Goudsche Courant, maandag 22 april 1889

i889 N 3897 Maandag ZZ en DMag 23 April GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertontièn kan gaachleden toTéén uur des namiddags van den dag der nitgave Donderdag namiddag omstreeks 6 uur was de Paleisstraat te Amsterdam in rep en roer Wat was er gebeurd Sinds eenige dagen maakte een zoogenaamde heerenknecht dupes onder de houdera van koomenijsen comeatibles wiukels Hij deed voor mevrouw T v B bestellingen meestal een ham van 7 pond en 50 eieren en nam dan een paar rookworaten een bua corned heef of i ts andera alvast mè w t ntftt BB U l W w a i Bm iWfllW 9Wrp hatlf wiMe nemen Nadat hij reeds verscheiden winkeliers had opgelicht liep ij eergisteren in den winkel van den heer Easinic in de val Kort voiir het bezoek van den heo onknecht had de heer Essink nameIgk van w jollega in de Oude Leliestraat diens wedervaren vernomen Hy hield derhalve den man aan den praat en liet inmiddels zijn collega vn en onmiddellqk te komen Nanwel ks had deze den heerenknecht gezien of hg riep uit Ja dat is de schurk Doodeiijk ontsteld wiat de ojüichter nog h ager lieroq door de deur te ontkomen doch achternagezet werd hg op het Kokin bg het ponije gegrepen en aln de politie overgeleverd Zooveel is zeker dat er opnieuw b j eenige personen huisioeking is gedaan onder anderen by Morphy en Soudé twee Boulangistische anarchisten want de partij van den generaal bestaat uit alle mogolyke bestanddeelen Morphy was afwezig en men vermoedt dat hy evenals vele anderea voortvluchtig is £ eD aantal papieren b j den revolutionair werden in beslag genomen Ook Soudé was zoek Hq heeft een ander dak gekozen zonder zijn adres achter te laten Het eicmter van Boulanger dat meer dan 10000 papieren bevat onder welke echter ook eenige duizenden by hem in beslag genomen visitekaartjes as tot nu toe ter plaatse waar het bewaard was ouder do boede gesteld van een schildwacht Het schijnt echter dat men dit geen voldoende beveiliging meer heeft geacht Althans het dotsier is na geborgen in eone brandkast die geplaatst is in de kamer waar de commissie van instructie bare zittingen houiJt Het Weener Fremdenèlatt bespreekt nu ook de verandering welke de Eumeensche regeering onlangs heeft ondergaan Het orgaan van graaf Kalnoky vindt het zeer goed dat de heer Catagi steeds een onzijdige staatkunde wU volgen In dit geval kan Eumeiiie steeds op don welwillenden steun der verbonden Midden Europeesche staten rekenen maar de Oostenryksche minister van builenlandsche zaken betwijfelt het zeer of in een ernstig geval de handhaving dezer oazgdigheid mogelijk is zonder dat Rumenie door een machtiger staat wordt gesteund Niettemin geeft graaf Kalnoky de verzekering dat Oostenrijk Hongarije ondanks de verandering der regeering ten opzichte van Humenie dezelfde staatkunde zal blijven volgen welke het steeds ten opzichte van de staten op Kèt Balkan schiereiland heeft in acht genomen Oo ijk bevordert steeds do zelfstandige ontwikkeling der Balkan stnten als een der beste middelen waardoor de toestand op het Balkanschiereiland kan worden bevestigd Tot dusver heeft de regeering het besbiit van het vorige ministerie waarbij eenige Panslavistisohe Kjvers over de grenzen werden gezet nog niet herroepen Volgens de Kussische bladen heeft de Bussische gezant te Bucharest Hitrovo in last gekregen zoo krachtig mogelijk op het gaven van genoegdoening hiervoor aan te dringen Evenwel wordt niet verwacht dat spoedig aan dit verlangen zal worden voldaan daar zelfs de heer Catargi het niet raadzaam acht zyn bewind onmiddellijk met een concessie atin de Panslavisten in te wijden De tegenpartij blijft steeds op haar hoede getuige nu weer het feit dat een zestigtal loden der Kamer zich heeft gosohaard m den afgetreden minister van buitenlandsche zaken den heer Carp en onder zijn leiding een nieuwe nationale party heeft gevormd wier eerste doel zal zijn de woelingen der Panslavisten te bestrijden ï e Spaansche ünanciën zijn zooals trouwens bekend is weder in treurigen toestand Volgens Dadi ews heeft de Regeering dan ook de overtuiging dat het onmogelijk is de tegenwoordige uitgaven met de tegenwoordige inkomsteo te dekken al strekte men de gezamenlijke bezuinigingen ook uit een bedrag vau vijfentwintig millioen In den boezem van bet Kabinet is nu verdeeldheid ontstaan over de wijze waarop men aan deze moeilijkheid een einde zal maken De minister van openbare werken wilde terstond eene leeoing sluiten van honderd millioen peseta s maar zijn ambtgenoot van financiën wilde niet terstond eene leening overgaan De vraag of de Duitsohe regeering eenig belang heeft bij den loop van zaken op het Balkan Schiereiland is dezer dagen afdoende beantwoord door den Dttitsohen kanselier zelfj In een Fransoh blad kwam nl de mededeeling voor dat het optreden van Tan het tegenwoordige ministerie in Rumenie voor Duitschland minder aangenaam was te riieer aangezien ook in Rumenie een HohonzoUern op den troon zit Ten stelligste komt de Rijkskanselier tegen deze redeneering op Duitschland heeft immers niets te maken met het Balkan Schiereiland het heeft daarbij een te juist begrip van Duitschlands belangen dan dat het zich immer tot inmenging in de aangelegenheden betreffende de Oostersche quaostie zal laten verleiden KEXMSGE MIMG mKICHTINGEfT WELKR GEVAAR SCHADE OF HINDER KUN fKN VEROORZAKEN BÜRGEJIEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2n Juni I87B StaaUbUd no 95 Doen te weten Dat zij vergunning hebben verleend aan lo B Beszelsen te Gouda en zijne rechtverIrygenden tot bet verplaatsen van den oven in zijne bakkerij gelegen in hot perceel aan de Gouwe geteekend C No 66 kadaster sectie D no 650 en 661 2o G Jaspers te Gouda on zijne rechtverkrijgenden ter uitbreiding zym kleederenbleekerij gelegen aan den Pluweelen Singel Wijk R No 647 kadastraal bekend in Sectie A No 1671 den bestaanden stoomketel door een nieuwen te vervangen Gouda 18 April 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLKUM IVOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw 1 0C0 Tankfust ƒ 7 80 Geïmporteerd fust ƒ 7 90 Meilevering 7 75 September October November vemberèn December levering ƒ 8 20 ADVERTENTIËN Ondertrouwd JOHANNES COBNELIS MARIA i TAN ZIJLL EN CORNELIA VAN ROOIJEN M i ort 1 18 April 1889 Gken Receptie Berallen van een Dochter M A J THOLEN Echtgenoote fan Joh j Hulsman Roozendaal 16 April 1889 fVaar schuwing Aan mgne Vronw geene gelden te leenen of op crediet te verkoopen zullende door mfl geene betaling geschiedet Gouda 19 April 1889 F BEAUMONT ff aarschuwing Daar het ons gebleken is dat er zich bg onze geachte clientèle personen vervoegen die handelende in Poetapomade Politoer Middeltjes tegen roeat en dergelijke voorwebden voor ons te reizen zoo brengen wij hierdoor ter algemeene kennis dat wij die artikelen NIEX verkoopen en bedoelde personen NIET in de minste betrekking tot on e firma staan E STOKVIS Zonen Botterdam VERLOREN een ZILVER Hemontoir Horlo e die het terugbrengt zal eene belooning ontvangen Inlichting te bekomen bg de Boekhandelaars J TAN BENTüM EN ZOON te Oouda A VAwi os Az bericht de ONTVANGST der Hautes Nou Teanté s m PARASOLS en HANDSCHOENEN Gouda Kleiweg E 73 en 73 ADVBRTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau Tan A BRINKMAN en ZOON te Gouda Stoom booten veer Belanghebbenden wordt bekend gemaaktdat de I EM07SNSCBB BOOT zga dienst heeft veranderd in plaats van Zondagmorgen vertrekt de Boot DONDERDAüMORGEN Troeg Tan GOODA CJEd Dw Dienaar C V D GROEF Commissaris Voor den Terkoop van KUNSTBOTER ea VLEESCHWAREN worden soliede GEVRAAGD Br fr lett A H H bg den Boekh J J C MÜNE Haarlem DB VOORHANDEN Uitgave Iv jMA wordt tegen zeer lage prgzen uitverkocht bg A BRU KMA Lange Tiendeweg Kraepelien Holm s EIKEL CACAO is de heste Voor dagelpsoh gebruik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Thee en Chocolade Alom verkrijgbaar in bussen it Kgr i f 1 70 Kgr 0 90 V Kgr 0 50 KR4ËPELIËN k HOLIH ZEIST Fransche Stoomververij en Chemische Wasscherij Gebrereteerd door Z M den Eoniog der Belgen B OPPENHHIMHB Kruiskade 19 Botterdam Speciale inrichting voor het stoomen verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken en alle soorten Gordgnen Tafelkleedeo Garnitnren Trgpen Veeren enz Alle kleuren zgn onschadelgk voor de gezondheid De goedereu worden in 8 dogen als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depot voor Gouda en omtWeken bg de Heer A tan OS Az Kleiweg E 73 en 73o Gouda POLAKS a LEVENS EIIXER g Met de hoofdverkoop Tan boven B staand heb ik Toor GOV JD A en oq OMSTBEKEN belast navolgende 3 go UH Grossiers in Gedistilleerd g M PB ET E BS J n Markt H J F HEBMAN Zoon Tt Tiendeweg S Kinderen N KONINGS 8 Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN Zoon De uitgave 4ezei Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden is 1 25 franco per port 1 70 Aixoaderlgke Nomuen VIJF CENTEN Wegens het PAASC EST verschijnt deOoudschb Coarant MAANDAG nist BU deze Conraiit behoort een Byroecsel BINNENLAND GOUDA 20 AprU 188 De anti revolutionaire Rgti m IJueliode deelt taede dat do hoer P Bupke wethouder der gemeente Waddingsreen van anti revolutionaire zqde candidaat ia gesteld voor bet Lidmastachap van de Provinciale Staten in het district Grouda Heden morgen werd in het gebouw Arti Legi aanbesteed 1 Het eenjarig onderhoud der kazernegebouwente Gouda De raming was 3600 fc Sllliliiii im m nKi rt rt C J Koot te Goud voor 87S 0 J de Jong Wz te Gouda voor ƒ 3789 W Bokhoven te Gouda voor 3780 F Venneer Jz te Gouda voor J 8778 j H J Nederhorst te Gouda voor S748 B Hoogonraard te Gouda voor 3400 2 Het eenjarig onderhoud der kaxernegebouwente Schoonhoven De raming was 1700 Ingeschreven werd door G H Kuilenburg te Schoonhoven voor ƒ 1716 De B K centrale kieavereeniging Seckt mor Allen in het hoofdkieadiatriet Gouda zal een algemeene ver dering houden op Maandag 22 April dea avonds te 5 uren in het lokaal dor R K Leereeremgmg alhier ten einde drie oandidatfn to atollen voor het lidmsataohap van de Provinciale Staten FEVILLETOX Is Cijan Tola CNaar hel DuUtcA J 1 Zij waa bekoorlijk I Zij verdiende nl mgn lirfde en ik droeg haar inderdaad op de handen ik bedoel natuurlijk zoo bg manier van spreken Om dit bewijs van mijn innige toegenegenheid in den letterlijken zin te geven daartoe was zg mg te zwaar Zij waa klein gezet en woog honderd vijf en twintig pond Ik haalde maar honderd twee en twintig Op dat meerdere gewicht liet zg zich vrij wat voorataan Wie die zg was Wel natuurlijk mijn vrouw mijn echtgenoote Johanna kortweg Joh geheeten Het waa een modelvrouwtje een ngel een wijfie van de bovenste plank I Ondor mijn vrienden gold ik dan ook voor de gelukkigste echtgenoot De getrouwden onder hen benijdden me en de jongelui kibbelden om het genot onze gast te zijn Ik geloof graag dat zij t bij ons naar hun zin hadden Alles zag er keurig uit Mijn heele huis was om zoo te zeggen een pronkkaatje dank zij de zucht naar orde en den goeden amaak mijner vrouw Weelderig was onze woning niet ingoricht Ik was niet rijk maar wij waven netjes gemeubeld flink burgerlijk Tot het bijwonen deMr vergadering worden in de Tijd dringend nitgenoodigd bthalve de leden van bovengenoemde Vereenigilig ook de leden der R K centrale kieavereen ng RecU mor AUm van het kiesdistrict Bodegrave nit die gemeenten welke tot het hoofdkiesdiatriot Ctoada voor de Prov Staten bebooren De beide personen tot levenslange gevangfniaatraf veroordeeld wegena den gepleegden moord opSijgjevan Vliet te Stolwijk hebben naar men verneemt in dat vonnis niet berust en cassatie doen aanteekenen Schoonk a Eergiateren avond hsd de atoombont Krimpen a d lei dia ilen dienst voor Ie Scioeulune waarneemt het ongeluk even benedm Bergstoep op eene krip t varen tei evolge v i den mist Groote ontateltmis btïcht de adiakte weeg Persoonlijke ongelukken hadden niet ppata doch aommigs der reisigera moeaten zich esM wandeling vu 1 V uur onrOs ilatts K h sta Mmr tolMsttelt De rechtbank t Utrecht heeft Joseph Pfenning koopman in raanufsotnroD Wonende te Woerden tot betaling eener geldboete van 200 te verrangen bi nietbetaling door een hechtenis van zes weken veroordeeld wegena het zonder noodzaak onbevoegd uitoefenen der geneeakuode als beroep Door het kantongerecht te Woerden was deze beklaagde van het hem bij dagraarding ten laate gelegde vrggesproken van welk vonnis de ambtenaar van het O M bij dat kwam bij de rechtbank Do vijflsrige Ned VereeiUging voor Pottzegeheriameiaan heeft ter gelegenheid van de intcmatiooale poatzogol tentoonatelling welke heden avond in de Militiezaal te Amaterdam geopend wordt een aierUjk En wat wist mijn vrouw niet van die eenvoudige vertrekken te mpkent Zij hield veel van bloemen en besteedde voel zorg aan haar lievelingsplanten t Was dan ook een lust haar bonte geurige wereld van bloeiende gewassen te bekijken Zg stelde er zich niet mee tevreden ze in de venaterbank als soldaten in t gelid te plaatsen en zoo het uitzicht te belemmeren neen zg gebruikte hare planten als aiermiddeien Nooit heb ik gezien dat zij de hulp van een tuinman heeft ingeroepen Evenals in de woonvertrekken zoo zag het er ook in de keuken uit Ook hier alles tot in de fijnste puntjes netjes blank als zilver en t was bgna om te lachen smaakvol geordend Alles wist zü tot versiering aan te wenden Haar potten en kannen ketels borden suikertang alles hing stond of lag op een zekere wijze die kunstzin verried Dat was Joh aangeboren haast zonder dat zij er zelf van bewust was Natuurlijk uitte zich die fijne smaak ook in haar kleeding Zg zag er inderdaad altijd even bekoorlijk uit Als zij me in haar licht ochtendgewaad v n gebloemd katoen met een hagelwit mutsje op den blonden knillekop het sleutelmandje aan den arm de waterkan ih de hand den eersten morgengroet bracht natuurlijk met den bijbehooreïlden zoen dnn wenschto ik wel dat ze nooit iets anders mocht dragen dan dat lieve katoentje AOVERTËNTIEN worden geplaataii van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adveitentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt feestnummer van haar tijdschrift in het licht gegeven Het bevat een woord aan de feestvierende leden door den hoofdredacteur Alpha A Huart eenige bijzonderheden in verband met de wordingageachiedenia der tentoonstelling benevens e n plan van de inrichting der Militierautl voorts eenige biograpbioén met portret van buitenlandsche philatelisten van naam zoomede van een paar Nederlandera de heeren J B Moens en J K Bohlmoijor eindelijk eenige wetenswaardige mededeelingen betreffende nieuwe postzegels zeldzame briefkaarten enz waarvsn gekleurde afbeeldingen zijn opgenomen Op de proefvelden der Bgkalandbouwachool te Wageningen worden dit jaar proeven met nit het liuitenland marevoerde aardappelen op grootere achaal Maar aan het dmer bracht zg me telkens weei tot inkeer Nog mooier nóg verrukkelijker kon zij er uitzien als zij zich met zorg voor de middagtafel had gekleed En daaraan besteedde zij altijd evenveel attentie onverschillig of wg bezoek te wachten hadden dan of wij zooals gewoonlgk alleen aten En hoe aten we Beter dan mijn Joh kon niemand koken Al mijne vrienden beweerden dat en sommigen van hen waren verwende lekkerbekken Waarlijk die uren van het diner waren de prettigste van den dag Zij werkten steeds bevredigend en t mag overdreven klinken maar ik kan t bewezen ze werkten veredelend op mij Zoolang ik aan tafel zat was ik niet in staat iemand iets kwaads toe te wenschen Ik vergaf mgn vijanden en mijn vrienden zouden op zoo n oogenblik alles van rag gedaan gekregen hebben Zooveel vermag een viouw die lekker kookt Hetheil der toekomst is in de keuken gelegen Al hetoverige is onzin Doch ik dwiial van mgn onderwerp af ik zou over mijn vrouw spreken Joh bezit onder hare vele deugden ook die van huiselijk te wezen Zucht naar pretjes en naar opschik was haar vreemd Wg gingen zelden op visite concerten en komedie waren oxtra tjes voor ons Mijn vrouw was naar ze zet muzikaal genoeg om er werkelijk genot te smaken Zij had nl de Wagnermuziek gehoord en dweepte met MiUocker s Arme Student o i met de Trompetter van Neszier 9