Goudsche Courant, donderdag 18 april 1889

Donderdag 18 April N 3894 1889 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken De inaending van advertentien kan gescUeden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Bruidsuikers HANG 51 ROTTËRDAIU BBÜIDSÜIKEES voor trouwpartijen Zakjes in alle grootten verkrggbaar nette bediening civiele prijzen Modes é Confectie Dubbele Buurt B 2 Gez van DAITTZIG hebben de eer de ontvangst uit Parijs te berichten der nieuwste modellen van Dames en Kinderhoeden SCHErVK Zoon hebben de gi ootste sorteering TEICOT TAILLES Een Bankvverker MachiDist gevraagd aan de Ooudsehe Machinale OarenspinneriJ te Gouda met bewijzen van goed gedrag en bekwaamheid Aanmelding persoonlek Pool en C n Ei U CofDelii mitn D A SUnu tn E n Gimiren Bertoi oodtn B Fomolio en J C Bik Thoraat oadera H rto deo Eod en A BootuteiD J4 Ane oaderf K vmijSyk en f WinDink 15 JoluDiii Eliabetb ouden J BcsteMir en J FIoi WiHeloiioe Pctrooell ouder J A P Mool jii eo A 3 Scbelliog 16 JoBO oadprs J Zaodvoort eo G Hu Bekkom OVERLEDEN 12 Aprjl P Uoflang 8 j 10 m A de Hoop 4 j m J Spruit 6 m 18 A F mh Werkhoo eii 1 j 10 m 15 S P Scholteo 10 m L ten Dam 3 m ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw A J MOi TIJN SCHKLUNG Gouda 15 April 1889 Heden overleed onze jongste lieveling in den ouderdom van tien maanden B J SCHULTEN D p SCeOLTEN Gouda 15 April 1889 van den Hoek Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mijnen dierbaren Echtgenoot den Heer DIEK BLANKEN Janszooh betuig ik mede namens mgne Kindereu en Behuwdkinderen mgnen oprechten dank Wed D BLANKEN Jz VAN KeiHPEN Gouda 16 April 1S 9 Zg die iets te vorderen hebbeu van of verschuldigd zgn aan den gemeenschappelijken boedel en de onder iet voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap van MAXIMUS HOOGENl IJK gewoond hebbende te Reeuwijk en aldaar den 24n Maart jl overleden worden verzocht daarvan vóór of den In MEI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOETÜIJN DROOGLËEVER te Gouda Ontvangen de nieuwste modellen van Dames en Kinderhoeden voor het aanstaande saisoen K KROMHOUT Turfmarkt H 158 De te en 25 APRIL a s aangekondigde Openbare Verhuring van eene BOUWMANSWONIN en LANDERIJEN te REEUWIJK gaat niet door als zgnde uit de hand verhnurd G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB Notaris 1 MEI biedt zich aan een Flinke DIENSTBODE P G goed knnnende koken en van goede getuigen voorzien Adres franco brieven onder No 1833 aan het Bureau dezer Courant BESSEN SA P EIGEN PABRIEKAAT Prijs 20 Ct per FLESCH Slotemaker Co WIDEKVËBEOOPEBS genieten rabat COJIIMISSABISSEIV der 8paar en Hulpbank alhier makei bekend dat weg ens het Paaschfeest op DINISIDAG 23 APRIL van 8 9 uren s avonds in plaats van op Maandag 22 April ZITTII G zal worden gfehouden tot het doen van uitbetalingpen Comnfiitariuen voornoemd Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RÜIJTER HET WITTE KRUIS met HOOFDPRUZEIM van 200 000 ƒ 100 000 50 000 ƒ 30 000 15 000 10 000 DE EERSTVOLGENDE TREKKING MET EEN HOOFDPRIJS VAN f 200 000 HEEFT PLAATS OP 1 AUGUSTUS 1889 Minste prijs 14 opklimmende tot ƒ 25 Te bekomen tot den beurskoers ten Kantore van de Heeren Wed KNOX DOBTLAND te Gouda OIVTVAiyGEJV Mooie sorteering TAPUTE KAUPETTEU XO O 1 = E X S Bêhangfselpapieren Zeildoek en Gordijnstoffen bij L JU VAiv DER LAAR zich minzaam aanbevelend DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN EIJNLAND zgn voornemens in het openbaar AAN TË BKSTEDSN op den i Mei 1888 Het aaavullen en gedeeltei k uitbreken van de Vuiiebrassluis bij Gouda Bestek met teekening te verkregen tegen betaling van 20 Cts by dep Opzichter van Bynland te Gouda en op de Secretarie van Rijnland te Leiden inlichtingen bg den Ingenieur van Egnland te Leiden des Vrgdags en Zaterdags van elke week en dagelijks by den Opzichter van Eönland te Gouda Dijkgraaf en Hoogheemraden VAN DEE BREGGEN DPgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Mevrouw SPRUIJT BÜCHNBB Turfmarkt verlangt tegen MEI eene DIENSTBODE wegens hnwelgk der tegenwoordige ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlanilsehe Cou ranten worden dadeljjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Suelpersdruk van A BKINKMAN Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt di elgk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgg per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 ifzonderlyke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 April 188 OistereDavond had in de zaal Kunstmia der sociëteit Ons Genoegen eene vergadering plaats isst kiesrereeniging Burgerplicht tot bet stellen ran drie candidaten voor de Provinciale Staten Voorgedragen waren de heer Mr A A van Borgen IJzendoorn door de heeren H Jager K Jonkeren H J Nederhorst en de heeren Mr A A vanBergen IJzendoorn G A van Houweninge Gz R Blok allen aftredende leden door de heeren Mr J Fortuijn Droogleever Dr W Jnlins en J M Noothoren van Goor Pe heer H Jager het woord voerende ter aanbeveling der door hem mede voorgedragen candidatuur stelde op den voorgrond dat hij en zijne medevoorstellere slechts n naam genoemd hadden niet omdat de beide andere leden niet hun syippathie hadden maar uit bescheidenheid ten einde ook andere leden der vereeniging in staat te strflen candidaten te noemen V voeÜen xich geroepen in de eerste plaats den naam van onzen Burgemeester op de lijst te brengen Zegt men als spreekwoord onbekend maakt onbemind ten opzichte vin dezen candidaat mocht hij dit gezegde zeker omkeeren en zeggen bekend maakt bemind Want w allen kennen hem en achten hem hoog Onder zyne vele goede hoedanigheden wil spreker alleen enkete opnoemen zijn eerlijkheid en bescheidenheid zijne humaniteit en minzaamheid voor iedereen zyne groote begaafdheden en grondige kennis ran de zaken die het meest in de Staten voorkomen als waterschapsbelangen wegen enz Hij herinnert aan de groote diensten die de heer IJzendoorn het district en de prorincie heeft bewezen zoodat de Staten hem eens de eer aandeden hem tot lid van Gedeputeerden te benoemen heeft de burgemeester toen bedankt uit liefde voor z ne FEVILLETOX UIT VERRE GEWESTEN Kaar iet BngeUch LV 79 Maar hij las onder de dooden dien van Charles Grares van N vroeger van New York Holt las op een afstand van duizend mijlen een gedrukt bericht van de treurige gebeurtenis terwijl het lijk van den armen Charlej nog warm was en terwijl er op een afstand van slechts vijftien mijlen toebereidselen werden gemaakt om hem bij zijne tehuiskomst met een smakelijk avondmaal te verwelkomen Dit zijn de voorrechten der hoofdstad l Holt verliet den omnibus en liep met langzame schreden naar huis Hij at bjjna niets Terstond spoedde hij zich naar rijne kamer die hjj den geheelen avond op en neder stapte Waar dacht hij aan Twee weken later vroeg iemand van een voorkomen mevrouw Eandall te spreken en deed haar de eenigzins zonderlinge mededeeling dat hij haar echtgenoot den overleden spoorwegaannemer de som van tweeduizend dollars schuldig was die hij tot dusverre nog niet had kunnen betalen betrekking in de stad de kiwers kunnen niet beter toonen dit besluit te waaldeeren dan door hem opnieuw af te vaardigen Aan geen ander zijn onze belangen beter toevertrouwd dan aan hem Spreker durft dit met een gerust geweten te zeggen afgescheiden van alle staatkundif overwegingen De heer Mr J Fortuijn Proogleever namens het andere drietal voorstellers het woord voerende zegt dat hij aan hetgeen door den vorigen spreker gezegd is betreffende den heer Van Bergen IJzendoorn niets heeft toe te voegen Ten opzichte van de beide andere candidaten kan h j zfggen dat het insgelijks bekwame en eerlijke mannen fijn die als leden der StaUjn groote verdiensten hebben on grondig bekend zijn met de hun toevertrouwde belangen In de eerste pkats toch komt het bij leden der Prov Staten san op bekendheid met het district met locale toestanden en belangen Uit dit oogpunt kunnen zij gerust naast den heer Uzeodoom gesteld worden Daarenboven geldt nog de overweging dat de groote afdeelingen van het distriet recht hebben op vertegenwoordiging De Krimpenerwaard behoort zijn lid dm heer SUk bdtoBden Arwijl tekar eene groote gemeente als Gouda aanspraak mag maken op een zetel voor eeft zijner burgers Om deze redenen beveelt hij dringend de herkiezing aan der drie aftredende heeren Daar niemand meer het woord verlangde ging de vergadering tot stemming over De uitslag was dat de genoemde heeren met algemeene 38 stemmen tot candidaten der vereeniging werden geproclameerd Na opwekking van den voorzitter tot ijver bij de verkiezing waar de strijd zeker warm zal zijn ging de vergadering tot huishoudelijke zaken orer Tot leden van het bestuur der kiesveroeniging Burgerplicht rijn benoemd de heeren F Herman Fz en G Prince die deze benoeming hebben aangenomen Nu evenwel kon hij vijfhonderd dollars van het verschuldigde bedrag afdoen on hoopte binnen het jaar de geheele schuld met de interest te vereffenen De niets vermoedende dame nam het geld aan en beschouwde het als eene bijzondere beschikking der Voorzienigheid tot verlichting van haar en hare dochter in deze treurige omstandigheden LVI Mehitabel PettengiU was bedaard bezig ntet den inhoud na te zien van een ouden schrijflessenaar waarin rij hare papieren van vroeger dagen bewaarde ZiJ hadden d vele jaren onaangeroerd gelegen Nu zag zy ze zorgvuldig na met voornemen om er het grootste gedeelte van te verscheuren Als wij ons in het onveranderlijk verledene verdiepen is het eene troungo herinnering t Is eene weemoedige bezigheid die of met ons zelve in verband staat of met andere personon 7oo b1s zij eenmaal waren Weemoedig in alle opzichten het ij wij de veranderingen die wij bespeuren als onvermijdelijk beschouwen of veroorzaakt door grillen of verraad Vooral kwam het Mehitabel zoo voor toen zij een pakje met dichtgevouwou brieven opnam die met een verschoten blauw lint bijeen waren gebonden ZiJ aarzelde om het te openen en zat in diep gepeins verzonken De heer en juffrouw PettengiU hadden het vo ADVERTENTIËN wordem geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6 E 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De verschillende Colleges van Beheer der Nederl Hervormde Kerk zullen met het zitting nemen der herkozen en gekozen heeren op 1 Juli a s samengesteld zijn als volgt Kerkvoogden Aftreding 1891 1898 1895 W J Fortuijn Droogleever C Knaap C Hoogenboom H Jager T A G vanDeth J K irtenoeverJr W Kromhout Jr J H Boer G A Oudijk Mr J H van J M Noothoven Mierop Van Goor G Straver O van Eijk Mr J Portuün Droogleever H J Nederhorst T J Koobs J A P Montijn NoUbelen A van Veen C C Knaap A van Jtteedt Dortland A K van der Garden H Straver Commiasie van Oppertoezieht C Kooijman O Q van der J W Haverkamp XrF x xiKIWSnBi u SHOAH xlOffomiUUla A T randerPooL A KwinkelenA Dortland C van Veen berg A Kok J J Braggaar J T M TemW Kromhout Sr minck P HooftmanJr G Langeraar De vacature in Oppertoezieht aftreding 1893 ontstaat door het optreden van Mr J H Van Mierop als kerkvoogd Gisterennamiddag gingen te Zevenhuizen 2 paarden gespannen voor een slede hollende door de dorpsstraat juist toen die gevuld was mrt spelende schoolkinderen die voor t meeendeol geen erg in het naderend gevaar hadden zoodat een or van een zoontje van 8 a 9 jaren van den landbouwer k de V rige jaar de Bijzondere school aan kant gedaan en leefden stU op een rustig plekje hunne geboorteplaats even buiten het aangename dorp A in Connectient Zij werden oud en besloten de zoi over jongens en meisjes aan anderen over te laten voordat zij hun roem overleefden De tijd had de schoolmeesteres zacht behandeld Hare lokken waren vergrijsd dat is waar maar het lichtbruine oog was hoog helder en hare gestalte rechtop en neer krachtig Haar hart was nog jong en haar gevoel frisch Terwijl zij daar in hare stille afzondering zat werd rij plotseling gestoord door het open en dicht doen van de voordeur Bijna op hetzelfde oogenblik werd de deur van hare kamer geopend en Clara Digby kwam haastig binnen en sloeg hare armen om den hals barer oude vriendin Wel Clara mijn tindi Ik had u nog in geene week verwacht wat ben ik blijde u te zien Clara gaf geen antwoord Zij drong zich slechts des te dichter tegen hare vriendin en verzorgster aan Wat deert u lieveP jsprak de laatste toen zij zag tlat Clara hot stilzwijgen bleef bewaren Tante Mehitabel ik ben hier gekomen om altijd bij u te blijven I Als Clara opgewonden was had zij altijd iets treffend eenvoudigs in haar toon en manieren Ter I wijl zij dit zeido herinnerde juffrouw PettengiU zich I het tooneel toen Clara als eeij klein kind met haar ringertje naar buiten wees uitroepende Daar