Goudsche Courant, dinsdag 16 april 1889

i AANDOENINaEN UIT VERRE GEWESTEN fiaar iel BngeUch Jliv 78 Hij vroeg niets maar er liepen te veel praatjes dan dat hij er zijne ooren voor kon sluiten Deze geruchten waren van allerlei aard Dank zij de voorzichtigheid van Emily Ferris en hot onverwijld vertrek van du Bany waren er geen bijzonderheden uitgelekt zoodat babbelaars en lasteraars aan hunne eigen vruchtbare verbeelding waren overgelaten en dit was werkelijk vruchtbaar genoeg t Was aardig de verschillende ongerijmde gosohiedenisson te hooren die in omloop waren gfebraoht Castleton sloeg er geen acht op Hoewel hij nu en don Emily Ferris bezocht zinspeelde hij nooit op dit onderwerp en die jonge dame roerde het niet aan Geen oogenblik koesterde onze held het denkbeeld dat Clara omdat cq met du Barry gebroken had nu gunstiger jegens hem gezi d zou zijn Van zulk eene gedochte zou hij afkeerig zijn geweest Bovendien zou zyne trotsohheid de trotschhoid die uit gevoel van eigenwaarde voortspruit elk te danig gevoel verhinderd hebben Hij had het geroel van zijn hart buiten spel gelaten Dat was voUb ekt niet LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden Verzonden gedurende de 2e helft der maand Maart 1889 Mevrouw Feraade Vries Amsterdjim P H Vos Amsterdam Van der Ende Goes Mej M de Bruin s Gravenhage Mej M Kervesée Kotterdam F S Pasveer Wolfertsdyk Van HAASTRECHT Mej jr Kolebrander Utrecht Van MOORDRECHT Maria Bremmer P BRIEFKAARTEN J Terhaafc De Directeur VORSTER 330 Staats loterij Derde Klasse trekking van Maandag 15 April No 10004 f BOOG No 704 9641 9564 13918 1000 No 3981 5061 18400 20249 ƒ 400 No 10662 12484 16118 ƒ 200 No 10584 11244 ƒ 100 Prijzen van ƒ 45 34 3279 B843 8168 11036 13597 16366 18821 119 3388 5864 8269 11088 13613 16378 18870 504 3428 5872 8330 11130 13618 16389 18883 612 3439 5887 8367 11214 13879 16435 18941 638 3447 6889 8374 11236 14048 1645fi 18995 670 3531 6963 8385 11293 14077 16470 19057 880 3555 5981 8389 11350 14133 16505 19121 902 3556 5987 8457 11363 14163 16526 19145 927 3587 6108 8545 11365 14261 16564 19158 936 3598 6131 8572 11377 14263 16589 i 74 999 3601 6140 8681 11420 14264 16606 19183 1116 3610 6150 8654 11428 14283 16732 1924 2 1135 3617 6189 8667 11461 14341 16758 19261 1190 3677 6279 8720 11488 14418 16787 19297 1220 3842 6315 8746 11537 14496 16871 19301 1266 3848 6353 8792 11553 14523 16958 19324 1306 3865 6356 8921 11705 14664 16987 19430 1318 3924 6403 9076 11874 14710 17002 19496 1441 3941 6412 9096 1190 14741 17066 19538 1451 3942 6462 9098 11913 14750 17084 19606 1474 3951 6538 9147 11922 14826 17238 19657 1556 4013 6658 9205 11986 14843 17251 19664 1616 4082 6667 9272 12020 14851 17255 19696 1648 4126 6587 9410 12176 14869 17283 19768 4174 6613 9431 12180 1494 2 17320 9803 4223 8631 9447 12252 14964 17332 198691809 4272 6741 9466 12331 l503 17411 19991 1827 4277 6785 9473 12353 15038 17 447 aoOlO 1866 4359 6861 9476 12398 15068 17484 20030 1864 4386 6863 9532 42435 16088 17615 20070 1881 4524 6881 9539 12490 15202 17618 201081928 4610 6899 9555 12619 15226 17626 201481930 4619 6904 9557 12637 16245 17641 202101971 4645 6998 9576 12656 15254 17547 20218 1986 4617 7016 9637 12659 15343 17581 20229 2051 4652 7063 9708 12666 15372 17696 20242 2117 4668 7122 718 12668 15390 17640 20345 2155 4694 7136 9763 12669 16404 17664 ao367 2166 4701 7208 9817 12695 16412 17688 203692219 4710 7214 9867 12729 16465 17698 204252231 4720 7240 9901 12766 15610 Ï7735 204262271 4738 7356 9926 12812 16667 17833 204412355 4814 741410000 12833 15634 17882 20450 2407 4910 7453 10037 12866 15703 17885 204742461 4926 7486 10102 12872 15776 17954 205002492 4962 7489 10229 12908 15810 17997 205052615 4967 7594 10385 12999 16842 18014 2O6O6 2650 4983 7720 10409 13008 15878 18057 205202708 4991 7727 10643 13046 15884 18074 205302730 5166 7745 10603 13093 15907 18099 205542853 5242 7773 10626 13231 18916 18280 2067B 3854 6255 7928 10633 13330 15933 18321 207792907 5300 7950 10740 13368 15937 18394 2O8O6 2930 5447 7996 10769 13393 15987 18408 208152951 5455 8018 10878 13430 16021 18561 208262978 5573 8026 10880 13431 16030 18622 209043069 6608 8065 10922 13488 16047 18631 209363134 6703 8073 10923 13495 16270 18705 20955 3191 5775 8102 11002 135U 16274 18775 209763235 5806 811111006 13574 16319 18777 20997 3244 5833 8152 11025 13589 16321 BE€RSBEK1CHT AMSTERDAM 15 April fr Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Ned Bank 28 hooier Russen en Turken willig ZweedschNooren onveranderd Amerikanen zonder variatie Gouda Sne OTsdrak van A BRINKMAN Zoon AD VERTËNTIËN Tandarts Rotterdam VRAAGT 200 spoedig mogelgk te louda des Donderdags TWIüE GESTOFFEERDE KAMERS ten einde tandheelkundige consnltatiën te verleenen Adres Bnreaa dezer Conrant motto Eahebs A YAN ÖS Az bericht de ONTVANGST der Hautes Non veante s m PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73 Geen grijs Haar meer toi De nieuwe LONDON is mm B de beste van alle bestaande par Hift fumerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansrijk en zacht en verft niet Prg éj cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar tè Oouda by J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Depot te GOUDA bfl Wed BOSMAN SPECIALE INBICHTISG voor het ÜITSTOOMEN en OPNIEUW APPRÈTEBREN van Vitrage TuUe en andere Gordynen en het VERVEN van alle soorten Ameublementstoflèn DOPEHWTEN AI DIJVIÊ per Liter Blik 35 Cent J GERmTSEN Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolen Zuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Een ware schat voor de ongelukkige slachtofiers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf HoUandacfae uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland MAATSCHAPPIJ tot Geldelijke Uitkeering bij Overlijden onder de zinspreuk Tot N UT van t AL GEMEEN Opgerieht in 1846 te RotUrdam Als AGENT voor Gouda en Omttrelctn is aangesteld De Heer M P SPRUIT Jzo FLUWEELEN SINGEL R 582 DE DIRECTIE Teg en JICHT K RHUMATIER Terkrflgbaar te Gouda Wed Bosuait G IJSELSTIJB Blauwstraat Alphen 11 Vasossiao Zn Bodesraven B G F Beinkïi P Vbrsloot Boakoop 3 GiuOkadk P LOOKAN Hazerewoude S Gaarkeuken Kamerik VAM EbuweM Oudewater J Lieïiand Rijnaaterswoude J H vah MoUBIE Rijndyk A O Post Schoonhoven Gez Abhoom Stolwijk k Natzijl Waarder V eA Boüthooih Woerden II v Hattdh Woubrugge A DB WiLDï Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaat8t aaBvraag aan bet Hoofd Depot bg M J C HAM te Uirecht mm dé t en BUalboudeodt Q ilii i hüractti Il dl iMe Kriolitlge tn Viritarkende Kina Wijn AulicTülan door UI t d blnaoD D bnit Iandsoho Bon 0ihe rt TerbijgbtiT in laiiebn kfliünf I KEABPELIBN Sc HOLM Apolh k r Zort Depot voor Gouda by den Heer A H I TBEPE Apotheker voorheen C THIM I gpjfr Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooala het los worden der tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandïleeach onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gohruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP 5 nSater in aanmerkelijk vergrootte flesschen Toor 60 cents ƒ 1 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktydig aangewend met Dr POPPS Tandpoeder of Tandpasta steeds do tanden gezond en schoon houdt Dr POPf s ïandplombeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden I Veiius zeep en Zonnebloemen zeep CekrlstalUseerde en Transp Glycerineïeepen zgn de fijnste Toilet on gozondhoulazeopen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen B De namaaksels van Anatherin Moildwater verwoesten de tanden binnon korten tijd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist on Parfumoriewinkel van Nederland Men verlange uildrukkdyk J r POFPa echte Preparaten en neme geene andere aan 1889 N 3893 Woensdag 17 April G8UDSCHE COURANT Nieuwe en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 francoper post 1 70 Aizonderlgke Nommen VIJF CENTEN ADVEKTENTIEN worden geplaatst van I 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovenditu worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inzending van adyertentiëa kan gescMeden tot éón unr des namiddags van den dag der nitgave wachten Men begon met goede voornemens De openingsrede der nieuwe kamer beloofde een nieuwe onderwijswet die rekening zou met het Christelgk bewnstzjjn van het Nederlandsche volk sociale verbeteringen in verband met de uitkomsten der gehouden arbeidsenquête behartiging van de belangen i landbouw handel en njjverheid inzonderheid opbenring van den gédrnkten landbouw regeling der administratieve rechtspraak en eene nieuwe legerorganisatie beide als uitvloeisels der herziene grondwet bezoiDigingop de uitgave zouden gepaard gaan met herziening van de personeele belasting en regeling der gemeente fiaanciën tarieClirgziging met bet doel de inkomsten te verboogea werd in uitzicht gesteld Wij laten dan nog de plannen met Indië buiten beschouwing Wat heeft de zitting tói dus veC verwezeuIgkt van die grootsche plannen Bgzonder weinig Er bestaat een in t oog vallende onevenredigheid tusschen het willen en het kunnen tussdien de beloften en hare vervulling Er is eeu nieuwe Uankwet tot stand gekomen doch in hoofdzaak was zjj afkomstig van het vorig ministerie De eerste begrooting welke het kabinet verdedigde was even hoog als anders slechts wat beknibbeliog op het onderwgs naast verhooging der militaire uitgaven Alleen de minister van justitie heeft woord gehouden en een wetsontwerp ingediend op den arbeid van vrouwen en kinderen dat door de Tweede Kamer is aangenomen en zonder twgfel door de Eerste zal rorden bekrachtigd Voorts is nog ingediend een nieuwe pensioenwet die zeker in eene bestaande leemte zal voorzien doch zij is ook het werk van verscheiden voorgangers van den tegenwoordigen minister van financiën die alleen de laatste hand aan het ontwerp gelegd heeft De opbeuring van den gedrukten landbouw zal moeten geschieden door de boterwet die na het reces ter behandeling gereed ligt doch ongelukkig wordt het voordeel voor de landbouwers geneutraliseerd door de schade die zij aan eene andere belangrijke industrie dreigt toe te brengen Waar is intusschen de wet die bestemd was om een eind te maken aan de jarenlang tot vervelens toe geëxploiteerde en onze binnenlandsche staatkunde tot stilstand doemende choolquaestie Dit eerste nummer van bet programma laat zich nog steeds wachten Hoe VI bet mqg fik dat er zoowel maanden voorbijgaan eer eene poging wordt beproefd om het schreeuwend onrecht dat aan het bjjzonder onderwijs wordt aangedaan te verhelpen Voor de kiezers die de Begeering te paard hielpen en met zooveel gejuich dit voornemen begroetten moet deze lauwheid wel eene bittere teleurstelling zijn Nadat wg dit schreven is heden een ontwerp publiek geworden Evenmin hebben de klagende handelaars en landbouwers reden om t roemen op de voortvarendheid der Regeering Allerlei beloften zijn er tijdens de verkiezingen gedaan maar tot dus ver bljjft het bjj het oude Niemand toch verwacht dat de malaise bij den landbouw als met een tooverslag zal wijken voor TEEÏÏGBLIE De Kamer heeft de gewone vacantie genomen Dit jaar woarschgnlgk voor niet zeer langen tjjd daar men voornemens schgnt spoedig ca Paschen bijeen te komen om in het Begentscbap te voorzien Het oogenbük schgnt niet ongepast om in verband met de aanstaande verkiezing voorde Prov Staten waarbg de rechterzijde zeker niet nalaten zal de politiek t upas te brengen de vraag te stellen of het tegenwoordig ministerie na ongeveer een jaar levens bewjjzen heeft gegeven van werkzaamheid en levenskracht Zelden is een kabinet onder gunstiger omstandigheden aan het bewind gekomen Gestennd door eene voldoende meerderheid in de Kamer i werd het door de minderheid die haar uederlaaftj Jlij de stomboK Tc tm o iidi g keade met welwillendheid ontvangen de Eerste Kamer hoewel niet van zgne kleur was volstrekt n vijandig gezind maar bereid om met de Regeering samen fe werken tot heil Ji = lands De financiën baarden geen zorg dank zg het liberale wanbestuur dat vooraf was gegaan Rustig kon het aan den arbeid gaan want voor vier jaar kon het rekenen op handhaving van den tegeAwoordigen stand der partjjen en was het van verkiezingsdrnkte ontslagen De gelegenheid was dus schoon om te toonen dat ook de recliterzgde regeercn kan en in staat is wetten tot stand te brengen waarop de ongunstige politieke omstandigheden der laatste jaren ons maar al te lang hadden doen FEUILLETON te vereenigen met een van zqne plannen En mocht het zijn dat Clara behoefte gevoelde aan zyn vriendschappelijk medegevoel dan stond het immers aan haar dit op eenigerlei wijze kenbaar te maken na de voelbeteekenende verzekerii die hij haar gegeven had gepaard met een verzoek waaraan zij hare stilzwijgende toestemming had gehecht Kon zjj hem ten minste niet door Emily Ferris gemakkelijk kennis geven van haar verblijf Dewijl zü dit niet deed was het immers zeer natuurlek dat bij daaruit afleidde dat zij niet verlangd had hem te zien Ik zal niet uitmaken of hij gelijk had of niet zooveel is zeker dat hij op deze wijze de zaak inzag En evenwel was het billijkerwijze te veronderstellen daar Clara met haar karakter na zulk eene vernederende gebeurtenis zich ooit onder welke omstandigheden ook aan Costleton zou kunnen opdringen of iets doen waaraan slechts den schijn van toenadering van haar kant gegeven zou kunnen worden Neen waarlyk niet In zulk een staat van zoken blijft my niets overdan de rekening tusschen hen te sluiten en hetaan den tijd over te laten wanneer zij eene nieuwezullen openen LV Het tooneel speelt in een Westelijke prairie Men ziet eene nette boerenwoning van anderhalve verdieping hoog met dakvonsters 2ij is helder wit geschilderd met groene blinden Een fraaie groep hoornen staat aan de eene zijde en do takken hangen over het dak Voor het huis is een nette bloemtuin die men door moet om de woning binnen te gaan Aan de andere zjjde zijn twee of drie fiksche nevengebouwen met inbegrip van een keuken en een houtloods Verder op zijn schuren en sftdlen gedeeltelijk door nog meer boomen verborgen Een groote moestuin begrenst doze zyde Van daar heeft men het uitzicht op een uitgestrekt veld met wintergraan welks golvend groen vroolijk ia de ocfatendkoelte wuift Rechts ziet men groote korenvelden rijp voor de oogst en voorbij dit alles strekt zich de open prairie uit en doet met hare golvingen aan den oceaan denken De zon komt juist op De bewoners van de boerenwoning slapen nog rustig onbewust van de gebeurtenis die binnen weinige uren een schaduw over dit tafereel werpen en verandering brengen zal in don toestand der hoofdpersonen Daarbuiten lacht da natuur vriendeHjk de natuur die nooit deelt in voorbijgaande vreugde en droefheid De bewoners van het hoenderhof zijn wakker en vervroolijken de plaats door hunne eigenaardige muziek Op eenigen afstand ziet men den wilden kalkoen het proirie hoen de duif en de doffer die elk op zijne wijze het aanbreken van den dageraad be