Goudsche Courant, dinsdag 16 april 1889

Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSGHE GODRANT op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Bg de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nienwen jaargang ran het De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOÏJDA In dit Verslag worden zoowel alle stokken opgenomen die bg den Baad inkomen als de discassiên in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON G SOOS Markt GordUn en Jalooslênkoord npni wit of onder chloor ALEXANDERr KOORD in crème en alle fraaie kleuren dito Toor Spiegels en Schilderden per El of a 8paste stol es van af 20 £ 1 DFENSm ONBEMS Toelating van Leerlingen op de Tusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwga alhier maakt bekend dat de INSCHBUVINQ Tan Leerlingen wier plaatsing men met den Jani 1889 op boTengeooemde School rerlangt zal geschieden in het Schoollokaal op DINSDAG den 16 APRIL 1889 dM namiddags ten 5 nnr Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Oommissie D Seeretarü Mr J FORtüIJN DROOGLBEVER ADVERTENTIÊN in alle Binnen en BuUerUandsehe Couranten worden dadel k opgezonden door het BRINKMAN en Advertentie Bnreaa van A ZOON te Oouda DOPERWTEN AIVDIJVIE per Liter Blik 35 Cent J GERRITSEN lil Tentend GEVRAAGD een KINDERMEISJE Adres KLEIWEG E 83 Men vraagt TE KOOP eene SCHUIFK AR en TB HDOR èen klein SCHUURTJE Adres met franco brieven onder No 1882 aan het Barean dezer Conrant Proodprijzen B t WITTEBROOD 17 Cent per Kilo BRDDl 18 TARWE li TARWEenBLO M 11 ERSNTEBROOD 18 metSacade25 NTEBROOD i Talbul Slfll 60 RpOGEBROOD 10 ROGGEBROOD met J f Krenten en Rozgnen 14 KADETTEN 2 Cent per stnk BESCHUIT 12 i 10 Cent = KONINGSKRAKELINGEN 60 Cent de5 Ons Zontt KRAKELINGEN en Zente BOLLETJES 60 Alle dagen versch Verzoeke beleefdelgk best KRENTBBROOD Tooqtf te bestellen A G OOSTRUM Tnrfinarkt hoek Lange Dwarsstraat Oenaa aiMlpeitdnk vsa A BBIKKMAN b Zoon T REITMAH fiedeponeerd ïerk GENTLEMAN Onovertroffen zachte Oude Holl Genever Veijnrgj r te QOÜDA bg M Peeters Wgdstraat LEIDEN rarandeerd door H HITMAN N B De echtheid wordt get den naam er Firma op Kurk en FUick De BËSTË en ZUIVERSTE BESCHUIT is die der Eroodfalriek De Haan te AMSTERDAM Hofleverancier van H M de Koningin der Nederlanden Zie op élke bus Rapport Br VAN HAMBL BOOS en A HASMUNS W n N B Bassen met ons Kenmerk van Bchtheid voorzien waarborgen de zuiverheid Te Qouda verkrggbaar bg de Wei P J MÊLEERT wee EXTRA MÉLANGE P SAUËRBIER Proeven gratis Opnieuw ONTVANGEN Groote SORTEERING Fgne Zak 921 Scheermessen verschillendo soorten SCHAREN Tsif©l IDesseart Voorsnij Brood Groeoteii en anden Messeo Alles nit de van onds beroemde Fabriek van FRIËDR HERDER Abr Sohh te Solingtn B A VERZIJL Korte Tiendeweg ZEILMAKERIJ ZEILMAKËRSKNECHTS gevraaagd bg HEI DL VEDER BOOMPJES 42 te ROTTEBDAl Inlichtingen Atte sten en Prgsoonranten gratis VITM GES aan t stuk Afgepaste VITRAGE GORDIJNEN per paar ƒ 2 75 8 ƒ 3 50 ƒ 4 fh en hooger lang 4 el 3 zgden gefestonneerd SCHENK Zn VRAAG L 1 3V O 2Sr A ID B S MT Zeer fijne kwaliteiten Lage Prgzen Wed C VAN OIJE V QOÜDA l 9 389 1889 Dinsdag 16 April 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt Be iDzendlag van advertentiön kan gescbleden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave van Besten Rheime Mev van Ophemert Schwencke i Brinio de hr Pauwela Aqmlim de hr Albers Maê a de hr Orelio de Opperpnetter de hr Schmier Vulpef de hr Poons Nu de afdoening van regeeringszaken wederharen geregelden loop heeft dus vernemen wij vangoed ingelichte zijde lal spoedig een begin kunnen gemaakt worden met den aanleg van electrische geleidingen tusschen s Gravenbage eenerzijds en Amsterdam en Sotterdam aan de andere zijde waardoor de residentie in telepbonische gemeenschap met onze beide grootste koopsteden kan I worden gebracht Hand Gelijk wel bekend zal zijn worden door de Ned Maatschappij ter bevordering van Nijverheid pogingen aangewend om de oude nationale houtsnijkunst I te doen herleven en wel hoofdzakelijk door den geregelden afz t van gesneden voorwerpen zooals stoven kistjes mesheften tabakdoozen versierde klompen enz te bevordoren Het departomtnt Leeuwarden heeft hierin aanl gevonden allen die zich in Friesland mot genoemde kunst bezighouden uit to noodiger aan te melden en hunne werkstukken met opgaaf v n prys in te zenden aan eon der leden van hot bestuur die tevens bereid zgn nadere in I lioblingen te geven BINNENLAND digd in Noord Holland en ontbreekt geheel in Friesland NoordBrabai t en Limburg GOUDA IB April 1889 Gisteren zijn 119 kinderen kosteloos ingeënt De zuivere opbrengst ter verdeeling nan de oudstrijdors dragers van het Metalen Kruis voortgevloeid uit eene gegeTen uitvoering door het Kader van het Depot Bat alhier in garnizoen op den 29 februari bedroeg met inbegrip der terug verkregen gelden voor het patent waarvan eerst Donderdag kennis was verkregen ƒ 163 84 Daarna is uitgereikt aan acht oudjes ieder ƒ 10 aan twee ieder f 8 50 en aan elf ieder ƒ 6 terwijl de noch resteerende 84 cents besteed zijn aan eene advertentie De Commissie bestaande uit de HH H J Steenbergen L de Boer en P ï Hoogenbooro hebben op zich genomen den hartelijken dank van de ïl bevoorrechten over te brengen aan het Kader van het Bat en verder aan allen die hebben bijgedra gea ji i8 ie oudstr ders deze varraming te bereiden In het laatste nommeï van het fraate Fransche weekblad V lUtulratim schrijft Francis de Pressensé een artikel over het regentschap en de nalatenschap van Willem III in ♦ dlrland en Luxeinburg De schrijver begint met te zeggen dat de koning der Nederlanden zieltogende is in het kasteel Het Loo dit prachtige gebouw waar de prinsen van Oranje en de koningen van Nederland zich hebben vermeid mot het opeenstapelen der heerlijkheden van de architectuur en de kunst om tuinen n parken naar Nederlandschen smaak aan te leggen De schrijver geeft een overzicht van de regeering van Willem III waaruit wij de volgende zinsnede Uttnteekenen W at den binnenlandschen toestand a igaat kan men zeggen dat de regeering van dezen koning ia gekenmerkt door een volhardend streven om den toestand van Nederland in politiek economisch en sociaal opzicht te hervormen en het land op de hoogte der nieuwe tijden te brengen Bij de heden gehouden verkiezing in de Ned Herv Kerk hebben van de 1052 stemgerechtigden 68 van hun recht gebruik gemaakt Van hot Loo wordt gemeld dat H M de Koningin Zondag de godsdienstoefening heeft bijgewoond ondor gehoor van ds Hattink en deelgenomen heeft aan Eet Heilig Avondmaal In de HoUandsche Opera te Amsterdam Parkschouwburg directie De Groot zal de oorspronkelijke opera Brinio tekst van Mr M G L van Loghem Piore della Neve muziek van S van Milligen deze week worden opgevoerd De liezetting der partyen is naar wij voniomen do volgende da Mej Als een bewijs van den vooruitgang van hot Leger des Heila in Nederland mag dienen dat Zaterdag II het drieen twintigste korps is opgetreden nl te Wildervank Het leger heeft tlians eigen lokalen in Amsterdam drie in Haarlem en Groningen elk een en venier in Utrecht Vlissingen Kampen Leiden Alkmaar Eu Luizen Hoorn Beverwijk Lemelerveld Nunspeet Meppol Betranchement Winschoten en Wildervank liet is dus het sterkst vertegenwoor Koning Willem schrijft de heer De Pressunsé had eene Duitsche prinses gehuwd van een niet alledaagsche soort Koningin Sophie eene prinses van Wnrtemberg was eene hoogst intelligente vrouw Zij behoorde tot een oud stamhuis doch gevoelde zich te zelfder tijd getrokken tot eene geheel moderne dynastie die der Bonaparte s Gedurende het tweede keizerrijk speelde zij eene zonderlinge rol Voortdurend gaf zij bericht en raad aan den gaat der Tuilerieen aan den gekroonden droomer dien eeuwigen cigarettenrooker die zijn plannen en voornemens scheen te doen zweven in de kringetjes tabaksrook die hij uitblies Zij was zoo wat de vertegenwoord ster van het ancien régime en het dynastieke Furopa bij den democratischen Gesar en de afgezante van dezen keizerlijken parvenu bij de gekroonde hoofden der gansche Christenheid FEVILLETOX 1 UIT VERRE GEWESTEN Xaar iet EngeUck Lin Dit werd op een zoo natuurlijken toon gezegd als waartoe alleen eon vrouw in staat is maar een flauw vermoeden kwam bij du Barry jp fis er iets niet in den haak Emily Zegt het mij Niet in den haakP Wat bedoelt gij Och niets maar gij weet wel dat Clara gewoonlijk op dit uur niet zóó bozig is dat zij mij niet kan spreken Dat is zeer waar hernam zij lachend maar eens moet het eerst wezen Dus van avond komt gij natuurlijkP Du Barry gevoelde zich geheel gerust gesteld Hij wilde zijne waardigheid bewaren Ik weet niet zeker of ik van avond wel komen kan Ik moet bij een vriend dmeeren Goed ik zal hot Clara zeggen dan zult gij hier morgen ochtend vroeg komenP Waarlijk Alf gij moet mij nu verontschuldigen wy zijn zoo druk bezig Ak revoir En zij snelde heen even vroolijk als zij gekomen was Alles in orde zeide du Barry bij zioh zelf Die meisjes beginnen zich airs te geven Nu zal ik van avond eens niet terugkomen Ik weet dat Clara mij verwachten zal Hij ging naar zijne kamer en begon opnieuw naar het verloren pak te zoeken t Is onnoodig te zeggen dat het vruchteloos was Den volgenden ochtend omstreeks negen ure toen du Barry zioh gereed maakte om uit te gaan werd er aan do deur geklopt Een der bedienden van het huis trad binnen en everhandigde hem een verzegeld paket Het adres was door Clara geschreven Hij scheurde hot open en vond zijn verloren brieven en het doosje met het portret Werktuigelijk opende hij het laatste en zag twee ringen in plaats van ééa Dat dacht ik wel mompelde hij bq zich zelf Vorrloekto dwaasheid van bij haar aan te loopen Ik had beter moeten weten ik wist beter Maar ik geef het nog niet op Hij zat oeuigo oogenblikken stil om zyne gedachten te verzaraeïen en eene opheldering te verzinnen Daarna ging hij rechtstreeks naar Clara JuJErouw Digby heeft van ochtend vroeg de stad verlaten mijnheer was het antwoord van James op zijne vraag Zool en waarheen Dat kan ik niet zeggen mijnheer Is juffrouw Ferris tehuis Juffrouw Ferris is een poos geleden uitgegaan mijnheer Hij aarzelde of hij binnen zou gaan of niet om zijn tante te spreken Hij besloot het niet te doen en ging weer heen Des namiddags kwam hij terug en sprak zyn mcht Ik weet er niets van Alf ik bedoel niets van do bijzonderheden Ik weet alleen dat gij nimmer weer aan Clara Digby behoeft te denken Zij heeft NewYork verlaten om er niet terug te komen Emily waar is zij heen Dat weet ik niet Op mijn woord ik weet het niet en kan het niet gissen ook Du Barry was trotsch Hij wilde geen vernederende positie aannemen tegenover zijn nicht Zeer goed Emily sprak hij of gij er veel of weinig van weot komt er niet op aan Ik zal niemand achterna loopen Als Clara zoo dwaas is eene kleinigheid zoo kwalijk te nemen is het des te boter dat ik het nu maar weet Hij vfiat niet waar hij heen zon gaan toen hij het huis van Ferris verliet Zijn verdriet was groot maar wat kon hij doen Geheel New York dat is te zeggen nl zijne bekenden zouden weldra over de zaak spreken Castletou hoe zou hij ooit Castleton kunnen ontmoeten Iets moest er gedaan worden en dat wel spoedig ook Hij had geene enlyke vrienden in New Tork Door zijne trotschheid en aanmatiging was hij weinig bemind Hij kende Clara te goed dan dat hij op I oene vorzooiung met haar dufde hopen Wat te doen