Goudsche Courant, donderdag 18 april 1889

1698 47S6 17S8 4772 479C 48S5 1822 4836 1906 4896 1922 4954 2025 49602085 4976 2164 50272226 5049 2247 5062 2297 5116 2372 6162 2392 54682628 55092781 6511 2820 5558 2822 56292836 56332839 66992867 6705 7362 9937 7399 9969 7437 9973 7505 9997 7613 10038 7583 10056 7609 10161 761910262 7628 10270 7666 10360 771210362 773610384 7762 10421 7944 10423 7961 10466 7980 10496 798410670 7994 10583 8176 10608 8180 10648 8260 10732 8287 10751 12444 14938 12639 14947 12664 14995 12679 15008 12720 16010 12741 15108 12746 16186 12796 16169 12859 16207 12896 16214 12916 16226 12918 16228 13010 15243 13027 16342 13075 16466 13081 15470 13084 16486 13112 16598 13174 16683 13236 15692 13238 16712 13240 17825 20060 17336 20076 17376 20086 17381 20111 17392 20143 17417 20214 17466 20382 17579 20412 17669 20533 17660 20534 17663 20536 17683 20639 17697 20647 17802 20696 17879 20709 17921 20781 18078 20801 18120 20812 18227 20854 18287 20886 18480 20927 Vrijwillige Openbare Verkooping te WADDINXVEEN aan de Bonwhoeve Schoonoord in den Zuidplaspolder bewoond door B XJIO GRA VESTEIJN om contant geld op Woensdag 24 April 1889 ten 10 ure des morgens ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR van 8 KOËIEI 1 best 4 jarig bruin MERRIEPAARD ZOG met BIGGEN Bouw en Melkgereedschappen MEUBILAIRE GOEDEREN TILBURY KAROS driewielige KAR BOERENWAGEN TUIGEN enz enz enz s Morgens afgenummerd te zien ter plaatse der Verkooping Nader ondeMcht geeft Notaris MOLENAAR genoemd Vrlidag 19 April N 3895 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Trekking van gisteren No 13233 moot zyn 1S213 Foutief ontvangen PETROLEÜM OTEEm GEM van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 7 90 Geïmporteerd fiist ƒ 8 September October November en Peoemberlevering ƒ 8 30 BEIIRSBEUICHT AMSTERDAM 17 April Per Telegraaf Integialen zeer vast evenzoo Indische fondsen Buitenlandschen een fractie flauwer Zweden Noorwegen 2 hooger ADVERTENTIËN De Inzeading van sdvertentifin kan gescUeden tot é uur dea namiddags van den dag der nitgave Den 21 April hopen onze geliefde Onders JAN OMGEET BN ADBIANA WILHELMINA WESTBROEK hnnne 2S JAR1GE MCHTV EBMENIOIN 6 te herdenken Hanue dankbare Kinderen en Behawdzoon Zy die iets te vorderen hebben van of ¥ er chaldigd zyn aan den gemeenschappelgken boedel en nalatenschap van den Heer JVBBIJAAN HEBUAN de GROOT in leren Directeur der Begraafplaats gewoond hebbende te Oouda en aldaar 2 April jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 MEI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FOIiTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda ONTVANGEN de NIEUWE MODELLEN van DAMES en KINDERHOEDEN en de Nouveautés voor Costumes Gez Michael Gember Koek Van af heden te bekomen HEERLIJKE GËAIBEKKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J van der SARDEN Banketbakker Gouda Markt A 67 Gouda Kleiweg E 66 Rotterdamsche Brandassurantie DE Mn AS GEVESTIGD te ROTTERDAM Directeur K WIJNTJE AGENTEN gevraagd in die Gemeenten waar de Maatschappg nog niet vertegenwoordigd is Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 6 MEI 1889 des morgens te elf uren in bet Hotel di Paadw aan de Markt van Ben flölS en ERF aan de Gouwe te Öourfo wflk C No 202 Een HUIS en ERF aan het wat rtje aan den Raam te Gouda wgk O No 212 Twee HUIZEN en ERVEN in de Drapierstraat aan den Raam te Gouda wgk O No 238 en 239 Een HUIS en ERF in het Klooster aan den Raam te Gouda wgk O No 247 Een HUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda wgk P No 107 Zes HUIZEN en ERVEN in de Hoefsteeg te Gouda wflk F No 106 91 92 93 94 en 95 Een HUIS en ERF aan de Nienwe Haven te Gouda wgk N No 31 Een HUIS en ERF aan den Korten Jtaam te Gouda wgk O No 91 En een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda wgk N No 85 Steeds voorhanden alle soorten als Tafel Dessert Traocheer en Zakmessen SCHAREN enz nit de Fabriek van FR HEROER Abz Solingen Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Hoogstraat De ter verkoop aangekondigde HUIZEN aan den Groeneweg in de Rolwagensteeg en inde Boomgaardstraat worden niet verkocM De perceelen z n de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 aren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Terstond TE HUUR gevraagd voor een o twee maanden een DROOG Ambaclitstand VerceBlAing of BEN E DEN KAMERS gelegen aan het water Brieven onder Letter O met opgaaf van conditien aan de Boekhandelaars J van BENTÜM ZOON PUIK MEUWE UAITHA AABMELEN 9 CENT PER 5 ONS ONTVANGEN TAFEL en OUTBIJTSEHVIEZEN Porselein en Aardewerk in prachtige decors en modellen Zeer voordeelige prgzen Th SCHMIDT voorheen Wed BOËLSUIUS Hoogstraat PORT a PORT van af 1 40 per FLESCH van af ƒ 0 90 per FLESCH 30 Centen per FLESCH De GOEDEREN zfln van prima qualiteit en ook per flesch verkr gbaar Wed C van OIJË KLEIWEG No 2 Gouda A vARi os Az bericht de ONTVANGST der Hautes Nou veante s in PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73 Mejuffrouw de VLETTER Markt 139 VRAAGT een De ZUID HOLLANDSCHE lIKDOORi S EéltknobbeU Hoornvliea Huideelt Wratten enz worden in 7 ö 8 dagen tyd geheel verwjjderd zonder de minste pijn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid Prija per flacon met penseel 50 et Alléén echt bfl B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL Gouda Snelpersdruk van A BKINKMAN k ZooN H7P0THEEZBA1TZ te kottëudahi verstrekt gelden op 1 Hypotheek voor posten met ruime overwaarde tegen 4 V en geeft pandbrieven uit rentende S j Voi in stukken van 500 en ƒ 1000 AGENTEN voor Gouda en Omttreken iv onïTT iTisr de Co Comm in Effecten Wissels en Assurantiën te Gouda De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 18 April 1889 Het Palcitbulletin ran heden luidt aldns Be ziektetoestand van Z M den Koning bleef de laatste dagen naar omstandigheden gunstiger De Arrondissementt Gechtbank te s Hsge heeft heden den gepens Luit Kolanel Verstege wegens eenroudigo beleediging van den Heer de Bochemont veroordeeld tot oene boete ran f 200 By Koninklyk besluit ran 12 April U is aan den heer Martinus J Bouman muziekonderwijzer alhier verlof verleend tol het aannemen en dragen ran het kruis Pro Ecclesia et Pontifice hem door Z H den Paus geschonken Een trekhond die met een anderen hond rocht is gisteren morgen door de stoomtram op de Markt orerreden Het hoofdbestuur ran Volhondencgi heeft besloten de oprichting eener nieuwe afdeeling der vereeniging te Amsterdam goed te keuren on die afdeeling onder de naam ran Amsterdam II te erkennen Naar Het Vaderland rerneerat moeten bij de regeering in bewferking zijn een wetsontwerp tot afschaffing der Noordzeekanaalgelden en een wetsontwerp waarby onder naasting ran den Eijnspoorweg het gansche Nederlandsche spoorwegnet ter exploitatie wordt overgedragen aan de Hollandsche spoorwegmaatschappij en de ExploitAtiemaatschappy tegen jaarlijksche uitkeering van een winstaandeel aan den staat FEVILLETOX UIT VEREE GEWESTEN AiMr het EngeUch LVI 80J De tijd veriiep Ik veranderde merkbaar totdat ik mager en terugstootond werd noen neen viel Clara haar in do rede zooals gg mg nu ziet Mijn broeder en ik kwamen te Scotenskopft en openden de school Ik heb mij altgd sterk aan mgne leerlitigen gehecht Eenige jaren later kwam er eene bij mij die ik bijzonder liefhad Zij was ongekunsteld eenvoudig vertrouwend evenals ik geweest was on schoon Daarbg was zg een wees 0p zekeren Zondag waren er vreemdelingen inonze oude kerk Een hunner liet het oog op mijn lieveling vallen en werd op haar verliefd Ik wist het niet Hij zwierf verscheidene weken lang buiten mijn woten in den omtrek rond en rerkreeg geheime samenkomsten Ik had het mefsje lief alsof zg J lgn eigen kind was Zij bedroog mij en hield alles voor mij rerhorgen 0p zekeren Zaterdagavond werd zij vermist Den volgenden dag na de ochtendiepst kwam zij tenig mot dien man en huwde voor mijne oogen Ik her Or wetsontwerp ter voorkoming ran bedrog in den uaterhandel heeft een nader orerleg pbiats gehad tusschen de rapporteun uit de Tweede Kamer en de Eegeering De oommissie stelde de r g of het niet wcnschelijk ware in art 1 eene definitie ran boter op te nemen orereenkomende met die der Ëngelsche wet ran Aug 1887 De Kegeefing bleef echter bij haar geroelen dat dit zoo kunnen reroorsaken dat boter waaraan vreemde bestanddeelen zyn toegeroegd als margarine in den handel gebracht werd waartoe thans geen aanleiding bestaat omdat het roordeeliger zal zijn dergelijke rerknoeide boter onder den naam ran boter aan de markt te brengen Ten aanzien van art 2 gaf de Regeering te kennen dat de woorden leraren en lerering zijn op te vatten naar art 667 B W Ofsehoon zij niet vreesde voor groote practisohe moeilijkheden in de toepassing verklaarde tg zich bereid nader te orerwegen of tot wegnemii ran de geopperde bezwaren eene definitie vu bA grip tavariag alsnog in het ontwerp kon worden opgenomen Voorts werd door de Eegeering verklaard dat het artikel ook toepasselijk is op de lerering ran roor het buitenland bestemde surrogaten van boter Te eischen dat altijd op de rerpakking het opschrift surrogaat of margarine zal staan in plaats toe te staan bij gebreke van rerpakking deze aanduiding op de waar zelve te plaatsen zou meende do Eegeering roor don kleinhandel dikwijls belemmerend zgn en de handhaving niet boter rerzekeren dan de bepaling dat het surrogaat zelf gemerkt moet zgn Op de rraag of de uitdrukking openbare verkoopplaatsen duidelijk en ruim genoeg is antwoordde de Ee eering dat t met het oog op de bestaande jurisprudentie niet twijfelachtig is wat daarmede wordt bedoeld De rapporteurs achten liet evenwel kende in hem mijn verloofde Haar echtgenoot was mijn vroegere minnaar Mijne ziel werd van bitterheid vervuld Ik heb het nooit geheel kunnen vergeren Maar nu rergeef ik het Hoe was zijn naamP rroeg Clara zonder het hoofd op te heffen Waartoe dien te noemen Het doet niets tot mijne geschiedenis af Gelooft gij nu niet dat ik met u sympathiseeren kan Ja ja riep zij uit terwijl zij hare voormalige onderwijzeres hartstochtelijk omhelsde En dat hebt gij uw geheole leven lang gedragen Ja God sta mij bijl riep Clara nit Dat zal Hij zeide de andere bedaard Zg stond op en bracht Clara naar hare kamer waar zij haar alleen liet Ik heb wèl gedaan zeide Mehitabel Pettengill bg zichzelve Waarom zou ik haar zeggen daïhet haar eigen rader was die mg verraden heeft Waarom moeten de zonden der ouders aan do kinder n bezocht worden LVII Het scheen Virginia in den eeraten tijd van haar woduwenstnnt toe alsof zij nooit woêr gelukkige dagjin beleven zou Het bijzijn van hure moeder onthief haar van volstrekte eenzaamheid en van te voel bemoeiingen ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruim tt Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wenschelijk in de wet uit te drukken dat onder openbare rerkoopplaatsen bedoeld zijn alle openbare plaatsen bestemd of gebezigd tot rerkoop van boter of surrogaten daarvan De Eegeering verklaarde zich bereid ook aan den kantonrechter bevoegdheid te geren om schriftelijken last te verstrekken tot het binnentreden in woningen die toegang geven tot openbare verkoopptaatsen wat het artikel alleen aan den burgemeester verleende Evenzoo verklaarde zij zich bereid te bepalen dat roor het monster wanneer daartoe het reriangen wordt te kennen gegeren aan den ambtenaar die het neemt de marktwaarde wordt vergoed Te Oude Wetering is een onderwijzer plotseling in de school orerieden Hij was sedert eenigen tijd lijdende zoodat de geneeskundige hem reeds aangeraden had alle te sterke indrukken te vermijden Vrgdagmorgen had hij met lust zijn arbeid aangevangen en beloofde zelfs zgn leerlingen eene kleine b l nn i i i BB iiriM w èwt wwk mot last volloaebteBir Twee van de brutaalste joogehs zochten den onderwijzer echter te grieven on overlaadden h ze met scheldwoorden toen hij hen vermaande Daarop wilde hij ze uit de klasse rerwijilerc ti fachoonzij zich daartegen rerzetten waren zij weidra buiten Toen de onderwijzer daarna naar de klasse terugkoerde riel hij eensklaps achterover en gaf in de armen zijner echtgenoote die inmiddels op het gerucht toegesohoten was den geest Zaterdag voormiddag werd roor de rechtbank te Dordrecht de zaak behandeld tegen J F oud 37 jaren wonende te Dordrecht gewezen hoofdbesteller aan het postkantoor te dier stede in welke betrekking hg een jaarlgksch tracteraent ran ƒ 700 genoot Beklaagde een vader ran rijf kinderen had op Zaterdag 12 Januari II zich in opge nnden toe in de zorg voor de kleine huishouding Intusschen gaf zij zich aan hare herinneringen over Zg dacht het liefst aan Charley in de dagen van zijne onbezorgde vrijheid toen hg als jongeling in de gezelschapskringea rerkeerde en als haar galant haar hart verrukte door zijn onmiskenbare voorkeur Haar huwelijksleren leverde niet zooveel gelukkige herinneringen op Virginia hield veel van het gezellig verkeer en al wat met het stadsleven in verband stond zij was tevreden in de prairie maar het viel juist niet in haar smaak daar te wonen Nadat zij haar echtgenoot verloren had renvijlde haar geest bij het tijdperk waarin zij hot gelukkigst kon zijn door aan hem te denken Dit riep haar gedurig hare schooldagen en allen die daarmede in betrekking stonden roor den geest Zg dacht aan Charley s Vriend Ellsworth Zij dacht ook aan Bill Holt Den eerstgenoemde had zij nooit kunnen uitstaan terwijl Bill hoewel hij het niet durfde donken naast Charley de tweede plaats in hare genegenheid bekleedde Wel is waa erkeerde hij niet in de gezolsohapskringen maar niettemin mankte zijne zondoriiiige hartstochtelijke persoonlijkheid een sterke i indruk op haar Het moge vreemd schijnen maar niettemin was het oen feit dat naar mate zij meer aan Holt dacht hare gedachten zich meer met do toekomst begonnen bezig te houden Dikwijls kwam de vraag bij haw op hoe het met William Holt ging Had hij Char1 ley s dood vcrnomeu Zou hg haar nog altijd het v