Goudsche Courant, maandag 22 april 1889

geBciiien teneinde d belangsteUenden in ruimer mate monsters te kunnen toezenden Ook zijn weer onderscheidene nieuwe soorten ter proefneming gepoot benevens ecnige soorten uit Znid Amefika Harersoorten zqn er ange eer 30 uitgezaaid waarvan sommige bqzonder uitmunten door buitengewone dikte en zwaarte enkele wogen het vorig jaar 69 kilo per hectoliter Verder zjjn eenige nieuwe soorten zomergerst uitgezaaid De staud der wintergew sen is goed Gerst staat zelfs uitmuntend rogge eveneens goed terwyl de tarwesoorten waarvan eenige door muizen geleden hebben ook over het algemeen goed staan Ook dit jaar worden de kruisingen van tarwe en gerst voortgezet waarvan sommige doen verwachten dit er eeoo zeer goede variëteit zal ontstaan Benigen tijd geleden hebben de inwoners van New Tork getracht de telegraaf en electrisch lichtmaatsohappgen te dwingen haar draden onder den grond te leggen De maatschappijen echter bleven weigeren daaraan te voldoen Teneinde raad beeft de burgemeester de heer Grant een troep arbeiders aan het werk gezet om de palen omver te halen en da draden van Broadway Sixth avenue ten noorden van Union Square en aangrenzende sttaten te rerw deren tot groote verbazing en vermaak van een menigte nieuwsgierigen wien dat korte recht wel bevalt Door 92 leeraren aan de tien gymnasia in gemeenten met minder Aan 20 000 zielen en aan de twee pro gymnasia is tot de Tweede ICamer het verzoek gericht bij het behandelen der aanhangige pensioenwet hen ouder de burgerlijke ambtenaren deelgerecbtigd in bet pensioenfonds tr willen opnemen Zij wijzen in hun adres er op dat noch in inrichting noch in bevoegdheid onderscheid bestaat tusschen de gymnasia die volgens art 6 al 1 der wet op het booger onderwijs zyn opgericht dat zijn de Terplichta Gymnasia in gemoenlen van meer dan 20 000 zielen en de Gymnasia in kleine gemeenten waaraan adressanten werkzaam z n Zij meenen derhnlve dat er geene gegronde reden bestaat om hen wat de regeling van pensioen en wedtiwenfonds betrefi in onsunstiger toestand te laten verkeeren dan hunne ambtgenooton in grootere steden Nog doen zjj opmerken dat de door hen gevraagde wyzigingen in het belang zou zgn van het onderwgs Van de thans vigeerende regeling moet het gevolg zgn dat bjj de leeraren aan Gymnasia in kleine gemeenten het streven zal bestaan naar zulke Gymnasia verplaatst te worden waar aan beu en hunne werluwen een pensioen verzekerd is £ n daar bedoelde verpiaa ing uit den aard der zaak alleen aan do besten zal te beurt vallen moet op den duur het onderwgzend personeel in kleinere gemeenten van minder gehalte worden dan in hot belang van het onderwijs gewenscbt is Op Maandag 15 April 11 hield de Provinciale Bond van Jt K Hetveremigiiigm in Zuid en NoordBolland een algemeene vergadering in t gebouw der KatkdHtke LeetittTuMing te Delft Tegenwoordig waren de godelegeerden der centrale kiesvereenigingen te Amsterdam Rotterdam s Gravenhage Leidon Haarlem Delft Gouda Schiedam Loosduinen Bodegraven Katwijk Dordrecht en Beverwgk De gedelegeerden der beide laatste kies Maar zg genoot alles bij kleine teugjes op de manier zooals men limonade drinkt Ook was zg oprecht genoeg om te erkennen dat haar ongesteldheid tijdens de dagen waarin een reeks van Wagner s werken weiden ten gehoore gebracht aan Wagner moest worden toegeschreven H kookte haar te vet en te kruiig Daar ik niet muzikaal ben laat ik deze keukencritiek onbestreden Beter kon ik oordeelen over de letterkundige neigingen mijner vrouw Zij waren van onschuldigen aard Nooit heb ik een van die nieuwerwetsche straatvegersromans in haar lieve handjes gezien zij hield meer van Marlitt en dergelijken en als ik er soms wat op aan te merken had dan heette het dat Marlitt toch zoo heel mooi was en wij mannen het niet konden velen dat vrouwen boeken schrijven t Is waar over het algemeen heb ik een hekelaan die vrouwelijke dichters en als ik Doch laat ik mgzelf niet vooruitloopen Mgne vrouw was geen dichteres en ook geen geleerde vronw zij was enkel lief qn aardig en degelijk in haar huishouden M dunkt meer kan iemand van zgn vrouw hiet verlangen Doch volmaakt geluk bestaat niet Ook ons ontbrak iets en wel kinderen Wees maar big zei ik dikwijls tot mijzelf te zouden je de helft van je vrouw ontnemen Waar kinderen zijn wordt de man achteraf geschoven Zoo leefden wij dan gelukkig ofschoon zonder vereenigingen Toor de eerste maal daar dezen zich na de verjrailering van 18 ïebruari II bg den Bond hadden aangesloten Afwezig waren de gedelegeerden van Haarlemmermeer en Nieuwer Amstel Na eenige huishoudelijke zaken te hebben afgedaan werden ten opzichte der provinciale verkiezingen de volgende besluiten genomen 1 Door den Provindalen Bond van R K Kielvereeniffinge m Zuid en Hoord HoUand zullen by de aanstaande verkiezingen blechts die candidaten gesteund worden welke zich bereid verklaren a tot het kiezen van anti liberale leden voor het lidmaatschap der Eerste Kamer en der Gedeputeerde Staten h te waken tegen het streven om het bestuur te veel te centraliseeren c mede te werken tot uitbreiding en bevordering van het bgzonder onderwgs Door den Bond zal al het mogelgk gedaan worden tot aamenwerking met de anti revolutionnalre partij bg de aanstaande verkiezingen maar met vasthouding aan de bescheiden en rechtmaiige eischen ten opzichte van het aantal katholieke candidaten welke bij deze gelegenheid door de B K kiesvereenigingen zullen gesteld worden Namens den Bond zullen op 2 Mei te Delftvoor alle B K kiesvereenigingen in ZuidHollanden op ii April te Amsterdam voor alle B K kiesvereenigingen in Noord Holland afzonderlijke vergaderingen worden gebonden zoo mogelijk tot definitieve vaststelling der Igst ran candidaten welke doorden Bond zullen gesteund worden Tot die vergaderingen zullen alle gedelegeerden der afzonderlgkb kiesvereenigingen worden uitgenoodigd 4 Met 25 van de 31 uitgebrachte stemmenwerd als zevende bestuurslid van den ProvindalmBond aangewezen de voorzitter der B K kiesvereenigiug te Beverwijk C V l De Ned Indmirieel brengt de eerste verkorte balans der Nederlandsche bank onder het nieuwe octrooi ter sprake waardoor voor den eersten keer een blik vergund wordt in de portefeuille der bank De N I verklaart te zijn geschrikt eh teleurgesteld dis portefeuille tooh bevat tegenover 27 millioen binnenlandsch ge lisconteerd papier ruim 32 millioen aan gekochte buitenlandsche wissels Meer dan 50 pot van haar portefeuille bestaat dus uit buitenlandsch papier en dat van de Nederlandsche bank voor wie de eerste vraag moet zgn hoe zij hot moest solide en h t meest vruchtbaar kan worden ingericht voor onze Nederlandsche industrie en onzen Nederlandschen landbouw De N I wijst op de gevaren waaraan de Nederl Bank bij don aankoop van vreemde wissels blootstaat getuige een paar sensatie makende faillissementen die onlangs zijn voorgevallen Gewagende van het bericht in de dagbladen dat van 10 April af de Nederl Bank den aankoop van vreemde wissels voorloopig staakt oppert de N I de gissing of de bank misschien reeds leergeld heeft betaald Het bind ontvangt den indruk alsof zoo geen speculatiezucht dan winstbejag in t belang van de aandeelhouders en vun den staat de directie zoo al niet tot gewaagd spel verleidt dan toch niet aan die wenken van gematigdheid en de voorzicbtigbeid gebonden heeft welke haar van alle zgden werden voorgehouden kinderen Mijn huiselijk geluk scheen ook invloed te krijgen op mijn zaken Ik geraakte in ruime omstandigheden en kon nujn lieve Joh verblijden met het uitzicht op een badreis Wat was zij in haar schik I r Hoe heerlijk O jou best lief manneke I Zg was altijd zoo dankbaar voor de geringste kleinigheid Beeds toen zij nog mijn meisje was kon zij me voor een sinaasappel of voor een stuk chocolade om den hals vallen Vroeger snoepte zg graag maar toen zij merkte dat de tanden er leelijk van werden bedwong zij haar lust Zg was trotsch op die kleine parelen in haar mond Zij zagen er dan ook werkelijk allerliefst uit En toch o wat heb ik moeten lachen Dat moet ik u even vertellen Het kenschetst mijn vrouw ofliever alle vrouwen Daarin gelijken zij elkander op een haar Ik had graag dat Joh mij een eind weegs vergezelde als ik naar mijne zaken ging Op zekeren dag gebeurde dat weer en ter vervulling van een sinds lang gedane belofte bracht ik haar in een banketbakkerswinkel Dat beviel haar t Was aandoenlijk te zien met welk een kinderlijk genot zij haar vruchtengs opsnoepte Zij had in zoo langen tijd niets van dien aard geproefd Wij zaten in een gezellig hoekje De gordijnen beletten dat men ons zag terwijl wg toch onbelemmerd een blik konden slaan op de drukte en het gewoel op straat Wij verpraatten dan ook den tgd De koopnuui U H Sieren te Laag Sotien werd bij vonnis van 8 Januari verklaard te zijn iilr nutran faillissement Er bleek toen in zijno zaken een passief van ƒ 784 en volgens zijn opgave een actief van 135 te zgn Door verschillende omstandigheden ontstond het vermoeden dat S gelden aan den boedel had onttrokken en toen op 14 Januari tot zijne voorloopige gevangenneming zou worden overgegaan word hg in t bezii gevonden van eens portefeuille inhoudende ƒ 2300 die hij verklaardevan een vriend dien hij weigerde op te geven in leen te hebben ontvangen Na die gevangenneming is 8 vervallen in een staat van versuftheid die door de Aruhemsche deskundigen als mogelijk door de Zutphensche daarna geraadpleegd als slechts voorgewend werd beschouwd Op de terechtzitting van de rechtbank antwoordde S steeds da hij het zich niet herinnerde maar dat het wel kon wezen Dit het getuigenverhoor bleek nu dat bekl in het laatst van 1888 zijn huis en inboedel had verkocht voor 5B00 en met den kooper overeenkwam slechts 3000 in de koopakte te vermelden Daar het huis met een hypotheek ter waarde van 3000 belast was nam de kooper deze over Bekl ontving daarna van den kooper de rest der koopsom waarvan deze nog een rekening van den timmerman had afgetrokken en gaf hiervoor een quitantie van 2335 Eenige dagen na de faillietverklaring verzocht bekl aan den kooper deze quitantie te vernietigen waarvoor hij hem oen andere van 205 in de plaats zou geven welk verzoek niet werd toegestaan Herhaaldelijk heeft de curator in het faillissement den bekl aangemaand toch vooral niets achter te honden waarop deze steeds volhield dat hij niets meer had dan hetgeen reeds door hem opgegeven was Hst O M bg de rechtbank te Arnhem eitchte nu gisteren voor S wegens bedriegelijke bankbreuk 18 maanden gevangeniastrat zonder aftrek van de preventieve hechtenis omdat deze alleen ten gevolge van bekl s comediespel zoo lang geduurd had De verdediger hield de ziekelijke hersenafwijking rol o a op grand dat S zich anders toch niet met het geld in zijn zak bg den curator zou hebben gewaagd De heer C D Van Waalwijk beschrijft in een brief uit Argentinië in het Nbl v Néd als volgt het Emigrantenh3tel te Buenos Ayres Ziehier mijn indruk De geheele inrichting beschouwd als tijdelijk logies voor hen die geen onderkomen hebben zou zeer goed zelfs voortreffelijk mogen heeten wanneer zij niet van boven tot onder in beslag genomen was door een wandinsect waarvoor Hollanders banger zijn dan voor wilde dieren Dat overheerseht letterlijk het geheele gebouw men kan er niet in komen zonder er mee in aanraking te komen want het loopt over den grond langs de wanden overal ik zou haast zeggen zooals zomers bij ons de vliegen Wie zich daar nu overheen weet te zetten vindt hier een goed onderkomen alleen een beetje al te irgemeenschappelqk Maar wie zich niet in het onvermgdelgke weet te schikken moet niet van huis gaan Ik betwijfel of hier één huis laat staan een faötel is waar deze landplaag niet voorkomt en zie ik de menschen aan dan blijken dezen er zich wezenlijk zonder eenig bezwaar in geschikt te hebben Het eigenlijke hotel een rond gebouw heeft drie verdiepingen Elke verdieping is opgepropt vol met houten kribben bijna overal twee boven elkaar en ik kwam tot de onaangename ontdekking dat ket nu te laat was geworden voor het afgesproken bezoek bg een mijner cliënten Daardoor had ik nu nog een half uurtje over voor mgn vronw Op ons gemak wandelden wij de straat langs Zoo spraakzaam als zij in den banketbakkerswinkel geweest was zoo stil was zij nu Ik wist dat zij nog een boodschap te doen haden bood aan haar te vergezellen Zij werd verlegen en wilde liever alleen gaan Ik begon nieuwagierig te worden Jg zult me uitlachen zei ze Is t dan zoo belachelijk vroeg ik O neen juist heel ernstig Waarom zou ik dan lachen f Ja dat doe je toch Ik begrijp je niet Joh Na lang aandringen bracht ik haar eindelijk tot de opmerking dat zij er reeds vroeger toespelingen op gemaakt had maar niet wist of ik haar niet begrepen had of niet begrgpea wilde Toespelingen gemaakt Vroeger Ik kon er me natuurlijk niet van te binnen brengen Al vóór onze verloving lispte zij met een bgna huilerig stemmetje Ik was er altgd over in dewar of ik t je meededen moest of niet Mama vondvan ja maar er ronduit meê voor den dag komendurfde ik niet Nu begon ik toch erg oplettend te worden Ifordt vervolgd f a beddegoeA moet de reiziger itU rgen Alle jrie de verdiepiagen zijn zeer isch en luchtig men lou ze zonder het ongemak waarover ik sprak telfe zindelijk ksnnen noemen Wat er tegen in te brengen zou zjju is de al te groote gemeenschappeInkheid afscheidingen of a chuttingen zijn er niet £ r is aan bet gebouw een informatie bureau in vier talen Fransck Engelsch Duitsch en Spaansch SB een arbeidersbeurs waar werkgevers bun werkvolk komen aanwerven Ër is tot dusver steeds meer vraag naar werkkracht geweest dan aanbod Plaats dit wat in t oogvallend het zal menigeen evenzeer verrassen ala het mij deed Dat is his waar geweest er is hier werk te vinden Welk werk en hoe de behandeling daarbq ie ziedaar wat ik nog niet weet Maar er is werk er worden voortdurend werkkrachten gevraagd Mij komt het voor gaat hij voort dat wie aanpakken wil geen moeite zal hebben om werk te krijgen Maar er loopen hier eenige verloopen tigetten rond drie Belgen en twee Hollanders die giets anders doen dan het volk ontmoedigen Zij vertellen de belachtigste leugens die men voelen a tasten kan Zoo vond ik straks een paar vrouwen lekreiende met hare kinderen bgeen zg wilden terug zij durfden niet verder zg hadden gehoord jat wie niet opgegeten werd door de wilde dieren leker door de Boodbniden zou worden doodgeschoten Zulke laffe praatjes verspreiden die rekels enkel uit kwaadwillige baldadigheid en bij de eenvoudige zieltjes welke men onder de landverhuizers aantreft werkt zoo iets letterlgk derooraliseerend Want er is toch al reden genoeg voor een onaangename stemming Wat is die bagage schandelijk van boord naar hier overgebracht schrijft de heer V W iets verder Dit geschiedt voor rekening van het gouvernement maar de wgze waarop dit geschiedt schreit ten hemel Wg hebben alle kisten en koffers Zondag morgen gaaf en ongeschonden aan boord van de tSchiedam op dek zien staan en thans is er niet n heel t Is of ze er mee gekegeld hebben En gestolen is er van boord naar hier alsof de raven aan den gang zijn geweest Zakken met kleeren zgn zoo maar opengesneden en leeggeplunderd kisten in elkaar getrapt of opengehakt De menschen zitten schreiende bg hunne vernielde bezitting De heer De Boer en ik helpen wat wij helpen kunnen doch wat is hier te doen Alle kisten en koffers waren in een loods op elkaar gesmeten wie zijn koffer moest hebben smeet op zijn beurt alles overhoop Ik vrees dat er geen stuk is heel gebleven Over het geheel zgn de koffers er het best a komen maar kisten manden en zakken zgn geheel vernield Ten aanzien van het land schrgft hg Ala ik een vergelijking moest maken zou ik zeggen Montevideo is Den Haag Buenoe A res is Amsterdam Montevideo is eene coquette sierlgke BuenosAyres een drukke stad Maar op Hollandsiehe steden gelgken ze net zooveel aU een modderpraam op een pleizierjacht Ik heb van mgn leven nog geen stad gezien waar zooveel slgk lag De trottoinzgn goed daar valt niet over te klagen althans in de hoofdstraten zg zijn gedekt met stoepsteenen Midienop echter is het een slik al slik Ongelooflgkl Ik heb straten gezien waar de paarden tot aan den bnik toe in den modder zaten en de stomme dieren moeeten maar voort Sban natuurlijk geen gebrek BEIIR8BËH1GHT AMSTEKDAM 20 April Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vsst Indische waarden merkelijk willigar Bussische goudlevering willig Zweedsch Noorwegen flauwer ADVERTENTIËN BevaUen van en Zoon eo eene Dochter A J e GOEDEWAAGBN T Maamitun Gouda 20 April 1889 Heden orerleed onze liereling HELENA LOÜIÜA in den asnvslligen leettgd van 8 jaar C L DKOS8AER8 C G J DEOSSAEBS TAS DKB GaBDISK Breda 19 April 1889 Voor de vele bewgzen van deelnemingontvangen bg het overlgden van mjjoeaEchtgenoot den Heer J HERMAN dk GROOT betaig ik mede namens de Kinderen Behawden Kleinkinderen mgne oprechten dank Uit aller naam Wed J HERMAN db GROOT Kbaav BERECHT Onze clientèle zg bericht dat de WINKEL a s WOENSDAG 24 APRIL van a morgens 12 nor af wegens familieomstandigheden GESLOTEN is SCIIËMi Zn Zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan den gemeenschappelgken boedel en nalatenschap van den Heer JÜBBIJAAN MJSBMAN de GBOOT in leven Direcl ear der Begraafplaats gewoond hebbende te Oouda en aldaar 2 April jl overleden worden verzocht daarvan vóór den la MEI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris O C FOKTÜIJN OROOGLEEVER ie Goiuk Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 6 MEI 1889 des morgens teelf oren in het Hotel oa Paaowi aan deMarkt van Een HUIS en ERF aan ie Goxive U Gouda wgk C No 202 Een HUIS en EEF aan bet wat rtje aan den Raam te Gouda vrgk O No 212 Twee HUIZEN en ERVEN in de Drapierstraat aan den Raam te OH a wgk O No 238 en 239 Een HUIS en ERF in het Klooster aan den Raam te Gouda wgk O o 247 Een HUIS en ERF aan de Spieringstraat te Gouda wgk F No 107 Zes HUIZEN en ERVEN in de Hoefsteeg te Gouda wgk F No 106 91 92 93 94 en 95 Een HUIS en ERF aan de Nienwe Haven te Gouda wyk N No 31 Een HUIS en ERF aan den Korten Raam te Gouda wgk O No 91 En een HUIS en ERF aan den Raam te Gouda wgk N No 85 De ter verkoop aangekondigde HUIZEN aan den Groeneweg in de Rolwagensteeg en inde Boomgaardstraat worden niet verkocht De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda Gemarineerde HARING zonder graat in Mayonaise Sans in potten van 3 4 6 10 en 25 atnks P SAUËRBIER N B Ontvangen CRÊME STIJFSEL GOUDSCHE BA2AE Zie de sorteering en prQzen der J VAN HEEK VITRAGES aan H stuli Afgepaste VITEAGE GOEDUHEN van 2 00 per paar af Schenk en Zoon 1 S @ @ Een Gulden de 3 On genrig en goed Waterhondend Wed C van OIJE Openbare Verkoopingen te GOUDA 1 op DINSDAG 7 MEI 1889 des morgens te 9 nren aan het Lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat aldaar van eenen goed onderbonden waarbg gewerkt GOUD en ZILVER en 2 op DINSDAG 14 MEI 1889 des morgens te 9 nren ten sterfhaize van den Heer J HERMAN D GBOOT wgk C No la aan de Goawe aldaar van eenen netten en goed onderbonden IIVBOEDEL waarbg GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en JUWEELEN Beide Inboedels zijn daags voor de verkooping op de gewone nren te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTÜLJN DROOGLEEVEB te Gouda Magazyn van ünderliieedlng voor HBEREN DAMES en KINDEREN TRICOT PAKKEN prima kwaliteit Borstrok en Pantalon ƒ 2 80 b Hoogenboom Port a Port van af ƒ 1 40 per fl 2 50 125 Witte PORT k POET MALAGA per halve flescb 1 Bovengenoemde Wgnen worden zeer aanbevolen voor zieken en zgn verkrggbaar bg Vied C van OIJË ONTVANGEN De nieuwste mil J Hoogenboom