Goudsche Courant, woensdag 17 april 1889

de iadirecte bescherming die men aan de Eoirelbereiding wil geven Van de instelling eener zelfstandige recht praak over gpschilten van bestuur de zoogenaamde administratieTa rachtspraak wordt nog niet gerept De nieawe legerorga isaitte is commissoriaal gemaakt de commissie schgnt rapport te hebben uitgebracht doch de itegeering blgfl zwegen waarsch nlijk omdat z verdeeldheid vreest in eigen kamp Belastinghervorming is ad calendat gratea verschoven alleen bestaan er plannen tot kleine veranderingen met het oog op de kiesbevoegdheid doch noch kiesrecht noch personeele belasting ia ter hand genomen althans voor zoo ver bekend is Op koloniaal gebied volkomen windstilte oo zouden wij kunnen voortgaan doch het bovenstaande isvoldoende om te bewgzen dat het eerste jaar van de nieuwe bedeeling bijzonjier r k is in teleurstellingen Het regeeringsprogramma dat op 1 Mei ziJn eersten verjaardag beleeft is nog bgna in zgn geheel onuitgevoerd Het ministerie houdt de staatsmachine gaande dit spreekt van zelf maar overigens neemt het zfln taak kalm op ook de regeeringspartg in de Kamer schgnt de beloften big de stembus vergeten te zgn zij is tevreden nn er vrienden op het kussen zitten die alles met een conservatief sausje overgieten Niet zonder reden vreesden wg dat het nieuwe knoinet ons niet de hervormingen brengen zou die de grondwetsherziening mogeljk maakte en beloofde Het is te voorzien dat op deze wjjze geen einde zal komen aan de onvruchtbaarheid der laatste jaren op wetgevend gebied Met vrijmoedigheid durven wg den kiezers die een jaar geleden hun stem hebben gegeven aan de candidateu der rechterzijde de vraag stellen of zij tevreden zijn met de verkregen resultaten Is er eenige verhouding tusschen de voorspiegelingen waarmede men hun stenn wist te winnen en de maatregelen welke tot stand zijn gekomen of nog in behandeling zijn Ieder denkend staatsburger zal moeten erkennen dat ook deze regeering niet gebracht heeft wat zjj beloofde en dat w biet ten onrechte voorspelden dat de rechterzijde als regeeringspartg machteloos zgn zou BINNENLAND GOUDA 16 April 188 Bg de gisteren plaats gehad hebbende verkiezing voor de Ntd Horv Gemeente alhier zijn al de candidateu der kiesvereeniging Kerkelijk Beheer gekozen groeten De antilope springt over heuvels en velden en het konijn knabbelt tot ontbyt aan de teederste blaadjes Een vreedzaam tooneel s Levens zorgen en bekommeringen schijnt men hier in deze gausche uitgestrektheid niet te kennen TaUooze bunders land wachten hier de vermoeiden de verlatenen de gebrokenen van harte uit de groote steden hier wordt den hongerigen voedsel den vermoeiden rust den moedeloozen troost beloofd Terwijl wij ons aan zulke overdenkingen overgeven rertoonen iloh teekeneu van leven in de toning Een vlug en jeugdig man van een knap voorkomen komt de deur uit gaat naar de stallen en geeft vervolgens zijne bevelen aan eenige mannen die op een kleinen afstand aankomen Men wonlt aangenaam verrast als men de woning binnentreedt De kamers zijn met smaak en een zekere mate van elegance gemeubileerd evenwel zeer goed passend bjj het huis zelf In eene der kamers is een schoone jonge vrouw bezig met het ontbijt op de tafel te zetten Zij draagt een net katoenen kleedje dat haar beter staat dan het fraaiste toilet Behalve dat uiterlijke schoonheid wordt verhoogd door de ontwikkeling van het karakter ziet men in Virginia Bandall geen verandering bü vroeger of men moet opmerken dat gelaatskleur gezonder is en er meer geestkracht uit die groote grijze oogea straalt Vitgebraoht 368 stemmen Ongeldig 4 Geldig 364 stemmen Voor t College van Kerkvoogden Uitgebracht op de hh W J Fortuijn DrooglesveP 355 stemmen Mr J H ran Mierop 351 G Stravor 347 en op eenige personen 4 of minder stemmen Voor het College van Notabelen Uitgebracht op do hh C van Ëijk 335 stemmen Mr J Portuijn Droogleefer 317 J Koïtanoever 806 H t fldorhom 271 ï J Koob 842 W Kromhout Jr 233 J H Boers 207 J A P MontiJB 206 en op do hh A Oiessen 137 st A O Brqce 127 St G V d Zwatm 124 st H Schinkel 114 st J de Jong Wz 113 st en op eenige personen 12 en minder strmmen Voor de Commissie van Oppertoezicht Uitfiehracht op de hh J W Haverkamp Begemann 352 stemmen A Uortland 347 J J Braggaar 347 A Kwinkeleuberg 347 J F M Temminck 837 A Kok Kleiweg 335 W Kromhout Sr 233 P Hooftman Jz 219 G Laiigoraar 205 Verder verkregen de hh van Krimpen 136 Eijk 135 en van der Laar 110 stemmen Morgen vieren een paar oudjes in deze stad hun gouden bruiloft Daar zij echter in behoeftige omstandigheden verkeeren zal het geheel van de welwillendheid van gegoede stadgenooten afhangen of dit feest werkelijk gevierd zal kunnen worden Naar wij vernemen geldt het hier hoogst oppassende menschen door hun leeftijd ongeschikt tot werken zoodat een f ift hier goed geplaatst mag hueten Zij wonen Vogelenzang M 121 en beeten Abraham Sas en Maria Johanna Stalenburg Bij do Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot gedeeltelijke herziening van de wet tot regeling van het lag r onderwijs Met de indiening daarvan de regeerina hare toezegging gestand to wegruiming zooveel mogelijk binnen de perken der grondwet van de belemmeringen die tot nog toe de ontwikkeling van het vrije onderwijs in don weg staan Naar handhaving van art 194 der grondwet van 1848 lag meent de regeering de indiening van eene geheel nieuwe wet of het aanbrengen van zeer ingrijpende wijzigingen niet op haren weg Na te hebben gewezen op de ontwikkeling van het vrije onderwijs door het particulier initiatief meent de Ministor van binnenl teken in zijue memorie van toelichting dat de Staat het vrije ondrrwijs niet moet tegenwerken of bemoeilijken tot nadeel van de nationale ontwikkeling Waar het onmogelijk is de kosten van het openbaar onderwijs op de gebruikers daarvan te verhalen moeten de openbare kassen vel een deel daarvan bekostigen waarin hij echter oeno onbillijkheid ziet Hare moeder komt nu ook de Kamer in Zij is nog in den rouw Haar gelaat teekent de sporen van doorgestaan lijden Maar zij is nog even schoon als toen wij haar in de Episcopale kerk plachten te zien Daar komt Charley Graves door de buitendeur binnen Is het ontbijt nog niet gereedP Ik zal zekjr te laat aan den trein komen Het komt dadelijk Haast u wat Virginia Ik heb tien mijlen ver te rijden en als ik deft eersten trein niet haal kan ik onmogelijk van avond terug zijn Terwyl hy nog spreekt wordt het ontbijt binnengebracht gebraden kuikens gebakken aardappelen warme beschuitjes appelkoekjes en een sterke kop koffie met heerlijken versohen room Gij hebt tijd genoeg om een goed ontbijt te gebruiken Charley brengt mevrouw Randall in Gg hebt Van daag wel wat noodig Het was een raste regel bij mijn echtgenoot om nooit een maal te verzuimen hij gunde zich er altyd den tjjd voor en gij weet dat hij nogal zoo iets uitvoerde Deze raad werd klaarblijkelijk opgevolgd Niet voordat hij werkelijk genoeg had schoof Charley zijn stoel achteruit en zeide Ik heb gedaan De chais mot een paar fiksche paarden stond voor de deur Hij moest tien raylen rgden tot aan het naaste station daarna met den trein naar L sporen een stad van eenige beteekenis nog twintig mijlen verder en met den middagtrein terugkomen tegenover het vrije onderwas Op disa grond verdedigt hij het toekennon van eene bijdrage uit s rijks kas aan de vrije school mits hare onmisbare vrijheid niet worde aangetast Die rijksbijdrage zou dan beperkt moeten worden tot die scholen waarvan de ouders der schoolgaande kinderen niet bü machte zijn het grootste deel dier koste zelf te belalen Behalve tot erkenning van ds steaatsrechteipe gelijkheid van de openbare en bijzondere school strekt het thans ingediende wetsvoorstel ook om verder op het openbaar onderwijs te bezuinigen ton eiude vooral den zwaren druk dien de wet van 1878 op de gemeenten legt te verminderen Eene betere regeling ran de rijksbijdrage en eenige beperking der eischen kan naar ie overtuiging der regeering zonder schade voor het onderwijs veilig geschieden Eindely k worden wijzigingen voorgesteld in de artikelen betreffende de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwys en de voorschriften betreffende de examens Do regeering wenscht de ongelijke werking aan art 45 te ontnemen door nl de rijksvergoeding in de gewone kosten van het openb 1 o te beperken lot de kosten van het onderwijzend personeel door de wet gevorderd en werkelijk aan de school verbonden en haar te verleenen naar den omvang van den werkkring van en door de wet goëischt wordende meerdere bekwaamheid van het hulppersoneel Scholen met een scboolgeU per jaar van ƒ 25 of meer per leerling worden van de vergoeding uitgesloten De vergoeding in de kosten van het bouwen van onderwijzerawoningen vervalt evenals die voor aanschaffing van schoolmeubelen bij eerste inrichting De vergoeding in de buitengewone kosten wordt beperkt tot die wegens hot stichten waaronder ook verbouw van sohooUokalen en om weelde togen ta gaan verminderd tot 25 percent Mede wordt voorgesteld om aan de bijzondere school gelijke bijdragen voor personeel te verleenen als aan de openbare maar ook met uitsluiting van de scholen met schoolgelden van ƒ 26 per jaar of daarboven In de bijzondere soltool met eene rijksbijdrage moet een zeker minimum van kinderen onderwijs ontvangen in dezelfde vakken als waarin op de openbin onderwijs wordt gegeven en hetzelfde minimum nn onderwijzers aanwezig zijn als voor de openbare school gevorderd wordt De volledige uitvoering ran het voorstel der regeering zal hoogstens kosten 3 309 350 teweten voor de openbare school ƒ 2 447 150 voor de bijzon dere school ƒ 862 200 of hoogstens meer 444 130 waartegenover eene vermindering staat van 94 130 Zoodat de totale vermeerdering van uitgaven ƒ 350 000 bedraagt Maar die hoogere uitgaaf zal volgens de reg brengen gelijkstelling van de gemeenten onderling gedeeltelylce voldoeninit aan don eiwh van rechtsgelijkheid tusschen de bijzondere en de openbare school tot opheffing van de meest stuitende en jaren lang nodeelige ongelijkheid Ook acht de regesring tempering dor eischen van het getal onderwijzers plichtmatig en wijziging vaa den invoeringstermijn wenschelijk Volgens het voorstel is met inachtneming van den bekenden paedagogischen eisch dat voor een onderwijzer in de school het maximum leerlingen niet meer dan 40 bedragen zal aanstelling van een onderwijzer bevolen zoodra het aantal leerlingen meer dan 40 van ten minste 2 onderwijzer zoodra het 91 bedraagt Het aantal onderwijzers klimt daarna Vergeet dit toch niet denk daar toch vooral aan Weet gij wel zeker dat gij mijn lijst hebt Vergeet er niets van werd hem aan het hart gedrukt Hij kuste zijn vrouw tot afscheid Goeden dag moeder tot ran middag zeide hij terwijl hij in de chois sprong de leidsel greep en wegreed Dienzelfden middag omstreeks vier uur ging Hdt van het kantoor naar huis Tegen zijne gewoonte nam hij plaats in een omnibus toen hiJ aan Broadway waa gekomen Op hetzelfde oogenblik werd hem een avondblad te koop aangeboden Hij nam dit en zag naar de telegrafische berichten Het eerste wat hij las waa het volgende L Jowa den 18 Verschrikkelijk spoorwegongeluk Holt las de gewone treurige geschiedenis twee treinen waren met elkander in botsing gekomen Vele menschenlevens waren te betreuren en er was een ontzettend aantal gekwetsten Hij kende de plaatselijke gesteldheid en hield den adem in toen hü de lijst der dooden en gekwetsten doorliep Hij jdacht er slechts aan dat Virginia er bij geweest t n zijn Hij vond haar naam eohter niet 1 N ordi mrvolfd ttlksni mat din voor elko 55 laeriingen bovon de 90 Als beginsel wordt voorts aangenomen dat eene lijksbijdrage of eene gemeentesubsidie eene bijzondere school niet tot eene openbare maakt Eenerzgds wordt da bevoegdheid van de kweekeliagen om in de school werkzaam te zijn uitgebreid Aanderzijds wolden eenige meerdere waarborgen van geschiktheid in den kweekeling gevorderd Het bij de wet van 1878 aangenomen stelsel van opleiding van onderwijzers wordt in hoofdzaak behouden Dientengevolge wordt de gelegenheid geopend geregelde uitkeeringea uit s rijks kas te doen tot gemoetkoming in do kosten voor vorming der onderwijzers Zonder te vragea door wiens hulp de onderwijzer de bekwaamheid wist te verwerven moet naar de maening der regeering elk hoofd eener school die een onderwijzer opleidt op gelijke belooning aanspraak hebben Van oordeel dat hot onderwijs geen voldoende resultaten geven kan indien de kinderen slechts tot hun 12e jaar de school mogen bezoeken seht de regeering eenige voorziening ten deze wenschelijk die lij echter i iet zoekt in de vaststelling bij de wet van dea leeftyd die voor het genieten van lager onderwijs bestemd is Zonder daarom iets omtrent den leeftijd en ouderdom der leerlingen te bepalen wenscht de regeering deze besluiten waardoor het belang der kinderen wordt geschaad aan de goedkeuring van Gedeputeenie Staten te onderwerpen Eveneens worden als waarborg tegen willekeur van de zijde der gemeenteraden ten aanzien van het verleenen van ontslag aan onderwijzen ook deze raadsbesluiten aan de goedkeuring van Ged Staten onderworpen Art 28 is M gewijzigd dat bet san de benoeming van hoofd eeaer openbare school raora aand vergelijkend examen is vervallen met dien verstande dat de voordracht door B en W san den gemeenteraad ingediend woide opgemaakt in overleg met den districts schoolopziener wiens advies ter kennis van den Baad moet worden gebracht De regeeriug ziet in dit examen dikwerf een beletsel om de meest geschikte mannen op de rechte plaats te brengen Voor benoeming als hoofd eener openb school met meer dan 200 leerlingen wordt echter werkzaamheid van ten minste 5 jaren als hoofd van openb of bijzondere scholen vereischt Voor het hoofd der school wordt naar de sterkte der bevolking eene bydiaga voorgesteld van 250 tot ƒ 600 s jaars Voor elk der onderwijzers tot bijstand van het hoofd zal eene som ran 200 worden uitgekeerd behoudeas rerlaging tot 150 voor onderwijzers aan scholen van 41 tot 90 leerlingen en verhoogïng tot ƒ 300 voor onderwijzers met den rang van hoofdonderwijzer Het heffen van schoolgeld dat verschillend is naarmate van de gegoedheid der ouders wordt thans in de wet mogelijk gemaakt Het verplichtend examen in de nuttige handwerken vervalt Is vereischte ter verkrijging vnn de akte als onderwijzeres doch de gelegenheid wordt geopend op de akte aanteekcning te doen van een met goed gevolg afgelegd examen in het vak der handwerken Ook meent de regeering dat de wiskunde moet vervallen als examenvak ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als boofdoaderwijzer Mitsdien wordt do wiskunde uit het programma voor hoofdonderwijzer weggelaten en eene afzonderlijke akte voor dit vak ingesteld Het toekennen van de bevoegdheid aan do gemeente om de vrije scholen te subsidieeren acht de regeering hoe wei schelijk ook uit het oogpunt van rechtsgelijkheid niet raadzaam ten einde den schoolstrijd niet in do gemeente en bare besturen over te brengen en het particulier initiatief niet te doen verflauwen De rogeering stelt voor ds herziening in werking te doen treden op 1 Januari 1890 Ten vorigen jare heeft de Maattciafpy Uit Nttt van t Algemem hare medewerking toegezegd tot het verkrijgen van scheikundige inrichtingen waar ook Ie miugegoede kosteloos zijn levensmiddelen kan doen onderzoeken of tegen lagen prijs gehjk bijv reeds aan het gemeentelijk laboratorium ten stadhuize te Amsterdam het geval is Om de wenschelijkheid van zulke instellingen voor ieder duidelijk te maken heeft de Maatschappij een werkje verkrijgbaar gesteld dat slechts 6 centen kost en bij groote getallen nog veel minder ea waarin onze bekeado stadgenoot dr P F van Hamel Boos die in zijn Maandblad en Beime Internationale zoo onvermoeid tegen vervalsching te velde trekt een en ander mededeelt over sommige voedingsmiddelen en hun vervalschingen Da lezer kan daarin te weten komen wat zooal onder den naam van brood meel melk bier suikergoed enz woidt verkocht en hoe noodig het is dat ieder gemakkelijk in do gelegenheid zij zich te overtuigen of hij goede waar voor zijn goed geld krijgt Uit de inleiding ran dit boekje nemen wü het volgende over Met onze nieuwe strafwet voor oogen zoude men allioht denken dat de gevangenisstraf die tegen de vervaliolnng van eet of drinkwaren bedreigd wordt volkomen voldoende zonde zijn om het kwaad te stuiten Doch wat leert de practijk In de eerste plaats dat de wet door een groote leemte 1 aan tal van knoeien een zeer welkom achterdeur e sanbiedt om te ontsnappen en in de tweede plaats dat de gelegenheid om het afdoende beicgi der vervalsching te leveren nl om door een scheikundig of micnucopisch onderzoek in en staats of stadsinrichting uit te voeren de bedriegerij aan het licht te brengen op enkele uitzonderingen na in ons land ten eenemale ontbreekt Gij kunt met een weinig persoonlijken moed den dief die bij u inbreekt bij den kraag pakken en den zakkenroller bij de pols grijpen op het oogenblik dat hij u bestelen wil en beiden aan de politie overleveren doch wat vermoogt ge tegen hem die u door A aai uitziende en goed smakende doch daarbij toch vervalschte en schadelijke waren bedriegt en uwe gezondheid en beurs benadeelt zonder dat ge zulks in t minst vermoedt Van de particuliere inrichtingen voor onderzoek die in verschillende plaatsen bestaan kunnen natuurlijk slechts de meergegoeden gebruik maken daar deze laboratoria geheel uit eigen middelen d i zonder eenige subsidie van stads of staatswege onderhouden moeten worden en daardoor genoodzaakt zijn een voor het meeiendeel van het publiek te hoog gesteld tarief te berekenen om te kunnen bbjven bestaan en de groote onkosten aan inrichting en onderhoud verbonden te kunnen bestnjden Doch zelfs bij welgestelde en beschaafde personen heerscht nog onbegrijpelijkerwijze een te groote mate van onverschilligheid op het zoo hoogst belangrijke punt Tan de samonstelUng hunner voedingsmiddelen of dranken dan dat zg zich voor het onderzoek eenige moeite of kosten zouden willen getroosten De onverschilligheid te doen plaats maken voor zoo algemeen mogelijke en levendige belangstelling ten opzichte van een onderwerp waarmede onze welvaart en gezondheid zoo nauw verbonden zijn is het doel der volgende bladzijden met welker samenstelling ik mij op uitiloodiglng van de Maaltchafp tot Nut ra t Algemeen gaarne belast heb 1 fk bedoel de bepaliog dit da lerkoo r aoct wctcD dit de wiren tervalKht lyn Op verzoek van de politie te Utrecht is te Driebergen aangehouden eone dame die bg eenige gouden zilverkashouders te 1 trecht verschillende voorwerpen op zicht had gevraagd ten einde die zooals later bleek zich toe te eigentn Buitenlandsch üverzichi De Fransche Senaat hield nog een gewone zitting waarin de kredieten voor de groote feesten werden toegestaan De Minister van Financien Bouvier deelde mede dat de financiéele toestand in Frankrijk beter is dan in 1887 De Senaat ging als Senaat tot 14 Mei uiteen De commissie van instructie welke namens den Franschen Semaat het onderzoek tegen peneraal Boulanger zal leiden heeft den heer Merlin tot haar voorzitter gekozen De beer Merlin ia lid van den Senaat voor het Noorder departemeiit gewezen burgemeester van Douai en advocaat bij het bof van appèl te Douai Vooral is het van gewicht dat de heer Morliu rechtsgeleerde is want de voorzitter is eigenlijk de man die de goheele instructie moet leiden Heeft hij hulp noodig dan kan hij zich door een of meer leden der commissie laten bijstaan maar volgens de nieuwe wet wordt hem alleen de instructie opgedragen terwijl hg tevens bekleed wordt met dezelfde macht welke het wetboek van strafrecht den rechter vaa instructie verleent Zoo o a verkrijgt de voorzitter der commissie hel recht op eigen gezag bevelschriften tot in hechtenisneming uit te vaardigen Tegen do Volkszeitung is nu weer een aanklacht van majesteitschennis ingediend omdat boleediging van Keizer Wilbolm I ook beleediging is van Keizer Wilhelm II De vrijzinnigen hebben besloten bij den Bgksdag een voorstel in te dienen tot het verleenen van schadeloosstelling wegens het onwettig verbieden van drukwerk De Russische bladen zijn natuurlijk zeer tevredenover de wijze waarop de ministerieele crisis in Eumeiiié ten slotte tot een oplossing is gekomen Hetoptreden van dan heer Lasour Catargi den leider der oudconservatieven aan h t hoofd der regeering wordt door hen met ophef aangekondigd als het begin van Rusland s zegepraal in Bumenié doch deofficieuze pers verzekert dat de Russische rogeeringden loop der zaken rustig zal afwachten zonder zich met Rumenié s binncniandsche aangelegenheden tebemoeien Keizer Frans Jozef heeft graaf Kalnoky naar Pest j ontboden ten einde hem zgn meening over de verandering in Rumenié mede te deden Voorloopig had de minister nieis slechts ta vertellen want de Eumeensohe ministerpresident verklaarde terstond te Weenen dat het zijn streven zal zijn dezelfde goede betrekkingen met Oostenrijk te handhaven Hoe alle verklaringen van den heer Catargi gemeend zijn zal later blijken 330 Staats loterïJ Derde Klasse trekking van Dinsdag 16 April No 473 f 2000 No 5903 16891 ƒ 1500 No 3623 200 No 3298 3891 4469 7090 12560 17240 100 Prijzen ran ƒ 45 36 2693 5379 7659 10594 12967 16626 18464 60 2697 5381 7678 10640 13019 15672 18482 88 2774 5442 7695 10695 13023 15679 18556 201 2777 6445 7768 10697 13105 15740 18574 331 2807 5460 7769 10703 13199 16777 18697 347 2809 6467 7812 10810 13224 15779 18710 402 2812 5502 7967 10978 13229 15861 18733 411 2897 6506 7987 11058 13233 16888 18766 466 2912 5572 8040 11061 13248 15897 18793 471 2918 6679 8136 11112 13337 15947 18794 500 2976 5594 8238 11120 13573 16955 18840 519 3011 5758 8324 11127 13587 16984 18889 621 3031 5798 8402 11131 13690 16091 18931 738 3074 5799 8447 11170 13612 16114 18943 848 3096 5831 8454 11203 13683 16140 18968 863 3099 5834 8522 11209 13755 16149 18971 870 3171 5855 8582 11260 13774 16158 18984 881 3177 6902 8614 11286 13815 16196 19037 888 3245 5950 868 11362 13899 16197 19086 960 3253 5952 8685 11379 13931 16237 19231 970 3601 6019 8714 11388 14032 18268 19276 980 3566 6026 8722 11436 14064 16449 19446 1003 3637 6112 8724 11438 14137 16465 19464 1056 3710 6143 8740 11452 14219 16464 19469 1093 3733 6205 8744 H516 14245 16531 19572 1243 3750 6234 S752 11519 14246 16642 19588 1346 3817 6245 8757 11551 14335 16647 19690 1368 3879 6269 8797 11568 14352 16675 19696 1509 3892 6298 8877 11639 14412 16838 19765 1579 3896 6311 8924 11690 14424 16921 19802 1688 3933 6325 8942 11728 14473 16994 19822 1668 3997 6379 9006 11731 14510 17011 19846 1676 4006 6404 9068 11736 14553 17037 19851 1693 4042 6483 9218 11738 14582 17056 19888 1768 4047 6489 9365 11766 14627 17115 19924 1799 4076 6626 9382 11906 14653 17169 19964 1818 4116 6608 9394 11916 14694 17192 19972 1836 4151 6695 9464 11954 14707 17195 199Ï7 1849 4236 6703 9484 11967 14711 17246 20179 1856 4298 6739 9491 12022 14749 17306 20299 1895 4412 6806 9630 12035 14850 17331 20318 1908 4465 6834 9632 12184 14901 17347 20319 1920 4500 6849 9670 12210 14933 17362 20373 1968 4509 6957 9699 12226 14982 17457 20481 1977 4537 7054 9830 12354 15003 17504 20569 4573 7096 9878 12369 16049 17565 20589 4621 7170 9963 12361 15067 17578 20595 2084 4662 7202 9964 12368 16106 17736 20623 2131 4667 7230 10022 12374 16114 17753 20683 2137 4671 7259 10033 12378 15126 17837 20697 2186 4696 7299 10042 12616 15160 17930 20725 2197 4777 7305 10104 12540 15178 17980 20744 2237 4858 7333 10i51 12677 15187 18015 207772305 4889 7464 10217 12579 15197 18041 207992327 4900 7498 10249 12598 15289 18147 20807 2339 5072 7522 10363 12749 16296 18216 20823 2410 6097 7532 10371 12750 15381 18278 20831 2473 6179 7648 10402 12760 15430 18289 20840 2505 5228 7561 10499 12823 15497 18300 20881 2617 5252 764110546 12848 16503 18336 20952 2631 5294 7642 10653 12906 15616 18407 20964 2692 6372 Trekking van gisteren No 11488 moet zijn 11481 Foutief ontvangen petkülï uw motekiu ge van de Makelaars Caotziiar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 96 Geïmporteerd fust 8 September October November en Decemberlevering ƒ 8 80 be i ksbi kiciit AMSTERDAM 16 April Per Telegraaf Indische fondsen algemeen merkelijk williger Builaudschen onveranderd met vraag naar Turken Amerika iets vaster uuiRerliJke Stand OBHORÜN 18 Aynl Cilkiriu CliriitiDi oaderi A Keiler en H B Dioeni Eltubeth ouden i laD der