Goudsche Courant, maandag 8 april 1889

1880 Ntandag 8 Ipril N9 388Ö GOUDSCHE COURANT JXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MARKT A M OI TVAI GEiX groote sorteerin EEGE17 en VOOHJAAHSMAITTELS FÜQke keuze BUXKING en KAMGARËKS Zwarte en Gekleurde Japonstoffen Witte en Crème VITRAGES TAFELKLEEDEN enz enz Specialiteit in Witte Goederen De inzeading van adrertenttön kao gescUedan tot ito aar dea namiddag van den dag der uitgave ♦ Als een der kenmerken valsche bankbi etten van men o a dat het ondel den namaker niet uit lel pen Deze zeer fijne letter kunnen nabootseu de in omloop gebrachte itwintig fuiden noemt betreffende straf voor bestaat maar uit stip jnt men niet te hebben Door het Comité voor de opvoering van Merodates is aU netto opbrengst van die opvoering de som van 268 40 afgedragen aan bet B K Armbestuur alhier De Oaitiehe blidsn drqren oiat wnnig den spot met geoerul Boulaager i Waoht auu Broaael De Xatwnal Zeitung herinnart o aan de woorden ran tir John Falstöff die de rooniclitigheid het beste deel der dapperheid noemde en de Freinmige ZeUtmg net in Boolangers vlucht het bewijs dat Boulauger niet de man ia om in Frankrijk een groote rol te spelen Immers ofschoon hjj wist dat z JD partij door niets meer lou gebaat worden dan door een verbanning naar Caledonie bedankte de generaal roor het martelaartchap en gaf de voorkeur aan een gemakkelijk lerende te Brussel ten einde daar den loop der gebeurtenissen af te wachten De Italiaansche kamer heeft haar üttingen tot 1 Mei verdaagd Ken maaud ongeveer heeft alzoo de nieuwe minister van financiën t d om de middeleii te beraAieo ter leniging van de tegenwoordige financieele moeilqkhoden In een der laatste tittingen van do kamer heeft de heer Seismit Doda gelegenheid gevonden een ietwat minder somber beeld te teekenen van don finanoieelen toestand des lands Het is een teer gewoon verschijnsel dat do zaken welke een lid der oppositie met zeer sombere kleuren schildert een vry rooskleurigen tint aannemen zoodra dit lid zelf opgeroepen wordt als lid der rea eerinj orde in den chaos te brengen De nieuwe Italiaansche minister vau financiën levert wederom de proef op deze som Had men rupht uit des heeren Seismit Doda s duistere beschouwingen en voorspelliagen eenige wrken geleden te besluiten dat Italië zich aan den rand van het staatsbankroet bevond als minister van financiën verklaarde hq eenige dagen geleden dat ofschoon nog niet op alles te roemen viel er toch reeds een Ideine verbetering in s r ks opbrengsten met name in de inkomstenbelasting en b de invoerrechten te bespeuren was Overigens herhaalde de minister dat de rogeering bereid was zooveel mogelijk Ite bezuinigen Vooral zal zy het zeer talryke leger ambtenaren beproeven in te krimpen Wanneer ondanks dit alles nog niet het ovenwicht tusschen inkomsten en uitgaven hcnteld zon kunnen worden zoo zoa er voor bet land niets anders overblgveo dan nieuwe belastingen op de schouders te uemcnl Na Faschen zal de minister een nieuw voorstel op spirituoaen indienen om ook de industrie op dit gebied eenige verlichting te schenken Ton slotte volgdei de troost woorden dat hoezeer s lands financieele toestand ook niet bloeiend te noemen was men toch niet van ntreurig spreken mocht Italië had reeds ernstiger tqden beleefd en zou ook deze moeilijklieden te boven komen Een optimistische beschouwing vau den minister wanneer men denkt uiii de economische crisis waarmede Italië thans te streden heeft Ih bet Koorden van het land breidt zich de ontevredenheid uit waarvan de werkstakingen op verschillend plaatsen uitgebroken getuigen PËTROLËUN NOTEERINGËN van de Makelaars CtiLtzlaar Schalkwijk te Rotterdam Da mnrkt was heden wSlig Loco Tankf ist ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 85 Aprillevering ƒ 7 80 ïtei levering 7 75 Janilevering f 7 80 Juli levering 7 85 Aiigustuslevering ƒ 8 September levftring 8 10 Octo ber November en December levering f 8 20 BEUBSBËUICHT AMSTERDAM 5 AprU Per TeUyraaf Binneulandsche fondsen onveranderd Bussische roebelsourten iets flauwer Amerika stil HandelMaatschappq l s beter ADVERTENTIEN Mej KNaLMANN Markt VRAAUT tegen MSI een flinke Keukenmeid JR K DE VOORHANDEN üitgare KOKSMA wordt tegen z er lage prgzen nitverkocht bg A BRiniKlIIAN Lange Tienclewêg Oomda Bsripandivk tm A B INKMAK k Zoon GOUDSCHE Waterleiding llaatscliappij IGEA BONNEERDEN worden herinnerd de betaaldagen der Abonnements gelden zgn van 1 tot en met 8 APRIL D C W VAN DEB LAAR Directeur Er kan direct geplaatst worden voor vast een flink JOJTGMEITSCH niet beneden de 16 jaren liefst een halfwas timmerman of ienjand die door een andere werkkring eenigszilita met gereedschappen en boawartikelen is bekend geraakt goed achrgTen rekenen en stipte eerlgkheid znn rereischte in het IJZERMAGAZIJN ran P ROAiD Pz Loon naar bekwaamheid Zengestraat 91 Langfdurigf Maag en Darmkatarrli zoo ook rerslgming der rerteringsorganen en de zoo tairgke neven en gerolgziekteD als gebrek aan eetlost eo slaap voile tong kramp drukking pgn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in t onderlijf daizeling hoofdpgn opgeblazenheid 4 pstooten bniken breien van t water slgm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesten zennwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensmoedigbeid enz al deze ziekten zelfs de langdfirigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J P POFP s eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J J F POP te Heide Holst ver zendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct Waarschuwing Een ieder wordt gewaarschuwd om geen goederen te bargen of gelden te leedien aan mgn vrouw QEUBTJE MNQBL8MAN want zal dopr m geen betaling geschieden B PEES Jbzn Mattenscbipper van Bloktijl Gouda 3 April 1889 Advertentiën in alle Binnen en BuUerllandsche Couranten worden dadelgk opgezonden doorlietAdvertentieBurean van A BRINKMAN enZOON te Gouda Hooglieemraadscliap Hijnland DUKURAAF sk HOOGHEEMRADEN vam RIJNLAND brengen bg dezen ter kennis van Ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1888 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal worden nedergelegd van 5 tot 19 April 1889 en aldaar tegen betaling van 15 Cents in druk verkrggbaar zal zgn 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus niterlgk op 26 April aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 27 April 1889 in het openbaar zal Over gaan tot de behandeling van bovenbedoeld rekening Dgkgraaf en Hoogbeemra4en voornoemd Van obb BREOQEN Dgkgraïf EGBERT Dl VRIES Secretaris ïïu is t er weer tïj d voor Wg noteeren heden in KBÜLSCHE POTJES inhoud ruim 5 Kilo MAINZER ZUURKOOL 1 Ingelegde SNUBOONEN PRIN8ESSEB00NEN ƒ 1 Frankfori r ZUURKOOL ƒ 1 HoUandsche 0 70 ANDYVIE gesn en 1 PRIMA KWALITEIT J GERRIT8EJV A VAl OS Az bericht de ONTVANGST der Hautes Nou veanté s mPARASOLSenHANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73 WEIDEÏT van OiVG VEE Schcurpolder Hoek van Holland Hokkeling en 15 Paarden 25 Niidere informatiën bg den Bedrgfboer VAN ROSSUM aldaar ook bg den Heer OCKHORST Veemarkt Rotterdam De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met nitzoadering van Zon b Feestdagas De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderigke Nomaters TUF CSNT2N nu deze Gonruit behoort een BUroeciel BINNENLAND GOUDA 6 April 1888 In de zitting der Tiveede Kaïaer van heden is art 5 der arbeidsiret normale werktijd 11 uur voor perionen beneden 16 jaar en vrouwen beboudena mtzonderingen aangenomen na aanneming met 67 legen 36 atemmen van het amend Sanders verbiedende naohtarbeid tot 14 jaar en voor vrouwen Verworpen i het amendement Heldt tot verkorting van werktijd voor kinderen tot 14 jaar op art 6 aangenomen i het amendement om den rustt d minstens op 6éa uur te bepalen Door de Liberale kiesvereeniging Sohoonhoven en omitroken zijn metalgemeene stemmen voor de a a periodieke verkiezing van Leden voor de Provinciale Staten opnieuw tot candidaten gekozen de aftredende ledei de heeren B Blok Mr A A vsn Bergen IJzendoom en O A Van Houweninge 6z J Bij de examens voor onderwijzer dezer dagen te Utrecht gehouden slaagde o a onze stadgenoot ie heer H H van Es Bij de Donderdag gehouden verkiezing zqn met algemeone 74 stemmen herbenoemd tot hoofdingeland van Scbieland de heer J i Snel en tot hoofdingeland ingelandplaatsvervanger de heer P Vrylandt beiden wonende te Moordrecht FEVILLETOX UIT VERRE GEWESTEN yoar het BngeUch XLIV 70 Een oogenblik was lig in ihogelijk gevaar gefreest namelijk toen hij van tafel was opgestaan en haar naar haar boudoir volgde Maar toen zij haVa hartstochtelijke uitboezemingen begon had er allengs een ommekeer in hem pllats gevonden en bleef hij hard en koud als marmer Dat was de reactie Spreek I Zeg dat gg mij bemint Geen enkel woord Ondankbaar monster gilde zij terwijl zij Caatleton met zulk eene woede en heftigheid bij de koel greep dat zijn gelaat purperkleurig was eer hij zich herstelde Instinctmatig stiet hg de waanzinnige vrouw vnn zich met zulk een kracht dat zij naar de aritiere zijde van het kleine vertrek tegen den wand werd geslingerd Oastleton sprong op Blijf blijf nog éen oogenblik riep zg uit wlk zal geen geweld meer plegen Ik zweer u bij de inch vnn mijn rader dnt ik u nimmer weer lastig zal vallen thank te Heerenveen lier Stadt behandeld ulont bekleedde de remer den voonitteristerie werd aargecier van justitie Mr a gtei lutfmc Donderdag werd voor de zaak van den socialist 7 Bij afwezigheid van den vic preBi£nt mr E Cant stoel terw l het openbaar nomen door den substituul Haddennm Een buitengewow talrijk publiek hoofdzake k uitgeestverwanten van den beschuldigde bestaande vulde de rechtszaid Uit de akte van beschuld iiig blijkt dat P van der Stadt wordt beschuldigd de Tweede Kamer der StatenGsaeraal te hebben beleedigd doordien hij in eene openbare vergadeiipg te Wolvega waarin hij als spreker optrad had ouegd dat het district Wolvega het voorbeeld vaiklW district Schoterland moest vcdgen opdat Domeil ieuwenhiiis niet langsr alleen zou staan tegenover 99 schoeljes Twee getuigen a charge rykaveldwachters bevestigden de aanklacht De door dezes idécKirge gedagvaarde getuigen a elegde verklaringen komen hierop neder dat de beschuldigde de Tweede Kamer volstrekt niet heeft genoemd In z n requisitoir zet het Openbaar ministerie uiteen dat uit het verband waarin de woorden gebezigd zijn wel degelijk blijkt dat de Tweede Kamer der StatenOeneraal bedoeld is het acht de schuld van den beklaagde ten opzichte van het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen en requireerde zgue veroordeeling tot eene gevangenisstraf van 2 maanden De aangeklaagde draagt zelf zyne verdediging voor die hij geschreven voor rich heeft Hij heeft Zij kwam zeer dicht bg hem terwijl zij dit zeide en bewaarde vervolgens een oogenblik het stilzwggen t Is voorbg sprak zg eindelgk op bitteren toon Een vreugdeloos leven voor mij een schitterend hoopvol leven voor u voor mij de eiroccowind die mijn levenskracht verschroeit voor u de verkwikkende koeltjes Waartoe sulk een verachmkkelijk contrast in het lot van twee van God s schepselen Zijt gij werkelijk zooveel beter dan ik dan ik die gij veracht O neen t is omdat gij m t een bedaard gelgkmatig karakter begiftigd zgt dat u binnen de grenzen houdt van alles wat past en welvoegelijk is ik heb zulk eeue beschutting niet ik berit niets van die veilige deugden Ik bén de gevallen engel gij de engd des lichts Ga Dat is alles wat ik te zeggen heb Wij zullen elkander weder ontmoeten alsof er iiiefe gebeurd is Waarschijnlijk zullen wij het geen van beiden vergeten maar wg zullen ons houden alsof wij het vergeten hadden Zonder eenig antwoord verliet Castleton de kamer Hij kwam in de vestibule opende de deur en ging de straat op Hij liep een eindweegs voort zonder er cp te letten in welke richting Eindelijk zag hij eenige marktwagens die feem voorbij ratelden Bij eene gaslantaarn zag hij op zgn horloge Het was over drieën in den ochtend De richting dor wagens volgf de lien hij voort tot aan eene van de groote markten Dé toeberoid ADVBETENTIBN worde geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTKBS worden berekend aaar plaotomimte Bovendien worden alle Adverienöen grsti opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eerst in twijfel gestaan of hij heden al danniatvarsohgnen zon doch tea slotte daartoe besloten daar hfl weet dat hij toch voor den sterken arm der i f u moeten bukken Hy merkt op dat men bij de minste aanleiding gereed is tegen de sociaUsteB eene vervolging in te stellen terwyl men anderen laat loepen Indertijd zeide de minister Heemskerk tegen Crol dat alle socialisten gauwdieven warea Dat was eene persoonlijke beleediging ook tegenover den heer Crol Waarom is Heemskerk toen niet vervolgd Nadat hg aanmerking gemaakt heeft op den vorm der dagvaarding zegt hq zich niet precies te herinneren of hij de geïncrimineerde woorden indertqd te Wolvega al dan niet gebezigd heeft erkennen doet hij het niet In het manuscript zijner toenmaals uitgesproken rede komen te niet voor Heeft hij ze gebezigd dan moeten ze hem in het vuur zgner rede ontsnapt zijn Maar aangenomen dat hy ze wsrkelyk gesproken heeft dan nog ontkent hij dat hij zich aan iets strafwaardigs zou hebben schuldig gemaakt Vooreerst vraagt hij naar de beteekenis van de mtdndüng ineho en wat beleedigends daar eigenhjk m gelegen is Men kan hem de bedoeling om te beleedigen wel toedichten doch dat doet niets ter zake Verder heeft lij en de getuigen a decharge hebben dit bevestigd de Tweede Kamer zelfs niet genoemd Dat Domek Nieuwenhuis tegenover 99 schoeljes staat zal wel waar zijn hij staat er tegenover v j wat meer doch volgt daaruit dat h j daarmede de leden der Tweede Kamer op ftt oog had Op zeer heftigen toon gaat de beschuldigde nog eenigen tijd voort en vervalt daarbij vau lyd tot tijd in uitweidingen die den voorritter nopen hem herhaaldelijk te verzoeken zich tot de zaak zelve te bepalen Uitspraak over acht dagen selen om in do behoefte van de groote stad te voorzien hadden reeds een aanvang genomen Hg liep langs de verschillende stalletjes en dacht slechts aan het tooneel dat hij had doorgestaan Hij trachtte zich de omstandigheden waarmede het gepaard was gegaan te binnen te roepen rjaar zgne herinnering was verward In ieder geval behoef ik deze les niet weder te leeren zeide hfl bij zichzelf terwijl hij den weg naar huis insloeg Toen hg omstreeks zes ure in den ochtend aan zijne woning schelde dacht de dienstbode dat het iemand was voor den doctor en wekte dezen dus voordat zij de deur opendeed Wie is er zieki vroeg doctor Castleton toen zijn zoon den trap op naar zijne kamer ging Eenige dagen later ontmoetten mevrouw Delaine en Castleton elkander op straat Zij boog bevallig voor hem Een gewoon opmerker zou niet het minste verschil met hare gewone wijze van groeten bespeurd hebben Castleton el Het stelde hem gerust uit haar eigen mond de verzekering gehoord te hebhen dat zij hem nimmer weör zou lastig vallen XLV Jowa 11 Juni 186 Mijnheer Gij hebt mij gezegd dat ik u niet moest sclirö