Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1889

S 3896 1889 Zaterdag 20 April GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeading van advertontldn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Mielke de tenoristen Wiakelmanu eo Bothumhl en den baritonist Sommer Buitenlandnsh ƒ S a 5 26 Brwten Kookerwtrn 8 i ƒ 9 Niet kakende ƒ 7 a ƒ 7 26 Buitenlandsche voererwten p 80 kilo 6 25 a ƒ 6 50 Boonèn Bruine boönen ƒ 12 ƒ 13 Mindere ƒ 8 a ƒ 10 Witte boenen ƒ 9 60 a 10 50 Duirenboonen ƒ 7 50 a ƒ 7 76 Paardenboonen ƒ 5 60 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 8 a ƒ 8 35 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed 5 60 a ƒ 5 75 Odessa f 6 a 6 60 Foxanian ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Ginquantine ƒ 8 a ƒ 8 25 De veemarkt met goede aanvoer handel over t geheel zeer vlug vette varkens lamelgke aanvoer handel vlug 23 a 25 et per half KGr Varken voor Londen tamelyke aanvoer handel vlaj 21 a 21 j et per half KGr magere varkens goede aanvoer h andel vlug ƒ 0 90 a 1 40 per week vette schapen weinig aanvoer handel zeer vlug Nuchtere kalveren groote aanvoer handel vlug ƒ 3 a ƒ 6 Fokkalveren ƒ 4 a ƒ 16 Kaas Aangevoerd 12 partgen Handel iets vlugger 2e qualiteit ƒ 16 a ƒ 18 Noord Hollandsohe ƒ 23 a ƒ 26 Boter zeer groote aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 a ƒ 1 06 Weiboter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 PETROLEUM NOTEERÏ GEN van de Makelaars Gsntzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 7 90 Geïmporteerd fust ƒ 8 September October November en Decemberlevering ƒ 8 30 BEURSBEUICHX AMSTEEDAM 18 April Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Indische waarden weder zeer willig Buitenlandschen onveranderd Zweedsch Noorwügen me weinig variatie JBorgerlijke Stand GEBOREN 15 April Pieter onder H Brouwer eo A de JoDg 17 J o oDde P ScboUen ea J J Krooi Johannes Aiitbomus oudirs J A üron en W Veriueg Geertriide uders A MoXeveld en M M van Tok OVBRLEOBN 16 April P vin den Berg 2 m C o Ondshooru 70 j 18 L Bili 4 j 9 m QEHtWD 17 April H Hreuliono en J Jongeneel A H Huismau eu M Borghoorn C F KrijgsmaD en N Binnendgk K H Paul en L C Jonlier Beeuwyk GEBOREN Jannetje ouders p Poldervaart en W v d tccq Gerrit ouders J Kalkman en M dea Edel Maagje oudera J Verniealeo en C Ooat rom OVtBLEDEN E Mulder 61 j ONDERTROUWD 1 W H boumam en M J dea Broeder GEHUWD 1 W A Kraan en M v d Berg Stolwijk GEBOREN 1 Hilligjc onder A tan Megeren en G Hoogendoorn OVERLEDPN B C Kramer 15 j A ten Brnmmelcr 77 j ONDERTBODVÏD W Snoek en J K Burger Gouderak GEBOREN Neellje ooders M Visser en W W Rijkaart OVERLEDEN N van Duijvcndgk 40 j J Eijkenaar U m ADVERTENTIES Ondertrouwd G J DB JONG BN M J TON BIHL Oouda J SMS 18 April 1889 m t jravenliage gSS Reobptie te Graven iage Nassaulaan Ib ZONDAG 21 APKIL GEVRAAGD voor de raorgenuren omdadeIgk in dienst te komen een Werkmeisje niet onder dan veertien jaren Adres BnreeAi dezer Courant Gouda Snelpersdruk van A BBINKMAN Zoos ♦ Getrouwd HENDRIK PAUL Civiel Ingenieur en LENA CORNELIA JONKER die namens wederzgdsche betrekkingen bannen haitelyken dank betaigen toot de rele blaken Tan belangstelling hg han Hawelgk oodef Tonden Zevenhuizen I jg p jggg GoudUf frnitrJa DE RUIMSTE KEUZE tegen de laagste prgzen SCHEl K Xts Broodprijzen Best WITTEBROOD 17 Cent per Kilo BRUIN 13 TARWE 12 TARWEen BLOEM 11 KRENTEBROOD 18 met Sncade 25 Best KRENTEBROOD Tulbandsdeeg 50 ROGGEBROOD 10 ROGGEBROOD met Krenten en Rozijnen 14 KADETTEN 2 Cent per stuk BESCHUIT 12 i 10 Cent KONINGSKRAKELINGEN 60 Cent de 5 Ons Zoute KRAKELINGEN etx Zoute BOLLETJES 60 Alle dagen Tersch Verzoeke beleefdelijk best KRENTEBROOD Tooraf te bestellen A G OOSTRÜM TuifmaYkt hoek Lange Dwarsstraat ADVfCRTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Te en JICHT RHUiHATIEK verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg G IJsELSTIJN Blauwstraat Alphen L Vaeossiao Zn Bodegraven B G F Bbinkbi F Veesloot Boskoop J GOCDKADE P LOOMAN Hazerawoude J Gaarkeuken Kamerik van Bbuwen Oudewater 3 Libïiand Rijnsaterawoude J H tan MOUEIK jNRHlIMATISCHt I AANDOENINCEN u si Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoofen Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bouthooen Woerden H v Hattum Woubrugge A de Wilde Op voordeclige voorwaarden worden Dépótsgeplaatst aan vraag aan het Hoofd Depot hij M J C HAM te Utrecht Tentoonstelling TOn de PRIJZEN in de Loterg der CRÈCHE op DINSDAG 23 APRIL ten haize Tan Merrouw REEDE Boest Flaw Singel B 605 van 1 tot 4 ure Beleefd wordt Terzocht nog toegezegde prgzen TÓór ZATERDAG e k aan genoemd adres te willen zenden f 500 Ter OVERNAME aangeboden een NETTE WINKELZAAK in BOTER KAAS MELK EIEREN enz BrieTen franco onder Letters T O T aan hat Algemeen AdTerlentiebureau Tan NIJGH TAN DITMAR Rotterdam TE KOOP een prachtige Te zien en te beTragen bö M VAN DBB BURG Banketbakker Markt A 146 TE HÜVR Tegen 1 MEI te Hnnr een flink ruim BÜBGERWOONHUIS met SCHUUR en GROOTEN TUIN aan het Jaagpad te Gouda Adres G tan ZIITPHEN Kattensingel Langfdurigf Maag en Darmkatarrli zoo ook verslijming der verteringsorganen en de zoo talrjjke neven en gevolgziekten als gebrek aan eetlusten slaap vuile tong kramp drukking pyn en zwaarheidsgevoel in den omtrek der maag ook in l onderlijf duizeling hoofdpijn opgeblazenheiil opstooten braken breken van t water slijm gal verstopte en overdreven stoelgang afwisselend maaghoesten zennwlgden bloedarmoede koude handen en voeten lusteloosheid levensmoedigheid enz al deze ziekten zelfs de langdurigsten kunnen indien niet kanker of verzwering ten grondslag ligt door J J F POPP s eenvoudig en proef houdend geneesmiddel genezen worden J J F POPP te Heide Holst verzendt prospectus en brochure tegen vergoeding der Kosten 10 Ct DE VOORHANDEN Uitgave KOKSMA wordt tegen zeer lage prjjzen uitverkocht bg A BRIKKMAIV Lange Tiendeweg Tijdelijke aanbieding 30 Cent per heel blik netto 1 Kilo inhoud PRIMA KWALITEIT P SAUERBIER OOSTHAVEN 19 De uitgave dezer Courant geschiedt dageijjkg met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 19 April 1889 Omtrent den toestand van Z M den Koning deelt nion mede dat Z M bij volle bewustzijn ia en reeds op de hoogte is gesteld van de behandeling der zaken door den Baad van State Bij de herstemming voor een hoofd ingelandplaatsvervanger io het 2e district bij het grootwaterscbap vao Woerden hoofdplaats Bodograve is gekozen de heer 1 VerUan en tot hoofdingolandplaatavervanger in het 6e district hoofdplaats Kamerik de hoer T van Oostrum Tot hoofdingeland van de Krimpenerwaard is herkozen de heer N Dogterom te Stolwijk en tot hoofdingeland plaatsvervanger de hoer W Verdoold Kz te Berkenivoude Men meldt uH Wsddingtveen Spoedig zullen wg hier in het bezit zijn van eene afdeeling van den Protestantenbond Beods hebben zich dertig personen bereid verklaard lid te worden De gemeenteraad te Leiden heeft besloten tot verlaging van deh gasprijs van 6 op 5 cent ingaande 1 April De heer Saalborn de nieuive directeur van de Botterdamsche Opera van eene vakreis teruggekeerd heeft voor het volgende seizoen rast geëngageerd aU eerste dramatische zangeres mevr Brajnio van het Berlijner Hofthenter als eersten kapelmeester den heer Gieseker uit Elberfeld Voorts heeft de heer Saalborn voorloopig reeds rontraeten voL r gastspelou gesloten mot do dames Büt u Papier on Antonia FEUILLET ON UIT VERRE GEWESTEN Naar het Enffelsci LVIII 81 Dat weet ik Maar de wereld maakt hare eigen gevolgtrekkingen Gekheid hernam Clara maar toch had het gezegde indruk op haar gemaakt Eenige dagen later zag juffrouw Pettengill op van een nieuwsblad dat zij bezig was te lezen en riep uit Daar lees ik eene redevoering van uw ouden vriend Castloton bij gelegenheid van een groote vergadering in New York Hij schijnt naam temaken Clara toonde belangstelling bij die woorden Ik heb altijd gedacht vervolgde juffrouw Pettengill dat Castleton on gij een paar zoudt norden Ik heb nooit aan zoo iets gedacht Nog eonigon tijd spraken zij over Castleton door en van dat oogenblik nf was hij weiSr voortdurend in Clara s gedachten LIX Vroeg in den daarop volgenden zomer keerde Holt van een kort uitstapje naar het Weaton terug De Noordwijker voorjaarsveemarkt die bezocht werd door één jongen stfer on cén oude geit was nog levendig en drok vergeleken bij de Donderdag jl te Oosterhout gehouden groote jaar of palmmarkt De totale aanvoer van vee beiiep daar 1 rund Zoodra de aanvoerder stag dat hij de eenige zou blijven geneerde hij zich maakte fluks rijn beestje los en verdween voor het aangezicht der koopers De voorgestelde onderwijswet wordt door de bevriende pers terstond met ingenomenheid begroet Volgens De Standaard wordt elk onderwijs er door Yerbeterd de financieele dmk draagUjk aan aUen meer vrijheid van beweging gewaarborgd Aan alle wenschen te voldoen is onder de tegenwoordige Grondwet onmogelijk Maar dit ontwerp brengt een groeten stap vooruit omda het rechtsgelijkheid in beginsel eerbiedigt de verplichting der ouders om zelven in het onderwijs te voorzien op den voorgrond stelt de vrijheid erkent van de Eegeering om goede scholen al zijn ze van een godsdienstige richting te steunen de ontwikkeling der vrije school voorbereid en bevorderd wordt ffDe Tijd geeft een waardeerend overzicht onder de vertlaring dat de indruk dien het ministerieele ontwerp op haar gemaakt heeft een zeer gunstige is Zonder ideale toestanden in het leven te roepen en zonder de meeste beginselen van onze wetgeving op het stuk van onderwijs omver te halen poogt het op ernstige en practische wijze aan veel bestaande grieven tegemoet te komen Het doet dit op gronden van billijkheid zonder noodeloos te verbitteren zonder ergens de belangen van het volksonderwijs uit het oog te verliezen of aan de schatkist overdreven zware lasten op te leggen Virginia en hij waren gehuwd Niemand is in staat het geluk van doze twee te beschrijven Holt s hartelijke inborst was juist geschikt voor een zoo fijngevoelig karakter als dat van Virginia Hare moeder kwam niet mot haar mede Een oudere zuster met een volwassen zoon was bij haar komen inwonen en zij gaf de voorkeur aan het onafhankelijk prairiolevon De weduwe Holt ontving Virginia met open armen Haar beker zooals zij zich uitdrukte was vd Holt ontving de hartelijke golukwenscheu van zijn vriend Castloton Moet ik u eerstdaags ook niet gelukwenschen vroeg hij Ik vrees neon Mijn tijd is voorbij antwoordde Castloton bedaard Gekheid riep Holt uit Waarom trouwt gij niet mot juff rouw Digby Zijt gij met meer vorliefd op haar Ik iVoet niet wat daarop te antwoorden zeiae hij glimlachend Gij weet het nieti alsof dit iets is om aan tetwijfelen Begrijp mij wel Holt vroeger waa er niet aan te twijfelen maar Gij wilt toch niet zoggen dat nis gij haar eenmaal hebt bemind het eenig verschil zou maken dat zij zich aan iemand anders had verbonden vroeg Holt mot iets van zijn vroegere heftigheid Ik bedoel hernam Castleton jlat als eene ADVERTBNTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Adrertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Wat ons betreft aldus De Maasbode Wij ziJn tevreden en mocht de rechterzijde door het gebruik van het recht van amendement sommige bepalingen nog iets gunstiger voor ons kunnen maken dan zullen wij erkennen dat niet alleen eemfchoolwet is verkregen zoo goed als men onder de bestaande Grondwet maar ook zoo goed als men bij den toestand van ons volk op dit oogenblik verwachten mag Van do liberale bladen toekent het Handelsblad het titandpunt dat tegenover dit ontwerp naar de overtuiging der redactie moet worden ingenomen De hoofdvraag is volgens haar of het peil van het volksonderwijs door de voorgestelde wijzigingen bedenkelijk zal dalen Zoo niet dan acht zij do vermeerdering van kosten een gering bezwaar als daardoor de vrede kan worden verkregen Het lot dor herziening zegt zij is i in handen van de liberale partij Behoort zij bereid te zijn de verantwoordekjkheid voor haar oordeel te dragen dat oordeel moet op een onpartijdig onderzoek der voordracht steunen Besliste tegenstand kan tot een ernstig conflict leiden bij eenparige afkeuring van haar zijde zoo in de Tweede als in de Eerste Kamer wordt deze poging tot oplossing der schoolquaestie een ijdele onderneming Kan de liberale partij hot echter mot haar beginselen overoenbrengon zich in hoofdzaak althans met de voordracht te vereenigon dan wordt niet alloen een conflict vermeden maar tevens aan den schoolstrijd weUicht voor goruimon tijd eon einde gemaakt Zulk een uitkomst kan van onberokonbaron invloed zijn op onzen staatkundigen toestand Het is immers vooral de schoolquaestie die de antiliberalen thans bijeenhoudt trots hun velerlei geschillen en verschillen over andere gewichtige vraagstukken van don dag Een geheel veranderde partij vordeeling kan uit de tempering van den schoolstrijd gelijk het genoemd ie worden geboren Ook daarom is het voor de liberale partij van het hoogsto gewicht jonge dame mijne liefde niet beantwoordt ik ten minste mijn best zou doen om de mijne te onderdrukken Nu zoide Holt lachend zulk een kalme soort van liefde begrijp ik niet Juffrouw Digby on gij schijnt elkailr wat om don tuin geleid te hebben naar t mij voorkomt maar ik dacht niet dat gij ooit onverschillig omtrent haar kon worden Dat kan ik ook niet Haast u dan om u te verklaren Zij is dol op u gecharmeerd dat zeggen hare beste vrienden Gij schertst sprak Castloton Neen ik scherts niet Gooi uw kans niet weg Ik verlang or naar om ü zulk een gonoegehjk leven te zien lyden als het mijne Ik had woimg gedacht dat ik ü zou voorgaan Toen verlieten zij elkander De woorden van Holt haddon diepen indruk op Castloton gemaakt Hij riep zich het verlodene voor den geest en nog geen week later of hij had Clara om hare hand gevraagd on zij had die niet geweigerd En hiermede is mijn verhaal geëindigd Zullen wy dan niets meer van mevrouw Delaine hooren vraagt oen mijner lezers Iedereen heeft zeker den uitslag van het proces in de nieuwsbladen gelezen Ik achtte het overbodig er melding van te maken Dot bedoel ik niet Ik weet dat het testament niet geldig werd verklaard Croton Ellsworth moet