Goudsche Courant, donderdag 11 april 1889

ooren gedrukt glinstÉend van regen van het donkere dek af waarop zware golven hier en daar verlichtend evenals een maalstroom voorschieten een paar treden omlaag en men eet niet hoe spoedig genoeg den kraag neder te slaan den hoed af te nemen eu zgn kuif wat op te strgken wnnt men is in een fraai en rustig salon Tal van electrische gloeilampen beschijnen bloemen en planten en verlichten scbildergen en lezende en pratende menschen Het ziet er zoo gezellig uit dat men nog een uurtje blijft praten Dan eren nog een luchtje geschept door een kleine reis te doen van tien treden opwaarts naar het donkere stille dek te midden der geduchte natuurmachten en dan naar kooi waar men heerlgk slaapt om te vroeg slechts te worden gewekt door het schelle germkkink van de meedoogenlooze bel die ons geen rust kat voordat wg opstaan Want we stooraen reeds den mond van Theems en Modway in We zijn in Engeland Het ronde raam geopend diep adem gehaald en genoten Omlijst door den donkeren rand van t raam zien we een groote tintelende van kleur gloeiende opaal I De zee had onder hot eerste morgenlicht juist de kleuren en flikkerende schakeeringen en tinten van dien wondersteen Het dek glinsterde en spiegelde nog van den regen maar de zon scheen op Sheerness en op de roode zeilen van een vrachtboot die terwijl het water gelijkstaat met het dek de Noordzee inging Ze was niet grooter dan een visschersboot ze had geen enkele reef in het zeil en op zij gebogen terwijl de golven van onze boot over haar dek rolden en schuimden werd ze door het strak gespannen zeil letterlijk door het water gestooten Kloeke zeilers die Engelschen zeide aen der zeelieden van de boot met wien ik een praatje maakte Uit Utrecht meldt men aangaande de Poppententoonstelling IJveiig is men sedert gisterochtend in de weer om de beide zalen van het Gebouw voor kunsten en wetenschappen te Utrecht die voor de tentoonstelling bestemd zgn in orde te maken Tot gister avond Iaat was men daartoe werkzaam Heden ochtend vroeg hervatte men den ariieid Met groen en bloemen en Japansehe draperieën en schilden en sieradien is aan de 2 zalen een smaakvol aanzien gegeven Wie de tentoonstelling bezoekt wordt eerst in de kofliekamer gelaten Daar wordt zgn blik dailelgk getroffen door het smaakvol geheel door de groote verscheidenheid van vormen en kleuren door den overvloed van inzendingen en bet kost aanvankelgk moeite zijne aandacht lig het een of ander in het bijzonder te bepalen Om het overzicht evenwel te vergemakkelgken heeft men de rangschikliingen groepsgewijze ingericht De kofliekamer binnentredende vindt men op een tafel bij het buffet de kleederdrachten van boerinnen uit verschillende provinciën met de ütreohtsche weesjes jongen en meisje bijna levensgroot links en rechls Midden in de zaal ziet men een lafol waarop de kindermeisjes met kinderen bgeen geplaatst ag n Daar bevindt zich ook het ledikantjo met het zieke kind Aan de linkerzijde naar achter gaande vindt men eerst de verschillende weeskinderen daarna eene Bevalt het u buiten slands beter Beter Ja zeker Daar vindt men de fijnste beschaving en wellevendheid van hooge geboorte Ik heb slechts de buitonzgde gezien hernam Castleton maar wat ik er van gezien Ae4 heeft mij de palm den overwinning in beschaafdheid aan de Amerikanen doen toewijzen Ik heb ook gehoord van hen die lang m Europa gewoond hebben dat men in geene stad der wereld zooveel algemeene wellevendheid vindt als in Now York Gekheid altemaal gekheid dat verzeker ik u Wat het toeval van geboorte betreft ging Castleton voort zonder er notitie van te nemen dat de ander hem in de rede was gevallen weet gij dat ik er zie niet zooveel om geef dit zeggende klapte hij met de vingers Hoe meer menschen ik ontmoet die van at gij lage geboorte noemt tot rang en stand zgn opgeklommen hoe liever het mij is Gij last u door een ziekelgke overgevoeligheid beheerschen heraaiSi du Bsriy Toen wg nog jongens waren dachten wij dat het deftig stond zulk een toon aan te nemen en over gelijkheid en al zulke dingen te redeneeren maar nu zijn wg oud genoeg om beter te weten Als gij maar goed uit we oogen kijkt zult gij bekennen dat ik gelijk heb Wat zegt gij van de kenteekenen der grofste verdorvenheid die gij rondom u ziet Wij zullen weldra tot een staat van regeeringloosheid vervallen En het zal hoe langer hoe erger worden totdat men om De heer Boëll smaakte de Toldoening dat een amendement Tan hem terstond èn door de rapporteurs èn door de regeering werd aanvaard Het had de strekking de artikelen 11 eu 12 kaarten en l jsten uit te sluiten voor die huisindustrie die alleen mat familieleden gedreven wordt De argumenten lagen voor de hand toch moet gezegd dat de controle van de hniiindustrie niet weinig wordt bemoeilijkt Den heer Kerdijk beloofde de Minister dat hij bij z jn bestuursmoal regel zou zorgen den arbeid van schoonmaaksters buiten den werkuren mogelijk te maken Art 7 zal thans naar de slotbepalingen verhuizen ter bevordering der sierlijkheid Het moet echter gezegd worden dat al die wijzigingen zeker de sierlijkheid niet hebben bevorderd en misschien afbreuk zullen doen aan de duidelijkheid en consequentie Honderd menschen kunnen moeUijk te zamen een goede wet maken Gelukkig voorziet het nieuwe reglement van orde in dit geval on kan eene tweede lezing plaats hebben De Voorzitter heeft reeds zijn voornemen te kennen gegeven daartoe een voorstel te doen De commissie van rapporteurs kan dan fle geheele wet nog eens overzien en daarin de uoodige eenheid en samenhang brengen Waarschijnlijk zal de paasohvacantie daarvoor gebruikt worden Nog houdt de stroom van wijzigingen niet op de minister van justitie geeft telkens blyken dat hij een vriend is van gemeen overleg Wederom verscheen gisterenochtecd een nieuwe editie van het wetsontwerp met tal van veranderingen waarvan de voornaamste wel deze is dat in den geest der voorgestelde amendementen een speciale afdoeling aan het toezicht is gewijd Bij het nader gewijzigd ontwerp heeft de Regeering in plaats van 1 September 1889 het in werking treden der wet voorgesteld op 1 Januari 1890 Amsterdam heeft sedert Zaterdag zijn neger expositie een waarlijk uitgelezen verzameling van 22 negers en negerinnen door dcu Nederlandscheu Afrikareiziger den heer Godefroy op zijno jongste reis bijeengebracht uit verschillende landen van dat uitgestrekte werelddeel Er zijn enkele negers uit Opper Guinea Sierre Leona en Monrovia en de overige zijn uit de provincie Angola van den slam der Mondorabe s Omtrent de verzameling leest men nog in ket HandeUUad Zy is een staalkaart vim typen van den kleinen menscheneter met zijn onvergelijkelijk dom gezicht tot den neger van Sierra Leoüe die reeds zekere beschaving deelachtig is geworden en ook vloeiend Engelsch spreekt Mannen en vrouwen zyn in hun nationale kieeding maar dan natuurlijk wat gewijzigd zooals het in een beschaafd land pas geeft Belangwekkend in vele opzichten trekt vooral de moedor die de zuigeling op den rug draagt de aandacht der bezoekers en niet minder van do bezoeksters De dames rooken pijpjes er zingen uit den treure en ovor t algemeen schijnen deze luidjes hun zwarte vaderland niet te betreuren want hun onderhoud is klaarblijkelijk nogal opgewekt al wordt het soms afgewisseld door minnelijke twistjes Op de maat hunner muziek vertegenwoordigd door eene soort trommel en een houten slaginstrument dansen zij en zingen zij hunne eigendommelijke liedjes en hoe mooier het hun toeschijnt Gij vergist u Zij kan zijn gezicht niet dulden Waarom raadpleegt gij niet iemand anders De voogd is er op gesteld dat de papieren aan uw kantoor moeten worden in orde gebracht Daar zit de knoop i Du Barry sprak op zijn vrijen ongedwongen toon van vroeger toen hij zeide daar zit de knoop hetgeen Castloton aan hot lachen bracht en hem voor een oogenblik den ouden tijd herinnerde Er is niets aan te doen hernam hij Hetbehoort niet tot mijn departement Maar gij behoeft den heer Pulsifer niet te spreken De veogd van juffrouw Digby is de persoon die hem er over spreken muest Dat is nar daar dacht ik niet aan Tom ging hij voort verveelt zulk een eentonig leven als gg leidt u niet Eentonig In ons beroep is juist veel afvrisseling tis alles behalve eentonig 01 dat bedooi ik juist met Maar nadat gy een kgkje in Europa hadt genomen zijt gij toen niet met t enzin teruggekomen Juist het tegendeel dat verzeker ik u Ik begrip niet hoe gij dat zeggen kunt Wg denken zoo lra mogelijk den aftocht te blazen Eenmaalover de zee zullen wij wel met spoedig terugkomen als het van mij afhangt Alles staat hier iemandtegen Wat is dat hier voor samenleving Ik kanniet begrijpen hoe gg oen echt genüetnau u daarin 1 kunt schikken hoe leelijker het is Toor ons want inderdaad hebben onze danseresèen deze zwarte daiï niet om hare bevallige houding en passen te bengwn Nevens de verzameling menschen is er nog eene hoogst belangrqke venameling voorwerpen van landen ïolkenkundigen aard Huishoudelijte artikelen wapenen afgodsbeelden Vooral de laatste z jn hoogst opmerkelqk Een en ander verdient wel de aandacht De verzameling blijft slechts kort te Amsterdam en gaat spoedig naar Parijs waar de neger kolonie aan den voet van den Biffelloren gehuisvest zal worden Dezer dagen werd gewezen op oen schry ven van den onlangs overleden John Bright over Zondagsrust dat als afkomstig van iemand Ta het godsdienstig geloof van dezen Engelschraan vooral in onze dagen wel de aandacht verdient Dit luidde A1 onze postkantoren op Zondagen te sluiten zou naar myn inzicht niet alleen een onduldbare last zijn maar een groot kwaad Het voorzetten van ten minste éene bezorging van brieven op dien dag schijnt mg noodzakelijk voor den openbaren dienst en niet onbehoorlijk hinderlijk voor den arbeid en den dienst der brievenbestellers Het postkantoor is ons groote middel van gemeenschap niet alleon voor handelszaken maar voor familie mededeelingen en het is met het oog op het gezin dat ik zeer sterk gekant ben tegen uwe meening Er zijn vele duizenden jonge mannen en vrouwen in ons land die verwijderd van hun thuis en hunne ouders zich in groote en kleine steden met de verschillende bezigheden ophouden waarvaUi zij leven Voor hen is de Zondag voornamelijk een rustdag Hot is de dag waarop do brief van de liefhebbende maar afwezige ouders gewoonlijk ontvangen wordt en hel is de dag waarop de afwezige zoon of dochter den meesten tgd heeft om aan den huiselijken kring te schrijven iiiiln gevallen van ziekte of van dood zou de sluiting van de post dikwijls een droevige last zijn en de oorzaak van groot en langdurig verdriet Ik geloof dat het sluiten der post in Londen op Zondagen een groote last is en op de gronden die ik heb aangegeven wegens de uitwerking op familie briefwisseling een groot kwaad De Sabbat werd gemaakt voor den menschen niet de raensch voor den Sabbat Deze weinige regelen kenmerken don ruimen blik en de vrijzinnige opvattingen van den man De schrijver van de beschouwingen in het Hild oniler den titel Fan Dag tot Dag die op dit oogenblik in Eichmond verblijf houdt geeft in zijn jongste opstel eenige indrukken weer gekregen op zjjn reis van Amsterdam over Vlissingen naar Engeland Op zijn spoorrit van de hoofdstad naar Vlissingei nam hg aan den avondhemel een heerlijk vuurwerk waar en reisde hg in gezelschap van de planeet Feniu Hij was echter nog geen vijf minuten in zee of alle lust voor en kans op waarnemingen vervlogen Ie gelijk Een harde bries uit het Noord Westen en korte schokken van grondzeeen werden vergezeld door zwiepende regen en hagelbuien Wat zijn zulke booten als die der Zeeland touh wonderen ler beschaving 200 roept hij uit Men komt met den kraag op den hoed over de bescherming te vinden tot het andere uiterste gedreven wordt dwingelandij Eeaige onzer verstandigste mannen zijn het met mg eens Dat zgn dwazen riep Castleton uit Hg bedwong zich en ging op bedaarden toon voort Maar gesteld dat gg gelgk hebt wat wilt gij dan Gij zgt voornemens weg te loopen in plaats van mannelijk uwe krachten aan te wenden om het kwaad dat gij zoo duidelijk ziet te helpen verbe teren Gelooft gg niet dat gg iets aan uw land versqhuldigcTzgt Alweder gekheid Iets verschuldigd gn Neen Dat is louter dwaasheid een hersenschim Welkeen denkbeeld dat het mijn plicht zou zijn mg uit te sloven om schnrken moordenaars en huichelaars te verbeteren omdat ik toevallig geboren ben in hetzelf4e land dat oojt hen heeft voortgebracht Dat zou wat moois zijn Ik heb die gekheid al lang uit mijn hoofd gezet en hoopte dat gij het ook zoudt gedaan hebben Ik zal u zeggen wat het is Tom ik ben een wereldburger übt bene bi palria Goede morgen Zal hg Clara gelukkig maken dacht Castleton met een zucht toen du Barry verder ging Hg scheen plotseling op een inval te zgn gekomen Hg liep naar zijn bureau en liet de boodschap achter dat hij dien dag niet terug zou komen Vervolgens ging hij naar de bovenstad tFordt vonolgd groep bakerpoppen met toebehooren bakerkindjes luiermanden enz Zulk eene groep vindt men verderop nogmaals Tusschen die twee is de afdoeling der jnere beweegbare poppen terwgl aan het eind de buitenlandscho kleederdrachten bgeengevoegd zijn Hechts is eene verzameling van allerlei verschillende poppen waaronder een groep Chineesche figuren eene theetafel on een door den heer Jos Samson ingezonden Hindelooper wieg geheel naar een oorspronkelijk voorbeeld vervaardigd in zijne nieuwe meubelfabriek kostbaar eu smaakvol De dekens zgn van echte guipure Aan het eind in het midden is de hengelkom Voor ééa geld mag men driemaal visschen Wie dan niets gevangen heeft betaalt opnieuw Heeft men hier alles gezien heeft men hier den goeden smaak de scheppingsgave de nauwlettende zorg de warme toewgding bewonderd waarvan alles in zgn geheel en ieder onderdeel in het bijzonder getuigenis aflegt dan gaat men naar de groote zaal die vooral voor faney fair is ingericht Achter op het orkest bevindt zich de smaakvolle Chineesche theetent Aan iederen kant der zaal zijn twee kiosken daar worden in ééne champagne in eene andere likeuren in een derde boekjes en pbotographieen in een viwde chocolade verkocht De heer Van Houten zond daarvoor 200 bussen cacao en mevrouw Van Beuningen maakte uit erkentelijkheid daarvoor dadelijk een fraaie pop in orde smaakvol gekleed die op blauw lint met vergulde letters de bekende reclame te zien geeft fgnar en aantrekkelijker dan zij ons tegenwoordig allerwegen tógeutreedt Nog werden van verschillende zijden behalve de reeds vermelde schenkingen voor fancy fair en vischkom ontvangen De heer C M Castelijn had de beleefdheid zooveel koffie aan te bieden als gewenscbt werd de Ned Indische Tuinbonwmaat sohappij te Zeist zond 200 bloemruikers terwijl de firma s Van Dorsten Middelbeek en het roagazgn de Flyt nog allerhande zaken voor de vischkom zonden Bü den ingang heeft men de zaal binnenkomende rechts de kraamkamer die een bezoek overwaardig moet wezen vooral om het keurige van de daar aanwezige luiermand die er nog niet was maar waarvan ons wonderen verhaald werden terwijl links een Arabisch hoekje gemaakt is waar koflSe gedronken wordt Bij het orkest zijn ter eenerzijde poppen tentoongesteld die te koop zijn aan den anderen kant poppen die door byzonderen smaak of groote pracht uitmunten Smaak en pracht beiden kenmerken da prinses van Wales in het prachtig gewaad haar door de Ieren geschonken eene inzending van mej Brain aan wie de eerste pi s in de afdoeling voor inzendsters boven do 16 jaar is toegekend De tweede prgs in die afdoeling is toegekend aan eene Zutfensche boerin vervaardigd door leerlingen van de 5e kbisse der hoogere burgerschool voor meisjes Eene eerste eervolle vermelding werd toegekend aan de bakerpop van de mej H de Wilde en A van Anroog nog eene eerste oervolle vermelding aan eene bakerpop van me B Goudoever eene tweede eervolle vermelding van Lord Tauntleroy met zijn hond van mej S Besier In de afdoeling poppen aan inzendsters benedende 15 jaren is de eerste prgs toegekend aan mej C de Beaufort een tweede prijs aan mej J Horst eeneerste eervolle vermelding aan mej J d Aulnis nogeen eerste orvolle vermelding aan mej Farrant allovoor mooie poppen terwgl aan mej M Mees eenetweede eervolle vermelding is toegekend voor eenepop met een kistje met kleeren D De navolgende bekroningen aan dn buitenlandscho inzendingen worden ons nog medegedeeld Eerste prijs A Bourcart van Zurich voor eene Alsaoienne drie tweede eervolle vermeldingen als aan E en A 7tuin voor eens Bourgignonne met kind aan mej Valloton uit Vervey voor eene paysanne de Montreux en aan Marie Lopner uit Bnchon rooor eene Mecklenburgorin De tentoonstelling werd te 1 unr gqopend door de presidente mevrouw Twiss Snermondt die hulde bracht aan de eere prosidente mevrouw Boer eohtgenooto van den burgemeester voor do verleende medewerking Zg hoopte dat mevr Boer nog lang aan het hoofd zou stean van liefdadige werken Mevrouw Boer verklaarde daarop de tentoonstelling voor geopend en bezichtigde haar belangstellend ondorvgeUide der commissie Beeds dadelgk was er ejjn stroom van toeschouwers meer dan de zaal bevatten kon Onder de inzenrlingen voor Aa fancy fair bevindt zich eene eigenaardige voorstelling van eene ijsclub van merj C van Hemen uit Kotterdam De treinen uit Arastenlam Rotterdam en Den Haag voeren vele vreemdelingen aan De tentoonstelling Ipt nog morgen geopend De Ztjni FranfaiM de Venêeignement heeft het voornemen om dit jaar een tentoonstelling te houden h treffeude het pionier onderwgs Ons land waar dat onderwijs zulk een ruime en eervolle plaats inneemt zon op die tentoonstelling zeker een zeer goed figuur kunnen maken indien de besturen van alle vereenigingen en maatschappijen en de vele personen die zich aan het bijzonder onderwijs wijden of dat bevorderen de handen ineensloegen Er is echter weinig kans dat dit geschieden zal Immers in De Tyd vinden wij heden een scherp hoofdartikel togen het geheele plan omdat het uitgaat van een verbond aan welks hoofd de vrijdenker en anti clericaal Jean Mac staat en omdat de tentoonstelling in verband wordt gebracht met het eeuwfeest der revolutie De Tijd levert een geheel betoog aan De Wachter van 1883 ontleend ten bewijze dat de revolutie in Frankrijk het openbaar zoowel als het bijzonder onderwijs bijna geheel heeft vernietigd Op die beweringen is nog wel wat af te dingen maar zeker is het dat hot volksonderwijs in Frankrijk ook in deze eeuw lang verwaarloosd en eerst onder de derde republiek na 1871 tot een voorwerp van aanhoudende zorg geworden is Opmerkelijk is het dat in 1833 van 100 lotelingen nog 82 niet konden lezen of schrijven dat waren dus die geboren en opgegroeid waren onder de laatste der Bourbons de koningen van het droit divinl Hoe dit in Frankrijk ook zij geweest in Nederland is zeker de eigenlijke zorg voor het volksonderwijs eerst na de omwenteling van 1795 begonnen en door de wetten van 1806 1857 en 1878 verzekerd En onder die regelingen heeft zich zoowel het bijzonder als het openbaar onderwijs krachtig ontwikkeld Hier te lande heeft de omwenteling het algemeen onderwijs niet vernietigd maar grootendeels in het leven geroepen Als ons Katholiek onderwijs dat in zoo bloeienden staat verkeert de bevrijzen hiervan te Parijs ter bezichtiging stelde zou dat zeker een geschikt middel wezen om zijn tegenstanders te beschamen en te overtuigen Maar zooals men ziet dit katholiek hoofdorgaan griezelt van het denkbeeld het plan van een vrijdenker te bevorderen en van verheerlijking der revolutie te worden verdacht Het is te hopen dat anderen op wier medewerking prijs wordt gesteld dergelijke bezwaren niet opperen eh er een vaderlandslievend werk in zullen zien te Parijs te doen aitkomen welke voorname en eervolle phiats het bijzonder onderwgs in Nederland inneemt In het hoofdblad van het Maandagavond verschenen Haagsehe Dagblad treft men een klacht aan over de traagheid van den Baad van Stete ten opzichte van de afdoening der regeeringszaken Een afdoende logenstraffing van die klacht wordt gegeven in het bijvoegsel van hetzelfde blad waarin onder de officieele berichten een geheele f Koninklijke besluiten opgenomen zijn die iravond door de Staatscourant zgn openbaar laakt Het Dagblad grijpt die gelegenheid echter aan om mede te doelen dat aan de departementen van algemeen bestuur steen en been wordt geklaagd over de langzame afdoening van zaken hg den Baad van State en over de veelvuldigheid der met allerlei opmerkingen teruggezonden staatsstukken Waar om den drang der omstandigheden hier en daar een gordiaansche knoop zou moeten doorgehakt worden trekt een ieder aan een eind van het touw Dat zijn de kwade gevolgen eener veelhoofdige burgerregeering Deze jeremiade moet dan dienen om de hoop te rechtvaardigen dat in t waarlijk lands belang het opperste gezag weer spoedig moge komen in koninklijke handen Het Dagblad ziet in zg n ijver over het hoofd dat de Baad van State thans het koninklgk gezag waarneemt en de aangehaalde beleedigende woorden weinig strooken met den eerbied dien men aan dat gezag is verschuldigd Wanneer het waar is dat de Raad van State vele stukken met alleriei opmerkingen terugzendt dan zal er voor die opmerkingen wel gegronde reden aanwezig zijn De Raad bestaat uit een aantal bekwame mannen die voorheen meestal zelven of ministors of hoofd ambtenaren aan een der departementen zijn geweest en volkomen op de hoogte zgn van hun taak Voor de ministers moge het minder aangenaam zijn dat hun voordrachten aanmerkingen uitlokken voor het koninklgk gezag is het zeker beter dat die bedenkingen dig worden gemaakt en dus kunnen worden opgeheven dan dat later de critiek komt van de rijde der burgerij De tusschenkomst van een veelhootïlige burgerregeering zooals de liefelijke benaming luidt kan in dit opzicht juist zeer heilzame gevolgen hebbon Dat het conservatieve Dagblad het aldus voor deministers opneemt tegenover de tgdeUjke vertegenwoordigers van de kroon is wel een merkwaardigteeken des tgdsl Mand Boftenlandscli Overzicht Tot dusver heeft de Pransche regeering geenerléi aanvraag gedaan om aan generaal Boulanger het verder verblijf in België te verbieden noch eenig ander vertoog van wolken aard ook tot de Belgische regeering gericht Deze laatste heeft geen besluit genomen omtrent de uitzetting maar den generaal doen wéten dat indien hij op de welwillendheid wil rekenen welke de Belgische regeering altijd jegens staalkundige uitgewekenen heeft betoond hij daartoe moest medewerken door zich te onthouden van elke openbare handeling welke het Belgische Kabinet onvermijdelijk zou leiden tot het uitvaardigen van het besluiti waarbij hem het verblijf op Belgisch grondgebied wordt ontzegd De regeering zou dit doen uit eigen beweging en zonder eenig vertoog van Frankrijk af te wachten In Engeland wordt de aandacht vooral getrokken door de a s verkiezing van een lid van het parlement voor Birmingham noodzakelijk geworden door den dood van John Bright Deze verkiezing dreigt gevaarlijk te worden voor de goede verstandhouding tusschen de tories en hun bondgenooten de liberale unionisten De eersten die een conservatief wenschen candidaat te stellen hadden hun keuze op lord Randolph Churchill gevestigd doch deze beeft verklaard de caudidatuur niet te zullen aanvaarden Naar men zegt nam hij dit besluit op instigatie van lord Hartington en Chamberiain die een liberaal unionist weuschen gesteld te zien Na vele onderhandelingen heeft hun denkbeeld gezegevierd en is de oudste zoon van John Br ght Albert Bright liberaal unionist de candidaat geworden In een kiesmanifest verklaart hij zich tegen een parlement te Dublin en voorstander van de politiek zijns vaders in conservatieve kringen waar men zeer ontstemd is denkt men er over nu met een eigen candidaat mr Lowe voor den dag te komen De Gladatonianen die aan ankelijk geen oppositie bij deze verkiezing wilden voeren hebben onder de gegeven omstandigheden den heer Phipson Beal candidaat gesteld Het Hongaarsche Heerenhuis maakt grooter spoed met de behandeling der nieuwe legerwet dan het Huis van Afgevaardigden In de commissie is het ontwerp reeds goedgekeurd en vermoedelijk zal reeds heden de aannemiug in de Kamer volgen Bij de beraadslagingen verdient slechte vermelding de rede door den gewezen minister van buitenlandsche zaken graaf Julius Andrassy gehouden Graaf Andrassy verklaarde dat hg oorspronkelijk tegen de nieuwe wet was maar dat de wijzigingen welke de bekende artikelen 14 en 25 ondergaan hadden hem volkomen met de nieuwe regeling haddon verzoend Een onafhankelijk Hongaarsch leger achtte Andrassy een oumogelijkheid immers dan zou elk land dor monarchie betzelfde kunnen eischen en wat zou er dan terechtkomen van de eenheid in het geheele leger welke natuurlijk onmisbaar is Daarom verklaaide graaf Andrassy volkomen in te stemmen met de bepaling dat de Hongaarsche officiereu Dnitsch moeten loeren ook al behoeft daardoor bet Hongaarsche leger zijn nationaal karakter volstrekt niet te verliezen De Norddeutacie Allgemeine Zeitung verzekert dat de Pruisische minister van openbare werken de heer Maybach zijn portefeuille niet zal neerleggen Verder laat het officieuze blad zich niet uit over het geschil tusschen de hoeren Maybach en Von Stephan zoodat men vermoedt dat het den keizer is gelukt den minister tevreden te stellen f i L Bg Kanlonuerccht te Gouda ZITTING van den 10 APRIL 1889 Mr J H VAN MIEROP Kantonrechter Mr A W O WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zijn veroordeeld G S te Gouda wegens het te Gouda op de openbare straat spelen met geld gepleegd door een kind beneden den leeftijd van 16 jaren met oordeel des onderscheids ƒ 0 50 of 1 dag H V W te bouda wegens 1 openbare dronkenschap 2 het te Gouda op den openbaren weg buiten een openbaren waterbak verrichten van datgene waarvoor die inrichting bestemd is 2 X ƒ 0 60 of 1 dag voor elke boete L J L te Gouda wegens het te Gouda op den openbaren weg buiten een openbaren waterbak verrichten van datgene waarvoor die inrichting bestemd is ƒ 0 50 of 1 dag P V M te Gouda wegens het te Gouda als houder van honden die honJen niet doen dragen van een halsband voorzien van een metalen plaat waarop de naam vap den houder duidelijk was uitgedrukt ƒ 1 of 1 dag J T D A T A J T D allen te Bleiswijk wegens het te zamen en in vereeniging plegen