Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1889

Zaterdag 13 iprii 1889 l j 3890 GdUDSCHfCÖURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inzending van advertentlön kan gerchieden tot óón uur dea namiddags van den dag der uitgave i Bnriferlljke Stand GEBOREN 9 ApriL Adriuiu outoa A nn dan Berg CD W da Hoog 10 Matthya oudera S da Joog an M da Lange li Cornelia oudera i DoagelmaBa an C van der Wolf OVERLEDEN S April A Hoi 2 j 3 m J Verhoef 2 m C Boakoiien 87 j 10 m GEHUWD 10 April J R Blom en M K nn der Wal J Koemaaa en H J Boot J van Galen en M C de Winkel Oouderak OVERLIDEN J Hailing M j Stolwljk GEHUWD D Karreman en F Scheer ReeuwUk GEBOREN Jacob ooders J tan den Henrel en A tan Spengen Hobertos Martinoa oudera S Heem ker c en G Boere Gerrigje ooders J Eegdeman en C an Vliet Wllhelolaa oadera A Verkley en P van Vliet Maiinua Jacob ooders G Plak en P van Triet OVERLEDEN C W D Tan Leeowen 17 m GEHUWD G Verlaan en P Broer m Ondertrouwd A 0 MEEÜSSEN EN M C BELONJE Rotterdam 11 April 1889 ADVERTENTIËN Getroawd J VAN GALEN en M C DE WINKEL die ook namens wederzgdsche familie bun hartelgken dank betuigen voor de zeer vele Wpen van belangstelling bfl hun Huwelgk ondervonden Gouda 10 April 1889 Onzen hartelpen dank voor de vele bewgzen van deelneming oudervonden bjj het overladen van onzen dierbaren Echtgenoot en Vader den Heer PETRUS vau HOFWEGEN Uit aller naam Wed P VAN HOFWEGEN EiJKBN Gouda 11 Ap ril 1889 De Schuldeischers in de faillissementen van 1 J W JPXIJSTJESS te Gouda en 2 Ih C POST te Moordrecht worden opgeroepen voor de tweede Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op WOENSDAG den len MEI a s in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam en wel voor het eerste ten 10 en voor heiftweede ten 10 uur voormiddags De Curator Mr J PORTÜIJN DEOOGLBEVER Advocaat te Gouda RESDENE R BRËIHACHII FABRIËK van LAÜE TIMAEUS Agent voor Nederland Herm WEBER Singel 230 AMSIEBDAM DE VOORHANDEN uitgave KOKSMA wordt tegen zeer lage prijzen uitverkocht bg A BRIi KlllAI Lange Tiendeweg Breinaalden in voorraad EEEEELI JKE YEBEIEZDTg Eir 1889 De Eiesvereeniging cKËRKELIJE BEHEER alhier heeft in hare Vergadering van 4 April 1 1 roor de vacante plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Eerkeljke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten Voor t College van Kerkvoogden 3 Vacatures W J FOETUIJTN DfiOOQLEEVER G 8TEAVEE 8 Mr J H VAN MIEEOP Voor t College van Notabelen Vooi 8 Vacatures H J NEDEEHOKST 1 Mr J PGETÜIJN DEOOGLEEVEE s C VAN EÏJK 3 W KEOMHOUT Jr 4 T J KOOBS B J H BOEBS 6 J KOETENOEVEE Jr Jabetlistraat 7 J A P MONTIJN 8 9 Voor de Commissie van Oppertoezioht 9 Vacatures A DOETLAND J J BEAGGAAE A KWINKELENBEEG J W HAVEEKAMP BEGEMANN G LANGEEAAE J F M TEMMINCK W KEOMHOOT Sr jA KOK Kleiweg P HOOFTMAN Jz Zy beveelt dringend deze Candidaten aan by alle stembevoegde Leden der Gemeente GOUDA 6 AprU 1889 Namens de Eiesvereeniging voornoemd Het Bestuur J M NOOTHOVEN van GOOE roortifttr Inlevering der Stembriefjes op MAANDAG 15 APRIL 1889 van 10 uur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA II G 8TRAVER Onder roorzitter D EUIJTEE Secretaru W KEOMHOUT Sr Fennbigmeetter G A D J GABEIJ H JAGBE G LANGEEAAE P 0 VAN DKB MEtHiEN A VAN VEEN H J NEDEEHOEST Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSGHE GODBiNT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere portvoor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomenbij de Uitgevers A BRirSfKMAIV ZOON POLA BS llEVÊKS ElIXER i § Met de hoofdverkoop van boven B staand heb ik voor GOUDA en oo 1 OM8IBEKEN belast navolgende 3 § KH Grossiers in Gedistilleerd Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Eoningder Belgen H OPFENHEIMUS Kruiskade 19 Botterdam M PEUTERS JsM Markt J F HERMAN Zoon Tiendeweg o Kinderen N KONINGS Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen a cc w Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordijnen Tafelkleeden Garnituren Trijpen Veeren enz Alle kleuren z n onschadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dagen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelgk berekend Gouda Snelporsdrak van A BEINKMAN Zoon Eenig Depot voor Gouda en omstreken bg de Heer A vak 08 Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda De uitgave dezer Courant geechiedt di elgk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prQs per drie maanden is 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 12 April 188 In de zitting der Tweede Kamer vsn heden weid aaagenomeD de orereenkomst met s Bosch en de heffing in Zeeland en met 62 tegen 3 stemmen de onteigeningswet van den weg naar bet Drutonsche pontveer De arbeidswet werd aangenomen met 84 tegen 1 stem die van den heer Oomola Nieuwenhuis De Kamer is op reces gescheiden Benoemd tot Bgksontvanger te Gouda buitengemeenten de heer F H Thorbecke thans te OudBeijerland De firma K Jonker en Zn alhier heeft op de tentoonstelling der a Grarenbaagsche Tuinbouwmaatacbappy een verg zilr medaille ontvangen voor eane inzending bloempotten nuidpannen enz Omtrent de toedracht der ontvluchting van twee gevangenen uit het bulpbuis van bewaring te Utrecht wordt nog het volgende medegedeeld Aan den ontvlachten J Wittebol waseenige hnisdienst opgedragen waardoor hy gelegenheid bad by den gevangene M van der Linden op de schoenmakers werkplaats te komen Eerstgenoemde bad ontdekt dat een poortje uitkomende op het Nicolaaskerkfaof waardoor gewoonlijk de magaziJDSgoederen worden binnengebracht en op den dag van de ontvluchting stroo was gefourageerd ongesloten was zoodat daardoor gelegenheid bestond om in vrijheid te komen deze bevinding vertelde W aan v d L en beiden vatten het plan op om te ontvluchten waaraan zg gevolg gaven en dat hua dan ook gelukte De schildwacht die slechts op zeer korten afstand op post stond beeft van da vlucht niets gemerkt FEVILLETOX UIT VERRE GEWESTEN Naar het Engehch L I 75 Zgn antwoord toen hg opstond om heen te gaan was zeer gepast Zij begeleidde hem als gewoonlgk tot aan de voordeur Zij stonden een oogenblik tezamen op de stoep om de schoonheid van den ochtend te bewonderen Toen zij zich omkeerde om naar binnen te gaan nadat hg haar Torlaton had en juist toen zij de deur dicht zou doen viel haar blik op eenige papieren die verstrooid op don grond lagen Toen zij zich bukte om ze op te rapen zag zg du Barry s naam door hem zelven geschreven op den omslag waarin zij gepakt waren geweest Haar eerste aandrift was hem terug te roepen om hem weór in t bezit te stellen van hetgeen hij toevallig verloren had Maar zij werd er van weerhouden door eene gedachte die in haar hort oprees bij het zien von eene nette fijne vrouwenhand on een doosje met miniatnurportret dat er naast lag Een verschrikkoliik voorgevoel maokte zich van haar meestor Zij nam haastig de brieven en het miniatuurpor Door de justitie is reeds Mn onderzoek ingesteld hetgeen waarscbijul k zal leides tot eene vervolging van den bewaarder met bet sluiten der deuren belast Omtreiit i W wordt nog het volgende bericht Hq is 29 jaar oud van beroep polderwerker maar nu en dan dit beroep rwisaelende met dat van bedelaar Hij werd onlangs in de uitoefening van dit handwerk verhinderd door de politie en tot opzending naar eene bedelaankolonie voor eenjaar veroordeeld Dit vooruitzicht strclde hem niet bq ontsnapte uit het huis van bewaring te Utrecht en begaf zich naar Duitschlaud Of de trek naar het vaderland hem te machtig werd wat niet waarschijnlijk is daar bü eerst den Idea April buitenslands ging dan of andere motieven hem dreven is niet bekend maar bij kwam terug Dat echter de Nederlandscbe politie waakzaam u bleek hem al te ras Nog geen half uur bimien onze grenzen nog niet eens in het Politieilad gesiotuleerd werd hg door den ijverigen gemeente roIdiMiter van de gemeente Beek gearrtiteard ennaviUi togriuuU Het signalement van den anderen ontvluchte M r d Linden luidt lengte 1 71 meter haar bruin wenkbrauwen zwart voorhoofd breed en hoog oogen grijs mond en neus groot kin breed aangezicht ovaal hijzoader teeken gespikkeld in het U D Keizer Willem zoo verhalen Duitsohe bladen ging onlangs s morgens te 6 uur naar een der Berlijnsche kazernen om de op dit uur bepaalde theorie les bij te wonen maar toen hij daar kwam was de betrokken officier nog niet aanwezig De Keizer wachtte geduldig eea half uur totdat eindelijk du officier kwam die niot weinig verschrikte toen hij zoo laat komende dezen onverwaohlen toehoorder vond Hg gaf den kolonel kennis van het gebeurde en wachtte met groote bezorgdheid tretje op en spoedde zich naar de boekerg zü gunde zich den tgd niet om naar hare kamer te gaan i j S S ritten en zonder er aan te denken of hetgeen zij deed betamelgk was of niet zag zg met genoegen de brieven in Zg waren in het Duitsch met eene loopende hand geschreven Zg las ze niet door maar liet het oog van blad tot blad gaan instinctmatig bij sommige punten verwijlende en dan weder haastig naar andere Het eerste wat zij las was als volgt en het scheen alsof hare oogen door eene magnetische kracht tot deze bladzgde werden aangetrokken Ik zend u mijn dagboek Ik begin met den dag van uw vertrek Nadot gg mij verlaten hadt gaf ik mgne tranen den vrgen loop Terwgl wij aan het ontbijt zaten heb ik getracht opgeruimd te schgnen om u niet bedroefd te maken Het was te vergeefs dat ik afleiding zocht Het was mij onmogelijk iets te doen mgn hoofd was t verward en mgn hart te vol Ik dacht dat het mij eon weinig herstellen zou de frissche lucht in te ademen en ik ging eene wandeling doen hot was mij onverschillig woarheen Ik keerde spoedig terug en nadat ik uren lang had zitten denken viel de avond en ik begaf mij ter ruste Ik laat het aan u over om te gissen of ik sliep Den volgenden dag kwam Gertrude mij bezoeken on later oven eodde ik mgzelf om met haar uit te gaan maar ik was spoedig ADVEETBNTIJIN worde geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschgnt de dingen af die komen zouden Maar er gebeurde dien dag niets en dat was bq de snelheid waarmee dergelijke militaire zaken worden afgedaan niet geruststellend Ook den volgenden dag hoorde de officier niets van het gebeurde maar tegen den avond ontring hg een pakje welks afzender niet genoemd werd en dat een wekker bevatte Nabij Belfort in Ierland verhieven zich de overblijfselen van een zeer oud kasteel Om deze te bewaron voor den sloopenden tand des tg ds en roor wandelende vandalen besloot een oudheidkundige er een muur om te zetten Hij ging te dien einde met een metselaar een overeenkomst aan voor een zeker bedrag De muur was in korten tijd voltooid maar toen de arckaeloog kwam om het werk in oogenschouw te nemen was de bouwval verdwenen De metseUar bad de steenen gebruikt voor den muur De te Bloemfontein Oranje Vrgst verschijttende Triaid deelt lI6t volgende verhaal mede uit Fauresmith De dood van mejuffrouw M de Vries Eobbé onder buitengewone droevige omstandigbedeo beeft onze kleine stad geheel en al in rouw gedompeld Genoemde jonge dame eene Uollandsche die gedurende de laatste drie jaren sis gast ran dr en mevrouw Van Dam in ons midden wa bracht een bezoek aan eenige kennissen te BoiHville en keerde jongstleden Zaterdag terug in het uitsluitend gezelschap van een kaffer die de kar dreef Toen zg dicht bij de boerderij waren omstreeks halfweg Fanresmith en Smithfield stond mejuffrouw Bobbé met een meisje te praten terwijl vuur gemaakt werd om koffie te drinken Plotseling stond mejuffrouw Bobbé in brand en ofschoou zg haar kleederun van het lijf scheurde en een kaffer bg een dam een honderd yards vorder de vlammen bluschte had zij zulke zware brandwonden ontvangen dat geneeskun weder t huis tenjf waar ik ongehinderd aan ü kon denken Ik doe niets anders niets volstrekt niets en op die wijze zijn drie dagen verloopen dagen die mij jaren toeschenen Als drie dagen zoo lang schijnen hoe zal het dan met drie maanden zijn O Al ed ik heb den moed niet om te wachten Ala gü wist hoe mijn arm hart lijdt Waarom hebt gij Uwe Charlotte verlaten Gelukkig zij die nooit bemmd hebben Maarals ik bedenk dat God of het noodlot iets met ditalles beoogde als ik in aanmerldng neem dat ikaan U al mijne vriendschap geschonken heb dat ikaan U liefkozing voor liefkozing kus voor kus geef o dan ben ik gelukkig I Gij zgt gestadiA niet alleen mij voor oogen maar in mgn hart geloof mij want waarom zou ik het woord niet uitspreken geloof mij als ik zeg dat ik U bemin ja ik bemin U met al de kracht mijnor ziel Naast God heb ik niemand anders te beminnen O Alfred ik moet bij ü zijn bij ü alleen Ik spreek vnj uit zonder schroom Want als ik ü vreesde zou ik U niet liefhebben Wg vreezen alleen de slechten en gg zgt zoo goedl Hoe eenzaam gevoelt zich mijn hart 13c a mij niet tevreden stellen Waar is mijn geliefde die aan