Goudsche Courant, donderdag 11 april 1889

Donderdag It April 1889 N 3888 GOUDSGHEiCODRANT JVieüwS en Admertentiehlad uopr Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt di met uitzondering van Zon en Feesl De prgs per drie miianden is 1 25 per post I y SAizoaderlgke NoipueiM VIJF CE NI tot Mb anr des namiddags vapi den dag der nitgave H OÜ A l M Het PaleifMUetin luid Sedert het lluitste bulli Z M den Koning ms r Z H nu de zoo no Mligej A NOBTIEa Gouwe C HEINBKENS BEIJERSCH BIER HEINBKENS GERSTE BIEBi PRINCESÖE BIEREN VOLLENHOVENS LAGER VOLLBNHOVENS STOUT ECHTE BNGELSCHE STOUT NOOBSCHE BIEREN Depot van THEE van W J VAN DER BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één twee en een half en vijf H Or en voorzien van het merk toB Zkbuan Verkrëgbaar vanaf ƒ 0 80 per 5 H Qr voor Gouda alleen bg K SGHALËKAIMP Jr Oosthaven 17 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en Gouda Snelporsdruk van A BEINKMAN Zoon ZOON te Gouda OotvangeD Gen groote Collectie Nieuwste Modellen © XL TZSICOT T IILX BS MARKT A 156 D LEEFSMA N B GESLOTEN DINSDAG en WOENSDAG 16 en 17 APRIL en MAANDAG en DINSDAG 22 en 23 APRIL wegens PaascMeest 0 STVA GEN Mooie sorteemg TAFIJTEIT KAEFETTEIT Z£mé O O t i =J IE S Behangfselpapieren Zeildoek en Gordijnstoffen bij L AI YAM DER LAAR zich minzaam aanbevelend Van af 1 Januari 1889 verschijnt de fiODDSGHE GODRANT op iederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden ilangenomen bij de Uitgevers A BRINKMAiV ZOON 0f Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den mond kalkrorming worden zeker Toorkomen en genezen door het dagelps gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Aoatherln Mondwater DE VOORHANDEN üitgBTe KOKSMA jïOïdt tegen zeer lage prezen uitverkocht bg A B II K1IIAIV Lange Tiendeweg in aanmerkelijk vergrootte flesschen Toor 60 cents ƒ 1 en ƒ 1 7B hetwelk gelijktpig aangewend met Dr POPP s Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoop houdt Dr POPP s Tandplombeersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en oo treffelijk voor baden POPP s Venos zeep en Zonnebloemen zeep Gekristalliseerde en Transparant Olycerinezeepen Er kan direct geplaatst worden voor vast een fl ïnk JONGMEirSCH niet benaden de 16 jaren liefst een halfwas timmerman of iemand die door een andere werkkring eenigszints met gereedschappen en bonwarlikelen is bekend geraakt goed schreven rekenen en stipte eerlflkheid zgn vereischte in het IJZEBMAGAZIJN van P ROMD Pz Loon naar bekwaamheid Zengestraat 91 zijn de fijnste Toilet n gezondhoidszeepen welke ook een verwonderipen witten tint te weeg brengen BflT De namaaksels van Aoatherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tyd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Mm verUnge uUdrukkelyk Vf POFP echte Preparaten en neme geene andere aan Afdeelin GOUDA van den Ned Bond Maatschappelijk Belang Algemeene Vergadering op VRIJDAG den f APRIL deg avonds te 7Yi nnr op de bovenzaal bg den Heet A DAM Spreker de Eeet J JflEJCfBUIS Delft Gelegenheid tot debat zal geigeven worden Daar deze Vergadering ook voor Niet Leden toegankelgk gesteld wordt noodigt het Bestuur iedereen die belang stelt in alles wat denhandel en den winkelstand aangaat dnngendtot bgwoning uit L Namens het Bestaa j De Secretara T CREl AS van Vlaamsch LINNEN Wasclizakken Vl ggen Geweven BBANDSPüITSLANGEJ Ien GYM NASTIEKTOESTELLEN worden ia den kpttst mogelgken tgd geleverd dopr f J UPELAAg JzN WESTHAVEN CLASSCHILpEBEU Bekwame loodvatt ers pontuurmakerë en flinke teekenaara knnnen eene blijvende en goede betrekking verkrggen JOSEPH BACHHAÜSEN Horchbeim bg Coblenz a Sh Leidsche Stoomboot Maatschappij WUZIGING in de Dienst Gotida Amsterdam Te beginnen met DINSDAG 9 APRIL a 8 zal op DINSDAG WOENSDAG en DONDERDAG de BOOT van Ooudawua AmiUrdam te 4 ure s morgens van Gouda vertrekken DE DIRECTIE Vraa 1IIIJL DËRS BOSCH BIEB door tal van Geneesknndigen aanbevolen Zuiver nit HOP en MOür gebrouwen In do ziUirg der TWleÜa Kamfli va f h enJ werd de h r van GiJD beé edigd Bg de arbeidswet werd beslist dat er hoogstens drie inspectenra zullen zijn en aangifte van ongelukken alleen noodig voor zoover het de fabrieken en werkplaatsen betreft Ds uit Boskoop gezonden planten roor de tentoonstelling t Parijs z jn onder leiding van den beer P U Koster thans op het Trocodero geplaatst Er is aldaar een park aangelegd groot 769 Q meter dat nu reeds de aandacht trekt en de belangsteliiog wekt Pa to lW ri ri s iii MsiiMi wi baal ra pmnUiderige hulsten magnolaas rhododendron hybriden arboreum azalea pontica eu mollis coniferen bayus arborssecDB groenblijvande heesieis clematis rozen enz Behalie van den heer J H Krelage te Haarlem die bolgewassen ingezonden heeft zyn or nit Nederland geen andere inzendingen dan van Boskoop De namen der inzenders zgn A Koster k 2ionen Ottolandor Hooftman O L Butten P van Ne Az P O ran Ne Zoon P Borfr Gi P A Ottolander Tke Nwiery Auoautio en W C Boer Het doel der inzenders is te doen zien wat van de genoemde plantensoorten bier als handelsplauten beschouwd worden De inzendingen hebben reeds den nag rer van Fransche collega s opgewekt OoUnga werd hier door een agent van een bekend huis by Pargs oenè FEVILLETOM UIT VERRE GEWESTEN iVoar iet MtjeUci XLVni 7S Bij mji komen riep zg met waardigheid uit Dat is te eell zij wendde zich van hem af om hare taak te hervatten Du Bany zag zgn misslag in en haastte zich om dien te herstellen Gij zgt boos Charlotte omdat gg mg niet begrypt Ik wilde u ophelderingen geven die a minder gestreng over mg zullen doen oordeelen In één woord zal ik u hier zeggen als wij er geene geschikter gelegenheid voor hebben daf ik voordat wij elkander ontmoetten voordat ik Amerika verliet reeds eene plechtige verbintenis had aangegaan Die gij bg de eerste gelegenheid verbroken hebt viel Charlotte hem in de rede Hoe minder uitlegging gg geeft hoe beter Zooals gg wilt Maar als gg alle omstandigheden wiat dieik bereid ben u mode te deelen indien gg t mij vergunt zoudt gij niet zoo bitter jegens mij gezind zijn f Het zal er niet veel op aankomen hoe ik gezipd ben eu het wordt tgd dat er een einde aan dit on en oooifwen gekocht die evenzn en frqkenl imsche sefautterplichtingen plach lilie te rleggen uaar Nieuwer utljipj een rustende is ten einde vervulling vaU hu schut nuR i niel meer baten schattersraad beeft een be uteerde S n ui elokv en dil r dat ai bepaling vervat in artikel 7 der wet op de scliUftAij rniot b houwd moet worden als van zoo ijfe beteekenis dat zij alleen het feit der vestigi i zon bedoelen maar veeleer dat er bg gersgeld wordt de toestand ten opzichte der iehuttery van hon die in meer dian Shoe gemsedte hun gewoon varblgf houden ofdeo setel van hun vermogen babbeii gereatigd Het il dus uu uitgemaaU althans voor NoordHollaod dat men vo a a niet meer door verhuizen Daar een asngreM nds fra nte zijn schuttenpliehten kan w rt iB Bp t B r Naar aanleiding van dèss bMlianng wordt uit Botterdara geschreven Ëvsnal te Amsterdam zg n sr ook hier schutlerplichtigen die de merkwaardige neiging hebben om bg voorkeur hunne militaire plichten te vervullen bg een bataljon rustende schutterg Het eenige onderscheid i dat zg om aan die neiging te kunnen voldoen niet eeoe wgkplaats zoeken te NieuwerAmstel wat te ver uit de buurt zou zgn maar te Kralingen eene plattelands geme Dta die mst onze stedelgke gemeente samongegrooid is Tal van jongelieden die te Rotterdam hunne zaken of hunne betrekking hebben en hier ook hunne dagelgksche uitspanning zoeken ziet men tegen het oogenblik dat zg den leeftgd bereiken die den menscb rgp maakt voor don schutterlgken komt Weder ging zij aan do letterkast derhoud staan Charlotte nog één woord Wg hebben elkander s brieven Zoudt gij niet denken dat wg ze elka r moesten teruggeven Ja Ik zal de uwe morgen hier brengen als gg de mijne dan ook gereed wilt houden Zoo zg t Du Barry ging been met een gevoel van grooto verlichting Het gesprek waS in het Duitsch gevoerd hoewel Charlotte door den laagdurigen omgang met haar minnaar even gemakkelijk Engelsch sprak niemand had dus kunnen begrgpeu waarover het liep Charlotte had duidelijk gezegd dat hij niets van haar te vreezen had en zij zouden elkaAr hunne brieven teruggeven Dat ia een goed werk verricht zeide hij bg zichzelf toen hg op straat kwam Het eenige gevaar dat ik vreesde ia nu uit den weg geruimd Ik moet die deeltjes van Meister goed nazien on alles wat mij verklappen kan uitwisschen ik moet eigenbjk al mijn goed nan een nauwkeurtg onderzoek onderwerpen Hij liep in eene opgeruimde stemming voort totdat hg in Nassaustreet kwam waar hij Castleton ontmoette XLIX De twee jongeliiigou ontmoetten elkander tegen ADVKBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worOeai die Advértèlttimt gY 4li opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t wffVk des Maandags verschgnt vapi i iun domicilie naar Kralingen overbrengen o vaö eene inüjving bij ons regement vrij te loopeu I jlNt is een toestand die al jaren lang duurt en in zeden is ingeweven en voor zoover wg weten Seefl niemand ooit eene poging gedaan om daarin verandering t brengen Na de btslissing door Oedepateerde Staten an NoordHolland genomen hangt ook onzen schutterplichtigen het gevaar boven het hoofd dat aan de aangeduide gemakkelijke wijze om zich aan plichten door 4e wet opgelegd ta onttrekken een einde wordt gemaakt Statsn Oenfiraal Tvrdx Kajob Zitting van Dinsdag 9 April Twee artikelen namelgk het 12e en het vroeger aangehouden art 7 der arfa vet zgn afgehaudeld Heel wat woorden warden gewiiaeld en deokbed den geopperd eer men tut eene stemming kwam Art 12 bepaalde dat ondernemers gewaarmerkte Igptcn moeten ophangen met 0 ve van aanvang en einda vaa den w tt en vaa da nati eB Na eindeloos debat werd mei 43 tegen 41 een amendement v ui den beer De Ueijier aangenomen volgens hetwelk alleen vermelding der werknren wordt voorgeschreven Een amendement Kerdgk Borgesius dat de minister overnam bepaalt dat niet in elk lokaal aan igst moet hangen maar dat er één lijst zal zgn waarvan zoo noodig afdrukken of uittreksels in de vetschdlende lokalen moeien aanwezig zgn Art 7 bevat boofrizakelijk nilzonüeringen ten behoeve van het risschers en schippersbedrgf dat in vele opzichten met andere bedrijven niet is gelgk te stellen Zoo zgn daar geen kaarten of lijsten noodig de schipperskinderen boneden de 12 jaar mogen mudswerkon Zondagsmst is niet verplichtend enz Op aandrang der Kamer zgn er echter ook andere onderwerpen in opgenomen woordig zelden Er was niets wat hen samen bracht Bg deze gelegenheid was du Barry bijzonder goed geluimd Hij schudde zijn ouden vriend hartelijk de hand zeggende Gij zijt juist de man dien ik hebben moet Ik heb een paar zaken die in orde gebracht moeten worden voor voor de groote gebeurtenis Gg begrgpt mgP Castleton gevoelde wat alle rechtsgeleerden gewoonlijk gevoelen als men ben buiten het kantoor inzonderheid op straat over beroepszaken spreekt maar hg bedwong zich en vroeg vriendelijk Wat kan ik voor u doenl Huwelijkavoorwaarden dat is het woord geloof ik antwoordde du Barry Mgnheer Ferris heeft mij gezegd dat er zoo iets gemaakt moet warden of liever dat Clara s voogd er op gesteld is hoewel naar ik gehoord heb de staat het eigendom van gehuwde vrouwen genoegzaam beschermt zonder eenige huwolijksraorwaarden Hg zeide niet dat hg met alle zorgvuldigheid reeds een advocaat over de zaak had geraadpleegd Niet als gg elders gaat wonen Ik lal u aan den heer Pulsifer overdragen dat is zgn departement Gekheid Tom alsof gg zoo n ding met zoudt kunnen opmaken zonder mij naar hem te zenden Gij weet dat l j en ik elkander niet gaarne mogen Igden en Sara kan hem niet uitstaan Zool Ik dacht dat zg zeer goede vrienden waren