Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1889

digp h lp m t meer bq miohte was haar te reddea Niettegenstaande de me 8t liefdeToUa oppaasing stierf zg te 6 uren nadat het mocht gelukken de laaute o genblikken raa het geliefde meiqe in loorer ts Tenachten dat iq zonder pqn ontsliep Staten Oeneraal Twnoa Kaiuk Zitting Tan Donderdag 11 April Art 17 stzafbedreiging van ten hoogste 11 dagen hechtenis of ƒ 75 boete tegen OTertredingen waaroTer gisteren eene geleerde juridische discussie was ontstaan is ten slotte in den zin der regeering Tastgjnteld Wel Toegde de heer Van der Loeff zich bij do bestryders doch hij verzuimde aan te geven welk stelsel h j de voorkeur gaf zoodat het niet bleek of hij met het amendement liohrn of met HW Tan den heer Van der Kaa medeging De gewone regelen lan strafbaarhrid gelden dus oók bij o ertredingen der fabriekswet het denkbeeld van den heer Lohman aansprakelijkheid van het hoofd of den bestuurder voor alle OTerttedingen werd a e9temd met 50 tegen 38 stemmen dat van den heer Van der Kaaij als Toren maar behoudens tegenbewijs viel met ééa stom 46 tegen 45 Het artikel werd daarop zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Na de rustpoos zijn alle nog overblijvende artikelen aangenomen Wij zullen aan onze lezers geen getrouw verhaal van alle beraadslagingen en amendementen voortzetten De gedachtenwisseling muntte over het algemeen niet door belangrijkhrid uit Op art 18 nam de minister een amendement Beuther Rooseboom over om de militaire werkplaatsen aan het toezicht dezer wet te onttrekken terwijl de Kamer met 52 tegen 31 stemmen opvoorstel van de heeren v Kempen o s besloot dat de ambtenaren van het geneeskundig staatstoezicht nirt de bevoegdheid zullen hebben om overtredingen der fabriekswet te constateeren Art 19 dat bepaalt wie toegang tot fabrieken en werkplaatsen zullen bobben en art 20 betreffende de geheimhouding in acht te nemen door deze personen werden met geringe wijziging aangenomen Vermelding verdient nog dat de overgangsbepaling discussie uitlokte lüen bedenkelijke verzwakking werd aangenomen in het artikel volgens hetwelk gedurende twee volle jaren na inwerkingtreding der wet d i ilus tot 1 Jan 1892 het Terbod van nachtarbeid niet zal gelden Dat wil natuurlijk zeggen dat de wet voor een belaugrigk deel eerst over 2 jaar en 8 maanden in werking zal treden Heden te 2 uur heeft de eindstemmiiig plaats nadat do commissie de wet nog eens zal hebben overgezien en eenige kleine onderwerpen zijn af in het Jlbum der Natuur leest men het volgende Een der voordeelen die het elecirisch liobt boven de verlichting met gas en petroleum heeft is dat de lucht er koeler en zuiverder bij biyft Er is geen kans dat de waim die bij onvolledige verbranding ontstaan kan het vrrgulsel van lasten van spiegels en schilderijen bederft er cintstaat geen koolzuur dat ten langen leste zijn schadelijken in loed bij de ademhaling kan doen gevoelen of kootmonoxyde Icolendamp dat reeds in kleine hoeveelbedeu als n vergif werkt het kan de aanleiding niet zijn lot mijne zijde placht te zitten Hetpas hij heeft nu met gevaren te kampen terwijl m veUig in mijne kamer rusten kan Voordat ik deze regelen verzegelde heb ik even nujne oogen gesloten en U in een dier gelukkige oogenblikken gezien Nu ben ik gelukkig Ik ben ziek geweest en heb mijn dagboek niet kunnen vervolgen maar een kus die ik op deze plaats druk zal U zeggen wat de hand niet schrijven kan Eindelijk ben ik beter maar dagen achtereen heb ik op het ziekbed gelegen Alfred dierbare Alfred ik beken het ik kan uwe afwezigheid niet verdragen Echter heb ik minder geleden terwijl ik zoo ziek was dan nu ik wèl ben Gij waart altijd in mijne verbeelding zoo teeder bij mij Welke behoorlijke beelden rijzon er vo ir mijn geest op welke luchtkasteelen van geluk w lke tafereelen van huiselijk genoegen om nooit verwezenlijkt te worden vrees ik want de tijd spot met mij echter droom ik voort Wdt gij mijn gelukkigsten droom weten Luister Ik stel mij mezelve voor in een aardig landhuiaje geheel afgezonderd van de wer ld slechts aan U denkende Slechts voor U levende Ik heb eenige kleine huiselijke bemoeiingen te vferrichteB terwijl gij in den tuin te midden de Tonping van stoflén die langzaam bijtend werken op behangselpapieren gordijnen en kleeden die bij de Terbranding van niet voldoend gezuiverd lichtgas kunnen ontstaan Een duidelijk sprekend voorbeeld van den invloed Tan electrisch licht op den gezondheidstoestand werd onlangs Termeld door den heer Henri William Preeoe toen hy de vergaderingen opende van een der secties der Britoh Association Twee jaren lang werd een spaaarbank te Londen electrisch verlicht bet verzuim wegens ziekte Terminderde in deze twoo jaren gemiddeld Toor eiken beambte met twee dagen in het jaar Deze besparing in tijd stoud wat de hoaveelheid gedanen arbeid betreft gelijk met een vermeerdering van het aantal beambten met acht het belangrijkste voordeel zal nog wel hierin gelegen zyn geweest dat de beambten hun werk verrichten onder gunstiger omstandigheden en dus beter w k konden doen Preece bracht het uitgespaarde loon Toor het geTal dat acht nieuwe beambten zouden aangesteld zijn en de jaarlijksche kosten voor gasverbruik in rekening tegenover het jaarlijkach onderhoud van het electrisch licht en een behoorlijk berekend gedeelte van de kosten Toor aanleg en komt zoo tot de uitkomst dat per jaar 266 pond sterling gespaard zijn Wanneer die nieuwe beambten echter niet waren aangesteld maar het ouTerauderd getal beambten zijn werk half ongesteld en met elkanders hulp had moeten doen mag men de grootere onkoeten toch nog ruimschoots beloond rekenen In het verslag over 1888 uitgebracht door het bestuur der Vereeuiging van Nederlandsche Steenfabrikanten wordt o a de volgende statistiek gegeven Getajjopgaven Soort Gemaakt getal steenen 129 Waalsteenen 430 000 00027 HoUaodsche IJsel 80 000 00026 Eijn en Vecht 55 000 00034 Friesland en Groningen 60 000 00023 Brabant en Limburg 18 000 0006 Zeeland 2 000 000 245 630 000 000 In t geheel zijn door de fabrikanten van wie bovengenoemde opxaven ontvangen zijn 49 000 000 steanen minder gemaakt dan in 1887 Van de hier boven lu oelde steenen zijn de Waalsteenen vuor ougevedl met stoom en voor V met paardenkracht gemaakt terwijl er nog 23 handvormers gewerkt hebben Aan den Hollandsoben IJsel is grootendeels met stoom en verder met paardenkracht gewerkt aan Eiju en Vecht bijna geheel met stoom verder met paardenkracht en bij uitzondering mot handvormers in Groningen en Friesland voornamelijk mot handvormers verder met paardenkracht in Brabant en Limburg hoofdzakelijk met handvormers bij uitzondering mut stoomkracht in Zeeland met handvormers en stoomkracht Sedert 1883 zijn opgeheven of hebben dit jaar niet gewerkt 19 Vaalsteenfabrieken 2 fabrieken aan Rijn on Veclit 6 id in Groninnen en Friesland 6 id in Brabant en Limburg en 2 id in Zeeland Bij de eerstvolgende statistiek zal het bestuur eene afzonderlijke opgaaf doen omtrent de in Groningen en Friesland gefabriceerde steeuen t Tan de planten en bloemen bezig zijt Eene enkele dienstbode om nlij aan het noodzakelijkste te helpen is mij genoeg Des namiddags als het weder gun stig is zetten wij onze tafel onder de lommer van fraaie boomen dan spreekt gij mij toe terwijl ik zit te borduren Zoudt gij wel denken geliefde dat er grooter geluk kan bestaan Weder droom ik dat ik met U de geheele wereld doorreis altijd altijd mot U terwijl wy nieuwe landen bezoeken Mijn eerste droom is echter mijn gelukkigste want ik verlang niet anders als uw adem zich met de mijnen te voelen vermengen uw hart tegen het mijne te drukken en zoo dikwijls als ik wil te herhalen Ik bemin U ik bemin Ü O Alfred geliefde Alfred wat zal ik doen Wat zal ik doen Wat zal er van mij worden Er is geen brief voor my Ik zou ongerust over U worden als ik niet wist dat de stoomboot waanneö gij vertrokken zijt veilig te New York is aangekomen Hoe kan ik nog een week wachten Hoe kan ik dat Alfred Ik weet dat een of ander toeval de reden van deze vertraging is maar hoe kau ik het uitstel verduren Na nog tien vervalende treurige dagen en nachten die bijna mijne krachten te boven gingen werd uw brief mil gebracht O Alfred innijg geliefde hoe Het bestuur blijft het betreuren dat er altijd nog velen gevonden worden die niet medewerken om eene Tolledigere statistiek te kunnen opmaken Ingevoerd werden volgeni offioieele opgaTen aan gebakken steenen in 1888 nit België 78 032 000 KG uit Pruisen 8 542 000 KG en uit GrootBrit tannië 12 862 000 KG te zamen 94 486 000 KG en hierran over Hansweert 58 319 000 over Rotterdam 11 723 000 en over Bath 7 662 000 KG De Tereeniging telt thans 48 gewone en 3 buitengewone leden Na een OTerzioht ran de werkzaambeden der Vereeniging in 1888 zegt het bestuur het Tolgende Nadat er langzamerhand in Tele zaken en takken Tan nijverheid wat meer leven is gekomen en de groote daling die tijdelijk in vele handelasirtikelen heeft plaats gehad door een meer normalen toestand Tervangen is zijn ook voor ons artikel sedert eenigen tijd beter prijzen te bedingen Al zullen de dure tijden van vroeger wel Tooreerst tot het Terledene behooren toch Terbengen wij ons dat de slechte jaren Toor een meer geregelden gang Tan zaken plaats maken Vergelijkt men den toestand van onze nijverheid bij dien van een tiental jaren vroeger dan kunnen wij wijzen op tal Tan Terbetcringen die zijn ingeToerd De handvormsteen die van de oudste tijden af tot Toor weinige jaren met geringe afwijking in vorm dezelfde was gebleven en op dezelfde wijze gestookt werd is vervangen door den machinalen steen die in deugdzaamheid met de beste steenen uit het buitenland kan worden gelijkgesteld nGevelsteenen die zooals nog voor korte jaren door onze grootste bouwmeesters beweerd werd alleen door het buitenland konden geleverd worden worden thans dooV Nederlandsche fabrikantew vervaardigd die wat scherpheid van vorm en schoonheid Tan kleur betreft den toets met het beste wat in het buitenland gevonden wordt kunnen doorstaan Wij blijven het zeer betreuren dat van de meer dan 250 steenfabrikanten in Nederland slechts een vyftigtal tot het lidmaatschap onzer vereeuiging zijn toegetreden De ontvangen contributie is daardoor zoo gering dat het niet mogelijk i aan eene der voornaamste bedoelingen der Vereoniging het doen van onderzoek en het nemen van proeven op technisch gebied gCTolg te geren Gelukkig hebben enkele fabrikanten op eigen kosten proeven genomen tot het verbeteren der machines en het wijzigen der onderwetsche stookmethode Bij veel dat mislukte bleef men volhardeLd voortgaan en dikwijls zag men zijne pogingen met goeden uitslag bekroond Door den krachtigen prikIcel van het eigenbelang gedreren zijn de kostende prijzen reeds aanzienlijk verminderd tfDe Nederlanders bezitten over het algemeen een zeor treurige neiging AI wat uit den vreemde komt heeft roor hen eene bijzondere aantrekkingskracht Deze doet zich ook gelden waar het vreemde van slechter hoedanigheid is Voor onze industrie komt die neiging nog steeds sterk nit bij het gebruik maken van Belgische steenen door particulieren Wanneer daarin eindelijk veranderiug mocht komen en wij voortdurend op den krachtigen steun di n wij tot heden van regeerii g provinciale en gemeentebesturen mochten ndervinden kunnen blij ven rekenen dan mogen wij met vertrouwen een beter tgdperk voor onze industrie te gemoet gaan kwaamt gij er toe om een teedere ziel zoodanig ta wonden Uw brief in het Fransch geschreven I In het Fransch eene taal die wij beiden als taal van het hart verfoeien Gij zult U herinneren Alfred uit dien gelukkigen tijd toen wy Wilhelm Meister te zamen lazen wat er van die taal werd gezegd en wij verklaarden dat dit volkomen waar was Deze zinsneden die ik toen in gelukkige onwetendheid heb aangehaald jagen mij nu schrik aan Ik moet ze hier neerschrijven want myn geest is er van vervuld Gedurende het tijdperk van onze teederste betrekking met elkander schreef hy in het Duitsch en welk een degelijk krachtig hartelijk Duitsch I Niet voordat hij mij verlaten wilde begon hy ernstig in t Fransch te schrijven Ik bemerkte ik begreep wat hy er meê bedoelde Wat hij in zijn moedertaal niet zonder blozen zou durven zegen schreef hij op die wijze met een gerust geweten neder t Is de taal van achterhoudendheid dubbelzinnigheid en leugen tis een trouwelooze taal God zij geloofd ik kan geen woord vinden om hun perjule in al zyn omvang uit te drukken Ons arme keido het faithless Tan de Engelschen zijn daarby vergeleken onschuldig als kleine kinderen Ben ik zoo dwaas zenuwachtig Ben ik buiten mijne zinnen dat ik daaraan hecht Uw brief is immers vriendelijk en teeder Waarom spreek ik zoo Ik weet het niet Ik kan het niet meer zeggen ITordt vervolgd Ds JtMM df Deun Hondu bevat raa de hand T n den Franachen geleerde M O d Varigny eene beschouwing betreffende de rijkste personen in En glaod en de Vereenigie Statön van Noord Amerika 3elialve dat Aete studiën de nieuwsgierigheid van velen bevredigt is zij ook Tan belang voor do sotjije wetenschap want reeds het bedrag Tan een Termogen de bestanddeelen waaruit het bestaatjde wijze waarop het rerworven is en hoe het in eene familie behouden blyft zijn kenmerkend voor een tydvak en voor eene maatschappij 2oo kan b t het wezenlijk democratisch karakter der moderne maatschappij blyken uit het feit dat alle tegenwoordig bestaande groote Termogens toebehooren aan personen die in t algemeen gesproken uit de lagere klassen der maatschappij slechts in eon enkel geTsl uit de bourgeoisie zyn Toortgekomen De rijkste man der wereld Mr Jay Gould dien men in Amerika den spoorwegkoning noemt is de zoon Tan een eenvondig pachter van Roybnry in den staat New York Zijn vader hield weinig van hem en toen Jay 12 jaren oud was werd hij de wereld ingezonden met geen andere bezittingen als een goed stel kleeren en twee shilling Vader gaf hem bij het afscheid den raad mee Sla je goed door de wereld als je kunt En de jonge Gould heeft zyn weg door de wereld gevonden Hy was onvermoeid on daarby een vermetel speculant Zyn Termogen wordt thans op 700 millioen gulden geschat de renten Tan dit ontzaglijk vermogen bedragen jaarlijks ongereer 35 millioen en per dag bij de honderdduizend gulden Op Jay Gould Tolgt een ander Amerikaan Mr J W Maokay met een Termogen Tan ongereer 600 millioen en een jaarlijksche rente ran ongereer 30 millioen gulden Dan volgen Rothschild te Londen met ongeTeer 509 millioen de Amerikaan Van der Bilt met 300 millioen en Mr J W Jones met 250 millioen Op deze kapitalisten Tan den eersten rang reigen de groote Engelsche grondberittera de hertog ran Westminster met 200 milioen de hertog tan Sutherland mtt 76 millioen de hertog ran Northumberland met ongereer 60 millioen en de markies ran Beute met bijna 50 millioen gulden Borendien barekent men dat er op de heele wereld ongereer 700 personen zijn die minstens 12 naillioen gulden bezitten Van die 700 behooren er tot Engeland 200 tot de Vereenigde SUten 100 en tot Frankrijk 75 Onder de zoor groote vermogen is ook do journalistiek vertegenwoordigd James Cordon Bennet de uitgever van de Nev York Herald neemt in de statistiek der milliocairs de negende plaats in met een vermogen van meer dan 70 millioen Bennett is als Gould Van der Bilt en anderen een selfmademan iemand die zijn vermogen aan eigen arbeid en geluk te danken lieeft Als zoon van katholieke ouders in Schotland was hij aanvankelijk voor het klooster bestemd Hij had daar geen zin in maar ging naar Amerika waar hij corrector op eene drukkerij werd Destijds was de journalistiek in Amerika nog in hare kindsheid Bennotl voorzag hare grootsche toekomst en met een sommetje ran 760 gulden begon hij de A ncYork Herald Met zijn onderneming wilde het erenwel in den beginne niet en dikwyls wist Bennet op het einde der week niet waaraan hij zijn drukkers betalen zou zelfs had de toekomstige aartsmillionair menigmaal geen geld om zyu middagmaal te betalen Maar Bennet liet den moed niet zinken en toen hem een paar jaren later Stanley eens vraagde of het waar was dat hij zyn blad wilde verkoopen antwoordde Bennet dat is eene dwaling in geheel NewYork is geen geld genoeg om de Herald te beUlen Zijn nu de bezitters van die verbazende schatten te benyden of hebben zü genoegens geévenredigd aan hun reusachtig vermogen Op deze vraag heeft Van der Bilt geantwoord toen hij zei Een vermogen van 200 millioen dollars 600 millioen guldtn is een te zware lest voor een mensch Het gewicht drukt my neer en doodt my Ik heb er geen pleizier en geen nut van En wat ben ik gelukkiger dan myn buurman die een half millioen bezit Hij smaakt me r dan ik alle genoegens van het leven hij is geionder dan ik bon hij zal langer leven en hij althans kan op zyne vrienden vertroui en De uitgever van de New Tori Herald merkt er nog bij op Hoeveel van de groote millionairs zouden ovenzoo spreken als zy hunne werkelijke meeuing zouden zeggen Menigeen denkt misschien dat er niets gemakkelyket is dan den al te zwaren last van zich af te schudden en dat er lieden genoeg zyn die het al is het dan ook verdeeld op zich willen laden al was het alleen maar om de r iet goheel onaangename ervaring op te doen dat het daarmee zooal Bismarck eens zei auch nicht ist Bultenlanilsch Overzicht Heden zal de Fransche Senaat voor het eerst optreden als hoog gerechtshof Orereenktmstig de nu ook in de Kamer aangenranen wet zal men aanrangen met rolgen den cni de luie een commissie te benoemen ran negen leden benevens rijf plaatsTervangen Deze commissie die zelf haar voorzitter kiest zal dan het werk ran den rechter ran instructie bij de gewone reohtbank varrichtao Zoodra de cfunmissie gereed is met haar onderzoek en den verdediger heeft gehoord spreekt zij haar oordeel uit oTer de Terschillende punten der aanklacht en moet de procureurgeneraal de sjkt Tan beschuldiging opmaken waarorer de rolleidige Senaat dan zal moeten oordeelen Voor den Sraaat wordt de zaak op de gewone wijze behandeld De procureur generaal licht de akte ran beschuldiging toe de getuigen worden gehoord en den aangeklaagden wordt de gelegenheid gegeven zich te verdedigen De Senaat spreekt dan het vonnis uit waarroor de roUtrekte meerderheid rereischt wordt en waartegen geen beroep kan worden Verschijnt de beschuldigde niet dan wordt hij bij rerstek reroordeeld maar dan behoudt hij toch het recht om roordat do straf verjaard is voor den Senaat te verschijnen Het eerste vonnis wordt dan als vernietigd beschouwd en de behandeling begint opnieuw Generaal Boulanger kan dus zoo het hem goeddunkt ook later nog roor deze buitengewone rechtbank rerschijnen Het Ooatenrijksche Huis ran Afgeraardigden heeft met algemeene stemmen tegen die van de antisemieten en Jong Czechen de nieuwe redactie ran de legerwet goedgekeurd noodzakelijk gemaakt door de reranderingen in het Hongaarsche Lagerhuis in die wet gebracht In het Engelsche Lagerhuis kwam Dinsdag dr Clarke voor den dag met een voorstel ten gunste van een Homemle plan voor Schotland Spreker bepleitte een stelsel van rijksfederatie dat afzonderlijke parlementen zou geven aan Engeland Schotland Wales en lerhind Het onbekookte denkbeeld dat zel in Gladstone eenen tegenkanter vond werd met de meerderheid die het verdiende 200 tegen 79 stemmen Terworpen Prins Bismarck is in den laatsten tijd niet gelukkig geweest met zijn optreden tegen zijn politieke tegenstanders Professor Geffcken werd vrijgesproken de gerechtelijke rervolging der Vreimnige Zeilung moest worden ingetrokken en nu weer heeft de rijkscommissie voor de socialisten wet het besluit vernietigd waardoor de democratische Berlijnsche VoUazeiiung werd opgeheven De vergaderingen der comiMaie werden geleid door den minister ran binnenlandsche zaken de heer Herrfurt Gelyk men weet is het doel dezer commissie die in 1878 werd ingesteld de bezwaren te overwegen welke tegen de vonnissen op grond der socialistenwet uitgesproken worden ingebracht De Toorzitter wordt benoemd door den Keizer teorijl de negen gewone leden allen door den Bondsraad worden aangewezen en wel rier leden ran den Bondsraad en ryf leden der hoogste rochtacoUeges in Pruisen of een der andere Bondstaten Behoudens eenige Pruisische ambtenaren en rechtsgeleerden hadden nu in de commissie ook zitting de rertegenwoordigers ran Saksen Wurtenberg en Beieren by den Bondsraad De commissie heeft het zel6 niet noodig geacht den uitgerer der Folktteitung roor zich te dagen Na een beraadslaging welke vijf uur duurde kwam men tot de slotsom dat de Volkaeilung niet als sociaaldemocratisch orgaan kan beschouwd worden Het schorsingsbesluit hetwelk uitsluitend op de socialistenwet berustte werd dns als ongeldig beschouwd en opgeheven Woensdagavond is de VoUaeeitung terstond weer verschenen De redactie deelt mede dat de redacteurs Holdheim en Ledebur van de verplichting om den naam te noemen van den schrijver van het aanstoot gevend artikel zijn ontslagen en dat het verbod is opgeheven Deze aankondiging wordt aldus besloten En zoo nemen wy zonder vrees en zonder illusie met de kalmte welke onverbiddelijk plichtbosef ons oplegt en in het bewustzijn dat wij eindelijk zullen zegevieren de oude wapenen weer op tot een nieuwen strijd De Freuinnige Zeilung is natuurlijk zeer ingenomen met de beslissing der commissie doch het liberale blad meent dat de FoUsieitung nog aanspraak heeftop schadeloosstelling Immers op ongeldige gronden werd het blad verhinderd van 18 Maart tot 10 April te verschijnen De salarissen voor redacteurs on de andere gewone uitgaven gingen door doch de abonnementsgelden en de advertentién hield op De heer Richter is dan ook van oordeel dat het rijk Terplicht is den uitgever van hot Berlijnsche blad een schadeloosstelling van 30 000 Mark uit te keeren Burgerlijke Stand Moordi echt GEBOREN Jtunigje onder A Hilling en J Verdoold Wilhelmn Nicolaïi Joief ondirs 0 de Knegt es H A Oenengels PETROLEUM NOTI ERWGEl ran de Makelaait Cantzl ar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden willig Loco Tanklittt Geïmporteerd fust 7 95 i f 8 SeptemberOctober November en December levering 8 36 BEURSBEUIGHT AMSTERDAM 12 April Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Buitenland rast vooral Peru Spanje en Turken Zweden Nooren 1 lager Amerikanen vast ADVERTENTIÉN Berallen ran een Dochter C 1 LANGERAAB r MUHUBW Gouda 11 April 1839 Voorspoedig berallen van een Dochter MeTronw J H dk WILDT Boiar TAN LntBDKs Haarlem 12 April 18S9 OPROEPING Allen die iet te vorderen hebben vanverschnldigd zgn aan of in bewaring hebbeu van nn w len den Heer COBNELI3 BOSBUIZES vroeger Portier in het Oade Mannenhoia te Oonda en aldaar overleden den 9 April 1889 worden verzocht daarvan binnen acht dagen na heden opgave betaling of afgifte te doen ten kantore van den Notaris MONTIJN aan den Kleiweg te Gouda Gouda 12 April 1889 J D Dl BOCK Execntear Testamentair iTeg en JICHT n KHUHATIER Terkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tieudew 6 IJSELSTUS l lNB0NS30ZfEP25CT filauwstraat Alphen L ViEossiAD Zn Bodegraven B G F Bbinkkl P Veksloqt ItEZONDHflBSKLEfDINtST Boskoop J GODDKADB P LoOKAN Hazerswoude S Gaarkeuken Kamerik van Ebüwen Oudewater J Liefland Rijneaierswoude J H tan MoDKIK AANDOENINGEN Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoopen Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bodthoorn Woerden H v Hattum Woubrugqe A DR Wildb Op Toordeelige Toorwaarden ivorden Uépdt8geplBatst aanvraag aan het Hoofd Depot by M J C HAM te Utrecht