Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1889

N9 a88 DlBSdag 9 April 1889 leidsche Stoomboot Maatschappij WIJZIGING in de Dienst Gouda Amsterdam Te beginnen met DINSDAG 9 A RIL a s cal op DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG de BOOT van Gouda naar Amsterdam te 4 ure s morgens van Gouda vertrekken DE DIRECTIE De Notaris M L MOLENAAR te Wai dinxveen zal ten Koffishaize van KOflWBNeOVEN a d Brng aldaar biati Sop DINSDAGEN j april i889 des middags ten 12 nre publiek verkoopen De WINDPAPIERMOLEN ca DE BIJENKORF benevens 3 daarbij behoorende WOONHUIZEN in 7 perceelen bewoond 2 grooteSCHUREN of PAKHUIZEN alles met TERREINEN gelegen aan de rivier de Gouwe aan de Noordkade te Waddinxveen gemerkt C 123 129 134 89 en 90 In 5 perceelen en ccmbipatiëa Oe perceelen te zaïxien ter grootte van db 21 Area z n zeer geschikt ook voor elke andere grootte ruimte behoevende Zaak Breeder in billetten Nadere informatiën bg den eigenaar den Heer C v n TORREN Kz te WaddinMten en genoemden Notaris MOLENAAR te verkrggen Opealare Verkoopingett 1 op DINSDAG 23 APRIL 1889 des mor Cte 9 nreo aan het Lokaal tVp K 255 in de Peperstraat te Oouda yan GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken eenen Oe inzending van advertentien kan gescbiedan tot Mn nnr des namiddags van den dag der uitgave Ondergeteekende bericht dat hg zich belast met het LEVEOBN en MAKEN van alle mogelgke HEESEN ZLEEOIN r nette Coupe en tegen billgke orgzen Tevens ontvangen de NIEUWSTE STOFFEN Beleefd beveelt hg zich in de gonst van het geachte publiek aan Hoogachtend A V BOCHOVE Taillenr Westhaven B 150 s F STROEVE Bericht ontvangst ran § De ondergeteekende verklaart ook namens de overige leden der CANTINB COMMISSIE dat door den Heer C van BEBKBL t Gouda geleverde Wenhamlampen een groote besparing en bezuiniging rin GAST geven dat het onderhond gemakkelgk is en het licht voor de Cantine alleszins voldoende kan genoemd worden 6 uda 6 April 1889 De S erHari $ der Cantiiie GoittiniMia Ie Luitenant J H V D Hf OGJa ZÖI EN riep zij uit Herinnert gg U wanneer gij deze passages hebt aangehaald Hoe komt gg aan dat boek Gg hebt het gisteren op de tafel laten liggen O nu herinner ik t mij Ik hob het gisteren meegenomen naar de drukkerg waar ik een proef t corrigeeren had Ik kon al niet begrijpen hoe gg er aan kwaamt Ik heb eene fraai gebonden editie die ik ü zal meebrengen Dit exemplaar is zoo beduimeld dat het ngeschikt is om in dameshanden te komen Zoo bevalt het mij des te beter zeide Clara Het geeft iets veel meer belangwekkends aan een boek Dit is zoo n beknopt aardig deellje Ik zal het behouden jBg moet de verrolgdeeltjes ook meebrengen Wél zeker als gij het gaarne hebt maar er ligt mg iets van bjj dat het werk niet compleet is Ik hoop het niet Maar gij hebt mgn vraag niet beantwoord wanneer gij deze aanteekeningen gemaakt hebt Wacht even ik zal ze U worlezen Zij zaten dicht bg elkander en terwijl Clara s hand in die van du Barry rustte las zij het vol STEEDS VOOEEADffi een nienwe collectie Zomerstoffen alsmede een mooie voorraad nétte eigengemaakte KLEEOINGSTUKKIir alles soiled en goedkoope prgzen wegens kwRv liteit van Stoffen G PUIJK Turfmarkt Hij had Amelia van zijn gemeenzamen omgang met Mariana verwittigd en kon er dus over spreken Zij zag hem ernstig aan en vroeg Kunt gg zeggen dat gij nooit een vrouw hebt bedrogen dat gg nooit door onbedachtzame gnlapterie door val INBOEDEL g F STROEVIi MAGAZIJN van g Galanteriën eii Speelgoed S b Poppenwagens gekipeden en ongekleeden ► Poppen BouwdooïBD Blokkendoozen S Zandvormen enz P Permanent geëxposeerd K Op WOENSDAG 24 APRIL 1881 des moiffens te 10 nren aan do Bonwmanswoning thans bewoond door M SCHENKEL te Onkoop gemeente Heiendorp van 21 KOEIEN die gekalfd hebben of op kalven staan 9QÜI8TB VAARZEN 1 PINK Benige KALVEREN 1 PAARD aftands BQÜW en MELKGEREBDSCHAPPEN BOEREN WAbEN TENT WAGEN KRÜI WAGENS Breede en Smalle SCHOUWEN en eenig HUISRAAD enx Kastpapier en Eanden bg J DE E Markt Gouda en 3 Op WOENSDAG 1 MEL 1 889 des morgens te 9 nren aan de Bonwmanswoning Wjk Q No 34o aan het Jaagpad te ouda Tan In de sedert jaren bestaande 12 KOEIBN die op tgd gekalfd hebben BODW en MELKGEREEDSCHAPPEN Breede en smalle SCHOUW Benig HUISRAAD enz Nadere inlichtingen geeft Not ri G C FORTBDN DROOGLE EVER te Gouda van wglen den Heer X G BELONJE wordt nog steeds voortgegaan met het MAKEN en REPAREEREN van iJIe soorten van Br kan direct geplaatst worden voor vast een mk JOMMEITSCÏÏ soiled werk en billgke prgzen Geheel ingericht voor VERHUIZINGEN Innnen en bniten de stad Minzaam aanbevelend 4 D STAM niet benaden de 16 jaren liefst een halfwas timmerman of iemand die door een andere werkkring eenigszints met gereedschappen en bonwiartikelen is bekend geraakt goed schrflren rekenen en stipte eerlgkheid zija vereiscbte in het UZERMAGAZIJN vao P ROAID Pjb De ondergeteekende beveelt zich aan voor den AANLEG van GAS en WATERLEIDI GEN G VAN BERKEL Kleiweg Gouda Loon naar bekwaamheid Zengeitraat 91 SBftBBOBSlS ia direne prgzen bg J de VE2f Markt Gouda Nieuwe vinding Fetroleum Kookstellezi welke niet kunnen ontplolen of in brand geraken Deze Cookstellen koken in p minaten een liter water Voor Qonda en omstreken verkrggbaar bg De DIRECTIB der Ned Rhgnspoorweg qiatschappg maakt bekend dat wegens v ro breeding der brng in den Spoorweg in de mwnwijkm W Ê6riMg bg Station TToet den de Scheepvaart door die brug met veignnning van Gedeputeerde Staten van ZnidHcdland zal zgn GESTRESID Magazgn van Petrolenmlampen en Kookstellen Lange Tiendeweg D 59 Gouda gedurende hoogstens 4 weken aanvangende ten 12nre in den nacht van 11 op 12 April 1889 Op dat tgdstip zal de stremming van de Jaapbgzerwetering opgeheven zgn Guldens THEE GEURIG goed waterhoudend en zuiver van T GKEBA8 A E JOIMG KLBIWEQSTBEG N 13a J de VEN MARftT GOUDA AijeQUerlNDIA RÜBBERSTËVPËLFABRIEK vu N TETTERODE AmiUrdam Prgzen volgens Prgsconrant der Fabriek Meubelmaker en Stoffe rder beveelt zich beleefdelgk aan tot het MAKEN Ml EEPARBlftlBN van mm i èMW n SIUT teMbrt h lQe d S lp tokv aA BBIN CANfcZoo De uitgave dezer Oonrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Af zonderlflke Nonuners V IJ F C E N T E N BINNENLAIXTD GOÜDA 8 April 1889 Se oorspronkelijke aanrrsgers ran een lokaalspoorweg Gouda Schoonhorea hebben lich nu het comité roor dien ireg ontbonden kan geacht worden weder tot de regeering gewend met het rersoek de concessie Toorwaarden voor die verbinding waarvan de plannen bereids werden onderzocht to mogen vernemen Xaar men ons meldt moeten eerstdaags opnieuw ernstige stappen worden verwacht om in overleg met vermogende maatschsppelgke in deze lijn groot belang stellende factoren dien te Schoonhoven eoozeer gewensehten spoorweg tot stand te brengen den stadsomroeper den klokopwinder en den gemeentebode De heer Boer die reeds in eene vorige vergadering tegen de benoeming van scnnmige ambtenaren door B en W was opgekomen omdat hij daarin een middel van gunstbetoon ziÉ bestreed nu met den heer Van Aabt de votndniMt als z i niet noodig Als er eene benoeming te foen was kon de Baad binnen 24 uren gemakkelijk bijeenkomen De heeren Hontijn en Koniugs verd edigden met den voorzitter de voordracht vooral mot k t oog op de werklieden der gasfabriek want als daarvan werklieden wegloopen en niet dadelijk in de rerranging voorzien wordt dan zou men wel eens in den donker kunnen komen te zitten Dan moeit er maar tijdelijk personeel aangesteld worden vat B en W kunnen doen e venals zij ook zoo aoodig kunnen schorsen Bij den Baad der gemeente Oudewater is ingekomen eene mededeeling van Oed Staten ran ZuidHoUand dat de door den Baad vastgestelde verordening op het brandwezen eenige wjü igingen behoort te ondergaan Daar B en W dit stuk nog niet hadden kunnen overwegen is ybghandeling er van uitgesteld tot eene volgende v mering Om den Baad niet telkens met allerlei kleine benoemingen lastig te vallen hebben B en W eene verordening ontworpen betreffende het benoemen en ontslaan van gemeente ambtenaren en bedienden Aan den raad zou volgens dat voorstel verblijren het benoemen en ontslaan van den stads genees heelen verloskundige den gemeente opzichter tevens marktmeester den klokkenist tevens stadsmuziekmeester den directeur der lijndraaiersbeurs de leden van het algemeen burgerlijk armbestuur en den baan directeur der gasfabriek Aan B en W zou worden overgelaten het benoemen en ontslaan van den keurmeester van vee en vleesch de stadswerklieden de werklieden aan de gasfabriek den concierge aan de openbhre school De voordracht werd met 4 tegen 3 stemmen verworpen maar daarna delegeerde de Baad op voorstel van den heer Konings toch net 4 tegen 3 stemmen zooveel van zqne macht aan B en W dat deze nu de werklieden der gasfabriet mogen benoemen en ontslaao Naar wy vornnm n zullen bg den a s zoraerdienst de stations Brenkelen en Maarsen twee verbeterde aansluiÜDgsn kragen met Gouds Den Haag en Botterdam De trein ran 9 15 uit Amsterdam zal nl zooveel verrmegd worden dat hij t 9 6 S te Utrecht aankomt waardoor aansluiting wordt verkregen op i den trein van 10 5 naar Ërouda Botterdam on Den Haag Omgekeerd stopt de trein van 3 uur u m uit sHaga reap 8 10 n m uit Botterdam te Woerden van waar een trein vertrekt over Breukcleu naar Maarsen en Utrecht aankomst Breukelen 4 20 Maarsen 4 30 en Utrecht 4 40 n m Het on eluk en de redding ran prins Xapoleon heeft de anecdote in herinnering gebracht die onder keizer Napoleon III te Parijs in omloop was De FEVILLETOM UIT VERRE GEWESTEN Naar iet Hn feltci XLvr 71 Clara en Du Barry zaten te zamen in de kleine boekerg van den heer Ferris Hun huwelgk zou over eenign weken voltrokken worden De dag was nog niet bepaald maar men wist algemeen dat het niet lang duren zou Dan zouden zij een buitenlandsoh reisje doen voor een onbepaalden tgd Clara s vermogen was er ruialsohoots voldoende toe Wat het inkomen van du Farry betrof dat kon in dezen tgd van duurte en algemeene weelde nauwlgks in aanmerking komen De geheele toewijding die Clara van haar minnaar verwachtte en die zg bereid was met eene gelijke toertrijding van haar kant te beantwoorden begon hem zwaar te verrelon Maar die tgd zou spoedig voorbij zijn en had hij eenmaal dan prijsbehaald San zou hg het wel op een beter voet inrichten Zg zaten bij elkander Du Barry was zooeven binnensekomen Hij vond Clara bezig met êen deel van Wilhelm Meister te lezen i een Duitsch exemplaar Naar hem opziende terwgl zij ging zitten ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt keizerlijke prins zou zijn rader naar het onderscheid gevraagd hebben tusschen een accident ongoral en oen malheur ongeluk waarop het antwoord luidde Zie als neef Jerome in het water riel zou dit een accident zgn maar kwam hg er weer uit dan was dat een malheur Thans zyn hem beide overkomen Staten Gtoneraal Twuob Kuiib zitting ran Zaterdag 6 April De Kamer is beter opgeschoten dan in de laatste dagen Allereerst was artikel 6 weder aan de orde met het amendement Heldt waarorer Vrqdag de stemmen staakten Van de omstandigheid dat de beraadslaging over het geheele artikel weder werd geopend en ran de ruime uitlegging die de Voorzitter gaf aan de bepalingen van het reglement Van orde maakte de heer Farncombe Sanders een gelukkig gebruik door een nieuw amendement voor te stellen ten einde althans iets te redden van het goede dat het daags te voren verworpen amendementVeegeua aanbood Hg stelde verbod voor van nachtarbeid voor kinderen beneden 14 jaar De houding van den minister van justitie tegenover dit voorstel was al zeer Vredelievend Wal nam hg het niet over maar rerklaarde dat de aanneming er ran hem aangenaam zou zijn Daaraan inzonderheid was het te danken dat de Kamer die bij tweede stemming het amendementHeldt verwierp dat van den heer Sandeis aannam Het resultaat is dus dat voer kinderen tot 14 jaar de arbeidstijd op 11 uur bepaald blgft maar nachtarbeid verboden wordt Dtiarna was aan de orde het artikel betreffende de rusttgden dat nog eenigszins werd gewijzigd De Kegeering wilde 2 uren rust voorschrijven en daaronder een pauze van minstens 1 uur tusschen 11 en 3 en voorts 2 pauzes van minstens een kwartier een voor en Sen na den middag echter met bevoegdheid voor de Eegeering tot vermindering en sche betuigingen doQr vleiende eeden getracht hebt hare gunst te verwerven Dat kan ik antwoordde Wilhelm en welk eene waarschuwing mijne schoone mgne edele rriendin is deze droefgeestige toestand waarin ik u zie Neem eene gelofte van mjj aan die uit het hart komt die ouder de aandoening welke gg in mij rerwekt hebt in vorm en woorden is gebracht en geheiligd wordt door het oogenblik waarop ik haar uitspreek Elke opkomende genegenheid zal ik mg beijveren te wederstaan en zelfs de ernstigste zal ik i n mgn hart besluiten geen vrouw wie ik mijn leven niet kon toewijden zal van mijne lippen eene bekentenis ran liefde hooren Zij zag hem met woeste onverschilligheid aan en week een paar stappen achteruit toen hij haar zgne hand aanbood Het komt er niet op aan riep zg uit eenige vrouwentranen meer of minder de zee zal er niet door wassen En toch vervolgt zg onder duizenden óéne vrouw gered dat is toch iets onder duizenden cón braaf man ontdekt dat is toch niet te verwerpen Weet gij dus wat gg mg beloofd hebt Wanneer hebt gg dit aangehaald Jaren geleden Ik heb het werk gekocht toen ik pas te Schweinfurth kwam een paar weken na mijne aankomst Ik heb u immers gezegd dat ik in d4 aardige oude plaatsje heb gewoond Ta Ik ben er nu des te pieer op gesteld dit te behonden Ik zal al de aangehaalde passages