Goudsche Courant, donderdag 11 april 1889

VrUdag 12 April N 3889 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der nitgave OOP gevraagd een nette gebruikte Brieven met prijsopgave onder No 1829 aan het Bureau van dit blad ▼ an straatschender ieder ƒ 3 of ï dagen bovendien zyn die personen veroordeeld om als schadevergoeding aan H W t Gouda te betalen eene som van 13 70 J T te Nieuwerkerk a d IJsel wegens het op een weg in de Provincie Zuid HoUand ryden met honden zonder muilkorf ƒ 1 of 1 dag W T E to Zevenhuizen wegens het zich met een wildstrik in het veld bevinden buiten openbare wegen en voetpaden ƒ 1 of 1 dag met bevel tot vernieling van de in beslag genomen wildstrik L V T J U en J K te Zevenhuizen wegens het te zamen en in vereeniging in gesloten jaohttqd zonder consent of buitengewone machtiging niet behoorlijk zorjf dragen om te beletten dat de honden die zij bij zich hadden wild dreven en grepen ieder ƒ 6 of 3 dagen met verbeurdverklaring van de opbrengst van den haas ad ƒ 0 75 met verbeurdverklaring van den üen gevangen haas en bevel tot uitlevering daarvan bij niet uitlevering te vervangen door betaling en de geschatte waarde ad ƒ 0 76 subsidiair een dag voor ieder G v B te Zevenhuizen en J R te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen C L en J S L C ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 50 of 2 dagen L V D te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ O BO of 1 dag C V te Gouda wegens openbare dronkenschap gepleegd bij Ie herhaling 3 dagen PETROLEUM NOTËERINGEN van de Makelaars CaDtzl ar Schalkwyk te Rotterdam Be markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 7 85 Geïmporteerd fust f 7 90 Aprillevering ƒ 7 85 Mei ƒ 7 90 Augustus ƒ 8 10 September ƒ 8 20 October November en Decem berlevering ƒ 8 25 a ƒ 8 80 ROEPOKINE TI VG De BUKGEMEESTEU van Gouda Brengt ter algomeene kennis dat aanstaanden btu i den 14 April 1889 des namiddags 12 uur op het Baadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel koatelooi rechtstreeks Tan het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 10 April 1888 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN BE€RSBËK1GHT AMSTERDAM 10 April Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Buitenland goed prijshoudend zonder groote variation Russ spoorweg willig Salamanca 4 lager ADVERTENTIËN Op den ni B April hopen onze geliefde Ouders Behnwd en Grootouders ABRAHAM SAS EK MARIA JOHANNA STALENBURG hunne BOJABIOB ECHTVEB XmNIGISG te herdenken Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda 10 April 1889 Vagisleiinog Wijk II No 121 Den li April overleed in het Bestedelingenhais mgn Broeder DIONIJS vak TDIJL in den ouderdom van 77 jaar Bartelgk dank aan allen die met mg hebben bggedragen Toor de verpleging in het Gesticht Wed VÜÜRBNS TAN Tuui A vAix os Az bericht de ONTVANGST dSr Hautes Nou yeauté g in PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiireg E 73 en 73 Eotterdamsclie Brandassurantie 5 DE MAAS GEVESTIGD te ROTTERDAM Directeur K WIJNTJE AGENTEN gevraagd in die Gemeenten waar de Maatschappg nog niet vertegenwoordigd is De ZUID H OLLANDSCHE H7F0THEEEBAM te ROTTEKDAM Terstrekt gelden op 1 H y i x t h e e k voor posten met ruime overwaarde tegen 4 liJ en geeft pandbrieTen uit rentende 3 oi in stukken van ƒ 500 en ƒ 1000 AGENTEN TOor Gouda en Orrutrehen Comm in Effecten Wissels en Assurantiën te Gouda De oudergeteekende verklaart ook namens de overige leden der CANTINE COMMISSIB dat door den Heer C van BEBKEL te Gouda geleverde ï Wenhumlampen een groote besparing en bezuiniging van GAS geven dat het onderhoud gemakkelyk is en het licht voor de Cantine alleszins Toldoende kan genoemd worden Gouda 6 April 1 89 De Seertwi der Cantine Commissie Ie Luitenant J H V Hbgoe Zijnen De oudergeteekende beveelt üch aan Toor den AANLEG trd GAS en WATERLEIDINGEN G VAN BERREL Kleiweg Gouda g F STROEVE J W MAGAZIJN Tan s Galanteriën en Speelgoed 4 bericht ontTangen te hebben eene prachtige keus in O HKleeder en Haarborstels 0 TAND en KiACELBOBSTGLS en L 2 Scheerkwasten Friseer en Stofkammen Ö ADVERTENTIJËN in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezondeQ door het Advertentie Bureau Van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Er biedt zich aan tegen MEI eene fatsoenlgke DIEIVSTBODE als KEUKENMEID of voor NOODHULP Adres onder No 1828 aan het Bureau dezer ourant Bericht van InzeL Bjj de op heden gehouden veiling zgn dtl perceelen in bod gekomen a die geveild ten verzoeke der HeereQ KORS van der TORREN Ez eaEORS van der TORREN Jz Perc 1 opƒl610 1 l r V 9 11 in SDinsdag 16 April SO ten 3 iioo ll böKÜÜWÉNHOVEN I te Waddinxveen b die geveild ten verzoeke van denHeer C v d TORREN Kz Perc 1 op 2500 i combinatie verhooging en 2 570 afslag Dinsdag 16 April 780 1889 ten 12 ure bg 4 UOOl KOUWENHOVEN te 5 6051 Waddinxveen Verboogingen tegen 10 worden aangenomen uitgezonderd Zondag 14 April a s en alle informatiën gegeven ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxvetn Waddinxveen 9 4 1889 VEREENIGING Crouda s Handelsbelang De Vergadering van VRIJDAGAVOND 12 APRIL aanstaande zal niet bg den Heer DAM maar in het Café HARMONIE op de Markt gehouden worden Namens het Bestuur De Secretaris T CREBAS Toegankelgk ook voor Niet Leden Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris MONTUN aldaar op WOENSDAG 24 APRIL 1889 s voorm 11 uur in het Koffijhais Her Schaakbord bewoond door den Heer DAM aan den Kleiweg van Het sinds onheugelyke jaren bestaande van ouds gerenommeerde waarin VEBGVNNING genaaind DE KAP bestaande uit een ruim hecht gebouwd HUIS bevattende groote Benedenzaal Woonkamer twee Bovenkamers grooten Zolder waarop 2 Slaapkamers voorts Keuken Kelder enz met SCHUUR daarnevens en geheel afgesloten THEE en SPEELTUIN met VERMAKELIJKHEDEN zeer gunatig gelegen aan het eind van de KarnemelksloSc w k S No 19 te Gouda kadaster Sectie K No 1729 groot 10 Aren 53 Centiaren Betaling der Kooppenningen en aanvaarding 23 Mei 1889 Te bezichtigen op alle werkdagen van 9 12 en van 2 5 uur Nadere informatiën te bekomen bg den te genwoordigen Eigenaar en Bewoner den Heer W C VISSER en ten kantore van genoemden Notaris Breeder bg biljetten Gouda Snelpersdrulc van A BRINKMAN Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dageiyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 April 1889 In de zitting der Tiveede Kamer van beden iverd bij de arbeidswet aangenomen bet regeeringaartikel 17 houdende strafbepalingen bg overtredingen na verwerping van alle aMendementen By art 18 werd beslist dat er voor militaire fabrieken en werkplaatsen een afzonderlijk toezicht zal zijn Met 52 togen 31 stemmen werd beslist dat de ambtenaren van het geneesk staatstoezicht niet het fabriekstoezicht zullen uitoefenen Horgen eindstemming Het ingang van 1 Mei is tot Burgemeester van Bodegrave herbenoemd de heer W Lotsy Gisteren i jn voor het onderwijzers enamen te sHage o a geslaagd de heeren B Schouten en C B U van Seutekom alhier Gebr Kamphuizen alhier zullen op de Parüsohe ThBÉuwniliMiKy flolT VWPtegeüwuonllgfl t alwaar zij hunne zoo gunstig bekende Goudsche Sprits zullen inzenden en dat wel op zeer origineele wijze verpakt Genoemde heeren hebben nl daarvoor doezen laten vervaardigen geheel in den vorm van oudDelftsche tegeltjes die er keurig uitzien zoodat men op t eerste gezicht weinig vermoeden zou het bokeude gebak voor zich te hebbon Het was een aardig denkbeeld op deze in t oog vallende wijze te exposeeren en de uitvoering laat niets te wenschen Het gerechtshof te Amsterdam deed Dinsdag uitbraak in de bekende zaak van den heer V van t H S steenfabrikant en dijkgraaf van de Krimpenerwaard door de rechtbank te Rotterdam en het gerechtshof te s Gravenhago veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en ontzetting van eenige burgerrechten ter FEVILLETOX UIT VERRE GEWESTEN Naar het EageUch XLIX 74 Ik heb reeds vermeld dat gedeeltelijk uit trotachheid gedeeltelijk ten gevolge van ilara s verstandig gedrag jegens hem Castleton wocrhoudon wns zich aan haar te verklaren toen er geon zweem van welslagen voor hem bestond Thans nu het huwelijk van Clara met du Barry als eene uitgemaakte zaak beschouwd kon wordon had f astloton zijn besluit genomen Ik kan niet van haar scheidon zonder een woord te zeggen sprak hij bij zichzelf Ik zal haar bekennen wat ik gevoel nu er geene kans tot misverstand meer is Hij kwam aan do woning van Ferris en vroeg of juffrouw Digby te buis was Men antwoordde hom bevostigond Hij liet zich aandienen en nam plaats in de kleine boekerij waar Clara gewoon was haro vrienden te ontvangen Welk een tal van herinneringen kwamen hier by Castleton op Hoe vele gelukkige uren had hij met haar in deze kamer doorgebracht Hoe vele zake van het inleveren eener valiche aanklacht welk laatste arrest echter door den Hougen Baad werd vernietigd en de zaak naar het hof te Amsterdam ter verdere behandeling verwezen Het hof heeft thans nadat de behandeling der zaak voor eenige weken was geschorst totdat omtrent de ingediende klachten door den bevoegden rechter osherroepelijk zou zyn beslist uitgemaakt dat nu na de beslissing der Haagsche rechtbank do valsehheid der klachten wel moest worden aangenomen maar zich bij gemotiveerd arrest tevens vereenigende met de door bekl s raadsman mr Ph A Haas Azn gevoerde verdediging dat het niet was gebleken dat de belcl daarbij te kwader trouw bad gehandeld en hem mitsdien volkomen vrijgesproken Naar aanleiding der besluiten van de gemeenteraden van Berg Ambaoht Stotwijk en Haastrecht om geen geldelijken steun te verleenen voor eene tot stand te brengen spoorlijn Gouda Schoonhoven is het oomitiS door die gemeentebesturen benoemd door den Schoonhovenschea gemeetiteraad in zijtte vergadering van eergisteren ontbonden verklaüd Nu heeft echter die gemeenteraad besloten geheel alleen de zaak ernstig ter hand te nemen zoodat zelfs het besluit werd genomen in het oprichtiugskapitoal voor ƒ 75 000 aandeel te nemen on pogingen aan te wenden om bij het reeds toegestane provinciale subsidie van dat lichaam verderen geldelijken steun te verkrijgen Zulke groote opofferingen bewezen wel dat voor den vorderen bloei en de ontwikkeling van Schoonhoven de bewuste spoorbaan ten zeerste wordt gewenscht Omtrent de schitterende operatie door prof Van Iterson te Leiden verricht wordt nader gemeld Niet de operatie zelve is zoo ongehoord zeldzaam maar wel het feit dat de hoogleeraar in twee overeenkomsti o gevallen korten tijd na elkander de zware Hij werd in rijne mijmering gestoord door do binnenkomst van Clara zelve Zij was den geheelen dag in eene vroolijke stemming geweest Het ochtendbezoek van haar minnaar was haar zoo recht aangenaam geweest en s avonds zou hij weer bij haar komen Zij droeg de geheele wereld een goed hart toe op het oogenblik toen Castleton werd aangediend Zij haastte zich hem hartelijk to verwolkomen Een onverwacht genoegen zeide zij Gij hebt mij inden laatatentijd schandelijk veronachtzaamd Wij hebbon beiden drukke bezigheden gehad was hot antwoord en nu kom ik alleen om een soort van afscheid to nemen Gaat giJ uit de stad Neon maar gij wel zeide Castleton glimlachend terwijl de jonge dame ernstig zag Clara hornam Castleton op een eigenaardigen zachten indrukwékkenden toon gij weet zeer goed wat ik altyd voor u heb gevoeld Nu behoort gij mijn ouden vriend too m jn medeminnaar Mijn vurigste hartewensch is dat gy gelukkig met hom moogt zijn Gij zult het misschien zonderling vindon dat het mijne bepaalde begeerte is n te bekennen hoe ik u altijd bemind heb Ik zou ontevreden op Siij zelf zijn als ik het niet deed Dat behoort nu tot het vorledeno Het zou onbetamelijk zijn als het nog zoo wos Eén enkel woord nog slechts Hoewol ivij weinig voor do toekomst kunnen instaon weet ik toch zeker dat mijne vriendschap voor u nimmer verflauwen znl Dit is voor het tsgenwoordige voor ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels Èl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte ï Bovendien Torden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAO t welk des Maandags verschgnt operatie verrichtte en eenige weken later in de gelegenheid was beide patiënten volkomen genezen aan de studenten te vertoonen In bejde gevallen had men te doen met kanker in het eene heeft de hoogleeraar een stuk uit de maag va het andere uit den darm weggenomen Toen nu beide patiënten in plaats van mager en vervallen zoooals vroeger niet slechts hersteld maar daarbij blozend en welvarend werden voorgesteld is door de talrijke studenten aan prof Van Iterson een welgemeende ovatie gebracht Omtrent de reeds door ons vermelde inzending der Boskoopsche kweekers ter Parijsohe tentoonstelling nemen w j nog het volgende over uit eene correspondentie in de N R Coxrani Heden in den tuin van het Trocadero wandelende ontmoette ik oen landgenoot den heer Koster lid van de firma A Koster en Zonen boomkweekcrs te Boskoop die bezig was de laatste hand te leggen aan het in den grond zetten van de pUnten welke oonige vakgenoolen uit Boskoop gszameBl HilBrtieeir gezonden hebben voor de aanstaande wereldtentoonstelling Het is vooral te danken aan de ijverige bemoeiingen van den heer J H Krelage te Haarlem voorzitter van do commissie voor tuinbouw dat die heeren de handen ineensloegen om te doen zien wat men te Boskoop leveren kan en hoever men het aldaar gebracht heeft in het aankweeken van verschillende gewassen Goed ingepakt waren de planten in ééa wagen geladen in volmaakte orde overgekomen Men kon hier te Parijs nauwelijks gdooven dat zooveel planten in één wagen geladen waren geweest De boomkweekers te Boskoop staan dan ook terecht bekend als bekwaam in de kunst van inpakken ledere plant hoeft om don wortel eene kluit aarde waaromheen een grove ak genaaid is en met dien zak U van weinig belang ik hoop dat het dit nimmer zal worden Ma4 indien er in de jaren die komen zuUen een tijd mocht aanbreken waarop wij nu niet rekenen kunnen en het u eene geruststelling zou kunnen rijn dat die vriendschap altijd eene levende tastbaro werkelijkheid is maak er dan gebruik van zooveel als hot eene eerlijke hart van het andere vorderen mag Zult gij dat doenP Terwijl hij sprak zag zij hem aan met eene uitdrukking die du Barry zeker niet bevallen zou hebben als hij er bij ware geweest Daarna zij de oogen neder 9 zeide geen woord maar Castleton was tevreden X Hij bad zijn antwoord ontvangen stond op en verliet de kamer Clara bleef eenige oogenblikken stil zitten AVas iemand ooit zoo gelukkig dacht zij Zoo bemind te worden als ik en zulk een edel grootmoedig vriend te bezitten Ik heb nooit met zekerheid te ü i kunnen komen of zij du Barry al of niet mededeelde wat er bij dit onderhoud had plaats gehad Misschien hoeft zij het in de genoeglijke uren van zijn avondbezoek vergeten Toen du Barry dienzeifden avond afscheid van haar nam zoide hij Ik zal u niet weder zien voor morgen in den namiddag ik heb iets te doen waarvoor ik reeds vroeg uit moet Hij verlangde zijn onderhoud met Charlotte achter den rug te hebben voordat hij zich weder in Clara s tegenwoordigheid vertrouwde