Goudsche Courant, maandag 8 april 1889

GOUD A Van AAIST 9 Maandag 8 April 1889 0 oed oopst ezï Solxed st s bekwamen Rl den kortst 5 van een GOEDEREN OP MAAT worden onder leiding Coupeur en ZONDER VERHOOGING van PRIJS binnen mogelijken tijd op ons Atelier vervaardigd HET WOJ DËR N 1889 is te zien aan de lage prijzen in hetSehoenen Magazijn DE ROODE LAARS mm m m ma wus mnm asBoi sura Heden zijn oütvan en de nieuwste soorten in HEEREN DAMES en KINDER8CH0ENWERK alsook alle soorten in het zwaarste BOEREN en BURGERWERK en ben door aankoopen met mijn Broeder van de groote Schoenfabriek de VoonuiTOAifo in Noord Brabant waar mets dan eigengemaakt Handwerk vervaardigd wordt voortdurend in staat 50 o beneden alle Concurrentie Ite verkoopen die nu zijn voordeel betracht en Solied Handwerk tegen ongekend LAGE PRIJZEN wil koopën gaat zien naar de Lage Prijzen in de Uitstalkasten van de ROODE LAARS bij J P HESSELS Magazijn im DANTZI6 SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met succes bniine Bordeaux Hija Moezel Champagne Madera en Fort Wijnen I Ontvaiigeii eene groote en elegante Sorteering en JOIVGEi H COSfUAIES in alle prijzen WmZie de Elalajre pnjQ Gouda Harkt 62 STAD PABMS ZUIVERE FKANSCHE WIJNEN D8 bekende BORDEAOX h f 87 per 48 Flesschen met accijns ftancoi hois geheel Nederland ook per proemesch kwart en balf ankers bfalegenV verkrUgbuu Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Tan alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeiüg Depot van Wellens Boonekamp Elister WOLREGIME DB ECHTE Normaal Goederen met de handteekening ran Prof JAJEGJEIB m alleen en aitslnitend ntkrggbaar bg D Hoogenboom Agent voor Gouda en Onutrekm Laagste prijzen van geheel Nederland De Notaris M I MOLENAAR te Waddituemn zal b KOUWENHOVEN a d Brag aldaar bilftSlopDMAGESIiei APRIL 1889 des morgens ten 11 ure pobliek verkoopen Een zeer net iiigericht BUSSEIlWOONnnS met TDJN gemerkt D 124 gelegen zeer nabï de R K Kerk binnen Waddinxeeen aan de Zoidkade benevens nog 3 WOÖNHÜIZEN in 5 perceelen bewoond naast het voorgaande ge legen gemerkt D 119 123 Te zamen groot 7 Aren 30 Centiaren lo 3 perceelen en gecombineerd Breeder in billetten Nader onderricht bjNotaris MOLENAAR GOTdr liiëJiiMsdjuk van A BRINKMAN ZooN Boltenlandscb Overzicht Ten einde den hoogst ongunstigen indruk dien generaal Boulangers vlucht in Frankrijk heeft gemaakt 200 veel mogelijk weg to nemen hebben de leden van het Boulangistisch comité een verklaring openbaar gemaakt waarin zy de verantwoordelijkheid voor dfl bealuit geheel op zich nemen daar dit gelijk zg beweren op hun uitdrukkelijk verlangen werd gonomen Toch zat niemand zich door de verklaring laten vangen wailt in de eerate ontstelteni hebben Te Boulangitten te duidelijk getoond di de generial geheel buiten hun weten zich hoimelijj uit do voften heeft gemaakt De laatste berichten uit Farga getuigen nog steeds vau de opgewonden stemming Andrieux de oudprefect van politie deelt in de Petite Képublique Franfaise onder het opschrift Een samenzwering roede dat Boulanger door iemand bericht had gekregen dat er besloten was hem te arresteeren voor de Kamer verlof had gegeven tot vervolging Dit praatje is niet nieuw en was reeds door de Boulangisten verspreid om de rlncht van den generaal te dekken Andrieux deelt verder mede dat Boulanger wel naar Brussel is gegaan maar met voorbehoud een aanslag tegen de Regeering te doen Wanneer de Senaat zich als hooggerechtshof bad geconstitueerd zouden de Boulangistische bladen meedeelen dat de generaal om 1 uur aan station Nord zou 2ijn met de proclamatie waarin hij zich zou stellen onder de bescherming van zgn kiezers Naar berekening zonden 300 000 menschen aan het stafion zgn en aan het hoofd daarvan zou Boulanger optrekken om aan de bestaande Regecring een eind te maken Dat het Bumeensche ministerie Carp Bosetti zich eindelijk genoodzaakt heeft gezien zgn ontsUg te vngefi ia reedt gsmeM Het Kabinet dat juist 12 jnaanden aan het bewind ia geweest viel wegens de ionderlini e houding van den minister van jostiiie Vemewio een der vertegenwoordigers van de oud conservatiave partij Voordat de heer Vemesco minister werd was hij vocaat bg hst hoogste gerechtshof maar toen lag hg steeds overhoop met do rechters en verloor bg na al zijn processen Zoodra Vernesco nu minister werd begon hg mol zgn oude tegenstanders af te zotten en door mannvn te benoemen die niet de minste aanspraak op deze betrekking konden doen gelden Daarover ontstond groote verontwaardiging in den lande Het hof van cassatie schorste zelfs zgn zittingen daar de andere leden niet wilden zitting nemen jnet de leden die Venesco bad benoemd Daar nu de heer Vemesoo weigerde de benoeming te herroepen dienden de heeren Sosetti eu Carp hdn ontslag in daar zg wel wisten dat koning Karel de vorming van een nieuw ministerie toch weer aan bon zal opdragen Behalve de minister van justitie tullen dan tevens de beide andere Russisch gezinde ministers Lahorari en Mano overboord worden geworpen In allen gevalle heeft de verh uding tusschen Rusland en Bumeuië niets met deze crisis te maken zoodat koning Karel de tegenwoordige buitonlandsohe staatkunde ook met het nieuwe Kabinet zal voortzetten De Duitsohe ryksdag heeft bg de voortgezette tweede lezing van de wet op de verzekering van oude en invalide werklieden het 7e artikel aangenomen Daarin wordt de leeftgd waarop de uitkeering begint op 70 jaren bepaald voor alle gevallen waarin de werkman in staat blgft zijn broodte verdienen Een amendement van de sociaaldemocraten stelde voor 60 jaren maar werd metgroote meerderheid verworpen Een amendement van leden uit verschillende partg en om den leeftg d op 66 jaren vast te stellen werd met een zeer kleine meerderheid verworpen De bestrijders van de amendementen deden uitkomen dat de commissie uit den rijksdag de Voor deelen voor de werklieden en daarmede den last voor de schatkist toch reeds aanmerkelijk grooter gemaakt had dan in hët Oonpronkelijke regoeringson twerp was voorgesteld het ging huns iqziens daarom niet aan itu reeds nog verder te gaan De sociaaldemocraten en de radicalen stdnden aaneengesloten voJr de 66 jaren al de overige partijen knn verdeeld Bij don aanvang der zitting van den rijksdag gisteren sprak de minister van marine eenige woorden van deelneming met het lot dat zoovele brave zeelieden bij de ramp op Samoa had getroffen en deelde mede dat de regeering zich verplicht gevoelde in de behoeften der nagelateoen tegemoet e komen Do minister geloofde niet dat door het gebeurde Ie veiligheid der Europeanen to Apia in gevaar werd bracht De ofBciecle mededretingen van den oudten Doitschen officier lieten dat niet vermoeden en een Engelsch schip zou zeksr niet vertrokken zijn indien er govaar dreigde De regeering was voor iiet overige verplicht in het ontstane verlieg van schepen te voorzien en zij had daartoejreeds maatregelen genomen Daar Amerika blijkens ontvangen berichten drie kruisers naar Samoa zal zenden zou daaruit eene verkeerde gevolgtrekking kunnen worden afgeleid alsof de belangstelling der rgksregeering indie gewesten was verflauwd wanneer er niet ookDuitscho schepen voldoende in aantal en sterkte daarheen werden gezonden Daarom zijn er bgveleu gegeven om dat binnen den kortst mogelijken tgd te doen KEIVMSGE IMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda maken bekend dat tengevolge van het overlijden van den Heer J Herman de Groot de betrekking van Directeur der Algemeene Begraai Iaats dezer Gemeente tijdelijk zal worden waargenomen door den Heer D van Straatau Westhaven B no 203 Gouda 6 April 1S89 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOBN Do Secretaris BKOÜWEB B a rg e rHjk e S t a n d GEBOBEK 4 April Jobiau Felra Andreu otiin A i liiMktqa ID P C tin ttni Joais onder W m deo Heotel en A vso den Hm i Adruoui Manna ouder M van Maaren en L den fiiet OTEBLKDENi t April J Brtedijk 10 i h Sloot t m ONUERTROUWU 6 A iril C f Kryg uan 21 j en N Bmneadijk 18 j H Faal te Zeteohaiaea 12 j en L C Jofikar 21 j R Hranknan 28 j en I Jongeneel 27 j A Ü Uaiaman 22 j ea M Bargliooni 24 j Haastrecht GEBOREN Jan oadera I itffu en D H Vagk Adriana Cornelia oodera W O tbd Enken en F Aiaendorp OVELEDSN J Jappn 3 d Moordrecht GEBOREN I Eliiabeth Oeerdini ouder H Pr voo en J Ki n D woninde te Krommenie Leeotja Maria oadera D Tan V liet en L ao Nielea Pietertjr ouder F van B iw k en t Slont Arie oadera D Koogoan en M Ooma OVERLEDEN A Koot 4 A D VBRTENTIËN Eene nette eu zindelgka gevraagd tegen 1 MEI bg Mevrouw OVERBOSCH Markt alhier TE HÜÜR een rnime GEMEUBILEERDE VOORKAMER met SLAAPKAMER Adres iranco brieven onder No 1826 aan het Bareaa dezerConrant VANILLE PUDDIHe iN een heerlijk Dessert 1 Verkrggbaar bg de voornaamste Winkeliers in Comestibles en Kraidenierswaren Een Gulden de 6 Ons geurig en goed waterhondend Port a Port j 40 perfu Witte PORT h PORT 2 50 MALAGA 1 25 per halve flesct ƒ Bovengenoemde Wgnen worden aeer aanbevolen Toor zieken en zgn verkrggbaar bg Wed C VAN OWE Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris JOHANNES NOLEN resideerende te Capelle a d IJuel zal op VRIJDAG 12 APRIL 1889 s vóórmiddags precies ten 9 ore te beginnen op de Boawmanswoning genaamd cSl OTBOErE te Capelle a d IJutl aan sGravenweg bewoond geweest bg wglen Mejnffronw de Wede L tam VLIET oiq oontant geld pnbliek verkoopen 1 aftands bruin MERRIEPAARD 1 tw jarig zwart MERRIEPAARD 10 VARS KOELIEN 23 deels versche en deels Ealfdragende K IIUEN i PiNKEN 1 STIER 5 VARKENS 1 dikke ZEUG 1 KALF 11 KIPPEN aa 1 HAAK KA£WAQ££U BOERENWAGEN SPEELWA6EN op veeren KAB 2 KRUIWAGENS ABE SLEDE 2 SCHOUWEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN PA ARDENTÜIGEN KOËKMOLEN 2 VARKENSBOKKEN eene pariifl HORDEN en VLONDERS 2000 TAKKENBOSSEN eene groote partij KN£PPELHOOT STOELEN TAFELS KOPER TIN UZER en AARDEWERK BEDDEN u A toebehooren 2 KABINETTEN BUREAU LEDEKANTEN SPIEGELS CHIFFONNIÈRE COMMODES LAMPEN KACHEL met toebehooren eene BRANDKAST en wat verder zal worden ten verkoop aangeboden Nadere inlichtingen te bekomen ten kantort van genoemden Notaris Eniiloftsliederen en Voordrachten bij J DE VEIV Markt GOUDA WTSIDEIT van JONG VEE Schcorpolder Hoek van Holland Hokkelingfen ƒ 15 Paarden 25 Nadere informatiën bg den Bedrgfboer VAN ROSSÜM Idaar ook bg den Heer OCKHORST Veemarkt RotUrdam Oi iTVA IG4E de NIEUWE FRANSCHB QUIFÜBEQOBSIJNEN afgepast en aan t stak B HOOGENBOOM