Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1889

in da Ie klasse Ie afdeeling B L van Es Toor atelkunde rekënkusde en taal C V Niereld voor meetkunde en Ignteekenen C P Heg Toor atelkunde en schoonschrijven en H Gyieny roor handteekenon en in de Ie klasse 2e afdeeling 6 J Grendel Toor stel en rekenkunde C A Wagenaar voor taal en echoonschriJTen W d8 Mol Toor handsn l nteekenon en M J Funselie roor meetkunde Gisteren avond had in de zaal Nut en Vermaak de algomeene vergadering plaats der Kiesvereeniging Kerkelgk Beheer tot het stellen van kandidaten voor de vacaturen ontstaan door de periodieke aftreding op 1 Juli a s en van vacaturen tusschent ds ont De Voorzitter de hoerJ M Noothoven van Goor herdacht met dankbare erkentelükfaeid de dicusten van den overleden Heer Kerkvoogd W Brand van Straaten en andere overleden Heeren Notabelen en Commissarissen van Oppertoezicht aan de Hervormde Gemeente bewezen en wijdde een woord aan wijlen den heer F Grendel als bestuurslid dor Vereeniging Nadat de aftredende bestuursleden waren herkozen werd in de vaoatur Grendel de heer H J Nederborst gekozen die bereidwillig do benoeming aannam Vervolgeus werd tot het stellen van kandidaten overgegaan en werd besloten aan Ie bevelen voor de drie vacaturen in het collegie van Kerkvoogden de heer W J Fortugn Droogleever aftredend G Straver aftredend en in de vacature ontstaan door het overladen van den heer W Brandt van Straaten de heer Mr J H van Mirrop Voor de acht vacaturen in het college van Notabelen de heeren Mr J Fortuijn Droogleever aftredend H J Nederhorat aftredend en in de vacaturen ontstaan door het overlqden van de heeren J Brakel en J Herman de Groot en het niet opnieuw zich verkiesbaar stellen van den heer C Lunenburg en het bedanken van de hstren A W van Kluijre C Brunt en J H van der Togt de heeren C van Eqk W Kromhout Jr T J Koobs J H Boers J A P Montyn en J Kortenoever Jr Crabethstr Voor de negen vacatures als Commissarissen van Oppertoezicht de heeren A Dortland aftredend J J Braggaar aftredend A Kwinkelenberg aftredend en in de vacaturen ontstaan door het overlijden van de heeren W Post Drost F Grendel en J G Belonje en het bedanken van den heer B Beazelzen benoemd tot Ouderling en van de keeren G C Fortuijn Droogleever en J W A Boers de heeren 3 W Haverkamp Begemann G Langeraar J F M Temminok W Kromhout Sr A Kok en P Hooftman Jr Nadat de voorzitter de vergadering had opgewekt bij de verkiezing op Maandag IB April a s de gestelde kandidaten met alle kracht te steunen sluit hq de vergadering Gisterenavond werd in de zaal Kunstmin der Societeit OnsGenoBgen door het nezelsohap derJVteuwe KoUerdanuche SehouKlmrg MaaUchappy Directeur Alex Fafssen en Co opgevoerd het sensatie drama Soger de Oeeckandtlekte dat evenals elders ook hier ter stede naar wg vernemen groot succes had Daar wij verhinderd waren de voorstelling bq te wonen kunnen wg diti aal niet in bijzonderheden treden Zij werd een weinig ontroerd Castleton deed eene poging om haar te troosten Mijn vriend zeide zij duid het mij niet ten kwade dat ik u zoo noem hoe weinig kunt gij niettegenstaande alles wat gq hebt waargenomen in het nare beroep dat gij gekozen hebt begrgpen wat ik uitstal Gij zgt kalm en koel üw bloed is nooit aan hot gisten uwe polsen kloppen altgd geregeld Uwe aandoeningen zgn nooit hevig Hoe kunt gg dan begrijpen wat ik Igd die gestadig de uitbarstingen van een hartstochtelijk karakter moet bedwingen en beteugelen die elke uiting van mijn gevoel onderdrukken en het vuur dat mij verteert verbergen moet Dit zeggende was zij ongemerkt opgestaan en naast Castleton gaan zitten Hij scheen de beweging niet op te merken Ik weet wat gij zeggen wilt vervolgde zg haastig en zeer opgewonden sprekende nik weet dat dit niet in uw smaak valt gij hebt mij evenwel toegestemd dat dit een avond naar i n genoegen zal zgn Gij denkt te edel en te onbekrompen om slechts eene eenzijdige beschouwing van het menschelijk hart te hebben Zooalsgg zijt of althans zooals gg n zelven weldra dwingen zult te zijn zult gg slechts ten halve het verheven en edele wezen worden dat gij kon zijn indien gij n zelf veipinde in de ondervinding te deelen van ztilke harten als gg voorgeeft te verachten Tegelijk legde zij hare hand op zgn arm als om Iiaie woorden kracht bg te zetten In de Woensdag gehouden vergadering der vrijzinnige kiesvereeniging yaderland m Oranje te Oudewater werden tot candidaten voor de Prov Staten gekozen de aftredende leden zijnde de heeren mr A A van Bergen IJzendoom te Gouda G van Houweninge te Moordrecht en K Blok te Lekkerkerk In de gisteren gehouden raadsvergadering te Woerden is in plaats van wijlen den heer C E van der Quast benoemd tot wethouder en ambtenaar van den burgerlgken stand de heer N A Swanenburg De hoofdel ke omslag is voor 1889 vastgesteld op 8032 79 Het Slaaülilad no 34 bevat besluit van den 4en April 1889 van den volgenden inhoud In haam van Zijne Majestbit WILLEM III BM DB ORATIE GoDS KoNINO DES NeDIKLANDÏN Pbins van Obanje Nassau Geoot Hebtoq van lvxembübq enz enz enz De Baad van State krachtens artikel 45 2o van de Grondwet waarnemende het koninklijk gezag Op de voordracht van den Baad van Ministers van 3 April 1889 lit A Gezien het besluit van de vereenigde vergadering der StatenGeneraal van 3 April 1889 dat te dienzelfden dage is afgekondigd Staateblad no 33 Gelet op de artt 40 en 45 van de Grondwet Brengt ter algemeene kennis dat hij de waarneming in naam des Konings van het koninklijk gezag aanvaard heeft Last en beveelt dat dit besluit in bet Staatêilad zal worden geplaatst en afschrift daarvan zal worden toegezonden aan de beide Kamera der Staten Generaal aan ieder der ministerieele departementen aan de hooge colleges van staat en aan het Kabinet dea Konings t Grmenhage den 4den April 1889 Se F ice fretident van den Saad van State Van Reenen Het besluit is gecontrasigneerd door al de ministers Op veler verzoek zal de Tooneelvereenigiuf te te Amsterdam op Dinsdag 9 April in het GrandTheatre van Lier een in alle opzichten gelgke herhaling van de voorstelling van Nora en Préaeuse ridieu doen geven Zij di haar willes bgwoneu zulllen wèl doen reeds nu plaatsen te bespreken aan het adrea van den heer A W v d Mandere Oost Einde Amsterdam De pr tt der plaatsen zgn al de eerste maal Stalles en flaloon 5 Loge ƒ 3 60 Parterre 2 B0 De schil van sinaas appels wordt dikwijls door kinderen als een lekkerng mee opgegeten Hierover waarschuwt echter eenDuitschgeneesheer Dr Schamer in Graz die na een microscopisch onderzoek tot de ontdekking is gekomen dat de kleine zwarte puntjes die zich op de meeste sinaas appelschillen vormen schimmelplantjes zijn welke een vrij hevige keelaandoening kunnen erwekken en wel boofdzakolgk kinkhoest Men doet dus wel den kinderen de schillen der sinaas appelen te onthouden Maandil v dr D v Boo Dit Amsterdam meldt men het overlgden van den heer Theod F H Jorissen hoogleeraar in de ge I schiedenis aan de universiteit te Amsterdam die zijn Dit gebaar was zoo arglistig dat Castleton er niet eens van schrikte Hg had voor t oogenblik zgne gedachten niet bij elki Hg sprak niet Gij antwoordt niet Hare hand gleed zacht af en rustte in de zijne Castleton verroerde zich niet Zgn gelaat nam een strakke uitdrukking aan Is t mogelijk dat gij volstrekt geen gevoel hebt Ik geloof het niet ik weet het tegendeel Ik heb het u aan den dag zien leggen Zg sprak zeer snel Ik wil mij niet inhouden ging zg voort als tot antwoord o een gezegde van haar gast terwgl zij zgne hand greep ik heb de grens van vrouweIgke ingetogenheid overschreden en ik ga door al zou ik ook later voo altijd aan wanhoop ter prooi zgn Gij weet gg vmt het geweten hebben veracht en bespot mij om die bekentenis hoe ik u bemind heb De eerste maal toen ik u uit de kamer van dien zaakwaarnemer zag komen als niet meer dan een jongeling reeds toen had ik liefde voor u opgevat Ja zoo was t Ik sloop terug om n nog maar voor oen oogenblik te zien Ik heb u al dien tgd toebehoord Toen ik dacht dat Clara Digby u beminde ik wist dat gij haar beminde was mgne ziel vervuld van wanhoop en woede toen ik de waarheid ontdekte was ik in verrukking ik hoopte dat ik uw hart nog zou winnen Gg ontvluchttet mg om naar Europa te gaan Toen gij terugkwam waart gij koud als gs Dit stortte mg in de diepste vertwgMing in onbeschrgfelgke ellende Wat moet loopbaan begon ala docent aan het Gymnasium te Gouda Staten Oeneraal Tweede Kame zitting van Donderdag 4 April De minister van justitie heeft zich de rust die hg sedeit Vrijdag gehad heeft ten nutte gemaakt om zgn artikelen 5 en 6 der arbeidswet geheel om te werken ten einde zoo veel mogelgk te gemoet te kooien aan de gemaakte bezwaren De voornaamste wgzigingen zgn de volgende De beschermde leeftijd is van 18 op 16 jaar te ruggebracht de uitdrnkkelgke bepaling is opgenomen dat de arbeidsduur niet langer dan II uur per etmaal mag bedragen ook dan als voor bepaalde bedrgven speciale uren van aanvraag en einie worden toegelaten nachtarbeid voor vrouwen lusschen 10 uur s avonds en 6 uur s morgons blijft volstrekt uitgesloten tgdelgke vergunning van overwerk in bijzondere omstandigheden mits niet langer dan tot 13 uren per etmaal staat aan den commissaris de Konings in spoedeischende gevallen aan den burgemeester onder enige nadere bepalingen die misbruik voorkomen in de tijdstippen waarop de dagelijksche rusttgden genomen moeien worden wordt meer latitude gelaten de regeling blijft tot fabrieken en werkplaatsen beperkt Het was voor de leden der kamer inzonderheid voor hen die amendementen hadden voorgesteld op het thans vervallen regseringsvoorstel moeilgk om dadelgk de beteekenis der gewijzigde lezing te vatten en daarnaar hun amendementen te wgzigen Van daar een voorstel van den heer Rutgers van Rozenburg om de discussie tot heden uit te stellen De kamer vond dit eohter niet noodig en stelde zich tevreden met eene pauze van anderhalf uur gedurende welke onderscheiden amendementen ten doode werden opgeschreven doch ook weder andere werden ontworpen Voor een leek is de daarop gebonden discussie weinig aantrekkelijk en ook verre van duidelgk ook de kamer begon er genoeg van te krijgen want tegen het einde der zitting verhief zich het geroep om stemming Zoover is het echter nog niet gekomen daar de heer Lohman inzonderheid aandrong op ernstige overweging De voornaamste amendementen die zgn voorgedragen zgn lo van den heer Bahlmann die jeugdige personen en vrouwen 12 uur wil laten werken in plaats van 11 2o van den heer Heldt die kinderen beneden de 14 jaar maar V uur wil laten arbeiden 3o van de heeren Veegens Lohman Heemskerk en TravagUno die niet den aanvangs en den eindtermgn op 6 uur vm en 7 aur nm als regel stellen met uitzonderingen voor nader aan te w zen bedrgven maar op den voorgrond stellen dat een bestuursmaatregel ds uren van aanvang en einde bepaalt terwgl voor die gemeenten en bedrgven waarvoor mets bepaald wordt de uren van 6 voorm en 7 nam wet zuUen zgn Juist het omgekeerde maar precies hetzelfde zooals de heer Lohman het kernachtig uitdrukte Dt hoofdzaak is eohter dat de voorstellers voor den bestuursmaatregel bet hooren van Gedeputeerde Staten voorschrijven en de wetteIgke termijnen eerst in werking willen doen treden na vaststelling ran dien maatregel 4o Een subamendement van de heeren Oppedgk c s op het oniler 3o genoemde amendement strekkende om daaruit te lichten het voorschrift dat kinderen beneden de 14 jaar slecht 9 uur mogen werken ik doenP Wat zal er van mg worden vroeg ik Ik kon het niet langer weerstaan Ik besloot een onderhoud met u te hebben t Is er toe gekomen Gij kunt mij dooden Ik wensohte dat gij het deed Kunt gg het geringste begrip hebben van eene liefde als de mgne zonder verandering zonder vermindering altijd altijd eene eeuwigdurende bron gudsend en overvloeiend Zeg hebt gg daar eenig begrip van Jaren lang heb ik geen anderen wensch gekend dan die met u in verband stond Alles mgn leven het heil mgner ziel is in u vereenigd Wees op uwe hoede dat gij mij niet versmaadt Met u vermag ik alles kan er alles van mg worden Gij kunt mg geheel naar uw wil kneeden Als gg mij verwerpt word ik eene duivelin let op wat ik zeg eene duivelin I Gedurende dit tooneel zat Castleton verbaasd bleek en sprakeloos Hij was voor een oogenblik overstelpt door de snelheid en de kracht van den stroom maar van lieverlede herstelde hij zich Dat is waanzin sprak hij eindelgk terwgl hg trachtte op te staan Dat weet ik maar waag het niet er mede te spotten riep de opgewonden vrouw uit en tegelgk dwong zg hem weder te gaan zitten Denkt gg mij zoo te veriaten Hebt gg mij niets te zeggen Spreek Castleton zeide geen woord Hij gevoelde dat hg het niet zou kunnen iftrH nrtolgij Wat ei uit dezaii atrjjd van meeningen worden l moet zal misschien heden blijken m alle gevallen I is het doel van den minister om spoedig tot een eind te komen gisteren niet bereikt De veelbesproken zaak tussehen de heeren De Bochemont en Verstego ontstaan door het schrijven van de brochure Eene onthulling en een karakterschets naar aanleiding van de benoeming van den heer De Rochemont tot secretaris der Staatscommissie voor de beri beri werd zooals wij reeds mededeelden gisteren te s Hage behandeld ten aanhoore van een talrijk publiek grootendeels officieren van hctO I leger Beklaagde Verstego was in persoon verschenen Zgn verdediger mr W Van Bossem Bz verklaarde geen voorlezing te verlangen van de geincrimineerde brochure in haar gebe De officier van Justitie mr Ortt evenwel verlangde voorlezing van sommige gedeelten waarin de uitdrukkingen voorkomen waarop zgn requisitoir zon steunen en nu vond mr Van Bossem t maar beter dan het geheele geschrift met de bglagen te doen voorlezen hetgeen geschiedde Blijkens het vonnis van verwijzing wotdt bekl ten laste gelegd het opzettelijk aanranden van de eer of den goeden naam en het opzettelijk beleedigen van de gep luit kolonel De Bochemont in de door bekl geschreven brochure Na deze voorlezing begon het getuigenverhoor De verklaringen der getuige a charge kwamen in t kort hierop neer Dat de persoon die de brochure voor een gedeelte overgeschreven had en de drukker en verspreider de kopy van bekl hadden ontvangen dat veldwachters de brochure in verschillende boekwinkels hadden zien te koop liggen en één exemplaarop last van den officier van Justitie hadden gekocht De eerste getuigen a décharge de gep luit generaal MacLeod verklaarde het adres aan den Minister van Koloniën van Sept 1888 waarvan bekl geheel onkundig was te hebben ontworpen De tweede de gep generaal majoor Booms verklaarde dat adres mede te hebben onderteekend omdat hg wist dat de heer De Rochemont bij het schrgveq van het boek Loudon Atcbin niet te goeder trouw was geweest en misbruik had gemaakt van officieele stukken en hg meende dat zoo iemand niet tot secretaris eener Staatscommissie benoemd moest worden In den bresde werd door dien getuige betoogd waarom hg aan de goede trouw moest twgfelen In het reeds genoemde boek toch beschermd ab het ware door den landvoogd wiens p ortret op het titelbhid prgkte werden krggsmakkers als bedriegers der Regeering aan de publieke verachting blootfresteld Naar aanleiding hiervan gehoord bevestigde de heer Ds Rochemont geheime stukken te hebben gebruikt doch volstrekt niet met de bedoeling welke men daaraan gegeven beeft Als hij een landverrader en een leugenaar was had men hem moeten aanklagen dat deed men echter niet Beklaagde Verstege zeide niet de bedoeling te hebben gehad om te beleedigen Daarvoor toch is geen brochure noodig Wel beoogde hg de onbetrouwbaarheid van den heer Do Rochemont in het licht te stellen vooral na diens benoeming tot secretaris der Staatscommissie Hij schreef de brochure in bet algemeen belang Op de vraag van den voorzitter of daartoe boleedigingrn noodig waren zegt bekl dat ook De Kochemont in diens geschriften honende en beleodigende uitdrukkingen bezigde eu men in de Atjeh zaak wel t ns harde woorden moest gebruiken om gehoord worden Du heer T N Nieuwedbugzen oud vice president van den Raad van Indié antwoordt op da vraag van den verdediger of get De Rochemont meermalen hooggeplaatste personen heeft uitgedaagd dat dit eenmaal gebeurd is toen de heer De R satisfactie gevraagd heeft aan iemand die zich bg den Gouv Generaal over hen beklaagd had Die zaak is toen evenwel geschikt De heer G H Van Soest vroeger president commissaris der Batjan Maatschappg waarbg de heer De R tot 1882 werkzaam was deelde verschillende staaltjes mede aangaande diens onbetrouwbaarheid Profossort Mac Gillavry uit Leiden voorzitter der beriberi commissie verklaarde zgn exemplaar der brochure Verstege aan den secretaris ter lezing afgestaan te hebben De brochure leidde dezen getuige niet tot het aanbieden van zijn ontslag hg verklaarde evenwel zijn taak onmogelijk te kunnen vervullen indien de secretaris gehandhaafd bleef Vdór de uitgave van de brochure had hij geeü reden om niet met den heer De R te werken Ook de sohout bg naoht Van Leent verklaarde dat de brochure op hem den indruk heeft gemaakt dat hij niet met den heer De R in do commissie zitting kon nemen Deed de beklaagde dan daarmede geen goed werk vraagt de verdediger De president weigert die vraag te stellen De vrees dat het secretariaat van den heer De R do zaak zou kunnen schaden bleek volgens getuige hierop gegrond dat de secretaris dan weer ver de Atjeh stukken zou kunnen beschikken In de notulen werd ook menig feit oiguist teruggegeven De griffier las daarop in het geding gebrachte geschriften voor waarin te lezen stond dat de secretaris in de notulen tastbare onwaarbedeu neerschreef en de feiten verdraaid voorstelde De heer De Rochemont beriep zich op de verklaring van een Minister ia de Kamer dat de onjuistheden in de notulen onbeduidend waren Van de stormachiige vergadering na het ontvangen der brochure heeft hij geen notulen gegeven maar op verlangen van den president een onvolledig verslag Dit wordt door prof Mac GiUavry bevestigd Hg is echter overtuigd dat er zaken die niet gebeurd zijn te kwader wouw zgn vermeld Nogmaals verklaard beklaagde dat de volkomen onbetrouwbaarheid ven den secretaris de eenige drijfveer was voor zgn brochure De moraliteit was door de benoeming van den heer De Rochemont in het aangezicht geshigen Bgvalsteekenen die de president evenwel dadelgk onderdrukt pt Zgn oogmerken waren ateeds onbaatzuchtig dat heeft hg getoond Sub OtF mr Ortt uischte een maand gevangenisstraf op gfoad art 261 Stratw De verdediger hulde brengende aan den moed van beklaagde om uit liefde voor het vaderland en tot heil van Indié de pen op te vatton verklaarde zich te zullen bepalen tot het hoofdpunt dat beklaagde in het algemeen belang moest optreden Pleiter trachtte aan te toonen dat beklaagde goede redenen had die het optreden wettigden wees er op dat de onbetrouwbaarheid van den heer De Rochemont meermalen was gebleken onder anderen uit de wgze waarop hg de autoriteiten üi Atjeh in verdenking bracht en uit zijn handelingen ten aanzien van het verslag over de Batjan vergadering Dr Bugsch inspecteur iei krankzinnigengestichten heeft te Maastricht een belangrijke voordracht gehouden over de mrichtiog onzer gestichten voor krankzinnigen De spreker wees al terstond op het weinig bemoedigend verschgnsel dat het aantal krankzinnigen zich allengs uitbreidt Zoo was in 1869 het aantal der in gestü tan verpleegden 2344 in 1874 bedroeg hun getal ZlÏ9 om in 1879 te klimmen tot 4216 en in 1888 tot 5658 zoodat het getal krankzinnigen in ons land dat in en buiten de gestichten verpleegd wordt op ongeveer 10 000 kan worden geschat Zooveel ongelukkigen verdienen zekerl k de volle belangstelling en hun verpleging behoort een aanhoudende zorg te zgn Die verpleging ia nu wel tegen vroeger veel verbeterd maar laat toch nog te wenschen over Zoo o a zgn er nog gestichten waar te veel wtiénten voor de brtrekkelgke ruimte on te weinig geneesheeren zgn Ook worden maatregelen door deze laatsten in het belang der lijders noodig geacht niet steeds door directeuren of regenten uitgevoerd Voorts keurt dr Rugsch het ten zeerste af dat krankzinnigengestichten in steden bestaan en wil hg deze uaar buiten verplaatst hebben Van de verschillende stelsels bg groote krankzinnigengestichten in ons land toegepast gaf hg een overzicht van die alle verdiende verreweg de voorkeur hot pavi oenstelsel zooals dat op Feldic i bestaat Dr Rugsch betreurde ook ten zeerste dat er nog geen onderscheid wordt gemaakt tussehen idioten en krankzinnigen zoomede dat hier nog niet zooals in Spanje doorgangshuizen bestaan die het midden houden tussehen gevangenissen en krankzinnixengestichten Verder wil hg de krankzinnigen met veldarbeid bezig gehouden hebben en hunne verplegere uit lieden gekozen zien wier moraliteit alle waarborgen aanbiedt dat de lijders goed door hen behandeld warden Uit Lisse wordt het volgende gemeld Alhier doet zich een geval voor tfa vermoedelgke vergiftiging Vrgdog laatstledei is een werkman na het gebruik van een glas jenever waarin door anderen volgens het verhaal uit aardigheid iets gevoegd was wat men vermoedt morphine te zgn geweest plotseling gestorren De justitie stelt al het mogelgke in hot werk om te trachten deze zaak tot klaarheid te brengen Eerst was het Igk begraven na uitneming der maag voor een chemisch onderzoek kort daarop was men verplicht op rechterlgk bevel het weder op te graven ten einde meer deelen voor een onderzopk er uit te kunnen nemen Indien het werkelijk blgken mocht dat hier eene vergiftiging beeft plaats gehad is zg stellig alleen het gevolg van onbekendheid met de kracht van morphine Volgens het thans verschenen verslag over d verschillende takken van onderwys in 1887 88 kon in dat tgdvak in meer dan ééa opzicht ooruit8 ng bg het lager onderviy worden waargenoitten Er zijn echter ooB sohaduwzyden Zoo moest op vele scholen ten plattelande het onderwijs in vormleer vad gesühiedeni kennis der natuur en aardrgkskunde soms ook in het zingen achterwege bigven wegens do vele verzuimen der leerlingen en het gemis aan onderwijzers De Commissaris des Konings in Noord Brabant klaagt over tegenstand van velerlei aard zelfs bij gematigde eischen en volhardend verzet tegen de naleving van stelligste voorschriften der weti Er ontbraken in 23t gemeenten nog 304 onderwijzers op het getal dat op 1 Jan 1887 aangesteld moest zijn Om die aanstelling te ontgaan werden soms kinderen beneden de 6 en boVen 12 jaar van de scholen verwijderd Somtijds lag de oorzaak in onvermogen der gemeenten Die tekortkom ogen hebben echter niet belet dat het schooltoezicht eenparig den algemeenen toestand vrij gunstig noemt Uit de verschillende inspection worden daarvoor bewijzen aangehaald de vermeerdering van het getal scholen on onderwijzers de uitbreiding van het herhalmg oaderv y enz Bg het Vfaatste klom het getal leerlingen met 1250 in 7 provinciën Vele leerlingen misten echter de kennis en de ontwikkeling om dat onderwijs te volgen In Noord Brabant gaven slechts enkele gemeenten geboor aan een aanschrijving van Ged Staten om van dat onderwijs werk te maken Wegens de vermindering der jaarwedden hebben vele kweekelingen de opleidingsscholen verhtten te zamen 618 Over de toepassing van art 33 der wet neutraliteit zijn geen klachten vernomen In 306 gemeenten is van 634 schooUokalen gebruik gemaakt van de gelegenheid dio de wet aanbiedt voor het geven van godsdienst ondervrijs Slechts in één geval is beswaar gerezen een predikaftt werd nl in dat gebruik belemmerd door de ingezetenen omdat hg dat onderwgs gaf in de lokalen der opendare school Uit Vliasingen wordt gemeld Een van de passagiers der van Queenboro gisteren ochtend binnengekomen mailboot Friiu Jïcaifri van de Maatschappij Zeeland werd meer dood dan levend hier aangebracht De persoon had ongeveer een half uur vóór de aankomst met een revolverschot gepoogd zich van het leven te berooven Daar hij bg aankomst nog teekenen van leven gaf werd hg ten spoedigste onder geneeskundige behandeling gesteld doch hij stierf korten tijd daarna In tegenwoordigheid van den commissaris van politie werd de overledene bevonden te zgn zekere J D oud 27 jaar gewezen geémploieerde bij een der benrtveeren te Rotterdam die sedert eenigen tijd voortvluchtig en gesignaleerd was wegens valschheid in geschrifte gepaard aan ontvreemding Bij visitatie van het lijk bleek dat de overledene in het bezit was van een passage biljet Liverpool NewTork per Inntan Line alsmede vao een biljet Newïork Chicago Op de mailboot van Queenboro reisde hg 2de klasse met een lata klasse biljet Londen VUssingen Rotterdam W 5 == = ggg = = Buiteolandscb Overzicht De voorzitter der Fransche Kamer van Afgevaardigden heeft gisteren aangekondigd dat hg van de regeering eene aanvrage heeft ontvangen om machtiging tot gerechtel ke vervolging van generaal Boulanger De voorzitter gaf daarop het woord aan den heer Thévenet minister van justitie doch deze bewaarde het stilzwggen Er volgde een hevig tumult onderscheidene leden werden tot de orde geroepen en de heer Baudiy d Assou beliep de censuur 6mdat ij zeide dat hq het eene oneer achtte tot zulk eene Kamer te behooren Het mmoer werd nu oorveidoovend De heer De Csssahnac beleedigde den minister en de heer Laur eischte zoowel in zgn naam als in dien zgner vrienden in de vervolging te orden begrepen Hg riep ten slotte leve de republiek I leve Boulanger I De kamer van afgevaardigden heeft ten slotte met 35 ï tegen 203 stemmen machtiging verleend totgerechtelgke vervolging van Boulanger Vooriat tot de stemming werd overgegaan viel nog menig incident voor Nadat de behandeling van dring enden aard was verklaard noemde de heer De Cassagnac het requisitoir een weefsel van logons waarop de minister Tirard antwoordde dat de Begeering een ma wil vervolgen die de Republiek wil omverwerpen het eenige doel der Regeering is het land voor den burgeroorlog te behoeden Een amendement van den heer Dreyfiiss om Boulanger voor het bof van assises te dagen werd met 504 tegen 70 atemmen verworpen