenhuis verschuldigd is na de ondubbe nnige verklaring der geneesheeren ware langer dralen plichtsverzuim geweest Bg de tegenwoordige grondwet is de bg eene gelegenheid als aeze te volgen handelwgze beter omschreven en geregeld dan vroeger Voor 1848 was de verklaring van s Konings ongeschiktheid voor de regeeringstaak opgedragen aan den Raad van State en de ministen De Staten Generaal moesten dan alleen Toorzien in het beletsd d i een regent benoemen en daartoe moaaten nienwe Terkiezingen warden nitgeschrmn want de Tweede Kamer moaat in dalMk gatal bgeankomen Terecht heeft men sedert begrepen dat het meer eigenaardig de taak is der volksvertegenwoordiging om te beoordeelen of ci inderdaad termen zgn om den Koning tgdelgk van zgn grondwettig gezag te beroovrn Daardoor worden misbrniken onmogelgk gemaakt Voorts is in 1887 ook de dubbele Tweede Kamer afgeschaft Dit is een niet te miskennen voordeel Anders waren er weder 4 8 6 weken met verkiezingen gemoeid geweest en zou de stagnatie uoodeloos verlengd zgn geworden De kiezers hebben toch in dit geval geen uitspraak te doen Er is geen politiek beginsel bg betrokken zoodat de met hun vertrouwen bekleede vertegenwoordigers zo er dndelgk als eerlgke mannen kunnen onderzoeken of de toestand van den Koning ernstig genoeg is Hij nam een boek op dat op de tafel lag Het was een werk met verschillende tooneelstukken Het boek viel open waar een klein fijn rouwbeen tusschen de bladen lag Dit was bij Fazio Castleton s oog viel op eene passage waar de hartstochtelijke Aldabella hare overdreven liefde beschrijft Hij doorbladerde het boek totdat hij belang begon te stellen in het stuk dat hij nooit gelezen had eo zich er toe zette om er mede voort to gaan Te midden van zijn lectuur hoorde hij een diepen zucht in zijne nabijheid toen hij de oogen opsloeg zag hij mevrouw Delaine naast zich staan Wie zou gedacht hebben wie had het kunnen gelooven dat zulk een echte rechtsgeleerde als gij geworden zijt belang zou kunnen stellen in iets aandoenlijks Het zijn juist aandoeningen waarmee wij voornamelijk te doen hebben zeide JJastleton opstaande en het boek nederleggende Evenals doctoren met ziekten of chirurgijns met gebroken boenen te raaken hebbon hernam mevrouw Delaine hem de hand toestekende terwijl zij er op aandrong dat hij weder op haar fautoud zou plaats nemen Gij zaagt er zoo geheel anders uit dan gewoonlijk in uw dagahjksch leven ton minste zooals ik u in den lantsten tijd heb gezien en vertoondet u juist als ik mij voorstel dat gij werkeUjk zijt terwijl gij daar zoo rustig en zoo ongemerkt die romaneske hartsontboezeming las dat ik het niet ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt om buitengewone voorziening noodzakelgk te maken Er ia geen enkel redelgk motief te bedenken waarom eerst het ledental der Kamer zou moeten worden verdubbeld De ondervinding heeft thant geleerd hoe wenschelgk het is in dergelgke dringende gevallen zoo weinig omslag mogelgk te vorderen Hoe zal nu verder gehandeld ivorden De voorzitter der vereenigde vergadering d i baron Schimmelpenninck van der 0 e voorzitter der Eerste Kamer is volgens de vigeerende grondwet belast met de uitvoering van bet genomen besluit Want een beehai heet het omdat een wet niet bestaanbaar is zonder de koninkigke onderteekening die daaraan sanctie verleent Onmiddellijk na de afkondiging van het besluit treedt het in werking en van dat oogenblik ai treedt de Raad van State op in de plaats des Konings Totdat ar een mgentbeaoamd ia berost iNi Kenioklgk gezag bg dit hooge college Hoe de Raad te werk zal gaan is niet bekend daarvoor bestaat geen regeling doch waarscbgnlgk zal hg zelf wel een hnishondelgk reglement maken waarbg b t de voorzitter gemachtigd wordt de spoedvereischende en minder belangrgke stukkeneu te teeken Het is toch niet denkbaar dat alle zaken in volle vergadering behandeld en afgedaan zullen worden Vooral in den eersten tiid zal er hard gewerkt moeten worden om vertraagde besluiten en benoemingen kracht van wet te geven Dit is evenwel een zaak waaromtrent de Baad zelf te beslissen heeft Binnen een maand moet thans bg de Kamers een voordracht inkomen ter benoeming van een Regent De Tertegenwoordiging heeft dan wel de bcToegdheid dit Toorstel niet dadelgk over mij kon verkrijgen u te staren Weet gij hoe lang ik daar gestaan heb dichtbij genoeg om u aan te rskon terwijl gij zoo geheel in uwe lectuur verdiept waart Neen dat weet ik niet Ik kon een diepen zucht niet wficrhouden toen ik er aan dacht hoe spoedig dat oogenblik voorby zou gaan en gij tot het dorre leven van dat afschuwelijke kantoor zoudt terugkeeren Ug kunt dat kantoor maar niet vergeten naar ik bemerk Neen zeker niet maar gij stelt my tegenwoordig niet in de gelegenheid om er over uit te weiden Waarom komt gij niet meer zoo dikwijls bij mij als gij placht te doen Omdat ik altijd in mgne zaken bezig ben antwoordde Castleton Mijn beroep vereischt veel tijd en ik moet het niet veronachtzamen Ik zou waarlijk denken mijnheer Piüsifer te hoeren on niet don levendigen Vluggen jongeling dien ik op zekeren dag nu weinige jaren geleden voor het eerst op zijn kantoor zag Dit gezegde roerde eene smartelyke snaar in Castleton s hart aan Hij herinnerde zich dien tijd maar al te goed en daarmede in verband Clara Digby Hij was werkelijk veel veranderd Hy gaf er geen antwoord op Hoe bevalt u myn geliefd tooneelstuk vroeg mevrouw Delaine het gesprek op iets anders bren 1 h t v 1 I h Ü m k ¥ 1