Goudsche Courant, zaterdag 13 april 1889

A sf Maandag i $ April N 3801 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De Inaending van advertmitiön kan gesobleden tot ta unr dea namiddags van den dag der nltgave fi WESTHAVEN 161 alter te gO MAGAZIJN VAK IPX Jl UT O S VIOOL en VIOLOJVCELSNAMEy Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHMllVG BU ABONNEMENT Langfdurig Maag en Darmkatarrli zoo ook verslgming der verteringsorganen en de zoo talrijke neven en gevolgziekten als gebrek aan eetlust ea slaap Tuile tong kramp drukking pijn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in t onderlgf dnizeling hoofdp n opgeblazenheid opstooten braken breken van t water sijjm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesten zenuwljjden bloedarmoede koude handen en roeien lusteloosheid levensmoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langdurigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J F POPP s eeuToudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J J F PüPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct Gouda Snelpersdmk van A BRINKMAN Zoon EENI80EFOT7ANTSEE ea wordt Terzocht op t MERK te letten vn HET Magaziim van M RAVEIVSWAAY ZONEIV GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van ot tteee en een hal en een Ked ona met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo aeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsche Beschnitvan den Heer J E SOMMEB Uu is t er weer tij d voor Wg noteeren heden in KEU LSCEE POTJES inhond raim 5 Eilo MAINZEE ZUURKOOLLigelegde SNIJBOONENPBINSESSEBOONENFrankfurter ZUÜEKOOL HoUandscbe ANDYVIB gesneden 1 l ƒ 1 ƒ 1 ƒ 0 70 ƒ 1 PRIMA KWALITEIT J GERRITSËIV Geen grïjs Haar meer ftk De nieuwe LONDON is wnB de beste van alle bestaande par M famerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen i Maakt het haar glansr k en zacht len verft niet Prfls 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bfl J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda H Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Hond en Tandziekten wools het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvornung worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP s e5 ater in aanmerkelijk TOrgrootto flesschen Toor 60 cents ƒ 1 en ƒ 1 76 hkwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezand en schoon houdt T r POPP s Tandplombëersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venus zeep en Zonnebloemen zeep POPP s Gekristalliseerde en Transparant 1 Glycerlnezeepen zjjn de fijnste Toilet en gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen SV f e namaaksels van Anatherin Mond water verwoesten de tanden binnen korten tijd Wl Dr J G POBP Weenen jUepots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumèriewinkols Tan Nederland Mm verlaxffe mtdrukkelyk Hr POPPs echte Preparaten en neme geene andere aan EEEEEL UZE VEEEIEZDT GEg 1889 De Eiesvereeniging cEJiBEELLJE BEBEEB alhier heeft in hare Vergadering van 4 April 1 1 Toor de vacante plaatsen in de drie Colleges voor het Beheer van en Toezicht op de Eerkeiyke Goederen en Fondsen der Hervormde Gemeente de volgende Candidaten gesteld Voor t CoUega van Kerkvoogden 3 Vacatures W J FORTUUN DBOOGLEEVEE G 8TEAVEE 8 Jlr J H VAN MIEEOP Voor t CoUege van Notabelen Voor de CommlBSie van Oppertoezicht 8 Vacatures 1 H J NEDEEHOaST ï Mr J FOETÜUN DEOOGLEEVER C TAN EIJK W KEOMHOOT Jr T J KOOBS J H B0EE8 J KOETENOEVEE Jr Crabethstraat J A P MONTIJN 9 Vacatures A LOETLAND J J BEAGGAAE 8 A KWINKELENBEEG 4 J W HAVERKAMP BEGEMANN 6 G LANGEEAAE J F M TEMMINCK W KEOMHOOT Sr A KOK Kleiweg P HOOPTMAN ii Zg beveelt dringend deze Candidaten aan bg alle stembevoegde Leden der Gemeente QOVDA 6 AprU 1889 Namens de Kiesvereeniging voornoemd Het BeBtuur J M NOOTHOVEN van GOOE FooreitUr Inlevering der Stembrieffes op MAANDAG 15 APRIL 1889 van 10 nur voor tot 4 uur namiddags in de St Janskerk te GOUDA G 8TBAVEE Onder FooriiOér D EUIJTEE Secretari W KEOMHOUT Sr Pe mmgmee ter G A D J GABEU H JAGER G LANGEEAAE P C TAN DEB MEÜLEN A VAN VEEN H J NEDEEH0E8T DIJEGKAAF en HEEMBADEN van den Znidplaspolder maken bekend dat krachtens machtiging van Beereu Gedeputeerde Staten dezer Provincie de Scheepvaart 4 door de ringvaart van dien polder nabg de Huismanskade onder de gemeente Nieutaerkerk aan den JJsel tengevolge van den bouweener schutsluis in die vaart zal zgn gednrende 3 MAANDEN en wel van den 1 MEI tot en met den laatsten JÜLI 1889 Digkgraaf en Heemraden voornoemd De Secretaris De Dykgraaf A Ckï SNEL TAN DEB BBEGGEN DB VOOBHANDEN Uitgave KOKSMA wordt tegen zeer lage pry zen uitverkocht hg A BnmnnA Lange Tiendeweg Een BUBGER HEI B zoekt tegen 1 MEI Host Inwomg enz met gebruik van VBIJE KAMER Brieven met opgaaf van prp on ler No 1830 aan het Bureau van dit Blad A VAW os Az bericht de ONTVANGST der Hautes Nou veanté s in PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73 De uitgave deier Courant gwcltiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlöke Nommer VIJF CENTEN BU deze Connat behoort een ByvoecMl BINNENLAND GOUDA 13 April 1888 Da Stct bevat het volgende bericht omtrent den toestand Tan Zijne Majesteit den Koning Volgens Tsrklaring Tan prof Eoaensteio en de geneeaheeren des Koniags i doordat Zqne Majesteit in de laatate dagen meer natunrlqken slaap heeft kannen genieten HoogttderzelTer toestand eenignius gunstiger By grootere kalmte goraelt zich de Hooge Lijder in het algemeen aangenamer ofschoon leer i rak Door ingezetenen der gemeente Zoetermeer is aan den burgemeester een prachtig zilTeren sslonrer sierael ten geschenke aangeboden Het bestaat uit eene zeer bcTallig gevonnde Trouwenfiguur de gemeente Zoetermeer Toorstellende § i den borgemeester den beer oglHlQn eéii taiiwerknn aanbiedt terwijl diens wapenschild door eene fraai uitgevoerde kindergroep met bloemguirlandes wordt getooid TegenoTer het wapen is een keurig medaillon aangebracht waarop eene inschrift prqkt luidende Ingezetenen Tan Zoetermeer aan den heer H J Angnstijn burgemeester dier gemeente 11 April 1889 Het geheale stuk in de fabriek der firma J M van Kempen 8c Zonen Terraardigd is met de grootste zorg zeer n afgewerkt De heer J Nienhois uit Delft hield gisterenaTond in een Torgadering der afd Gouda ran den Ned Bond Maatsohappelgk Belang de aangekondigde voordracht Spr behandelde het onderwerp De verkeerde toepassing der Coöperatie in de Winkelrereenigingen FEVILLETOK ÜIT VERRE GEWESTEN Naar het Bugeltck L 76 ZeTcntien dagen Tan treurig wachten hebben mqn zenuwgestel geschokt hO God waartoe hebt gg een hart geschapen om zoo ongelukkig te zgnl Voordat ik U zag dacht ikdat het my onmogelijk zou zijn ooit te beminnen Toen gaaft ge my Clara hield den adem in totdat zy het Tolgende las Helaas niet een enkel woord tbu U Zijt gij verstoord omdat ik U verweten heb dnt gg in t Pransch gesohreTCn hebt O Tergeef hetmy Schryf in welke taal gjj wilt schrijf slechts schrijf ik smeek het U ik kan zoo niet langer blijven leven Haar hoofd duizelde haar hart Terstyfde zy liet d brieven vallen en opende het doosje dat het miniatuurportret bevatte zij zag het afbeeldsel van een lief jong blond meisje oogonsohijnlijk niet ouder dan zestien jaar met groote sprekende blauwe oogen een onschuldig gezichtje kinderlijk in zijn uitdrukking van liefde en vertrouwen Tan Eigm Hulp en de wschelykheid van beetrqdiog 8pr begon met een koit oTemebt te geTen Tan de wording der coöperatie waarbg hij herinnerde aan de JtocAdale Pumten en de Qmtum eereiiie Tan Schultze Delitaoh om dlama te komen tot haar tegenwoordigen ontaarden Torm Men moest Tooral in het oog houden dat d coöperatie oorspronkelgk was in het leven geroepen ten bate ran den werkman die Tan e n karig looa dikwijls met eea groot gezin moet leTen Langzamerhand is zq echter een middel geworden in de baad fan meergegoeden om ten koste Tan neringdoend medeburgers hun eigen positie te Terbeteren zoo it haar strekking geheel ontaard en tegen dezen ottaarden bestaansTorm der coöperatie kan niet genoek worden geageerd Haar traven toch is hoiMiakmjk de meergegoeden als ambtenaren leeraren offiottrai enz beter in de gelegenheid te stellen zich eenige luxe te TcroorloTen en zelfs de zoogenaamde ariilocratie toont zich Tan deze ondunemingen nj t nfenX mi i Op dUe w jtr schept Sjftn Hulp tea toestand 3Ie hef gevoel Tan solidariteit der burgers onderling ondermijnt aanleiding geeft tot oneerlijke concurrentie en het noodzakelijk maatschappelijk verband verbreekt door den winkeliersstaad als een schakel uit den maatschappelijken keten uit te lichten Spr wilde nog in het midden laten of de coöperatie het gewenschte middel was om bet eTcnwicht Tan lage loonen TOor den arbeidersatand te herstellen maar als gegoede ambtenaren het middel aangrijpen kan dat in geen geral anders dan immoreel warden genoemd omdat der neringdoende burgerij die z j door hun Tereeuiging een behoorlgke winst trachten te ontbonden ook aan hun bezoldiging meebetaalt De maatschappij op coöperatieven grondslag vernietigt alle persoonlijk initiatief en daarom is zij juist met het denkbeeld e Hulp in zgn juisten zin opgeTat in lijnrechten strijd De ring viel op den grond Clara raapte dien op alsof da aanraking er van doodelijk was en legde hem weder op zijne plaat toen nam zij haar eigen engagementsring legde dien bij den andere en sloot het doosje Op hetzelfde oogenblik werd er hevig aan de schel getrokken Zg stond op om zich uit de voeten te maken maar dewijl da knecht toevallig juist in den gang was werd de deur dadelijk geopend Zij bleef bij den ingang staan als aan den grond vastgenageld toen zy du Barry s slem hoorde Hebt gij ook een pakje gevonden James nadat ik van ochtend ben heengegaan f Ik geloof dat het uit myn overjas is gevallen Neen mynheer Ik zou het moeten gevonden hebben als gy het badt laten vallen Er is niemand in of uitgegaan mijnheer sedert gij hier geweest zijt Het scheen alsof zy een oogenblik zochten Toen leide du Barry Dan moet ik het op mijn kamer hebben laten liggen en hij was vertrokken De deur werd gesloten Dit geluid klonk in Clara s ooren alsof hot graf boven alles wat zy ooit had liefgehad gesloten werd LI Stel u een prachtig paleis voor versierd met alles wat de menschelijka kunst vermag wnarin gy uw leven lang genoeglyk gewoond hebt waarvan gij tot ADVEBTENTISN worden geplaatst van 1 6 regel a 50 Centan iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LBTTBBS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandag verschgnt En Traagt Spr waar zal hel eind zgn Tan het iopaUnend streTen Tan Hulp f Weldra sluit het wellicht contracten met aOTocaten dokters en nu reeds met apothekers Zal het dit ook niet spoedig gaan doen met aannemers enz Immers zeker zoodra maar blqkt dat daar ook geld uit te slaan is De groote lens Tan Siffeii Hulp is altijd de levering Tan OBTervalschta levensmiddelen Maar daar kan de rereeniging geen waarborg Toor bieden dat kan alleen een goed geregeU staatstoezicht Ook de Toordeelen die de leden Tan Eigen Hulp meenen te behalen noemde spr denkbeeldig De waren uit hunne winkels zijn niet beteren goedkooper dan die winkeliers IcTeren Het roordeel wordt door de Vereeniging niet behaald op den verkoop der eerste levensbehoeften maar Toomamelijk op de 2iuvartikelbn en de percenten die zg uitkeert worden Toor een deel gewonnen uit den hoogeren pr jt der huiahoadelijke artikelen Als de beste middelen ter bestrijding Tan die eginatUche ondernemiBg jied is sjl witdaliMi aan ne loTerin van puike waar tegen de laagst mogelyken prijs vlugge én correcte bediening en het weren van alle Toorstanders Ton JSigen Hulp in stadsen landsbestuur Van de gelegenheid tot debat word geen geb i k gemaakt De Toorzitter Tan de Afdeeling de heer J J Grootendorst betuigde den heer Nieuhnis dank Toor het gesprokene onder instemming Tan de aanwezigen Meu meldt uit EindhoTen aan de Avow mt Gisterenmiddag brak onder de werklieden der la cifersfabriek alhier een ernstig oproer uit wegens de nu toegepaste loonsTerlaging Alles werd Temield De politie ontruimde de a briok die voorloopig gesloten is De menigte trekt joelende de stad door zelfs da steenen liefhebt waarvan U elke hoek ea elk gedeelte dierbaar is geworden door da eene of andere aangename herinnering elk vertrek de wanden de behangela de schilderijen elk meubelstuk en ornement verbonden zijn met uwe gelukkigste uren stel IT voor dat gij bet in zgn v ia fraaiheid en stevigheid verlaat om een ochtendridje te doen en als gij na weinige uren terugkomt niets wedarrindt dan zwarte pijnhoopen en rockende aach Of liever stel u alles voor wat het hart met mogelijkheid ouder geluk kan verstaan in den uitgabreidsten zin aarde en hamel zon maan en starren omvattend met een gCToel van zalige onbegrensde vreugde dia door geen leed getemperd wordt niet getemperd ka worden en dat dit geluk op n oogenblik vervlogen is niet verminderd niet verduisterd niet Tcrborgen maar geheel vernietigd voor altyd weggevaagd niets nalatende dan de bittere asoh van zelfbedrog Wat was haar overgebleven P Als zy een blik in haar eigen hart sloeg zag zij een afgrond van ellende Als zy om zich heen zag werd zg aangagrynsd door de spookgodaanten van ijdele begoochelingen die haar bespotten LU Langzaam en met moeite liep Olara den trap naar hare kamer op