Goudsche Courant, dinsdag 23 april 1889

MARKT 53 hoek Kerksteeier GOUDA Ontvangeen de NOUVEAUTÉS in Voorjaars en Zomermantels Japonstoffen Robes en verdere ARTIKELEN voor het seizoen HEEREU DAMES en KHTDER COSTITMES worden spoedig gelever d a F BÜSCH Magazijn van MANUFACTUREN ONTVANGEN de nieuwe © g ©3 T ooxj SL© rs © zi baandag 22 en Dinsdag 23 April 1889 Waarschuwing Aan mgne Vrouw geene gelden te leenen of op cfediet te verkoopen zullende door mg geene betaling geschieden Gouda 19 April 1889 F BEAUMONT 25 Jarig Bestaan DKB CHBiSTELIJiie J01ElIK6S ¥£fieMI6i l DANIËL te Gouda Bovengenoemde Vereeniging wenseht D T 22 APRIL 1889 2a Paaschdag baar2ö JARia BESTAAN te herdenken in het Lokaal van ToT Hca DES Vouuu aan de Peperstraat alhier Bet openbaar Verslag zal plaats hebben des namiddags ten 3 nre vaarbg een opwekkend woord zal gesproken worden door den WelEerw Heer D B J SWAAN alhier TOEGANQ VBU BET BESTU OB Steeds voorbanden alle aoortcD als Tafel Dessert Traoeheer en Zakmessei SCHAREN enz nit de Fabriek van FR BBBOBB Abz Solmgen Th SCHMIDT voorheen Wed BOELSUJHS Boogstraat AVIS Tandmeester WITSENHAUSEIf nit Rotterdam zal van MBI af eiken OONOEBUAO van iedere week te spreken zgn in het Hdtel di ZALM te Gouda van 10 uur s morgens tot 2 uur s namiddags voor alles wat tot de T ndpractyk behoort zoo ook voor het inzetten van ïnusttanden en Gebitten Geen slokjes Vanille meer III OpenTjare Verkooping om contqnt geld te REEUWIJK rgJtaÉf op VRUDAG 26 APRIL 1889 des tff morgens te 9 uren aan de BouwBmBBBt manswoning wgk D No 25 op Nieaw Beenwyk van 17 KOEIEN die gekalfd hebben of op kalven staan 1 VAABKOE 7 PINKEN en 1 PINKSTIER 1 MESTKALF Xenige KALVEREN 1 PAARD Bruine Merrie aftands 10 KIPPEN en 1 HAAN paar DUIVEN KALKOENEN 2 hanen en 2 hennen Voorts BOUWen MELKGEREEDSCHAP PKN een TILBÜRRIE een SPEELWAGEN een breede en een smalle SCHOUW eneenen waaronder Gewerkt GOUD en ZILVER Nadere inlichtingen geeft Notaris G O PORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Gember Koek Te bekomen HEERLIJKE GEMBERKOEK van 35 en 65 Cent per stuk bij J J van der SAMDEN Banketbakker Gouda Markt A 67 ONTVANGEN TAFEL en ONTBIJTSERVIEZEN Porselein en Aardewerk in prachtige decors en modellen Zeer voordeelige prezen Te SCHMIDT voorheen Wed BOELSUmS Hoogstraat Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE t ergambachl is voornemens op DONDERDAG 9 MEI 1889 des morgens ten II7 nar in DE Habuonii op de Markt te Gouda in tiet openbaar te veilen en te verkoopen Een PAND bestaande nit Acht WONINGEN met ERVEN TUIN en BOSCH staande ei den IJseldgk onder de gemeente o oxrxDEi K geteekend B 60 60a 604 60 md 60 60 60 ter grootte van 11 Aren 43 Centiaren flnur ƒ 8 80 per week of 457 60 per jaar Inlichtingen bg den Notaris G SOOS Markt Gordijn en Jalousiênlioord snpra wit of zonder chloor ALEXANOERr KOORD in crème en alle fraaie klenren dito voor Spiegels en Schilderden per El of afgepaste stokjes van af 20 El Vrijwillige Openbare Verkooping te WADDINXVEEN aan de Bouwhoeve Schoonoord in den Zuidpkispolder bewoond door HVIO ORA VESXEIJN om contant geld op Woensdag 24 April 1889 ten 10 ure des morgens ten overstaan van den Notaris Mr I MOLENAAR van KOEIEi 1 best 4 jarig bruin MERRIEPAARD ZOG met BIGGEN Bouw en Melkgereedschappen MEUBILAIRE GOEDEREN TILBURY KAROS driewietige KAR BOEREN WAGEN TÜIGKN enz enz enz s Morgens afgenummerd te zien ter plaatse der Verkooping Nader onderricht geeft Notaris MOLENAAR genoemd Openljare Verkoopingen 1 Op DINSDAG 23 APRIL 1889 des morgens te 9 nren aan het Lokaal Wgk K No 255 in de Peperstraat te Gouda van eenen INBOEDEL waarbö GOUD ZILVER en JÜWEBLBN 2 Op WOENSDAG 24 APRIL 1889 de morgens te 10 nren aan de Bouwman woning thans bewoond door M BÜIIEN KEL te Onkoop gemeente Hekendorp van 21 KOEIEN die gekalfd hebben of op kalven staan 3 GDISTE VAARZEN 1 PINK Benige KALVEREN 1 PAARD aftands BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN B0ERENWA6EN TKNTWAGEN KRUIWAGENS Breede en Smalle SCHOUWEN en eenig HUISRAAD enz en 3 Op WOENSDAG 1 MEI 1889 dei morgens te 9 uren aan de Bonwmanswo ning Wgfc Q No 34a aan het Jaagpad te Gouda van 12 KOEIEN die op tgd gekalfd hebben BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN Breede en smalle SCHOUW Eenig HUISRAAD enz Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVBR te Gouda De tegen 25 APRIL a s aangekondigde Openbare Verhuring van eene BOÜWMANSWONINÖ en LANDERIJEN te REEUWIJK gaat niet door als zgnde nit de hand verhuurd G C FORTUIJN DROOGLEEVBR Notaris WEDER ONTVANGEN Nieuwe Malta AARDAPPELEN pnik best 9 Cent per POND J GERRITSEN Gonda Snelpersdmk van A BRINKMAN Zoon Buiteniandscii Overzictit Kiettegenslunde lord Hartington de leider der £ ngeUcbe Unionistiaeha liberaleu in zijne laatste rede beweert dnt de Begeering der conservatieven die hij steunt nog even sterk is als vroeger is het toch zeer opmerkelijlc dst de laatste v kiezing D met een enkele uitzoaderiag steeds in haar nadeel uitvallen Voor een groot deel mag men ongettrüfeld de wending in de publieke opinie gelijk zy zich bq deze enkele rerlciezingen openbaart vijten san het deerlijk echec der regeering bg het Famell geding maar de bevolking meent nog andere oorzaken lot ontevredenheid over de regeering te hebben Zoo o a gaan er luide stemmen van protest op onder da voorstanders der regeeriog zelf tegen hut door Ooschen ingediende budget Behalve de voorgestelde heffingen op het grondbezit en de rechten op het brouwen van bier is het vooral de ontworpen verhooging van suoeessiarechtan op nalatenschappen van moer dan £ 10 000 die op een ernstig verzet b j de tones stuit wijl tij hierin den eersten stap zien op den weg tot het instellen van eoo progressieve inkomstenbelasting Onmogelijk is het niet dat den een of anderen dag de regeering door haar lersche politiek schaakmat gazet bij ern dezer qnacttiën in hetbigerhuis in de minderheid bigften besluit sf te trede n struikelde en viel toch in 1886 het kabinet Oladstoue onpopulair geworden door zjjn Egyptische eo Soedaneesche politiek wol over een votum betrekkelijk een herziening van de bieraocynsl 6e Parijsohe bladen klagen zeer over ds welwillende houding der Belgische regeering ten opzichte van generaal Boulanger Da radicale pers Voegt na baar klacbtaa by die der jtpnortuoist dia raeda sedert eenigen tijd op dit aanbeeld hebben gesUgen Wat zou de Belgische regeering er wel van zeggen vraagt de Badical ztindien zich een comité van Belgische socialisten te Byssel vestigde en vandaar een beweging leidde in België waarvan het doel was de regeering van koning Leopold ten val te brengenP Aaalaiding tot deze ontevredenheid geeft vooral de groote krijgsraad die de Boulangisten dezer dagen te Brussel bielden De bijeenkomst duurde van s morgens elf tot s middags twee uur on was van groot gewicht want toen werd besproken welke houding de Boulangisten tijdons de tentoonstelling inllen aannemen Gelijk de Indépandance Beige meent to weten heeft het Bgulangistiach comité besloten der repnblikeinsche regeering een wapenstilstand aan te bieden Indien de regeering bereid is de BonUngisten met vrede te Uten zullen ook Boulangers aanhangers zich kalm houden ten einde zoo doende aUet te rermyden wat het slagen der tentoonstelling zou kunnen belemmeren De Duitscbe Begeering heeft nieuwe stukken gepubliceerd over de Saraoa zaak Opmerkelijk is weer de openhartigheid waarmede Bismarck ook hier te werk gaat en de handelingen van den thans vervangen Duitschen consul op Samoa afkeurt Tot heden was hot altyd gewoonte de ambtenaren steeds de handen boven hot hoofd te houden Bismarck doet dit niet waar zij onrecht hebbon Ook in particuliere gesprekken beklaagdo hg zich meermalen over te grooten ijver van de consuls waardoor veel kwaad werd gesticht Dit heelt ham uu zelfs aaideiding gegeven een circulaire uit te vaardigen aan de consuls inhoudende dat in het vervolg de commandanten van Duitscbe oorlogsschepen een verzoek tot gewapende tussohenkomst door een consul tot hen bericht zoowel uit het oogpunt van het recht als van de staatkunde hebben te onderzoeken en bevoegd zijn naar eigen oordeel te weigeren tenzij de consul een bijzondere opdracht van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlijn mocht kunnen toooen By verschil van meening tusschen den consul en den marine commandant moet steeds de beslissing van bet Ministerie van Buitenlandsche Zaken worden gevraagd De Nme reit Pieue verklaart dat het bericht angaande den terugkeer van den metropolitaan en van de ez koningin Nathalie te Belgrado grooten indruk heeft gemaakt en de Oostonrijksohe regeering daarby niet onverschillig kac bigven De Spaansche minister van financiën al aan de Cortes eeue begrooting aanbieden waarin het evenwicht tnsschon ontvongsteB en uitgaven volkomen wordt bereikt INKICHTINGEN WELKR GEVAAR SCHADE OF HINDER KÜNNEIÏ VEROORZAKEN BÜEGEMEESTEE en WETHOUDERS van Gouda = P 8 7 der Wet van den 2u Juni 1875 Stmtablad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Seerotaiie ter visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen van J Mokkestorm om vergunning tot het oprichten eener broodbakkerij in het perceel gelegen aan de Boomgaardstraat KadOstergeotieA No 2736 H M Dercksen om vei gunning tot het plaat sen van een tweeden oven in het penseel geleeenaan de Haven Wyk B No 166 Kadaster Sectie D No 2116 8 W A Zieleman om vergunning tot het oprichten eener suikerballenmakerij in het perceel ge legen Achter de Vischmarkt Wyk I No 136 Kadaster Sectie B No 917 Dat op Zaterdagen 4 Mei 1889 des namiddags ten 1 ure op hefltaadhuis gelegenheid is om tozwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op da Secretarie der Geiiieente van de ter zake ingekomen Schrifluren kan worden keonii genomen Gouda 20 April 1889 BurgemeesUr en Wethouders voornoemd VAN BKEGEN UZENDOOEN Ds Secretaris BKOÜWEE PETROLEÜM OTEERI GEi van de Makelaars Cantzlaar Sehalkw k te Rotterdam De markt was heden flauw Ijmo Tankfust 7 75 Gelmporteeid fust ƒ 7 80 Meilevering 7 70 September October November vemberen December levering 8 16 i 8 10 uurgetlljke Stand OVERLEDEN I 18 April 6 de Znnw 17 d C Taiarii b rir 6 r d Vnw j Jm 8 C SaiMm im p UiHliteia 12 o ID h N vm Lnawfo 4 a F V b 1 M H Donk 7 20 C J Schoeider j ONDKKTBOÜWDi 19 April A nu d Klegs 20 j O M liiHltlego 29 j O Polei U j to J nemveld la VmiiDduI 22 J O A Roouiliil te Gnnsbifs 28 j ca H vso da XIc $ 22 j P a vM Vliet 24 j CD A VCD der Vrer 28 j J Ixecns 28 j ca O E via der Vlii 2Jj t C Horou 21 i ea M Bofdiia 22 j Bet bnreaa van den Bnrgerlgken stand zal a s Maandag 2e PAASCeOAÜ van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur ge I opend zgn tot het doen van aangiften van Geboorte en Overiyden Moordrecht GEBOREN Zegert ouden J C Kelel ea N Verkerk Willem Adninui ouden W dn Outer ea t Kubergeu GEHUWD L Mg VIicl es A u Spnng Haastrecht GEBOUSN TlieodorK ouden G Slreng en R C vas Wiet Janoigje oudere W de Grasl eo G Hiouwer OVERLEDEN H Schauten 2 m A A Homborg 4 VJist OVBRLFDfNi C de Peter 14 j O NDEBrROUWD J Erbernld tag Ooada ca E W Mulder SCHE K en Zn hebben de grootste sorteering Tricot Tailles Advertentiën h S CENTS PER PAk7e vervangt een stokje VANILLE van 15 cenif is goedkooper en geheel oplosbaar Verkryg baar bg de voornaamste Winkeliers in Come tiblei en Kruidenierswaren