Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1889

1 de legeeiiogaTooidracht nauwkeurig te overwegen en de gOTolgen Tan aanneming of rerwerping met de meeste zorg na te gaan In een rergadering der liberale kiesrereeniging Dt Grondxet te Amersfoort heeft de heer H Smeenge Jid der Tweede Kamer voor Meppel Dinsdag een rede gehouden over den politieken toestands des lands Als inleiding gaf de spreker een overaicht van hetgeen door de Grondwetsherziening was gewonnen Die herziening is voor een groot deel te danken aan de liberale partij die haar wist door te zetten Zg heeft haar echter ook in de minderheid gebracht Bg de Kamerverkieziniien die ten gevolge van de Orondwotsherziening moesten plaats hebben werd de meerderheid van links naar rechts verplaatst en een ministerie uit de rechterzgde trad dientengevolge op De oorzaken dezer verandering moesten in de eerste plaats in de slechte economische toestanden van dien tijd gezocht worden waardoor iedere verandering door velen als eene verbetering werd beschouwd Aan beloften bg de stembus ontbrak het niet De verbonden partgon waren niet spaarzaam in hunne beloften en nog minder in hunne beschuldigingen tegen de liberale partij Spreker toonde uitvoerig aan dat van de beweerde slechte administratie dier partij re ds twee maanden later niet meer gerept werd daarentegen reeds in November van de groene tafel werd verkondigd dat hg een eonigszins spaarzaam beheer van verzwaring der lasten geen sprake behoefde te zijn Vau de bg do stembus gedane beloften is nog ofeohoon het nieuwo ministerie reeds een jaar aan het roer is nagenoeg geen enkele vervuld Van de schoolwet ontving spreker eerst Dinsdagmorgen keunis zoodat hg zijn oordeel daarover tot later wenscht op te schorten Alleen wildo hij nu reeds oonstateoren dat behalve een vermindering van het gehalte der openbare lagere scholen dit voorstel volgens berekening van de Eegeering den lande drieen een halve ton gouds meer zal kosten ongerekend do veel grootere lasten voor fle gemeenten Hieruit blijkt dat de liberale partg niet slecht bad gezien toen door haar op groote financieele bezwaren bg eene regeling dezer zsak gewezen werd Van bezuinigingen met zooveel ophef aangekondigd kan dan ook geen sprake zijn Verbetering der belastingen als zeer aanstaande voorgesteld blaef geheel achterwege niet alleen maar het uitzicht daarop is voor geruimen tijd verschoven Een belasting op het roerend vermogen werd bestreden zoolang geen andere controle dan die door het opleggen des eeda mogelijk was Spreker vroeg of dit bezwaar eerst na de verkiezingen opgekomen was en zoo niet of het d n wel eerlgk was met die wetenschap voel te boloven en weinig te geven Het heffen van beschermende rechten als zoor I noodzakelijk aangeprezen laat niet alleen op zich waclilen maar do premier heeft zelf verklaard dat van hem geen heffing van graanrechten te verwachten is Tegen eene mogelgko invoering vau den persoonlijkeu dienstplicht is reeds zulk een heftige oppositie gevoerd dat het tot stand komen dier verbetering nog wel lang op zich zal laten wachten i Voor de door do Tweede Kamer aangenomen I een schandelijke rol als een der getuigen gespeeld hebben maar de dame zou toch nog rijk geweest zijn Verhaal wat er van haar geworden is Na het proces waarin vele achtenswaardige personen schandelijk betrokken waren verdween Augusta Delaine Zij had de regeling van hare zaken geheel aan Horace Pulsifer overgelaten en nooit heeft men in de gezelschapswereld weder van haar gehoord Een jaar geleden toen Castleton en zijne vrouw hunne Europesche reis deden brachten zij verscheidene weken te Parijs door Bij zekere gelegenheid uit de kerk komende voelde Castleton zich aan zijno mouw trekken Hg keerde zich om en zag eene der zusters van Barmhartigheid eene vereeniging van engelachtige vrouwen wier toewijding aan behoefligen en lijdenden zieken en stervenden haar naam over de gansche wereld met eerbied doet noemen hij zag een van deze die hem een weinig ter zijde wenkte Hij voldeed au haar verzoek De zuster lichtte haar sluier op en tot zijne verbazing zag hg de gelaatstrekken van Augusta Delaine Zg was bleek het was eene bleekheid die uit een hevigen strijd met sterke hartstochten ontstaat raaar alle spoor van deze was verdwenen Zij zag hem een poos opmerkzaam aan zonder te spreken Een licht rood kleurde voor een oogenblik hare wangen maar het was spoedig verdwenen Ik hoorde toevallig zeide hij dat gij te Pargs waart en ik wilde n gaarne zien Ik verlangde B te zeggen dat ik zielevrede gevonden heb den arbeidswet bracht de hear Smeenge gaarne hnlde aan den minister vau justitie Die wet is intusschen een voortzetting vau het streven der liberalen en huldigt dezelfde beginselen als do wet Van Houten De voorgeateldo pensioenregeling achtte de heer Smeenge zeer aannemelgk Indien ze wordt goedgekeurd door de Kamers zg hot ook eenigtins gewgzigd dan heeft de Begeering recht op den dank van duizenden Met het grondbeginsel er van dat de beschikbare gelden beslned worden om een doel zoo dicht mogelgk aan dat der stortingen nabgkomend stemde hg geheel in Wegens den beperkten tgd werd geen gelegenheid tot gedachtenwisseling gegeven met een woord van dank aan den spreker sloot de Voorzitter de vergadering J t eene vergelijking tussoheu Londen en Pargs ten opzichte van dec prijs der middelen tot levensonderhoud bigkt dat vroeger en tot het midden van onze eeuw het leven te Londen duurder waa dan te Parijs Dit is sedert veranderd en tegenwoordig is volgens de verklaring van een aantal Engelschen die geruimen tgd te Pargs wonen en van Franschen die zich lang te Londen ophielden het leven te Parijs omstreeks 30 o duurder dan in do Engelsche hoofdstad Mevrouw Goede hemel wat ziet de keuken er uiti Alle potten en pannen zijn vuil de tafel ziet er uit als van eeu kaarsenmakerswinkel Je kunt den heolen ig wel aan den gang blgven om het weer een beetje in orde te brengen Wat heb je toch uitgevoerd Keukenmeid Och mevrouw de jongedames hebben mg even gewezen ho op de kookschool een aardappel wordt gebakken De Parijsohe Gemeenteraad heeft het programma voor de feesten bij de opening der tentoonstelling vastgesteld Maandag 6 Mei om 2 uur s middags kondigen kanonschoten het oogenblik aan waarop de president der republiek zich aan t hoofd van den olficioelen optocht over de Jenabrug naar het Champ i Mars begeeft om de voornaamste afdeelingen der tentoonstelling in oogenschouw te nemen Alle openbare gebouwen en gedenkteekenen het hoofdplein bruggen en kaden der Seine zullen met groen en vlaggen versierd zijn Des avonds is er algemeene verlichting gondeloptocht met militaire muziek waarbij voor de eigenaars van schepen en bootjes die het fraaist versierd en verlicht zijn gedenkpenningen zijn uitgeloofd Op den Pont Neuf het Tuilerieénterras on het eiland Grenelle zullen vuurwerken worden afjrestoken zoodat de Champ de Mars en Trocadéro zich in een zee van licht zullen baden en een electrische lamp zal van den Eiffeltoren hare stralen uitschieten over het feestvierend Parijs De Amerikaansohe luchtreiziger Leronx volbracht dezer da en met gelukkig gevolg op het Tempolhofer Eeld te Berlijn eene daling uit een ballon De parachuut was zoo ingericht dat de heer Leroux baar met een touw kon openen terwijl hij zich nog op den ring ouder aan den luchtballon bevond Het weer was zeer ongunstig Het sneeuwde en hagelde en er woei zulk eeu hevige wind dat de ballon na stijging plotseling tot oene hoogte van eenigen waren troost door mij aan de ongelukkigen te wijden Gij zijt gelukkig met de vrouw uwer keus maar niet zoo gelukkig als ik ben God zegene u beiden Zij verdween in oene kleine kapel en Castleton kwam bij zijne vrouw terug die een weinig verwonderd op hem stond te wachten niet wetende waar hij bleef Deelde hij zijne vrouw het onderhoud medeP Dat heb ik niet te weten kunnen komen Dus had dezo lichtzinnige vrouw van de weneld met al hare zwakheden toch nog eer duurzamen vrede gevonden dan de bedaarde Castleton I Dat schijnt zoo Wat is er van Croton Ellsworth geworden Hij staat aan het hoofd van de deftigste gemeente in New York En zijn goddelooze broeder de zeeman Is weer voor dne jaar op een nieuwen kruistocht terwijl hij van zijne gage ondortusachen de oude vrouw zijne moeder onderhoudt En Jacob Illingsworth Werd op zekeren avond uit zijn dub t huis gebracht met de beenen vooruit zooals zijn knecht het zeer aandoenlijk uitdrukte en te bed gelegd Hij was door een beroerte getroffen en kon niet apreken maar als zijne ontstelde vrouw aan zijn bed stond beproefde hij haar te zien en ontmoetten hunne blikken elkander Beiden dachten aan de gelukkigen eerste dagen van hun huwelgk met een 2000 voot in plaats van zoonis do bedoeling was geweest 1000 Toet werd opgevoerd Plotseling zag men den heer Leroux die op een afstand niet grooter scheen dan een pop uit den ballon stappen en terwijl deze in de wolken verdween met zulk eene snelheid vallen dat ieder het ergste vreesde Nadat bg omstreeks 100 meter gevallen wat ging de daling zeer langzaam en geleidelgk ofschoon de koorden van het valscherm door den wind in elkaar verward waren en het zich dus niet geheel kon ontplooien De wind voerde den luchtreiziger oen eind van de plaats waaï hg was gestegen en ten laatste bereikte hg veilig den grond Graaf Waldersee de gouverneur van Berlgn graaf Von Schliefen en vele officieren waren bg deze belangrijke proefneming tegenwoordig De honderd en derde algemeene vergadering der Maatschappij tot Nut van t Algemeen wordt te Amsterdam gehouden in het lokaal Stroucke op Woensdag 12 Juni a s onder voorzitterschap van mr Gr A van Hamel De volgende voorstellen van het hoofdbestuur komen o a aan de orde lo a dat het onderzoek naar den toestand en de werking van begrafenis en ziekenfondsen hier te lande worde voortgezet en een beoordeelend verslag betreffende dit tweeerlei onderzoek worde samengesteld j b dat deze verslagen ter kennis vaii de departementen worden gebracht en voor belangstellendentegen matigen prijs verkrijgbaar gesteld c dat tot dekking van de kosten door het hoofdbestuur worde beschikt gedurende het dienstjaar 1888 90 over een bedrag van ten hoogste ƒ IBOO 2o Dat de algemeene vergadering het hoofdbestuur machtige a om met overlegging van een afdruk van het verslag der in het vorig jaar te dier zake benoemde ommissie bg de besturen van die gemeenten welke daarvoor eonigszins in aanmerking kunnen komen er op aan te dringen dat het oprichten van bureaux voor chemische onderzoekingen hetzij ten behoeve van hunne gemeente alleen hetzij in samenwerking met andere naburige gemeenten door hen worde bevorderd als zgnde dit van hot hoogste belang voor volksgezondheid on volkswelvaart h om meteen begeleidend schrijven genoemd verslag ook te zenden aan de Uegecring de Gedeputeerde Staten der Provinciën de geneeskundige raden do openbare gezondheidscommissiéu en de Vereenigingen voor Volksgezondheid opdat deze hetzij door het verleenen van financieelen steun hetzij door het betuigen van instemming met het streven der Maatschappij te dezen opzichte hetzij door beide het beoogde doel mogen bevorderen c om het verslag voor het publiek verkrijgbaar te stellen 3o Telken jare eene som van ƒ 22B0 op da begrooting te brengen voor het doen houden van voordrachten onder de voorwaarden gelijk dezo door de algemeene vergadering van het vorige jaar zijn vastgesteld en zooals deze zg n opgenomen sub yi der reglementen en voorwaarden 4o Voor hot jaar 1889 90 een bedrag van 3000 ter beschikking van het hoofdbestuur te stellen ter uitkeering op aanvrage van een departement tot het doel gelijk dit in het besluit der algemeene vor smart die niet gelenigd kan worden Hij stierf dienzelfden nacht Harry Ellsworth volgde hem op Heeft William Holt zgne vrouw ooit het geheim van de boerderij in de prairie medegedeeld Niet voordat er twee of drie jaren verloopen waren Bleef hij de Methodisten godsdienstoefening bijwonen Geregeld met zijn vrouw En Du Bany Deze voelt zich recht gelukkig in het bezit van een lieve vrouw en verscheidene aardige kinderen De hoofdpersonen uit mgn verhaal kwamen dus ten slotte goed terecht wat naar ik hoop eenmaal van al mgn lezers zal kunnen gezegd worden I iering van 1881 betreffende de bevordering van Mit iodustrieel londerwgs is omschreven 6o a op de begrooting van behoeften zal jaarlijks een bedrag van ƒ BOO ter beschikking van het koofdbestuur worden gesteld die post zal worden omschreven als luindiót van algmteenm aard en beItemd zijn voor de voorziening in die behoeften der departementen welke in de andere begrootingsposten hare omschrijving niet vinden J het hoofdbestuur zal over het verleenen dier anbsidien vrijelijk beslieaen doch in haar jaarverslag met name vermelden in hoever en tot welke doeleinden het van dat crediet heeft gebruik gemaakt 6o In het dienstjaar 1889 90 ter beschikking te stellen van het Nederlandsoh Schoolmuseum te Amsterdam voor de uitbreiding der verzamelingen van die instelling eene som van ƒ 500 Het Departement Hindeloopen stelt voor De algemeene vergadering overwegende dat de tegenwoordige Regeering eene herziening der wet op het lager onderwijs zal aanhieden en daarbg in aanmerking nemende het verleden der Maatschappij tot Nut van t Algemeen ketwelk zich doorloopend kenmerkte door een onophoudelvk streven tot voorlichting van regeering en volk ter zake de algemeene volksontwikkeling noodigt het bestuur uit 1 zoodra mogelgk kennis te nemen van de bedoelingen der Regeoring ten aanzien van de bovengenoemde herziening en 2o voor zooverre deze in strijd mochten zijn met de richting door de Maatschappij steeds voorgestaan en bevorderd en ook nedergelegd in de tegenwoordige wet op het lager onderwijs daartegen bij de Vertegenwoordiging en krachtig protest te doen hooren en desgevorderd te dezer zake en ten bekwamen tijd gebruik to maken van zgne bevoegdheid hem bg de eerste alinea van art 88 van de wet der Maatschappij verleend Het departement Rotterdam stelt voor dat de Maatschappg gedurende vier jaren aan de Industrieschool voor meisjes te Rotterdam een jaarlijkseh subsidie verleene van ƒ 1000 Het departoment Arum c a stelt voor Het hoofdbestuur uit te noodigen bij de Begeering aan te dringen op de invoering van eene wetop het voorbereidend onderwga het hoofdbestuur uit te noodigen bij de hoogeRegeoring krachtig aan te dringen op een spoedigeinvoering van leerplicht Het Departement Winschoten wenscht eveneens het sub 2 voorgestelde Aan de punten van beschrgving is toegevoegd het rapport van de commisaie voor de bureaux voor het onderzoeken vaii levensmiitdelen enz Te Riga heeft een voorval plaats gehad dat bgna dezelfde noodlottige gevolgen had als een gelijksoortig ongeval dat verleden jaar te Munchon geschiedde Acht afgerichte olifanten van het Salamonaki circus werden tgdons eene voorstelling plotseling oproerig Op een teeken van een hunner den belhamel naar t scheen die zijn snuit in de lucht stak begonnen de olifanten naar den uitgang te dringen Eeu der atalmeeaters sloot de deur doch de voorste olifant drukte ze zonder moeite in Een dame die trachtte te vluchten en hem voor de voeten liep pakte het dier met zgn snuit bij haar middel en zette ze veilig weer op hare zitplaats maar intusschen drongen de olifanten naar het plaatabureau Dit wekte hunne nieuwsgierigheid en zij onderzochten het zorgvuldig Daarna begaven zg zich naar een kleine binnenplaats en begonnen een geregelden krijgsdans onder tuiten van vreeselijke kreten Daar werden ze overrompeld en naar de stallen teruggevoerd Twee echter ontsnapten opnieuw en draafden naar het circus Dat was nl de bedoeling Ze verdwaalden echter en kwamen in oen naburigen tuin terecht tot grooten schrik van de bewoners van het huis die door den aanval der olifanten uit hunne slaap gewekt werden Verscheidene uren had men noodig om de vluchtelingen allen te grijpen en naar huis terug te brengen In een brief aan den heer Browne redacteur vau Mn te New York verschijnend blad heeft sir Lyon Hayfair eenige zonderlinge opmerkingeh aangaande de vrees voor den dood medegedeeld Tot de voornaamste Engelsche genoesheereh had de heer Plavfair de vraag gericht of zij ooit een verpleegde gekend hadden dia bevreesd was te sterven en allen hadden öie vraag op twee uitzonderingen na ontkennend heantwoord Zelf had hij drie vrienden gekend die gedeeltelijk door wilde dieren verscheurd waren onder oogenachijnlijk hopelooze gelegenheid tot ont omen Een ervan was de beroemde Afrikareiziger dr Livingstone die eens was aangevallen door een leetiw welke daarop zijn arm begon te verscheuren Livingstone verzekerde dat hij geen vrees of pgn gevoelde en dit zijn eenig gevoel dat was van groote nieuwsgierigheid welk deel van zijn lichaam de leeuw thans zou onder handen beter nog onder tanden nemen Een ander geval wat dat van Rustew Pacha thans Turksch gezant te Londen Een beer viel hem aan en scheurde hem een deel van zijn arm af Hij verklaarde later dat hij noch vrees noch pgn gevoelde maar wel geducht nijdig was omdat de beer zich met blgkbaar zooveel welgevallen er toe zette hem te verorberen Iets dergelijks viel met air Edward Bradfort een Indisch officier voor Inderdaad merkwaardige voorvallen De American Druggist verhaalt van een paard dat een bril draagt De eigenaar bemerkte uit verschillende dingen t li t dier wat bijziende was en begaf zich naar een oogheelkundige om zijn paard een bril te laten aanmeten Het voorwerp werd stevig aan bet hoofdstel vastgemaakt zoodat het hem niet van den neus kan glijden In t begin begreep het paard niets van deze nieuwigheid en vond het half pleizierig Spoedig echter ra kte het dier er zoo aan gewend dat hij er niet meer buiten kon Ik had hem vertelde de eigenaar in t land gebracht maar hg bleef voor het hek staan en hinnikte zoo hartroerend dat ik hem zijn hoofdstel en bril aandeed waarop hij uit blijdschap en dankbaarheid zijn neus tegen mgne schouders wreef Daarop keerde het dier om en huppelde vroolijk de wei in Hij kon nu zien wat hij at De heer A M Battye de machinist van de Onlf of Trinidad die Zondag van Barbados te Plymouth aankwam verhaalt het volgende ongewone avontuur De boot had zwaar weider op reis van Inquique naar Europa Op zekeren nacht even over twaalven werd Battye over boord geslagen Men zag het ongeval wierp onmiddellijk een reddingsboei over boord en de boot stopte Battye zonk onmiddellijk in de diepte maar toen hg boven kwam sloeg hij armen en beenen uit en zwom naar de reddingsboei De gang waarin de boot was verwijderde haar een heel eind en ofschoon dadelijk een sloep werd uitgezet had men schier geen hoop hem des nachta en bij zulk weder te vinden Battye verloor spoedig het achip uit het oog en toen het daagde zag hij zich nlleeu in de reddingsboei een honderd Eng mijlen van alle menschelijke hulp Den geheelen dag bleef hij drijven ofschoon de hitte der zon schier ondraaglijk waa Den volgenden nacht leed hij vreeselgk door den honger en dorst en was nu en dan in gevaat door de haaien verslonden te worden Hg hield het met de grootste inspanning nog een dag vol zgn lichamelijk lijden en zielsangst waren onheschnjfelgk Den daaropvolgenden nacht gevoelde hij geen honger meer maar werd door den dorst gekweld De 3e dag brak aan en vond hem in donzelfden toestand Aan den avond van dien dag vond hem een Noorweegache bark zij ging dicht langs hem voorbg en de stuurman zag dat er een man boven water uitstak De bark draaide bij men liet een boot in zee en apoedig vond men de reddingsboei met Battye die er rich aan vastklemde maar die zijn bewustzgn verloor toen hij aan boord werd gebracht De Noorweogache zeelieden verpleegden hem met de grootste zorg Een schip dat naar Engeland ging nam hem op en zoo kwam hij te Plymouth waar hg rijn merkwaardig avontuur mededeelde Hij is een map jong mensch van 23 jaar De Noorweogsche kapitein behield de reddingsboei tot aandenken Nader bericht men omtrent hot vonnis der Haagsche rechtbank in de zaak Verstege De Kochemont De rechtbank nam aan de verdediging van bekl dat on hoo hij gekomen was tot het schrijven zgner brochure en publioeeren daarvan zonder bepaald oogmerk om den heer De Bochemont persoonlijk te grieven en te beleedigen Zij nam daarbij in aanmerking dat het boek Loudon en Atjoh reeds lang te voren een onderwerp van heftigen strijd was geweest en velen dat boek als eenzijdig en partijdig hadden aangevallen en openlijk hadden betoogd dat de feiten en officieele stukken daarin niet naar waarheid waren teruggegeven Vele onderteekenaars van t adres tot instelling der beri beri commissie hadden bovendien buiten bekl om op intrekking van do benoeming van den heer De Bochemont als secretaris dier commissie aangedrongen en onder deze omstandigheden is het aan te nemen dat bekl de goede vruchten van het werk der commissie door zijn initiatief in t leren geroepen bedreigd achtende door de benoeming van den fieer de Roohemont to goeder trouw meende daartegen in het algemeen belang te moeten opkomen De rechtbank heeft niet de overtuiging verkregen dat bekl bepaald opzet had den heer De B te bc leedigen en te smaden Daarvan is beW dus vrijgesproken Maar daardoor rijn niet gerechtvaardigd de vele beleedigende uitdrukkingen in de brochure vervat welke niet verklaard kunnen worden dan dopr de bepaalde bedoeling om den heer De Bochemont te beleedigen en diens eer en goeden naam aan te randen Wegens eenvoudige beleediging is de heer Verstege veroordeeld tot ƒ 200 boete Te Woking in Engeland heeft dezer dagen eene lijkverbranding plaats gehad Het stoffelijk overschot van den markies van Ely waa uit Nizza waar hij was overleden naar Engeland vervoerd om volgens uitersten wil van den gestorvenen te worden verhrand Het deksel der kist werd weggenomen en het in wit gewaad gewikkeld Ujk op een slede gelegd en met een rolwagentje in den oven gereden Op het lijk lag een krans welriekende Napolitaansohe viooltjes het laatste liefdeblijk der weduwe en een kruis van fraaie witte bloemen Daarop werd de deur gesloten In de drie uren was al wat rich in de oven bevond tot asch vergaan Deze werd m een urn verzameld die in een gepolijst eikenhonten kastje geplaatst werd waarop behalve het gewone opschiet vermeld stond dat het lijk van den markies verbrand was Men schrijft uit Soerabaja aan de Jambode Een overvloed van bedrog in een en hetzelfde geval zooals mij dezer dagen w d medegedeeld zou ik eerder in de misdadige annalen van Frankrijks hoofdstad gezocht dan op een binnenplaatoje van Java gezocht hebben Ziehier de toedracht zooals ik die te hooren kreeg Een stationschaf die in betrekking bg de Oosterlijnen reeds wegene zijn ondeugende streken gedegradeerd werd alge meen bevreemddo het dat hij toen niet finaal werd ontslagen on een station van minder gewicht onder rich kreeg bestal den comptabelen beambte van datzelfde station door middel van valsche sleutels voor een som van ƒ 300 Toen die ongelukkige dat tekort bespeurde ging hij naar zijne grootmoeder te Soerabaja die eenig vermogen heurt maar hem op dat oogenblik niet kon helpen en naar andere familieleden die dit ook niet konden een paar dagen later ging de atationachef tevens dief naar Soerabaja en stelde grootmama zooveel verschrikkelijks voor van hetgeen haren lieveling te wachten stond dat zij het bedrag bij mekaar bracht en den man die zich zoo edelmoedig al dio moeite gaf ter hand stelde Weer op het station liet hij den rekenplichtigo bij zich komen A Tij hebt eeu tekort in ka ja B Ja dat iS waar En ik zit vreeaeiijk in deverlegenheid A De eene mensch moet den ander helpen en ikzal jou dezen keer ook bijstaan Hooveel heb jenoodig B Drie honderd gulden A Nu ik zal jou dat gold loenen Gteef mij maar eene acceptatie en bepaal daarin de introat op 2 pCt a maanda Zoo bestal deze humane man eerst hem dien hij bijstond leende toen voor hem om die bres te vullen en dat geleende geld gaf hij hem voor zekeren tijd tegen 24 pCt s jaars Als dat geen comble is weet ik het niet Het spreekt van zelf dat grootmama aan kleinzoon schreef waarom hij niets liet hooren van hetgeen hg door tusschonkomst van den stationschef ontvangen had en dat toen de bom ging barsten Zwart op wit zal nu dienen bewezen ie worden en dit is mogelijk werd mij verzekerd dat laatstgenoemde de drie honderd gulden heeft getoucheerd en daarna op gezegde wijze heeft vruchtbaar gemaakt Moeilijker zal hot bewijzen der oorspronkelijke ontfutseling zijn doch als het eerste op schrift staat zal ook de diefstal wal waarheid wezen Eene omstandigheid die mij verwondert ia de domheid waarmede de speculatie is op touw gezet Zoodra de zaak in s rechters handen is en dezen openlijk daarvan do bijzaken heeft kenbaar gemaakt zal ik u nadere bg zonderheden mededeelen Voorloopig laat ik het hierlnj want zelfs met zulke Uernckaften moet men de noodigo voorzichtigheid in acht nemen Biiitenlandscil Overzicbt Do commissie van instructie uit den Franschen Senaat zet de vervolging van generaal Boulanger voort Volgens ï Autorité heeft de heer Merlin voorzitter der commissie van instructie in het procea tegen Boulanger o a thans ook huiszoekingen gelaat bij generaal Dubarail voorzitter vau hot Bonapartistisch Victoriaansoh comité en een tijdlang minister van oorlog ojider het bestnur van Mac Mahon en bij Paul de Cassagnac n f i iH ilr il it i