Goudsche Courant, woensdag 24 april 1889

Woensdag zl April HVLSTKAMP s otoÈ GEJSEVER 1889 N 3898 verkrijgrbaar in l io i 4 IJ2 en l i kiuiUen bij M J GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C 199 200 TapjjtmagaziJD en Behaagerij Heeft voorradig de nieuwste dessins Vüvet Brusselacft Tapiatry en groote Collectie Haren Schotsche TAPIJTEN enz Gordijnstoffen Tafelkleeden Duitsch en Engelsch Zeil Linoleum Vitrage Behangselpapieren üw Dw Dienaar Behanger Gouwe De inzending van advertentidn kan gescbieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave ZUIVERE FBANSCHË WWiNEJN De bekende BORDBADX h f 27 per 48 Hessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eemg Dsp at ran Wellens Boonekamp Eliztsr Openlare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan an Notaris MONTIJN aldaar op WOENSDAG 24 APRIL 1889 s voorm 11 nar in het KofBjhnis iHkt Schaakbord bewoond door den Heer DAM aan den Kleiweg van Het sindg onheogelöke jaren bestaande van onds gerenommeerde S0iIIJStIS waarin VMBGVNNING genaamd DE RAP bestaande nit een mim hecht gebouwd HülS bevattende groote Benedenzaal Woonkamer twee Bovenkamer grooten Zolder wawop 2 Slaapkamers voorts Keuken Kelder enz met SCHUUR daarnevens en geheel afgesloten THEE en SPEELTUm met VERMAKELIJKHEDEN zeer gunstig gelegen aan het eind van de Kamemelksloot Wflk S No 19 te Gouda kadaster Sectie K No 1729 groot 10 Aren 53 Centiaren Betaling der Kooppenningen en aanvaarding S3 Mei 1889 Te bezichtigen op alle werkdagen van 9 12 en van 2 5 uur Nadere informatien te bekomen bg den tegenwoordigen Eigenaar en Bewoner den Heer W C VISSER en ten kantore van genoemden Notaris Breeder bg biljetten ADVBRTENTIËN in Me Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het t A BRINKMAN en ZOON te Gouda DE GRAAF voorheen C MESSEMAKER C 199 200 Tijdelijke aanbiedinj 30 Cent een blik van 1 Kilo netto inhoud PRIMA KWALITEIT P SAUERBIER A Bö ES E KEN Hoogstraat schuin over de Vlasmarkt No 343 ROTTERDAM A BöESEKSys KOOLDBUKPOBTBMITMN vlakken of verbleeken niet zelfs in het sterkste licht of vochtige lokalen DB VOORHANDEN Uitgave KOKSMA wordt tegen zeer lage prgzen uitverkocht bg A BRIi BlIIAIV Lange Tiendeweg Vooral voor vergroote Portretten ook nit artistiek oogpunt boven elke andere bewerking te verkiezen Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld op WOENSDAG 24 APRIL 1889 des voormiddags ten 97 ure op de Bouwmanswoning No 29 in het Begersche onder Stolwijk van 16 KOEIJEN die onlangs gekalfd hebben 4 PINKEN 6 KÜISCH KALVEREN iTe en JICHT IIHUÜATIËK rerkr gbaar te Gouda Wed Bosmait Tiendeweg G IJSELSTIJN Blanwstraat Alphen 11 Vaiossiao Zn Bodegraven B G P Beinkki P Versloot Boskoop J Gobdkadk P LOOMAN Hazerawoude J Gaarkeuken Kamerik VAN Ebuwbn Oudewater J Lieïland Rijnsaterswoude J H VAN MovitiK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoomn Stolteijk A Natzijl Waarder Wed Bodthoosh Woerden il v Hattvm Woubrugge A dk Wilde Op voordeelige voorwaarden worden Dép6tsgeplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te üirecU BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en andere Boerende Goederen Nadere informatien ten kantore van den Notaris G J SPRDUT te Ouderkerk aan den IJtiel MEUBELMAEEEIJ van J p STAM voorheen J G BELONIE Soliede bewerking welke ik door ondervinding gedurende den tgd dat ik op deKoninkIgke Meubelfabriek in den Haag ben werkzaam geweest heb geleerd T ÏÏ RITMA1T Gedeponeerd Merk GENTLEMAN Onovertroffen zachte Oude Iloll Genever Verkrijgbaar te GOUDA bg 1 M Peeters d AANDOENINCEN Wgdstraat LEIDEN JJ B De echtheid wordt gegarandeerd door 1 den naam der Firma T H BITMAN op Kwrk en FU A I Gouda SnelpOTsdruk van A BEINKMAN Sc ZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzoaderlpe Nommers VLIF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 April 1889 Da C A Ërelein te Leiden heeft roor het beroep bij de Ëvang Lath Gemeente tlhier bedankt Zaterdagavond had te Amaterdam de eente opvoering plaata van de opera Bbinio vaiTonzen vroegeren stadgenoot den heer 8 van Milligen Onze Amsterdamsche briefschrijver wijdt daaraan in dit nr een uitvoerig schrijven waarop wg belangstellenden attent maken Spreekt hij over het werk een gunstig oordeel uit ook de N Rott Ct en bet HandeMlad spraken daarover met lof in een kort verslag onmiddell k na de première dat zeker weldra door een uitvoeriger oritiek zal gevolgd worden De Consul generaal voor Frankrijk bracht Zondag Ie Paaschdag een bezoek aan onze stad bezichtigde de geschilderde glazen in de 8t Janskerk en wel in gezelschap van de heeren Mr 8 Kats Advoeaat te Amsterdam Knottenbelt Directeur der IJael StoomtramwegM en Langeler Directeur der Stoom tramwegMij Gouda De firma Van Vloten De Oijselsar te Amsterdam heeft het eeuwfeest van haar bestaan gerierd Den 20en April 1789 opgericht werd zy steeds door leden dier familién bestuurd die hare zaken steeds uitbreidden De firma heeft voor dezen gedenkwaardigcn dag eene herinneringsmedaille doen vervaardigen en die aan hare vrienden on cliënten ten geschenke aangeboden Keurig van bewerking maar hoogat eenvoudig vermeldt deze gedenkpenning aan de eene i ijde de namen der oprichters met het jaartal 1789 aan deandere zijde de namen van de tegenwoordige chefsmet het jaarcijfer 1889 FEVILLETOX £ i33n ToIfcL Naar iet Duitteh 2 Wij waren intussohen blijven staan voor de uitstalling van een grooten modewinkel De voorbijgangers moeaten wel denken dat wij tover den inkoop van atof voor een japon hadden en om Joh a bedrukt gericht moesten zy mij aanrien voor een hardvochtigen bullebak die zijn vrouw het onschuldig genot van een nieuw wandelkostuum weigerde o als ze eens een finuw vermoed gehad hadden van den inhoud van ons geaprekl Voorloopig wist ik zelf nog niets Haar gansche houding deed me echter een gewichtige bekentenis verwachten Allerlei vermoedens doorkruisten mijn brein Ik verkeerde in spanning en begon de zaak ernstig op te nemen Ik begon mijn vrouw al stotterend Welnu ik Wat is er dan Neen ik zal t je toch maar niet zeggen Weea nu niet zoo kinderachtig Ia t danwerkelijk zoo ontzettend Ontvettend nu juiat niet Welnu stel je dan ook niet zoo dwaas aan liet ik me in mijn ergernis ontvallen Ik heb en plotseling bloosde ze tot Bij vonnis van 6 Juni 1888 veroordeelde de rechtbank te Utrecht civiele kknier op de vordering van kerkvoogden der Ned hervoroide gemeente te Oadewater ds W P A Winckd die door het provinciaal kerkbestuur van Zaid l olland den i Maart 1887 was ontzet uit rijn anrijt tot ontruiming van de door hem bewoonde pastorie Het vonnis werd uitvoerbaar verklaard bij voorraad terwijl ds WinCkel veroordeeld werd tot het betalen van schadeverl oeding sedert den dag der dagvaarding zijnde 14 November 1887 nader op te maken bij staat en t vereffenen volgens de wet Voor die vereffening de tusschenkomat van den rechter nogmaals moeten ingeroepen worden Vrijdag jl werd in deze procedure gepleit door mr G H van Bolhuis voor het ei9chen4e college en door mr A G Wolf voor den gedaagde Kr wordt aehadever ding gevorderd tot een bedrag van ƒ 1109 25 het aanbod van den gedaagde bedraagt ƒ 450 Van de posten der sohaderekening is die voor proceakoaten bait geschil Beatreden wordt ia da rate pitata e paat aw het kan van een buis te Oouda van 1 Nc ember 1887 tot 1 Mei 1889 tegen ƒ 450 per jaar totaal ƒ 676 Tot toelichting van dezen post voerde mr van Bolhuis aan dat zoodra bekend werd dat de in plaats van den afgszetten predikant beroepen ds Wildeboer van Benthnizen het beroep zon aannemen het eenige in Oudewater ledig ataande huis dat bij gebrek van de pastorie die ds Wiuokel bezet hield eene passende woning kon opleveren roor den beroepen predikant gehuurd werd door de vrienden van ds Winckel Aldus feitelqk in de onmogelijkheid gebracht da Wildeboer te Oudewater te huiaveaten moesten kerkvoogden voor hem eene woning te Gouda huren die voor geen korteren tijd dan achttien maanden te krqgen waa Zy huurden die woning te Gouda omdat dit de dichtst bg gelden plaats was waar eene behoorlijke woning te krijgen onder de kant van haar fluweelen hoedje en schuchter als bij de bekentenis eener eerste liefde bracht zij over de lippen Ik heb een ralschen tand Drie rier hoofden wendden rich naar ons om zoo luid had ik gelacheg Angstvallig had zij dat geheim bewaard zij die alles met mij deelde die mij niets verzweeg die ik zoo goed meende te kennen als mij zelf dit eene had ze mij verzwegen Zij had een val chen tand een vreemdeling een aangenomen kind in de glinsterende reeks barer pareltjes van tandjes En die vreemdeling had geen wortel geschoten te midden der nieuwe familie en scheen plan te hebben weer te vertrekken Hij moest tot rede gebracht met nieuwe banden geketend opnieuw in de rij geplaatst en tot een bruikbaar medelid gemaakt worden Dat was het doel barer boodschap waarbij zij m jn geleide maar liever wilde missen Nu dan ik had mij overtuigd dat zij werkelijk slechts ééa valschen tand had en mijn grootmoedig aanbod om haar op haar veijaardag een volledig gebit te schenken gerust kon afslaan natuurlek met de noodige ontsteltenis Maar laat ik den draad van mijn verhaal weer opvatten dien ik ter wille van dit treffend geval een oogenblik liet glippen Dus naar de badplaats luidde het wachtwoord ADVERTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni was en al is het waar dat de woning slechts gedurende acht maanden noodig is geweest dat wist men niet vooruit want nieta is onznkerder dan de duur van een proces vooral een proces als dit Mr Wolf betoogde hiertegenover dat behalve het door de vrienden van ds Winckel gehuurde huis er nog eene andere woning was geschikt om den beroepen predikant te huisvesten Zelfs had ds Winckel aangeboden de woning die voor hem bestemd was indien het proces ie zijn nadeel wwd beslist gratia ter beachikking van ds Wildeboer te atelten zoolang het proces hangende waa van dat aanbod had men echter niet willen weten In ieder geval had men niet naar Gouda behoeven te gaan om eene woning te zoeken in de vlak aan Oudewataf grenzende gemeenten zou er ook wel een te rindra geweest rijn Tegenover de ontkennmg van gedaagden dat de huur ran een huis in Gouda noodig u geweest zal het eiichende college het bewys hebben te leveren van de noodzakelijkheid daartoe bü gebreke van dit bowjjs meent gedaagde te kunnen volataao e ea oBbod van 800 aqiid a a JM huur van een huia sooala in Oudewater of in den naasten omtrek te verkrijgen geweeat zon zijn Mr van Bolhuis antwoordde hierop dat naar zijne meening op den gedaagde de bewijslaat mat dat de door het eischend college gestelde feiten onjuist zijn Het staat vast dat kerkvoogden moesten zorgen voor eene passende woning voor den beroepen predikant Zij konden daarvoor zorgen maar de gedaagde heeft het hun belet Daaruit vloeit voort diens verplichting om de extra kosten die tgerschaffen van eene woning gevorderd heeft te betalen Toont het eiachende college nn aan dat die kosten ƒ 675 hebben bedragen dan kan dit cijfer als juist worden aangenomen tenrij de gedaagde tegenbewijs levert Wat de aanbieding door ds Winckel van hot ten zijnen behoeve gehnurde huis betreft daargelaten dat dit aanbod weinig passend zou geweest XXX Onze keus was gevallen op een kleine badplaats die nog in haar opkomst was Daar zou het hoopten wij niet zoo erg duur zijn als elders wel het geval is Het vriendelijk risschers dorpje lag vlak aan zee In de onmiddelgke nabijheid bood een prachtig beukenbosch een verkwikkend oponthoud Ouder de badgasten waren eenige nette gezellige familién Mijn vrouw die een voorliefde voor dames van eenigen leeftijd had vond spoedig iets naar haar smaak Dat was me een uitwisselen van recepten Mijn vrouw had een dagboek meegenomen om er hare indrukken in op te teekenen In weerwil van mijn spotternij schreef zij er geregeld in Toen ik eens een heimelijkeu blik op die bladen wierp las ik behalve de nauwkeurige aanduiding van den datum en een uitvoerig bericht omtrent de weersgesteldheid niets anders dan recepten voor de keuken Een er van was extra met een streepje gemerkt Daarbij stond als kantteekening Het lievelingsgerecht van mijn braven man Het waren appelkoeken Ik voelde mij getroffen Was dat niet inderdaad schooner en hartelijker dan overdreven ontboezemingen over het indrukwekkende der zee en het grootsche van den zonsondergang Den ganschen dag betoonde ik mij innemend en oplettend jegens Joh Wat ben je van daag vreeselijk lief zei ze