Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1889

Leidsche Stoomboot Maatschappij WLIZIGING in de Dienst Gouda msterdam Te beginnen met DINSDAG 9 APRIL ais zal op DINSDAG WOENSDAG en DON DERDAG de BOOT van Gouda naar AnutÊHttm te 4 ure s morgens van Gouda vertrekkett DE DIRECTIE 1880 N 3887 GOUDSCHi COURANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ITii is t er weer tijd voor Wg noteeren heden in KEÜLSCHE POTJES inhoud ruim 5 Kilo MAINZER ZUURKOOL i Ingelegde SNIJBOONENPRINSE3SEB00NEN Frankfurter ZUURKOOL HoUandsche ANDYVIE gesneden 0 70 1 Pelpgendlng van adTortentlta k n gesohleden tot lÉ nor d namiddaga van don dag der tütgave PRIMA KWALITEIT J GERRITSEIV Als eene bizónderheid dealt men ons mede dat in een pukieteublok waar tMranio eene lanarievogel op eieren zat onder het vogelnestje zich oen muizenneet mat jonge muizen bevond Deukende dat men jonge vogels had ging men op het piepen aan en vond in plaats van jonge vogels jonge muizen Het hoofdbestuur rik bet Kederl Rundvee stamboek heeft zich met een adrw tot den minister van binnenUndsche zaken gevend daarin verzoekende om een streng toezicht te doen houden op de verschillende binnenlandsche veemarkten en eene zoo streng mogelijke keuring te doeil plaat bêbbeu van het vee dat naar Engeland vervoerd wordt De bargemeester van l tlerdam beeft als hoofd der gemeentepolitie het politiekorps doen weten dathet verboden is de dienstmedaiUe benevens de medaille als iid VM den Aigonieeaon Nederlandschen politiebond van wege den Bond ingesteld zichtbaar op de unifornysssea ta dragen Evenzoo is het ver heêeoj iüt widaiUe ia HeT i4mrig Im litvai te nemen Kaar de iVi R Ct verneemt moet dit besluit genomen z n uit overwi ng dat de Bond de bevoegdheid mist dienstmedailles voor trouwen politiedienst aan beambten wn politie in Nederland uit te reiken en die alleen is toegekend aan de hoofden indien zg daartoe het besluit willen nemen dor gemeentepolitie Het Cmtmm meldt omtrent de valscho bankbiljetten van 25 gulden waarran de red er een gezien heeftr het volgende Het is een bankbiljet der serie H B onderteekend door de hoeren Pierson als president en de Hoop Scheffer als secretaris Het voornaamste verschilpunt is daarin gelegen dat in de handteekening des heeren Pierson de verdikking in den neerhaal van de letter niet voorkonft bij de valsche biljetten A VAM OS Az bericht de ONTVANGST der Hautea Nou veauté a m PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73 DE VOORHANDEN Uitgave K0K8MA wordt tegen zeer lage prgzen uitverkocht bg A BBIl BilfAIV Lange Tiendeweg De G0UD8CHE Stoom Miaeraalwater Fabriels opk LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en QAZEUSE DRANKEN tevens alle BaON en TAFELWATEREN VICTORIA WATER nit de bron te Oberlahnstein bfl Ems tegen concnrreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar iiiii mmii van de C ompagnie H0NGR0I8E te Weenen per Flesch ƒ 1 25 per halve Flesch ƒ 0 70 deze Wyn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend UEd Dv Dienaar B J AIVDAAL XL VIL Keêen wg tot Castlaton terug Nog Toracheidene dagen na het zonderlinge tooneel ten huize van Augusta Delaine gevoelde hg zich als lichamelijk en zedelijk verdoofd zoo hevig was de schok voor zgne zenuwen en zgn zedelijk gevoel geweest Toen het heldere licht van rede bn geweten hem weder bestraalde verrees hij uit den verdoofden toestand waarin hg tijdéUjk dompeld was geweest onf naar them toescheen in eene atmosfeer zuiverder dan ooit over te gaan Hiermede paarde zich eene rustige kalme zelfbeheersching zooals hg vroeger ni t gekend had Als hg om zich heen zag en dan in de toekomst was them alsof hg alleèïCstond eenzaam en veriaten door dat hü zgne hoop had gevestigd op een voortrap dat er niet aad beantwoordde en de verlokl gen der zinnelgkheid weêrstanu had geboden Wat moet er van mij worden riep hij uit Mag ik mijne persobnlijke verlangens stellen tegenover de roepstem der menigte die van alle kanten opgaat om verlichting t vragen of in het gemor der wanhoop gesmoord wordt Kanikjng losmaken van het besef mijner menschelijke verantwoordelijkheid dat mij drukt Moet ik niets doen om den last te verlichten waaronder het heirleger van ongelukkigen zwoegt Ben ik nu bereid om het strijdperkin te treden Ja als ik mij boren de omstandig Geen grijs Haar meer QWk 2 e nieuwe LONDON SnBa de beste van alle bestaande par J fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrjjk en zacht en verft niet Prjs 8ö cent pet flacon en J 5ö per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 128 Gouda f Snelpersdrnk van A BRINKMAN ZooN lê an den heer OslUban niet orer te gun zoodnr earst hun aanbieding ran hooger pachtsom orerwogen te hebben Een ander dringt weer op eene publieke inschrgrittg aan teririjl ook orer eene rernieuving van het eigen beheer door hot bestuur geaproken is Da rergadering Tan aandeelhouders dexe week bqeengekomen heeft besloten de zaak Toorloopig in handen te stellen ran het bestuur ten einde na te gaan welke w ze ran exploitatie de zekerste waarborg Toor een matig difidend ople ert En zoo moeten wg dos geduldig afwachten wat de heeren omtrent de stichting van Sarphati beslissen zullen Het lag aanrankel k in m n roomemeo nog eenige beschouwingen ten beste te geren orer de twee mededingende jaarl ksche meubeltentoonstellingen welke op dit oogenblik in het Paleit en in Feltx gehouden worden De eerste uitgaande ran de directie ran het Nederlandsch Handelsmuseura de ander ran wege de rereeniging ran Amsterdamsche fabrikanten de eerste algemeen Nederlandsch de tweede plaatselgk de eerste meer democratisch de ander meer aristocratisch Intussch dat zgn ran die onderwerpen waarorei men of reel of eigenlijk niets moet zeggen en die alleen dan goed te behandelen zgn wanneer zij stof geren tot eenige belangwekkende opmerkingen ran algemeenen aard Dit laatste nu is hier eigenlek minder het geral dan men rerwachten sou en in rergelyking bg rroegere tentoonstellingen onderscheiden die ran dit jaar zich niet op bijzondere wijze Dat de Vereeniging ran Amsterdamsche fabrikanten in hot geheel meer goeden smaak en raardigheid Tpn bewerking toont wordt rerklaard uit het feit dat haar klanten reeleischender plegen te zijn en zü niet gebonden is aan prijsbepalingen ran eenig pfogramma Die meerdere rrijheid komt het fabrikaat in zoorerre ten goede als nu ook de rindif niet aan geldelyke orerwegingon het oor behoeft te leenen tenzij die welke de onderlinge concurrentie haar influistert Ontegenzeggelijk rangt men aan algemeen meer oog roor stijl te krijgen doch waar het er op aankomt de zucht naar het nieuwe te Toldoen zonder in het baroque te rerrallen of met rerzakiug ran elk model eigen ingering Ie rolgen en den goeden smaak gotronw te blgreu daar blgkt bg de meesten nog attgd het gemis aan eene degelijke opleiding duidelijk merkbaar Daarom kaa ik de orerwinning der buitenlandsohe conc rrentie op deze baan sleohta een heuglijk rerschynsel heeten onder de mits dal het besef ran tekortkomingen en de drang naar rerbetering er niet door rerstijct worden Ghijsbe V Aemstei P S Gelyk ik met een enkel woord reeds berichtte is de Tooneelveremiging bezweken roor den veelzydigen aandrang tot het geren ran een lierhaling harer roorsleÜing on deze nu op a st Dinsdag bepaald PETROLEÜM NOTEERINGEN ran de Makelaars Cantzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onreranderd Loco Tankfust ƒ 7 80 a ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 85 Augustus lerering 8 Soptemberlerering ƒ 8 10 October lerering ƒ 8 15 Norember en Deoember lerering ƒ 8 20 Aprilaflading ƒ 7 90 BEIIRSBEBIGHT AMSTERDAM 8 April P er TeUyraaf Bisnenlandsche fondsen zeer rast Oostenrijkschen en Kussischen mede rast Zw eedsch Nooren 2 o lager Amerikanen onreranderd Harenstoomboot 10 hooger ADVERTEWTlfiW Mevrouw TERPSTRA Ooathavèn Jr VRA AGT zoo spoedfg mogelgk een Noodhulp Dagmeisje wegens ziekte der tegenwoordige GEVRAAGD roor VAST WERK een nüLFWAS ELEEmSEI die goed begint knoopugaten te maken tegen ƒ 2 50 per week behalve overwerken G PUIJK Tiufmaikt Openljare Verkooping om contant geld te REEUWIJK op VRIJDAG 26 APRIL 1889 des morgens te 9 oren aan de Boawmanswoning wgk D No 25 op Nienw Beeawgk van 17 EOEIEN die gekalfd hebben of op kalven staan 1 VAARKOE 7 PINKEN en 1 PLNKSTIERj 1 MESTKALP Eenige KALVEREN 1 PAARD Bruine Merrie aftands 10 KIPPEN en 1 HAAN paar DUIVEN KALKOENEN 2 hanen en 2 hennen Voorts BOUWen MELKGEREEDSCHAP PEN een TILBÜRRIE een SPEEL WAGEN een breede en een smalle SOHOÜW eneenen waaronder Gewerkt GOOD en ZILVER Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Mejuffrouw SCHWEMMER in de Crabethstraat VRAAGT direct een Kindermeisje mmm mwnsi Toelating van Leerling en op de ïusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den l Juni 1889 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden in het Schoolloka op DINSDAG den 16 APRIL 1889 des namiddags ten 5 anr Voor verdere byzonderhed$n wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretarii Mr J FORTÜIJN BROOÖLBBVER De Goudsclie Macliinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVE RING van Gasmachines Gaskachelsj Gasovens Gaslampeh enz Agentanr voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche nitgAve met 37 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering diehet geeft redt aarlaks duizenden van eenzekeren dood Te verkregen by het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fianótf tegen inzending van het bedlfeg ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagea De pr s per drie maanden is 1 25 franco per po t 1 70 Ahoader ke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 April 1889 In de sitting der Tweede Kamer ran heden werd Artikel i der arbeidswet aangenomen in dien zin dat een gewaarmerkte Igst ran vrouwen kinderen en werktijden in de fabriek moet hangen en de Hiaistar bevelen kan afschriften of uittreksels daarvan te hangen in elk arbeidslocaal De Arrondissements Eeohtbank fe Kotterdam deed heden uitspraak in de zaak van den moord op Sggje van Vliet te Stolwqk De Rechtbank beeft alle beschuldigden vrijgesproken wegens diefstal maar veroordeeld wegens moord door drie vereenigde personen gelgktijdig gepleegd en wel L van Bergen van dar örjjp en L Quik ieder tot levenslange gevangenisstraf en J Lebbe tot eene gevangenisstraf van twintig jaar Het Ëijhitelegraafkantoor met telefoondienst te Waddiniveen i voortaan op Zon en feestdagen open van 8 tot 9 uren voor en van 1 tot 2 nren namiddags De diensturen op werkdagen blqven onveranderd De Commissaris des Konings in deze Provincie heeft bij beschikking dd 4 deaer A N i e afd de opheffing der bescherinende bepalingen der wet van 25 Mei 1880 SUaUblad No 89 voor de gemeenten Waddinxvsenf Zevenhuizen Moercapelle en Bleiswyk verlengd tot 31 December 1889 Naar men ons uit goede bron mededeelt zal de Leidsche Stoomboot Maatschappij Volharding binnenkort een dieast openen tusschen Gouda Alphen en wel in ne uren tusschen hare bestaande diensten FEUILLETON UIT yERRE QEWESTEN JVoar iet EngeUci F XLVI 72 6g zult er I immers niet meer aan denken dat ik zoo dwars was om mg te verbeelden dat iemand anders dan gij dat boek gehad zoi iebbenP sprak zij Wel neen Ik begrg p zeer goed wat gij gevoelt rJa niet waar zeide Clara levendig Dat Weet gg wel En als ooit weer eene kleinigheid ü mocht verontrusten beloof mij dan dat gij er even openhartig voon uit zult komen als nu JOan kan et nooit misverstand tusschen ons zijn Ja dat zal ik Ik kiin u nipt zeggen hoe gelukkig uwe roorden mij maken Opgetogen kwam zij in de boekerij terug bereid om in de vroolgke stemming van Emily Ferris te deelen Toen du Barry op straat was haalde h5 diejfadem Daar ben ik goed door zeide hij bg zichzelf Hoe vervloekt onvoorzichtig van mij Nog eenige weken en alle gevaar is voorbij Hij ging naar de drukkerg Wat hom daar wachtte verdient in een nieuw hoofdstuk vermeld te worden Woensdag 10 April ADVERTENTÏBN worde geplastat van 1 5 regels 50 Centen 4edere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Borendien worden alle Advertentien grttit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags varschjint I Bovendien is in de strafbepaling die met zeer kleine letters gedrukt op het bankbiljet onderaan voorkomt aan het einde van den eersten regel waar hat woord echt staat de laatste letter wegvallen zoodat bq de valsche biljetten staat om ze als och uit te geven Wanneer men bovendien let op de nummers achter de letters H B voorkomende zal men zien dat die nummers er later op zijn gedrukt en niet zoo fraai afgewerkt zijn en op hun plaats staan ajs die op de echte bankbiyjften Orer het algemeen is de druk minder zuiver minder innig en meer hoekig en kantig is het papier iets minder geel staan de letters niet d i haar plaats bgv de U L in gulden die op de echte biljetten aan ellAar v tcitten en op de valsche van elkaar afstaan Ook ontbreekt het watermerk Nederl Bank dwan over het bankbiljet Toch zjj een ieder ten zeerste gewaarschuwd en wantrouwe elk bankje van 26 guldea van de serie H B onderteekend Pierson en De Hoop Scheffer Bovenstaande aanwijzingen zijn voldoende om ben voor schaü e te vrijwaren De Haagsche briofSSchrigVer in het Otrechhch Dagblad zegt ia zjjn laatsten briet o a het volgende Van Leiden geaproken verwondert liet mij dat de faam met geen woord melding heeft gemaakt van een schitterend wetenschappelijk heldenfeit onlangs door professor Van Iterson bedreven Toen de Weener hoogloeraar Billroth het kunststuk verrichtte aan eenige patiënten een stuk van hiu maag te pntnemen moest de geheele wereld dat weten ofschoon bijna al die geopereerden later aan de gevolgen overladen maar nu Ie Leidsche professor diezelfde operatie met volkomen succes verrichtte en de patient geheel hersteld uit het academisch ziekenhuis is ontslagen nu verneemt men daarvan niets Mg dunkt heden wil verheffen Is ik kan zeggen dat de noodzakelijkheid mg niet langer bedwingt Wat zal ik niet nog kunnen volbrengen met een gevoel van onversaagde rechtschapenheid Altijd strijdende voor het ware en goede zal Ik geen schroom geene aarzeling kennen geen slavernij der vrees Ik zal van nieuws aan beginnen God heeft mij met een visioen verwaardigd Hij heeft mü zielesmart leeren kennen maar mg geestkracht en lichameIg ke gezondheid geschonken en ik gevoel mij sterit tot alles Waarom niet Niet langer belenyneid door die folterende en onbegrensde verlangens is het m t den zwaren strgd den zelfverloochening gedaan Voorwaarts De dagen van eigen voordeel zoeken zgn voorbij Tegenwoordig behoort e n mensch zichzelf niet toe XbVIIL Wij hebben du Barry ♦ erlaten op weg naar de drukkerij waar hij proeven ging corrigeeren van een nieuw artikel voor de Cofernkan UoMhly Het was een groot gebouw en de eigenaars hadden in den laatsten tijd de proef genomen om Ineisjes in een afgezonderd gedeelte der drukkerij voor het letterzotten te gebruiken Het bewuste artikel was van roinantisohen aard Het handelde over eene zeor sontimenteele liefdesgeschiedenis en de handeling had plaats in de Alpen Du Barry was verwonderd dat hij zoo weinig in V